رشته مدیریت

پایان نامه : تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در

رشته :مدیریت بازرگانی   گرایش:بازاریابی

موضوع

تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسین ایزدی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • فهرست مطالب

چکیده. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه. . ۴
۱-۱- بیان مسأله ۵
۱-۲- اهمیت  تحقیق. ۹
۱-۳- پیشینه تحقیق ۱۰
۱-۴- اهداف  تحقیق ۱۲
۱-۵- فرضیه های  تحقیق ۱۲
۱-۶- روش تحقیق. ۱۳
۱-۷- جامعه آماری. ۱۳
۱-۸- قلمرو موضوعی تحقیق ۱۴
۱-۹- قلمرو مکانی تحقیق. ۱۴
۱-۱۰- قلمرو زمانی تحقیق ۱۴
۱-۱۱- تعاریف واژه گان ۱۴
۱-۱۲- مشکلات و تنگناهای تحقیق. ۱۶
۱-۱۳- خلاصه فصل. ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه ۱۸
۲-۱- بخش اول: تشریح فناوری اطلاعات و انواع سیستم های اطلاعاتی   ۱۸
۲-۱-۱- داده ۱۸
۲-۱-۲- اطلاعات ۱۹
۲-۱-۲-۱-ویژگیهای اطلاعات مناسب و مربوط ۲۲
۲-۱-۳- دانش ۲۴
۲-۱-۴- تگنولوژی ۲۵
۲-۱-۵- فناوری اطلاعات. ۲۶
۲-۱-۶- انواع سیستم های اطلاعاتی ۲۹
۲-۱-۶-۱-سیستم پردازش تعاملات ۲۹
۲-۱-۶-۲-سیستم اطلاعات مدیریت ۳۰
۲-۱-۶-۳- سیستم پشتیبانی تصمیم ۳۱
۲-۱-۶-۳-۱- ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم. ۳۱
۲-۱-۶-۴-سیتم پشتیبانی تصمیمات گروهی ۳۲
۲-۱-۶-۵- هوش مصنوعی ۳۳
۲-۱-۶-۶- سیتم های خبره یا هوشمند. ۳۴
۲-۱-۶-۶-۱- ویژگیهای سیستم های خبره . ۳۵
۲-۱-۶-۷- سیستم اتوماسیون اداری. ۳۵
۲-۱-۶-۷-۱- مزایای اتوماسیون اداری ۳۶
۲-۱-۶-۸- سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد(اجرایی) ۳۶
۲-۱-۶-۸-۱-ویژگیهای سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد(اجرایی) ۳۶
۲-۱-۷- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۳۷
۲-۲- بخش دوم: بررسی توانمند سازی. ۴۱
۲-۲-۱- تاریخچه و مبانی توانمند سازی ۴۱
۲-۲-۲- تعاریف توانمند سازی. ۴۵
۲-۲-۲-۱-توانمند سازی بعنوان یک عنصر ارتباطی ۴۵
۲-۲-۲-۲-توانمند سازی بعنوان یک مفهوم انگیزشی. ۴۶
۲-۲-۳- دلایل توانمند سازی. ۴۸
۲-۲-۴- مدلهای توانمند سازی. ۵۱
۲-۲-۴-۱- مدلهای عام ۵۱
۲-۲-۴-۲- مدلهای اقتضایی ۵۶
۲-۲-۵- منافع و موانع توانمند سازی ۶۰
۲-۲-۶- فراهم آوردن اطلاعات درباره عملکرد و نقش آن در توانمد سازی کارکنان ۶۲
۲-۲-۷- تصمیم گیری درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی     ۶۴
۲-۲-۸- دانش درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی ۶۶
۲-۲-۹- پیشینه تحقیق ۶۷
۲-۳- بخش سوم: تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی منابع انسانی. ۷۱
۲-۴- نتیجه گیری ۷۶
۲-۵- خلاصه فصل. .۷۸
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه ۸۰
۳-۱- روش تحقیق. ۸۰
۳-۲- متغییرهای تحقیق .۸۱
۳-۲-۱- متغییر مستقل. .۸۲
۳-۲-۲- متغییر وابسته. ۸۲
۳-۳- قلمرو تحقیق. ۸۳
۳-۳-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۸۳
۳-۳-۲- قلمرو مکانی تحقیق. ۸۳
۳-۳-۳- قلمرو زمانی تحقیق. ۸۳
۳-۴- جامعه آماری. ۸۴
۳-۵- نمونه و روش تعیین حجم نمونه. ۸۴
۳-۶- روش های جمع آوری اطلاعات ۸۶
۳-۷- تحلیل پرسشنامه ۸۸
۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۸
۳-۸-۱- روایی. ۸۹
۳-۸-۲- پایایی ۸۹
۳-۹- فرایند عملیاتی شدن مفاهیم. ۹۱
۳-۱۰- آزمون فرضیات. ۹۴
۳-۱۱- آمار توصیفی ۹۵
۳-۱۲- آمار استنباطی ۹۵
۳-۱۳- آزمون دو جمله ای. ۹۸
۳-۱۴- آزمون فرید من برای اولویت بندی گزینه ها ۹۹

