رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

واحد نراق

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

دانلود مقاله و پایان نامه

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

بانک­های خصوصی در استان اصفهان

استاد راهنما:

دکتر سیامک بهشتی

استاد مشاور:

دکتر مجید رستمی بشمنی

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق. ۸

۱-۴- اهداف تحقیق . ۹

۱-۴-۱- هدف کلی. ۹

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق. ۹

۱-۶- پیش­فرض­های تحقیق. ۱۲

۱-۷- قلمرو تحقیق. ۱۲

۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی. ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۵

۲-۲- مبانی نظری. ۱۵

۲-۲-۱- عدم اطمینان محیطی  . ۱۵

۲-۲-۲- مشتری مداری ۲۱

۲-۲-۲-۱- رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی. ۲۲

۲-۲-۲-۲- رویکرد مشتری مداری در سطح فردی. ۲۸

۲-۲-۳- کارآفرینی ۳۱

۲-۲-۳-۱- سیر تکاملی کارآفرینی ۳۱

۲-۲-۳-۲- جریان­های اصلی مطالعه کارآفرینی سازمانی. ۳۳

۲-۲-۳-۳- گرایش کارآفرینانه ۳۵

۲-۲-۳-۳-۱- خطرپذیری . ۳۸

۲-۲-۳-۳-۲- نوآوری ۴۱

۲-۲-۳-۳-۳- پیشگامی. ۴۳

۲-۲-۳-۳-۴- رقابت تهاجمی ۴۵

۲-۲-۳-۳-۵- استقلال کاری ۴۷

۲-۹- پیشینه تحقیق. ۴۹

۲-۳- جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق. ۵۷

 فصل سوم : روش­شناسی

۳-۱- مقدمه ۶۰

۳-۲- نوع تحقیق      . ۶۰

۳-۳- روش انجام تحقیق. ۶۰

۳-۴- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. ۶۳

۳-۵- ابزار گردآوری داده­ ها. ۶۴

۳-۵-۱- پرسشنامه اطلاعات فردی ۶۴

۳-۵-۲- مقیاس عدم اطمینان محیطی . ۶۴

۳-۵-۳- مقیاس مشتری مداری. ۶۵

۳-۵-۲- مقیاس گرایش کارآفرینانه. ۶۶

۳-۶- متغیرها و مقیاس اندازه ­گیری ۶۷

۳-۷- روائی و پایائی تحقیق. ۶۷

۳-۷-۱-  روائی پرسشنامه ۶۷

۳-۷-۲- پایائی پرسشنامه. ۶۸

۳-۸- روش های آماری مورد استفاده ۶۹

۳-۸- ۱- نرم افزار لیزرل. ۷۰

۳-۸-۲-  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ۷۲

۳-۸-۳-نیکویی برازش مدل. ۷۲

۳-۸- ۴آزمون میانگین یک جامعه. ۷۳

۳-۸- ۵ آزمون همبستگی پیرسون. ۷۴

۳-۸-۵-۱ ضریب همبستگی. ۷۴

۳-۸-۵-۲- خواص ضریب همبستگی. ۷۴

۳-۸-۵-۳- آزمون معنی داری ضریب همبستگی ۷۵

۳-۹- جمع بندی فصل سوم. ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدّمه ۷۷

۴-۲- آمار توصیفی ۷۷

۴-۲-۱-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت ۷۸

۴-۲-۲-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سن. ۷۹

۴-۲-۳-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سابقه کاری ۸۰

۴-۲-۴-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلات. ۸۱

۴- ۳ -آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ۸۲

۴-۴ – آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش. ۸۲

۴-۴-۱-آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر عدم اطمینان محیطی ۸۲

۴-۴-۲-آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر مشتری مداری ۸۳

۴-۴-۳- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) متغیر گرایش کارآفرینانه. ۸۳

