رشته مدیریت

پایان نامه دولتی:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 مدیریت دولتی

گرایش مدیریت مالی

 عنوان :

  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان  بانک ملی کاشان  با بهره گرفتن از روش  Topsis

استاد راهنما:

دکتر عبدالحسین کرم پور

 استاد مشاور:

دکتر فرخ قوچانی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان                                                                                       صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ بیان مساله. ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت ۶
۱-۴ اهداف تحقیق. ۹
۱-۴-۱ هدف اصلی ۹
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۹
۱-۵  سؤالات تحقیق. ۹
۱-۶ فرضیه های پژوهش. ۱۰
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش. ۱۰
۱-۸ قلمرو تحقیق. ۱۱
۱-۸-۱ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۲  قلمرو زمانی ۱۱
۱-۸-۳  قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۹ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. ۱۲
۱-۱۰ تعریف نظری وعملیاتی متغیر ها ۱۲
۱-۱-۱۰ تعریف نظری متغیر ها ۱۲
۲-۱-۱۰ تعریف عملیاتی متغیر ها ۱۴
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه. ۱۷
۲-۲ تعاریف توانمند سازی: ۱۸
۲-۳ مفاهیم توانمندسازی ۲۲
۲-۴ تاریخچه توانمند سازی ۲۴
۲-۴-۱ عصر ماشین ۲۵
۲-۴-۲ اواخر دهه ۱۷۰۰ و اوایل دهه ۱۸۰۰ :صنایع بومی و سیستم کارخانه. ۲۵
۲-۴-۳ اواسط دهه ۱۸۰۰ و اوایل دهه ۱۹۰۰:عرصه مدیریت علمی ۲۶
۲-۴-۴ اواسط دهه ۱۹۰۰:عصر سیستم. ۲۷
۲-۴-۵  دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ :نیاز به تغییرات بنیادین ۲۷
۲-۴-۶ دهه ۱۹۹۰ :سازمانهای امروزی و توانمند کننده ۲۸
۲-۵ اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی ۲۸
۲-۶  اهداف توانمندسازی ۳۱
۲-۷ ویژگیهای سازمانهای توانمند. ۳۲
۲-۸ ویژگیهای کارکنان در یک سازمان توانمند. ۳۳
۲-۹ رویکردهای توانمند سازی ۳۵
۲-۱۰ عوامل مؤثر بر توانمند سازی ۳۷
۲-۱۰-۱ تفویض اختیار. ۳۷
۲-۱۰-۲ دسترسی به اطلاعات ۳۷
۲-۱۰-۳ آموزش. ۳۸
۲-۱۰-۴ شیوه رهبری ۳۸
۲-۱۰-۵ مسئولیت ۳۹
۲-۱۰-۶ خود تعیینی ( حق انتخاب ) ۴۰
۲-۱۰-۷ مؤثر بودن شغل. ۴۰
۲-۱۰-۸ کفایت نفس ( شایستگی ) ۴۱
۲-۱۰-۹ معنی دار بودن شغل. ۴۲
۲-۱۰-۱۰ اعتماد. ۴۲
۲-۱۰-۱۱ غنی سازی شغل. ۴۳
۲-۱۰-۱۲ مشارکت ۴۳
۲-۱۱ ارکان توانمند سازی ۴۶
۲-۱۱-۱ مشارکت همگانی در اطلاعات ۴۷
۲-۱۱-۲ ایجاد خود مختاری با تعیین مرز و حدود. ۵۱
۲-۱۱-۳ جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب ۵۵
۲-۱۲ ابعاد توانمند سازی ۵۷
۲-۱۳ مزایای توانمند سازی ۶۱
۲-۱۴  هزینه های توانمندسازی ۶۲
۲-۱۵  روش های توانمندسازی کارکنان. ۶۳
۲-۱۶  دا مهای توانمندسازی ۶۴
۲-۱۷ موانع توانمند سازی کارکنان. ۶۶
۲-۱۸  توانمند سازی از دیدگاه قرآن. ۶۶
۲-۱۹ پیشینه پژوهش. ۶۷
 