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۳- ۱۵- خلاصه فصل. ۱۰۰
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل
مقدمه. ۱۰۲
۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها. ۱۰۲
۴-۱-۱- جنسیت ۱۰۳
۴-۱-۲- سن. ۱۰۳
۴-۱-۳- سابقه خدمت. ۱۰۴
۴-۱-۴- سطح تحصیلات. ۱۰۵
۴-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها .۱۰۷
۴-۲-۱- آزمون کای – دو و آزمون دو جمله ای ۱۰۷
۴-۳- آزمون فرید من ۱۱۴
۴-۳-۱- رتبه بندی فرضیه ها. ۱۱۴
۴-۳-۲- درک معنی دار بودن اختلاف بین رتبه ها ۱۱۷
۴-۴- تلخیص و نتیجه گیری. ۱۱۹
فصل پنجم:نتیجه گیری
۵-۱- خلاصه فرآیند تحقیق ۱۲۱
۵-۲- نتایج فرضیات. ۱۲۲
۵-۲-۱- نتیجه فرضیه اول ۱۲۲
۵-۲-۲- نتیجه فرضیه دوم ۱۲۳
۵-۲-۳- نتیجه فرضیه سوم ۱۲۳
۵-۲-۴- نتیجه فرضیه چهارم ۱۲۴
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق. ۱۲۴
۵-۴- محدودیتهای تحقیق. ۱۲۹
۵-۵- پیشنهاد برای محقق آینده ۱۲۹
پیوستها
پرسشنامه. .۱۳۰
منابع     
فارسی.۱۳۲
خارجی.

  • چکیده

خلاصه: این تحقیق در جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان در سازمان می پردازد .به منظور انجام تحقیق ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. از این رو بسیاری از منابع در اختیار اعم از فارسی و لاتین و همچنین تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته بود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . در این راستا یکسری مصاحبه های اکتشافی با برخی از کارشناسان سازمان به عمل آمد.در مرحله بعد پس از جمع بندی مطالب نسبت به تدوین فرضیات تحقیق اقدام شد. در مرحله بعد مبانی نظری تحقیق گردآوری شد که در ادامه به مدل تحلیلی تحقیق رسیدیم. در ادامه روند تحقیق پرسشنامه به عنوان کاراترین ابزار گردآوری اطلاعات تعیین شد. محقق به منظور طراحی پرسشنامه روا و پایا انجام مطالعات بیشتر در مبانی نظری و نظر سنجی های کارشناسانه را سرلوحه خود قرار داد.بر این اساس و با توجه به شاخصهای موجود ،پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۰ سؤال طراحی شد و پس از بررسی و رفع نواقص آن به تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور رسید و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .در مرحله بعد به منظور سنجش پایایی پرسشنامه تعداد ۲۰ پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آن پایایی پرسشنامه با ضریب ۸/۸۰ درصد مورد تأیید قرار گرفت .در ادامه نیز پرسشنامه ها در بین نمونه آماری که بالغ بر ۱۲۰ نفر بودند توزیع و سپس جمع آوری شد و جهت تجزیه تحلیل اقدام گردید .به این ترتیب فعالیت میدانی تحقیق با توزیع پرسشنامه در جامعه آماری شروع و با جمع آوری آنها خاتمه یافت.در نهایت به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون کای دو تک متغیره و آزمون دو جمله ای  با کمک نرم افزار spss استفاده شده است و برای رتبه بندی ابعاد از آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزیه تحلیل اطلاعات کلی حاکی از تأیید فرضیات پژوهش حاضر می باشد.