۴-۵- بررسی وضعیت متغیرها ۸۴

۴-۵-۱- وضعیت متغیر عدم اطمینان محیطی ۸۴

۴-۵-۲-وضعیت متغیر مشتری مداری ۸۵

۴-۵-۳-وضعیت متغیر گرایش کارآفرینانه ۸۶

۴-۶-  تحلیل عاملی تاییدی. ۸۶

۴-۶-۱- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل ۸۷

۴-۶-۲-تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر عدم اطمینان محیطی. ۸۷

۴-۶-۳- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر عدم اطمینان محیطی. ۹۳

۴-۶-۴-  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر مشتری مداری. ۹۸

۴-۶-۵- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر مشتری مداری ۱۰۱

۴-۶-۶- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر گرایش کارآفرینانه. ۱۰۴

۴-۶-۷- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر گرایش کارآفرینانه ۱۰۷

۴-۷- مدل سازی معادلات ساختاری. ۱۱۰

۴-۸- آزمون فرضیه های تحقیق ۱۱۲

۴-۹- تحلیل ضریب R2. 113

۴-۱۰-آزمون فرضیات فرعی تحقیق ۱۱۴

۴-۱۱- جمع­ بندی . ۱۴۲

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

۱-۵ جمع بندی . ۱۴۴

  • نتایج حاصل از تحقیق . ۱۴۴
  • پیشنهاد های برخواسته از نتایج . ۱۴۶

۴-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۴۶

پیوست ۱۴۷

منابع و مأخذ. ۱۵۳

چکیده لاتین ۱۵۷

چکیده

این تحقیق دسته ای از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می باشد.

در تحقیق حاضر نیز تأثیر شرایط محیطی بر بانک­های خصوصی استان اصفهان برپایه مدل­های گرایش کارآفرینانه بررسی شده است که شامل ۳ فرضیه اصلی و ۱۶ فرضیه فرعی می باشد  .

جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک­های خصوصی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱ می باشد .

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای روایی و پایایی پرسشنامه ابزار گردآوری به صورت آزمایشی بین ۳۰ نفر از کارمندان بانک توزیع گردید و براساس ضریب آلفای کرونباخ، همسانی درونی پرسشنامه­ها مورد بازبینی قرار گرفت .

 بر اساس نتایج تحقیق تنها فرضیه اصلی سوم پژوهش پذیرفته نمی شود و فرضیه فرعی اول تا سیزدهم پژوهش مورد تائید قرار می گیرد و چهاردهم تا شانزدهم رد گردیده. بنابراین شرایط محیطی تاثیر معنی داری بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان دارد و مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تاثیر معنی داری ندارد.

کلمات کلیدی:شرایط محیطی،مشتری مداری،گرایش کارافرینانه.

 -۱- مقدمه

امروزه شرکت­ها و سازمان­ها در محیطی پویا، پرابهام و پیچیده فعالیت می­ کنند. در اصل، تغییرات و تحولات شگرف و مداوم در طرز تفکر، ارزش­های اجتماعی، روش­های انجام کار و بسیاری از پدیده­های دیگر زندگی، یکی از بارزترین ویژگی­های عصر حاضر است و این تغییرات در دنیای رقابت افزای کنونی هر نوع مقاومتی را از سوی سازمان­ها در هم کوبیده و همه را با خود به جلو می­برد. وسعت و تنوع تغییراتی که بر سازمان­ها تحمیل می­شود به قدری زیاد است که برای آنها چاره­ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. در چنین شرایطی که از آن به عنوان “عدم اطمینان محیطی”[۱] یاد می­شود، چنانچه سازمان با بهره گرفتن از رویه­های جدید به تغییرات محیطی پاسخ ندهد و نیازهای مشتریان خود را از طریق استراتژی­های مشتری مدارانه جوابگو نباشد و در مقابل آن حالت منفعلانه به خود بگیرد، از قافله رقابت و توسعه عقب خواهد ماند. براین اساس، شرکت­ها و سازمان­ها سعی دارند تا در روند نوآوری[۲] و کارآفرینی[۳] پیشتاز میدان بوده و از این طریق بتوانند نسبت به تغییر و تحولات بازار رقابتی انعطاف­پذیری خود را حفظ کرده و فرصت­های موجود در بازار را به دست آوردند. در واقع، سازمان­های امروزی در جهت ارائه محصولات جدید، فرآیندهای جدید و نظام­های سازمانی نوین حرکت کرده و انقلاب جدیدی به سوی تسهیل، تسریع و گسترش فرآیند سازمانی ایجاد کرده­اند تا از طریق کارآفرینی پیشتاز میدان باشند (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۶).