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۷۱
۳-۲  روش پژوهش. ۷۱
۳-۳ جامعه آماری ۷۲
۳-۴ نمونه آماری ۷۲
۳-۵ ابزار تحقیق. ۷۳
۳-۶ روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۵
۳-۶-۱ تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه. ۷۵
۳-۶-۲  تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۷۵
۳-۷ روش گردآوری داده ها ۷۷
۳-۸  متغیرهای تحقیق. ۷۸
۳-۹تجزیه و تحلیل آماری ۷۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه. ۸۰
۴-۲ توصیف داده های جمعیت شناختی ۸۱
۴-۲-۱ جنسیت ۸۱
۴-۲-۲ تاهل. ۸۲
۴-۲-۳ سن ۸۳
۴-۲-۴ سابقه کار. ۸۴
۴-۲-۵ تحصیلات ۸۵
۴-۳  تحلیل یافته. ۸۶
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۱۰۱
۵-۲ نتایج تحقیق. ۱۰۱
۵-۳ پیشنهادات ۱۰۷
منابع فارسی ۱۱۰
منابع انگلیسی ۱۱۲
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل مختلف بر توانمند سازی کارکنان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی شهرستان کاشان است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق جدول مورگان۱۲۷ نفر  به دست آمد که برای سهولت و اعتبار بیشتر ۱۳۰ نفر درنظر گرفته شد .  برای جمع آوری داده ها پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه محقق ساخته ی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق ۱۰ فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که به بررسی تاثیر عواملی همچون : تفویض اختیار ، تیم سازی ،فراهم نمودن اطلاعات ، داشتن اهداف روشن ، نظام پادش دهی ، ساختار سازمانی ، استقلال ، دسترسی به منابع ، ارزیابی عملکرد و آموزش بر توانمندسازی پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به  مقادیر به دست آمده از داده های آماری کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و بااستفاده از روش Topsis مشخص شدکه موثرترین عامل بر توانمند سازی کارکنان آموزش می باشد و کمترین تاثیر را ارزیابی عملکرد بر توانمند سازی کارکنان دارد . علاوه بر این داده های بدست آمده از t-test  نشان داد که جنسیت و تاهل هیچ تاثیری بر توانمندسازی کارکنان ندارد .
کلمات کلیدی : توانمند سازی کارکنان ،عوامل موثر بر توانمندسازی
مقدمه
امروزه شکاف میان ملت­ها و جوامع دانایی و نادانی است. بنابراین چالش اصلی، چالش نیروی انسانی دانا و تواناست. نیروی انسانی به عنوان مهمترین، گران­ترین و باارزشمندترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می­شود. انسان تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را در میان کلیه‌ی عوامل دارد. می­توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیر ممکن است. از این رو، منابع انسانی، نقش اساسی در رشد و پویایی و بالندگی و یا شکست و نابودی سازمان­ها دارد. مفهوم توانمندسازی کارکنان،  در دهه ۱۹۹۰ توجه بسیاری از دانشگاهیان، پژوهشگران و دست اندرکاران مدیریت را به خود جلب کرده بود. توانمندسازی کارکنان به عنوان یک مفهوم نظری تاثیر زیادی بر اثر بخشی سازمان و مدیریت و ابتکار سازمانی دارد. توماس و ولتهوس[۱] (۱۹۹۰) اعتقاد دارند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظایف انعطاف پذیری بیشتری دارند. آنها در پاسخ به مسایل و فرصت‌ها، وظایف جدید را شروع     می­ کنند و موانع را برطرف می­سازند، در نتیجه در برخورد با مسائل و مشکلات، انگیزش آنها تقویت می­شود.
توانمندسازی مفهومی مبهم و  متفاوت داشته و افراد مختلف بر اساس  ویژگی های خود از آن برداشت متفاوتی دارند .این مفهوم برای نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب نمود . از نتایج توانمندسازی کارکنان میتوان به بهبود رضایت شغلی و رضایت مشتری اشره کرد . برای اجرای موفق توانمند سازی به تغییر فرهنگ سازمانی نیاز است . توانمند سازی به عنوان یک مفهوم ذهنی تاثیر به سزایی در بهره وری سازمان و اثربخضی آن داردو با اجرای آن کارکنان در کنترل و انجام وظایف خود از انعطاف بیشتری برخوردار هستند( سعید صالحی زاده ) .
 بر سر راه توانمند سازی موانع و مقاومت های زیادی وجود دارد هنر مدیریت عالی سازمان این است که این مقاومتها را شکسته و توانمندسازی را با یک فرایند منطبق با اهداف سازمان و منطبق با نظام های درون سازمانی و همچنین سازگار با ساختار سازمانی  در کالبد سازمان که منابع انسانی آن است به بهترین نوع ممکن نهادینه نماید. با توجه به پیچیدگیهای محیط بیرونی سازمان و رشد فزاینده تکنولوژی و بساری عوامل دیگر تنها سازمانهای از این رهگذر قادر به عبور  به سمت اهداف سازمانی هستند که بتوانند برنامه های توانمند سازی را به خوبی اجرا نمایند و این اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید .
۱-۲ بیان مساله
با نگرش به نقش مهم بانک در امور اقتصادی جوامع امروزی و همچنین ارتباط متقابل و تنگاتنگ این نهادها با دیگر بخش های اقتصاد و خدمات رسانی آنها در حیطه گسترده ای از افراد و اقشار مختلف جامعه ، توانمند بودن کارکنان برای کارایی فعالیت های بانکی ضرورت می یابد .
