رشته مدیریت

پایان نامه دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب

بانک تجارت استان اصفهان

  استاد راهنما:

دکتر فتانه علیزاده مشکانی

استاد مشاور:

آقای مجید حسن فینی زاده


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 چکیده . ۱
فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق
۱-۱) مقدمه ۴
۱-۲)  بیان مسأله. ۵
۱-۳)تحقیقات انجام شده ۷
۱-۴)اهداف ۱۰
۱-۵)فرضیات تحقیق. ۱۱
۱-۶) روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ۱۲
۱-۷ ) تعریف واژه ها و اصطلاحات. ۱۳
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: سرمایه اجتماعی
۲-۱-۱ مقدمه ۱۶
۲-۱-۲ مفهوم سرمایه اجتماعی. ۱۷
۲-۱-۳ اهمیت سرمایه اجتماعی ۱۸
۲-۱-۴ تعاریف سرمایه اجتماعی . ۱۹
۲-۱-۵ سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران. ۲۰
۲-۱-۵-۱ سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام ۲۰
۲-۱-۵-۲ سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن. ۲۱
۲-۱-۶ سرمایه اجتماعی سازمانی ۲۲
۲-۱-۷ اهمیت  سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان ۲۳
۲-۱-۸ عناصر سرمایه اجتماعی. ۲۴
۲-۱-۹ مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی. ۲۴

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک
۲-۲-۱ تعریف تصمیم. ۲۷
۲-۲-۲ تعریف تصمیم‌گیری. ۲۷
۲-۲-۳ ماهیت تصمیم‌گیری . ۲۸
۲-۲-۴ طبقه‌بندی تصمیمات ۲۹
۲-۲-۵ تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده ۳۰
۲-۲-۶ تصمیمات سلسله مراتبی. ۳۱
۲-۲-۷ تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن است ۳۴
۲-۲-۸ تعریف تفکر استراتژیک ۳۴
۲-۲-۹ عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک. ۳۵
۲-۲-۱۰ سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک ۳۵
۲-۲-۱۱ هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک. ۳۶
۲-۲-۱۲ فرآیند تصمیم‌گیری. ۳۷
۲-۲-۱۳ تصمیمات فردی ۳۸
۲-۲-۱۴ تصمیمات سازمانی ۴۰
۲-۲-۱۵ تحقیقات گذشته. ۴۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه . ۴۹
۳-۲) روش تحقیق . ۵۰
۳-۳) جامعه آماری ۵۱
۳-۴) تعیین حجم نمونه. ۵۱
۳-۵) روش نمونه گیری. ۵۲
۳-۶) روش گردآورى اطلاعات ۵۳
۳-۷ ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات. ۵۴
۳-۸)  برآورد پایائی پرسشنامه ۵۷
۳-۹) روایی پرسشنامه. ۵۸
۳-۱۰) فرضیات تحقیق ۵۹
۳-۸)  برآورد پایائی پرسشنامه ۶۱
۳-۹) روایی پرسشنامه. ۶۱
۳-۱۰) فرضیات تحقیق ۶۱
فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق
۴-۱ مقدمه ۶۴
۴-۲ ویژگی های نمونه   . ۶۵
۴-۳ آزمون فرضیات . ۷۷
فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت ها
۵-۱ مقدمه ۹۴
۵-۲  نتیجه گیری ۹۵
 
۵-۳ پیشنهادها ۱۰۰
۵-۴ پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۱۰۵
۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۰۶
پیوست ها . ۱۰۷
منابع و مآخذ ۱۱۹
الف) منابع فارسی. ۱۲۰
ب) منابع لاتین. ۱۲۳
چکیده فارسی. ۱۲۵
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق،  شامل کلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد ، که در زمان انجام تحقیق ۱۳۰۰ نفر بوده است. در این تحقیق نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدی که هر بانک در بین کل جمعیت دارد محاسبه می‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب می‌کنیم. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد۱۹۱ نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد . از تعداد۱۹۱ پرسشنامه توزیع شده تعداد ۱۸۷ پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ها ۹۸% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده ۱۸۴ عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق ۱۸۴ نفرمی باشندکه کلیه‌ی تحلیل‌های آماری براین اساس انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ که در آن از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده و شامل ۵۷ سئوال که توسط محقق و با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است.  اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ۸۱۹/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تأئید واقع شد:

فرضیه اصلی ۱:
سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.
فرضیه‌های فرعی:
میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲:
سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.
فرضیه های فرعی:
میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها:
سرمایه اجتماعی[۱]  ، تصمیم‌گیری استراتژیک[۲] ، بعد ساختاری [۳]، بعد شناختی[۴]،  بعد رابطه ای[۵].
 فصل اول
کلیات
تعریف مسأله، سابقه ی موضوع، روش تحقیق