در سال­های اخیر با ورود بانک­های خصوصی به عرصه صنعت بانکداری ایران و بطور مضاعف خصوصی شدن برخی از بانک­های دولتی ازجمله بانک تجارت، صادرات و ملّت، رقابت در این صنعت به طور چشمگیری افزایش یافته  و نیاز به کارآفرینی سازمانی در نظام خدمات بانکی بیش از پیش احساس می­شود. در نگاهی به فعالیت­های صنعت بانکداری، پیدایش و ورود خدماتی نظیر پروژه­های کارت سوخت (پرداخت وجه سوخت از طریق POS)، طرح خرید نقدی گندم کشاورزان، بسته­های خدماتی اصناف، پزشکان و مهندسان و . نمونه هایی از کارآفرینی در این صنعت است که برخی از این خدمات برخاسته از نوآوری­ و برخی دیگر نشأت گرفته از قابلیت­های خطرپذیری و فعالیت پیشتازانه بانک­ها می­باشد.

مرور ادبیات کارآفرینی نشان می­دهد که محققان برای تجهیز بدنه سازمان­ها و شرکت­ها به ابزار کارآفرینی در دو جریان اصلی حرکت نموده ­اند که شامل رویکردهای کارآفرینی سازمانی[۴] (گاث و گینزبرگ[۵]، ۱۹۹۰؛ زهرا[۶]، ۱۹۹۳، ۱۹۹۱) و گرایش کارآفرینانه[۷] (میلر، ۱۹۸۳؛ کوین و اسلوین، ۱۹۸۸؛ لامپکین و دس[۸]، ۱۹۹۶) می­باشد. کارآفرینی سازمانی به بازسازی استراتژیک، به معنی تعریف مجدد استراتژی و سازماندهی شرکت اشاره دارد، در حالی که گرایش کارآفرینانه از تحقیقاتی نشات گرفته که تعیین استراتژی را بر حسب الگوهای عمل یا سبک­های تصمیم گیری ملاحظه نموده است. البته تحقیقات نشان می­دهد، عوامل مختلفی نظیر محیط خارج سازمان، استراتژی سازمان و فعالیت­های مدیریت عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی سازمانی می­باشند (گاث و گینزبرگ، ۱۹۹۰؛ میلر، ۱۹۸۳؛ کاراتکو و همکاران[۹]، ۱۹۹۰؛ هینونن[۱۰]، ۱۹۹۹). در تعدادی از مطالعات سعی برآن بوده است تا با گسترش مدل­های نظری عوامل تأثیرگذار در توسعه کارآفرینی سازمانی و مکانیسم تأثیرات آن بر عملکرد سازمانی طبقه ­بندی شود. به عنوان مثال، لامپکین و دس (۱۹۹۶) در مدل مفهومی خود برای کارآفرینی سازمانی، عوامل گرایش کارآفرینانه، عوامل سازمانی، عوامل محیطی را بر عملکرد سازمان مد نظر قرار داده­اند. در مدل آنتونسیک[۱۱] (۲۰۰۰) ویژگی­های کارآفرینی سازمانی (کسب و کار جدید، کسب و کار مخاطره آمیز جدید، نوآوری در خدمات و محصولات، نوآوری در فرآیند، نوسازی، ریسک پذیری و در نهایت فوق فعال و تهاجم رقابتی) و همچنین عوامل موثر بر آن (ویژگی­های سازمان، ویژگی­های واحدها و بخش­ها و ویژگی­های محیط) در بررسی کارآفرینی سازمانی مدنظر قرار گرفته است. همچنین، مقیمی (۲۰۰۵) عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی را براساس مدل سه شاخه­ای (میرزایی، ۱۳۷۸) در سه گروه ساختاری (متغیرهای مربوط به ساختار و سیستم­های درون سازمان به جز عوامل انسانی)، رفتاری (مدیران و کارکنان و نگرش های آنها در سازمان) و زمینه­ای (محیط سازمان) طبقه بندی می­ کند. جارنا و کایسو[۱۲] (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی گزارش کردند که سه گروه عمده از عوامل شامل فعالیت­های مدیریت و فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان و در نهایت مهارت­ها و گرایش­های کارکنان، عوامل بالقوه و پیش نیاز در ایجاد و توسعه فرآیند کارآفرینی سازمانی به شمار می­روند. با وجود رویکردهای مختلف برای تحلیل کارآفرینی در سطح سازمانی، امروزه اکثر تحقیقات عامل توسعه کارآفرینی در سطح سازمان را در مفهوم گرایش کارآفرینانه جستجو می­­کنند. براین اساس، در تحقیق حاضر نیز تأثیر شرایط محیطی بر بانک­های خصوصی استان اصفهان برپایه مدل­های گرایش کارآفرینانه بررسی شده است.