روش های اجرا:  در این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری   داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روش های تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. در تحقیق حاضر از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گرد آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده گردید.در این تحقیق محقق با پرسشنامه بسته که برای اندازه گیری آن از طیف لیکرت استفاده شده داده های مورد نیاز را گردآوری کرد . به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون کای دو تک متغیره و آزمون دو جمله ای  با کمک نرم افزار spss استفاده گردید
اهداف: هدف اصلی تحقیق حاضر برسی تاثیر فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد.
از دیگر اهداف این پژوهش عبارتست از اولویت بندی میزان این تاثیر بر اساس فرضیات تحقیق و نیز ارائه پیشنهاداتی در خصوص استفاده و بکارگیری مؤثر فناوری اطلاعات در توانمندسازی هر چه بیشتر کارکنان می باشد
نتایج بدست آمده: با توجه به تایید کلیه فروض می توان بیان کرد که فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان شرکت راه آهن ج.ا.ا تاثیر معنا دار  دارد.به عبارت دیگر نتایج تحلیلهای انجام شده حکایت از این امر دارد که توانمندسازی کارکنان متأثر از بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان مورد نظر می باشد
مقدمه
اطلاعات یکی از ارزشمندترین ورودیهای سازمان است. اطلاعات باارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی می شود و کمبود آنها سبب بی اطمینانی و بی ثباتی آنان در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمانها از طریق فناوری اطلاعات جمع آوری ، پردازش و نگهداری می شود.همر،چمپی (۱۳۷۸)
 از آنجایی که عملکرد موفقیت آمیز سازمانها در گرو وظایف مدیریتی یعنی برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل است و انجام اینگونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی مدیریت است از این رو پیشرفت سازمانها بدون  برخورداری از ابزارهای اطلاع رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در کارهایشان امری غیر ممکن است. استونر و فریمن(۱۳۷۵). دانشمندان و نظریه پردازان مدیریت بر این موضوع توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فناوری  اطلاعات موجب افزایش اثربخشی کارکنان و مدیریت در سازمان می شود در نتیجه سبب شفافتر شدن مسئولیت و پاسخگو کردن کارکنان و مدیران برای تسهیل ارائه خدمات بهتر می شود. تغییر و تحولات بنیادینی که در ماهیت و بکارگیری فناوری اطلاعات در برخی از کشورهای جهان در حال شکل گیری است باعث تغییر نگرش و افزایش توان و مهارتهای شغلی آنان شده است .از سوی دیگر ، توانمند سازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان می شود .توانمند سازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است چرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغییرات اجتماعی ، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضای محیط رقابتی می باشد . سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند و نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.  محرکهای محیطی متعددی وجود دارند که  سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب کرده اند .در این میان از جمله مهمترین این محرکها اثرات فناوری اطلاعات در محیطهای کاری می باشد چرا که رشد سریع فناوری ، تمامی جوانب سازمانها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه ها و رباتها و دستگاه های خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند . این ابزار تغییرات شدیدی در نوع  مهارتها مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ایجاد کرده اندرابینز(۱۳۷۴). بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند.
۱-۱)بیان مسئله
چالشهای محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری اطلاعات ، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری ، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم خود وادار کرده است .در این میان بسیاری از سازمانها راه حل را اجرای برنامه های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها ضمن اصلاح متغیرهای مؤثر بر احساس افراد از توانمندسازی فرد ، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم را برای پرورش کارکنان به وجود آورند .توانمند سازی کارکنان پی آمدهای نگرشی و رفتاری خاص را برای سازمانها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می افزاید . توانمند سازی راهبردی مهم برای توسعه سازمانهای مختلف برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مسائل اصلی سازمانهاست . در عصر حاضر توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگیهایی چون تنوع شبکه های نفوذ ،رشد ،اتکا به ساختارهای افقی و شبکه ای ،حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران ،کاهش تعلقات سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات می باشد به طور کارامد اداره کنند بالو و ترکمن[۱](۲۰۰۴).
مفهوم توانمندسازی در سالهای اخیر مورد توجه همه دست اندرکاران امور سازمانها قرار گرفته و آن را در بخشهای عمومی و خصوصی بکار گرفته اند. به نظر راپیلی توانمندسازی یک مفهوم ،یک فلسفه ،یک مجموعه از سلوک رفتاری و یک برنامه سازمانی است . مفهوم توانمند سازی عبارتست از سلوک رفتاری به معنای سهیم نمودن گروه های خود گردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود.توانمندسازی به عنوان یک برنامه سازمانی به کل نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی ،بهبود مهارتها ، دانش و غنی تر کردن پتانسیل شان در جهت خیر و صلاح خود و سازمانشان اعطا می کند.بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که سازمانها قادرند بهره وری را از طریق فرآیند توانمندسازی کارکنانشان ارتقا بخشند.توانمند سازی برای افراد مختلف معانی متفاوتی را تداعی می نماید و چند دهه از کاربرد آن می گذرد اما آنچه جدید است نقشی است که فناوری اطلاعات در امکان پذیر ساختن توانمندسازی منسجم و جامع ایفا می نماید توربان[۲](۲۰۰۰).

99