  • مقدمه

دستیابی به توسعه، نیازمند بررسی راهکارهائی اساسی در جهت نیل به آن است. وجود منابع مختلف در جوامع توسعه نیافته، از زمینه های اساسی و مهم برای توسعه محسوب می شود. سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به تازگی به مثابه متغیری تأثیرگذار در روند توسعه‌یافتگی شناخته شده است (اوانی و شیروانی، ۱۳۸۴). سرمایه اجتماعی طبق نظر بسیاری از اندیشمندان به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد. سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروه ها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را به‌کار گیرند، قلمداد می‌شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیلگران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به کار برده می شود و کمک می‌کند تا به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروه‌ها و طبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی، و یا اجتماعی مثبت‌تری نسبت به دیگران نائل می‌شوند، منجر شود.
ویلانوا و جوسا[۶] (۲۰۰۳) سرمایه اجتماعی را به‌عنوان پدیده‌ای مدیریتی تلقی کرده و برای آن ویژگی‌های مختلفی مانند اعتماد، ارزش‌ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه را ذکر کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند سرمایه اجتماعی نمی‌تواند بدون یکی از این ویژگی‌ها وجود داشته باشد و نمی‌توان تصور کرد که سازمان بدون بعضی از این ویژگی‌ها بتواند کار کند.
از طرف دیگر سرعت سرسام آور تغییرات در دنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی‌توانند مناسب تغییرات باشند. هنگامیکه تغییرات جزیی بود می توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامیکه تصمیمات جنبه استراتژیک دارند ونتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمی‌توان از تصمیم‌گیری های مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربه فردی مبتنی بر فلسفه های مدیریت استفاده کرد. بنابراین فرآیند مدیریت استراتژیک تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز‌های انسان‌های بسیار باهوش و نخبه می‌گذرد یعنی کسانی که دارای درک مستقیمی از امور هستند و دانش و اطلاعات را با تجزیه و تحلیل‌های علمی خود در هم می آمیزند، و با بهره گرفتن از سرمایه‌های اجتماعی خود تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها و کشمکش‌ها را فراهم می نمایند.
 ۱-۲)  بیان مسأله
یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های حضور مدیر در سازمانی که مدیریت آنرا به عهده دارد، اتخاذ تصمیم مناسب و تلاش برای اجرای سریع، صحیح و کارآمد آن است. به عبارتی اگر تصمیم‌گیری مناسب و متناسب با اطلاعات صحیح و روز آمد و به هنگام برآوده و شریانهای اطلاع رسانی سازمان از اطلاعات مناسب و شفاف برخوردار باشد، این شفافیت شامل همه رده‌های سازمان می‌گردد. اتخاذ تصمیم منطقی و موثر بر اساس اطلاعات شفاف قوام و دوام عمر سازمان را تضمین و تثبیت خواهد کرد. از تصمیم گیری تاکنون تعاریف متعددی شده است.
«تصمیم‌گیری را می‌توان طریقه عمل و یا حرکت در مسیر خاص تعریف نمود که با تامل و آگاهانه، از میان راه و روش های مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب، انتخاب شده است.»
استار[۷] معتقد است که :«تصمیم‌گیری، پایه و اساس تمام وظایفی است که مدیر در سازمان انجام می‌دهد.»
تصمیمات سازمانی متعددند و هر سطح سازمانی تصمیم‌‌گیر خاصی را می‌طلبد. موضوع تحقیق در رابطه با تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک است. تصمیمات استراتژیک شامل آن دسته از تصمیمات هستند که جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان است. نوع تصمیم، چرایی اتخاذ آن، ساز و کارهای مناسب برای اجرای تصمیم، موقع و زمان شایسته برای پرداختن به آن، گرفتن بازخور و نقد و بررسی تصمیم از جمله مسائلی است که ضرورت بررسی اثرات سرمایه اجتماعی را در این زمینه اجتناب ناپذیر می‌سازد.
مفهوم سرمایه اجتماعی در سازمان نوپا و دارای سه مولفه مهم اعتماد سازمانی، انسجام سازمانی و مشارکت سازمانی است که خود هم معلول و هم گسترش دهنده این سه مولفه است. ضمنا این سرمایه حیاتی، وابستگی و ارتباط متقابل و محکمی با سرمایه فیزیکی، اقتصادی و انسانی دارد، به  تسریع توسعه مالی و فرهنگی و اطلاعاتی و رشد و بالندگی سازمان یاری می رساند؛ موجب ایجاد حس همکاری و همیاری و مشارکت میان اعضای سازمان می‌شود.

99