۱-۲- بیان مسأله

محیط خارجی هر سازمان منحصر به فرد و سیال بوده و با ایجاد عدم اطمینان ممکن است سبب محدودیت فرصت­های سازمان شود (پنروس[۱۳]، ۱۹۹۵). رابینز[۱۴] (۱۹۹۱) عدم اطمینان محیطی را یکی از عوامل محیط خارجی سازمان معرفی می­ کند که عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد. از نظر وی، عدم اطمینان محیطی به میزان آگاهی مدیران از تغییرات محیط بیرونی سازمان و توانایی آنها در پیش ­بینی تغییرات مؤلفه­های محیطی اشاره دارد. منابع عدم اطمینان محیطی در محیط­های تجاری شامل دولت و سیاست­ها، اقتصاد، منابع و خدمات مورد نیاز صنعت، محصولات، بازارها و تقاضا، رقابت و فناوری عنوان شده است (میلر[۱۵]، ۱۹۹۳). تحقیقات نشان می­دهد که محیط­های پویا، گرایش کارآفرینانه را در شرکت­های کوچک افزایش می­دهد (مایلس، کوین و هیلی[۱۶]، ۲۰۰۰).  همچنین، خطرپذیری و نوآوری در محیط­های پویا افزایش می­یابد چرا که تصمیم ­گیری کُند در محیط­های پویا فرصت­ها را از بین می­برد (هاگ و وایت[۱۷]، ۲۰۰۳). در حال حاضر شرایط سیاسی ایران به گونه­ای رقم می­خورد که پارامترهای مهم درگیر در تصمیم ­گیری سازمان­ها به شدت متغیر و غیرقابل پیش ­بینی شده است و این عامل ممکن است عوامل دخیل در عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، عوامل تنظیم کننده، ساختاری و فناوری در صنعت بانکداری در سراسر جهان در دهه اخیر به شدت در حال تغییر است (انگار و همکاران[۱۸]، ۱۹۹۹). در شرایط محیطی که پیش روی صنعت بانکداری وجود دارد، شرایط به شدت رقابتی شده است و مدیران بانک­ها پی برده­اند که جذب و نگهداری مشتریان وفادار کلید بقاء و موفقیت آنان است (یاواس و همکاران[۱۹]، ۱۹۹۷). براین اساس، بانک­ها و موسسات مالی، استراتژی­های چندگانه­ای برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان طراحی کرده و از این طریق سعی بر آن دارند تا رضایت و وفاداری مشتریان خود را جلب نمایند. در این بین، با توجه به نقش کلیدی کارمندان در ایجاد ارتباط با مشتریان، دیدگاه­ها و رفتارهای آنان در قبال مراجعه کنندگان، تعیین کننده کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری، احساس رضایت مشتری و در نهایت تعهد عاطفی مشتری به بانک­ها خواهد بود (هنینگ- تارائو[۲۰]، ۲۰۰۴؛ یون و همکاران[۲۱]، ۲۰۰۱). این قبیل