رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(( M.A

مدیریت دولتی گرایش مالی

عنوان:

بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشور

 استاد راهنما :

دکتر محمد علی غضنفری

استاد مشاور:

دکتر حمید رضا بهرامی

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده ۱

فصل اول ۲

کلیات تحقیق ۲

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مسئله. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۳- چارچوب نظری پژوهش ۷

۱-۴- تعریف مفاهیم : ۹

۱-۴-۱- تعریف بودجه. ۹

۱-۴-۲- حقوق ۹

۱-۴-۳- سیکل بودجه. ۱۰

۱-۵- اهداف تحقیق ۱۲

۱-۶- روش تحقیق ۱۲

۱-۶-۱- نوع تحقیق ۱۲

۱-۶-۲- روش تحقیق ۱۳

۱-۶-۳- جامعه آماری ۱۳

۱-۶-۴- روش نمونه گیری ۱۴

۱-۶-۵- روش های گردآوری اطلاعات و داده ها ۱۴

۱-۶-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴

۱-۷- سوالات تحقیق ۱۵

۱-۸- فرضیات تحقیق ۱۵

۱-۹- قلمرو موضوعی ۱۶

۱-۱۰- قلمرو زمانی ۱۶

۱-۱۱- قلمرو مکانی ۱۶

۱-۱۲- مشکلات و تنگناهای پژوهش ۱۶

خلاصه فصل اول ۱۷

فصل دوم. ۱۸

ادبیات تحقیق ۱۸

مقدمه. ۱۹

۲-۱- مدیریت مالی دولت. ۲۰

۲-۲ واژه بودجه. ۲۳

۲-۳- تعاریف بودجه در قانون محاسبات عمومی ۲۴

۲-۴- سایر تعاریف بودجه. ۲۵

۲-۵- تاریخچه بودجه در ایران ۲۵

۲-۶- اهمیت بودجه. ۲۸

۲-۷- اصول بودجه. ۲۹

۲-۸- سیکل بودجه. ۳۵

۲-۸-۱- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. ۳۵

۲-۸-۲- تصویب بودجه. ۴۱

۲-۸-۳- اجرای بودجه. ۴۳

۲-۸-۴- کنترل بودجه (نظارت بر اجرای بودجه ) ۴۵

۲-۹- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه. ۴۹

۲-۱۰- روش های برآورد هزینه ها ۵۰

۲-۱۱- رابطه بودجه و قوانین ۵۴

۲-۱۲- تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی ۵۷

۲-۱۳- بودجه و شفافیت. ۵۸

۲-۱۴- بودجه و بوروکراسی ۶۰

۲-۱۵- بودجه و پاسخگویی ۶۳

۲-۱۶- اشتغال ۶۶

۲-۱۷- حقوق و دستمزد. ۶۷

۲-۱۸- تمرکز پرداخت حقوق کارکنان ۶۸

۲-۱۹- نظریه های حقوق و مزایا ۶۹

خلاصه فصل دوم. ۷۶

فصل سوم. ۷۷

روش شناسی تحقیق ۷۷

مقدمه. ۷۸

۳-۱- نوع تحقیق ۷۹

۳-۲- روش تحقیق ۸۰

۳-۳- جامعه آماری ۸۱

۳-۴- روش نمونه گیری ۸۲

۳-۵- روش های گردآوری اطلاعات و داده ها ۸۳

۳-۵-۱- ساختار پرسشنامه. ۸۴

۳-۵-۲- اعتبار یا روایی پرسشنامه. ۸۶

۳-۵-۳- اعتماد یا پایایی ( Reliablity )‌ ۸۶

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹

۳-۷- پیش ‌آزمون پرسشنامه. ۹۰

خلاصه فصل سوم. ۹۱

فصل چهارم. ۹۲

تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۹۲

مقدمه. ۹۳

۴-۱-توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه. ۹۳

۴-۱-۱- سن ۹۴

۴-۱-۲- جنسیت. ۹۴

۴-۱-۳- تحصیلات. ۹۶

۴-۱-۴- تجربه کاری ۹۸

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسشنامه. ۹۹

۴-۳-تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها ۱۰۱

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا ۱۰۱

ب) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا ۱۰۸

۴-۴- تجزیه و تحلیل داده ها : ۱۱۴

۴-۴-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها : ۱۱۴

۴-۴-۲- آزمون فرضیه اصلی تحقیق ۱۱۶

۴-۴-۳- آزمون فرضیات فرعی تحقیق ۱۱۷

فصل پنجم ۱۲۴

نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق ۱۲۴

مقدمه. ۱۲۵

۵-۱- خلاصه پژوهش ۱۲۵

۵-۱-۱- نتایج ویژگی های افراد پاسخگو(سیمای پاسخگویان) ۱۲۶

۵-۱-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها ۱۲۷

۵-۱-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۱۲۹

۵-۲- پیشنهادهای تحقیق ۱۳۵

۵-۲-۱- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق ۱۳۵

۵-۲-۲- پیشنهادهای کاربردی محقق ۱۳۷

۵-۲-۳-پیشنهادها به محققین آینده ۱۳۸

پیوست ها ۱۳۹

الف- پرسشنامه. ۱۳۹

ب) جداول خروجی اس پی اس اس ۱۴۲

ج) فهرست منابع فارسی ۱۵۱

د) فهرست منابع انگلیسی ۱۵۲

ه) چکیده انگلیسی ۱۵۴

چکیده