سازمان ها برای مقابله با تهدیدهای محیطی و استفاده از فرصت های احتمالی ، ناچارند که ظرفیت ها و توانمندی های درونی خود را شناخته، نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت خود را تقویت کنند . دنیسون[۲]  (به نقل از،یلماز[۳] و ارگون[۴] ۲۰۰۸)  چهار ویژگی فرهنگی مهم ؛ یعنی ، درگیری، هماهنگی، انطباق پذیری و رسالت را به عنوان تناقض ها یی دانسته است که سازمان های مدرن را برای عملکرد مؤثر تحت تأثیر قرار می دهند . از سوی دیگر، توانمند سازی به حرکت از نظام تصمیم گیری سلسله مراتبی از سوی مدیران ، به نظام کاهش سلسله مراتبی کنترل و تصمیم گیری از سوی رده های پایین اشاره دارد؛ چنانکه اسبورن[۵] وگیلبر[۶] (به نقل از شلتون[۷] ۲۰۰۲)  بهترین راه برای کاهش دیوان سالاری را تأکید بر تقاضای مشتر ی، به جای تقاضای مدیریت و از طریق توانمند سازی کارکنان می دانند .
به زعم جعفری قوشجی( به نقل از مقیمی ، مهرام، سعیدی رضوانی و آقامحمدیان، ۱۳۸۷) سازمان ها نباید در انتظار موج باشند، بلکه باید خود منبع موج و تحول بوده، در جهت بهبودی خود بکوشند . وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیک و رقابت های آشکار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است . توان افزایی ، یک تکنولوژی مؤ ثر و پیشگام است که هم برای سازمان ها ، مزیت راهبردی و هم برای کارکنان ایجاد فرصت می نماید و ابزار مشارکت اعضای گروه ها در کامیابی و ناکامی سازمان است.
امروزه منشا اصلی مزیت رقابتی در تکنولوژی نهفته نیست ، بلکه در فداکاری ، کیفیت تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد. از مهمترین منابع یک سازمان می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمند سازی محرک جدید این محیط کاری در حال رشد است . انسان به عنوان رکن اساسی توسعه سازمانی ، در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیت است.  
توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای  مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان واستفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . سازمانها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی،نیاز به کیفیت وخدمات پس از فروش،وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری واقتصاد خود پیشتاز باشد ودر عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص،خلاق وباانگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد . تواناسازی ظرفیت‌های بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می گذارد.کارکنان توانمند و دارای هدف در بهسازی مستمر سازمان‌ها مهمترین نقش را ایفا می کنند و سرمایه های بی بدیلی برای پیشرفت و تعالی می باشند(همان) .
حال با توجه به اهمیت فزاینده توانمندسازی در رسیدن به اهداف سازمانی و کارایی آن ،در این تحقیق سعی شده است که به برسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بپردازیم  و سپس با بهره گرفتن از روش  topsis به رتبه بندی این عوامل بپردازیم.
۱-۳ ضرورت و اهمیت
طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارائه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عنصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند. نیروی انسانی و توانمندسازی این نیرو همان حلقه گمشده ای است که برای تحقق اهداف و پیشرفت بانک لازم و ضروری است. در واقع کارکنان توانمند و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیروی توانمند، علاقمند به کار، پویا و خلاق می تواند موفقیت هر بانک را رقم بزند ( بلانچارد، ترجمه مهدی ایرا ن نژاد، ۱۳۷۸).
از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآور ی سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازما نی که به آن متعلق هستند باشند.  استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسا نی بر ای هر سازما نی مزیتی بزرگ به شمار میرود.  دراین راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سا لیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسا نی واقع شده است . توانمندساز ی تکنیکی نو ین و موثر در جهت ارتقا ی بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار م یگذارد و در یک محیط سالم سازما نی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد میکند (آذری نیا، ۱۳۸۷ )
علاوه بر این محرک های محیطی متعددی وجود دارد که که سازمانه ها را به توانمندکردن کارکنانشان ترغیب نموده اند. در این میان مهم ترین آن ها عبارتند از:
        اثرات فناوری بر محیط کار
رشد سریع فن آوری، تمامی جوانب سازمان ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فن آوری باعث تغییر ماهیت کارها شده است و رایانه ها ، رباط ها و دستگاه های کاملاً خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار، تغییرات شدیدی در نوع مهارت های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ها ایجاد کرده اند . بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند . (محمدی، ۱۳۸۱)

99