رفتار­ها در بخش خدمات و به ویژه در صنعت بانکداری و به طور خاص در بانک­های خصوصی از نکته نظر اینکه پتانسیل تأثیرگذاری بر سودآوری را دارند حائز اهمیت هستند که اصطلاحاً رفتارهای مشتری مدارانه[۲۲] لقب گرفته است. رفتارهای مشتری مداری بازتابی از استراتژی کلان سازمان برای مشتری مداری بوده و از طریق ترویج مدیران ارشد به لایه­های عملیاتی سازمان منتقل می­شود. از نظر براون و همکاران[۲۳] (۲۰۰۲)، مشتری­مداری کارکنان در صنعت خدمات به تمایل یا آمادگی کارکنان برای برطرف کردن نیازهای مشتریان در زمینه­ شغلی مربوطه اشاره دارد که متشکل از دو بُعد نیاز[۲۴] و لذت­بخشی[۲۵] است. بُعد نیاز نشان دهنده باورهای کارکنان درباره توانایی برطرف کردن نیازهای مشتریان بوده و بُعد لذت­بخشی، میزان احساس لذت­ ذاتی کارکنان در ایجاد تعامل و ارائه خدمت به مشتریان است (براون و همکاران، ۲۰۰۲). مطالعات دیگر، مشتری مداری در کارکنان صنعت بانکداری را متشکل از چهار بُعد مشتری­نوازی، استنباط نیاز، خدمت­رسانی و ارتباط معرفی کردند (داناوان، براون و موون[۲۶]، ۲۰۰۴). براساس شواهد تجربی در بخش خدمات مالی کشور انگلستان (بانک­ها، بورس اوراق بهادار و بیمه)، مولفه­هایی نظیر وجود سیستم­های خدماتی، خدمت رسانی و ارتباط با مشتری از ابعاد مهم مشتری­مداری در بانک­های تجاری معرفی شده است (اگان و شیپلی[۲۷]، ۱۹۹۵). براساس جستجوهای محقق تاثیر شرایط محیطی و از آن جمله عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری در نظام بانکداری مورد توجه بسیار اندکی از سوی پژوهشگران قرار گرفته و اطلاعات روشنی در این خصوص وجود ندارد. به عنوان مثال، در حالی که صاحب نظران تعامل دوسویه­ای بین عوامل محیطی و استراتژی­های سازمان قائل هستند (خاندوالا[۲۸]، ۱۹۷۷؛ رابینز، ۱۹۹۱)، اما نتایج تحقیق در شعب بانک ملّت شهر تهران نشان داد که عدم اطمینان محیطی اثر مستقیمی بر سطح مشتری مداری ندارد (رشیدی، ۱۳۹۰). به طور قطع، هنگامی که سازمان­ها و نوعاً در تحقیق حاضر بانک­های خصوصی به دلیل تحریم­های وضع شده در تأمین منابع خود با محدودیت روبرو باشند، ممکن است از میزان خدمت­رسانی آنها به مشتریان کاسته شود. البته در شرایط ذکر شده، ایجاد استراتژی­های مناسب مانند جهت­گیری یا گرایش کارآفرینانه[۲۹] ممکن است حتی عملکرد سازمانی را بهبود دهد.