تحقیق حاضر با هدف « بررسی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا» نگارش یافته است . به منظور دستیابی به هدف فوق از ۴ فرضیه استفاده شده است . که فرضیه اصلی آن «تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد » می باشد. چهارچوب نظری تحقیق از مدل چهار مرحله ای بودجه استفاده شده است . روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که در زمره روش‏های توصیفی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر۸/۹۰ به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق ۱۲۰ نفر می باشد که شامل مدیران امور مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاه های مستقر مرکز (استان تهران) بوده است که نمونه­ای به تعداد ۹۲ نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران از آن به­دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی زوجی استفاده شده است و با توجه به اینکه sig همه فرضیات کمتر از ۰۵/۰ می باشد تمام فرضیات تأیید شده است یعنی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود داشته و مثبت ارزیابی شده است . در مجموع اکثریت پاسخگویان (۷/۹۶ درصد ) میزان متغیر مراحل بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند. مهمترین پیشنهادها در تحقیق حاضر شامل: « ۱- استفاده از آمار مربوط به میزان و نوع استخدام مستخدمین دولت در سایر بخشهای مرتبط همچون نظام هماهنگ خدمات کشوری ۲- استفاده از شفافیت بوجود آمده در راستای اجرای سیستم متمرکز حقوق و مزایا در کاهش هرچه بیشتر چانه زنیهای مرسوم دستگاه های اجرایی۳- ایجاد راهکارهای بهبود روش های پرداخت اعتبارات حقوق و مزایا به دستگاه های اجرایی در جهت کاهش هر چه بیشتر تشریفات زائد اداری» می باشد .

کلید واژه ها : بودجه ، حقوق ،‌ دستمزد ، مراحل بودجه، پیشنهاد بودجه، اجرای بودجه، نظارت بر بودجه.

مقدمه

کار و به معنای اخص آن شغل ، مظهر زنده بودن، زنده ماندن و زندگی انسانی انسان است. برای داشتن زندگی انفرادی و اجتماعی بهتر، باید کار کرد. کار تنها وسیله ای است که جایگاه انسان را در پهنه هستی انسانی تر کرده و سنگر وی را برای تسخیر طبیعت و پیروزی بر ناملایمات آن هر روز نسبت به گذشته مستحکم تر می کند.(حسینی؛ ۱۳۸۰: ۵۹)

در حقوق اداری، مفهوم مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است که گروه های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد؛ مانند مستخدمین دولت، مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی، مستخدمین شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان و موسسات تابعه آنها و نیز مستخدمین نظامهای صنفی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند.

یکی از بخشهایی که طی دهه های اخیر سهم قابل توجهی را در عرضه فرصتهای شغلی بر عهده داشته است بخش دولتی بوده است. اما بخش دولتی در ایران علی رغم سهم در خور توجه در اشتغالزایی صرفا به ایجاد اشتغال توجه کرده است. و کمتر به کارآیی و افزایش بهره وری کار توجه دارد. همین امر موجب بوجود آمدن ماهیت خاصی از اشتغال شده است که عمدتا از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور ناشی شده است. اشتغال بخش عظیم نیروی کار کشور در  بخشهای اقتصادی و در بخش دولتی کمتر با توجیه اقتصادی و بیشتر با توجیه اجتماعی و سیاسی همراه می باشد.(پژوهی، ۱۳۷۸: ۲۳) و لذا بخش قابل توجهی از رقم بودجه عمومی کشور در هرسال به مقوله پرداخت حقوق کارکنان دولت تعلق      می یابد که چگونگی تصمیم گیری و اجرا در این خصوص می تواند نقش موثر و قابل ملاحظه ای در مدیریت کلان اقتصاد کشور داشته باشد.

۱-۱- بیان مسئله

    پرداخت حقوق کارکنان دولت بموجب قانون بودجه سال ۸۶ و به استناد جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۹، به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و. به صورت متمرکز و توسط خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد. قبل از اجرای این قانون کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاه های دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت که این نحوه پرداخت مشکلات بسیاری را همانند: نبود شفافیت و عدم ایجاد شفاف سازی در نظام مالی دولت، سوء استفاده های مالی، یک پارچه نبودن نظام مالی، نبود نظارت و کنترل بیشتر و شفاف تر قوه مقننه و قوه مجریه و پرداخت غیر مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی و مالیات و زمان بر بودن آنها را در پی داشت .