میلر عنوان می­ کند: “یک سازمان کارآفرینانه، سازمانی است که در نوآوری خدمات، محصول و بازار درگیر شده، برخی اقدامات مخاطره آمیز را به عهده گرفته و اولین سازمانی است که با نوآوری­های پیشگام خود را در بازار مطرح کرده و رقبا را تحت فشار قرار می­دهد” (میلر، ۱۹۸۳، ص ۷۷۱). کوین و اسلوین[۳۰] (۱۹۹۱) از اصطلاح “حالت کارآفرینانه”[۳۱] و نامن و اسلوین[۳۲] (۱۹۹۳) از “سبک کارآفرینانه”[۳۳] برای توصیف رفتارهای خطرپذیری، نوآوری و پیشگامی استفاده کردند. صرف­نظر از اصطلاحاتی که برای توصیف گرایش کارآفرینانه استفاده شده است، این سازه از نظر مفهومی چند بُعدی بوده و نشان­دهنده­ی تمایل سازمان برای حفظ مزیت رقابتی و رقابت تهاجمی از طریق خطرپذیری و نوآوری در مقابل سایر رقبای تجاری است و صرف­نظر از اندازه و نوع سازمان، قابلیت کاربرد در هر سازمان را دارد (نایت[۳۴]، ۱۹۹۷؛ کوین و اسلوین، ۱۹۹۱؛ لامپکین و دس[۳۵]، ۱۹۹۶). شواهد پژوهشی قانع کننده ­ای نیز وجود دارد که نشان می­دهد گرایش کارآفرینانه باعث بهبود عملکرد کسب و کارهای مختلف می­شود (کوین و اسلوین، ۱۹۹۱؛ لامپکین و دس، ۱۹۹۶؛ ویکلاند[۳۶]، ۱۹۹۹؛ ویکلاند و شفرد[۳۷]، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵؛ فاکس[۳۸]، ۲۰۰۵؛ هاگس و مورگان[۳۹]، ۲۰۰۷؛ مورنو و کاسیلاس[۴۰]، ۲۰۰۸؛ رانیان و همکاران[۴۱]، ۲۰۰۸؛ اسلاتوینسکی[۴۲]، ۲۰۱۰). تا به امروز، مدل­های مختلفی برای اندازه گیری گرایش کارآفرینانه ارائه شده است (سرونبری[۴۳]، ۲۰۰۶؛ کوریس و سکساستون[۴۴]، ۱۹۹۶؛ کوین و اسلوین، ۱۹۹۱؛ لامپکین و دس، ۱۹۹۶؛ موریس، کراتکو و کوین[۴۵]، ۲۰۰۸؛ میلر و فریزن، ۱۹۸۲؛ میلر، ۱۹۸۳)، اما مدل پنج بُعدی گرایش کارآفرینانه لامپکین و دس (۱۹۹۶) از معروفترین و شناخته شده ترین این مدل ها به شمار می­رود که در تحقیقات مختلفی مورد استفاده بوده است. براساس این مدل، گرایش کارآفرینانه دارای پنج بُعد خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال می­باشد (لامپکین و دس، ۱۹۹۶).

به طور کلی، به نظر می­رسد که عدم اطمینان محیطی (قابلیت پیش ­بینی شرایط سیاسی، اقتصادی، تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز، محصولات، بازارها و تقاضا، رقابت و فناوری) ممکن است تأثیر چشمگیری بر استراتژی­های مشتری مدارانه (مشتری­نوازی، استنباط نیاز، خدمت­رسانی و ارتباط) و گرایش کارآفرینانه (خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال) در بانک­های خصوصی داشته باشد که با عنایت به شرایط اقتصادی در حال حاضر کشور و اهمیت آن و عدم توجه مطالعات قبلی به این موضوع مهم، تحقیق حاضر در صدد برآمده است که پاسخ­گوی این سوال باشد آیا تغییرات غیرقابل پیش ­بینی در شرایط و مولفه­های محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان اثر دارد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

کارآفرینی سازمانی به عنوان رویکردی که گرایشات و فعالیت­های کارآفرینانه در سطح سازمان را رونق می­دهد، عنصر مهمی در توسعه اقتصادی و سازمانی، ایجاد ثروت و بهبود عملکرد شناخته شده است (آنتونسیک و هیسریچ، ۲۰۰۴). پرداختن به این مفهوم از طریق ایجاد صنایع نوین، بهبود عملکردها، افزایش بهره­وری و افزایش رقابت بین المللی بر توسعه اقتصادی کشورها تأثیرگذار است. در راستای رسیدن به این ایده­آل­های عملکردی و استفاده از کارآفرینی به عنوان ابزاری قدرتمند، رویه­ای دانش محور نیاز است تا گام­های رشد و توسعه به طور سنجیده به سمت جلو برداشته شود. به طور یقین، اتکا به نظریه­ها و مفاهیم تئوریک و حتی شواهد و مستندات تجربی که در بستر فرهنگ­ها و نظام­های اجتماعی- سیاسی- اقتصادی مختلف به عرصه ظهور رسیده ­اند، ممکن است در عمل شکاف عظیمی بین اهداف مورد انتظار و نتایج برجا مانده ایجاد کند و خسارت­های جبران ناپذیری بر پیکره سازمان­ها و کسب و کارهای کشور وارد سازد. از این رو، پرداختن به مباحث کارآفرینی در زمینه ­های مختلف خدماتی، تولیدی و صنعتی در داخل ایران در جهت رشد اقتصادی کسب و کارها ضرورتی انکار ناپذیر است.

صرف نظر از مباحث مربوط به تفاوت­های فرهنگی، ادبیات کارآفرینی در تنه خود، چه در مورد اثرات کارآفرینی بر عملکرد و چه اثرات متغیرهای محیط درونی و بیرونی سازمان بر کارآفرینی سازمان­ها با یافته­ های ضد و نقیضی مواجه است. به عنوان مثال، در حالی که برخی از مطالعات از اثرات مثبت کارآفرینی سطح سازمان بر عملکرد کسب و کار خبر می­ دهند (برای مثال، ویکلاند و شفرد، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵؛ فاکس، ۲۰۰۵؛ هاگس و مورگان، ۲۰۰۷؛ مورنو و کاسیلاس، ۲۰۰۸؛ رانیان و همکاران، ۲۰۰۸؛ اسلاتوینسکی، ۲۰۱۰)، برخی دیگر خلاف این ادعا را گزارش کرده­اند (هارت[۴۶]، ۱۹۹۲؛ ماتسانو و همکاران[۴۷]، ۲۰۰۲؛ مورگان و استرانگ[۴۸]، ۲۰۰۳؛ اسمارت و کونانت[۴۹]، ۱۹۹۴). از سوی دیگر، امروزه چه در کشورهای خارجی و چه در داخل ایران، مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه کسب و کارهای مختلف جهت توسعه کارآفرینی در مشاغل مختلف انجام می­شود، اما با این حال، در صنعت بانکداری علی­رغم وجود فعالیت­های کارآفرینانه، تلاش­های مطالعاتی بسیار محدودی به تحلیل کارآفرینی در این صنعت پرداخته است. علاوه براین، نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده بیشتر به دلیل موردی بودن مطالعات قابل تعمیم نیستند. در تحقیق حاضر، گردآوری اطلاعات در مجموعه ­ای از بانک­های خصوصی استان اصفهان انجام شد که می ­تواند نتایج معتبرتری در مقایسه با تحقیقات قبلی ارائه نماید. همچنین، تحقیق حاضر از نظر زمان، در شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار خاص (برای مثال، تحریم بانک­های ایران) اجرا شده است که این امکان کمتر در اختیار تحقیقات قبلی بوده است. از این رو، تحقیق حاضر از حیث برطرف نمودن ابهامات موجود در قلمرو موضوعی خود و توسعه دانش موجود نقش مهمی برعهده داشته و در تلاش بوده است تا بینش کاملی از کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری و تأثیر شرایط محیطی بر آن در اختیار دست اندرکاران این صنعت قرار دهد.

99