بحث پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورشرح وظایف ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی مرتبط است. چون خزانه مجموعه نظام نقدینگی بخش دولتی کشور است و از سویی اقدام اخیر خود یک اقدام اجرایی است، لذا مسئولان اقتصادی صلاح دیدند که این کار از یک دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شود.از طرف دیگر وصول درآمدها و هزینه نمودن آنها می بایستی بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور باشد به این معنا که منبع وصول درآمدها و محل هزینه نمودن آنها می بایستی به صراحت در قانون مشخص گردیده تا دولت بتواند برای انجام امور خود برنامه ریزی داشته و با مشکلات تأمین مالی مواجه نگردد. برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از منابع مالی دولت کلیه در آمدهای که بعنوان درآمدهای دولتی وصول می گردند می بایستی در خزانه متمرکز گردیده و بر اساس قانون به دستگاه های دولتی پرداخت گردد.(قلیچ خانی؛ ۱۳۸۹)

 از سوی دیگر تنظیم بودجه همیشه یک سال به طول می انجامد در حالی که برنامه ریزی استراتژیک که نیازمند ژرف نگری بیشتری است زمان طولانی تری می برد(اغلب بین سه تا پنج سال). و اگر چه تنظیم بودجه(بودجه یابی) برای برآورد و سنجش عملکرد دستگاه اجرایی ضروری است و یک ابزار مدیریتی سودمند به شمار می آید، لکن برنامه ریزی استراتژیک نیز از این نظر برای سازمان سودآور است که درک روشنی از مدیریت ارائه می دهد، تشریک مساعی به وجود می آورد، استانداردهای اجرایی را  تعیین می کند و مهارتهای مدیریتی را ترویج می دهد.  برنامه ریزی استراتژیک ایستا نیست بلکه پویاست و فرایند برنامه ریزی بسیار مهمتر از تولید نهایی یا گزارشها و مدارک تهیه شده استراتژیک است. برنامه ریزی استراتژیک بر تمام سازمان و وظایف و فعالیتهایی که در آن صورت می گیرداشراف داشته و فقط منحصر و محدود به عملیات مالی نمی شود. اجزا تشکیل دهنده یک طرح استراتژیک عبارتند از: بودجه شرکت، رسالت و اهداف کلی آن، استراتژیهای تفصیلی بازرگانی آن و فشارهای استراتژیک آن، اهداف قسمتی و اداری و طرحهای تفصیلی تحقق که شامل برنامه های اقدامی، مسئولیتهای کلیدی، طرحهای احتیاطی، احتمالی و تخصیص منابع مالی هستند.(کریمزاده رغبتی؛ ۱۳۷۹: ۶۵)

بنابراین طراحی و تدوین درست و صحیح تا حدود زیادی امکان مدیریت مناسب را برای دولت فراهم می سازد لذا محقق در این پژوهش در صدد این موضوع می باشد که  استقرار نظام متمرکز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا چه اندازه بر شاخصهای مراحل بودجه کشور تاثیر داشته است.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی در ادوار مختلف تاریخ یکسان نبوده و بر حسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده، حدود وظایف دولتها تغییر کرده است. مسئله حدود وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی از آنجا مهم است که هر قدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده دار گردند و به ویژه در امور اقتصادی مداخله بیشتری کنند، به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده و دامنه قوانین مالی وسیع تر می گردد.(فرج وند؛ ۱۳۸۰: ۱۷)

تکیه بر روی دولت به هنگام بحث راجع به بودجه به چند دلیل موجه است:

  1. از نظر تاریخی دولت نخستین واحد یا شخصیتی است که تن به نظم بودجه ای داده است.
  2. بودجه دولت از لحاظ حجم بزرگترین بودجه های تنظیمی است و بدین لحاظ مسائلی که در آن مطرح می شود بیشتر و گاهی پیچیده تر از سایر بودجه هاست.
  3. محدودیت دولت به هنگام اجرای بودجه معمولا بیشتر از افراد و مؤسسات است و اجرای بودجه تابع مقررات دقیق تری است.(فرج وند؛ ۱۳۸۰: ۱۷)

با توجه به اینکه دولت دارای پیکره بسیار گسترده می باشد و حجم عظیمی از نیروی انسانی را دربر می گیرد و در نتیجه اعتبارات جاری دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می گردد، بنابراین یکی از مهمترین مسائل دولت در نظام مالی را تشکیل می دهد. همچنین با بررسی  بودجه سال ۱۳۹۰ نیز در می یابیم که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۴۶٫۸۴۶٫۴۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای پرداخت حقوق پیش بینی شده است که این رقم بیش از ۱۶درصد کل بودجه عمومی کشور را شامل می شود.

۱-۳- چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیل­اند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.

در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و براساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.

99