رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

عنوان  

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

 (شعب منتخب بانک های استان قم)

استاد راهنما

دکترامیرحمزه مهرابی

استاد مشاور

دکتر حسن تلاشان

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 چکیده

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه ۳

۱-۱- بیان مسأله ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق    ۵

۱-۳- سئوال های تحقیق.۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۸

۱-۶- متغیرهای تحقیق۸

۱-۷- مدل مفهومی تحقیق.۹

۱-۸- قلمرو تحقیق. ۹

۱-۸-۱-قلمروموضوعی.۹

۱-۸-۲ –  قلمرو مکانی.۱۰

۱-۸-۳ – قلمرو زمانی.۱۰

۱-۹- تعریف واژگان کلیدی تحقیق ۱۰

فصل دوم : ادبیات نظری

مقدمه  .  ۱۴

۲-۱-  سازمان و عوامل  سازمانی.  ۱۴

۲-۱- ۱- تعریف سازمان۱۴

۲-۱- ۲- سیستم‌های کنترل و نظارت. .۱۶

۲-۱- ۳- اهمیت کنترل.۱۶

۲-۱- ۴- ماهیت کنترل ۱۷

۲-۱- ۵- دیدگاه ها درباره انواع کنترل۱۷

۲-۱- ۶- ارکان کنترل.۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

۲-۱- ۷- نظام حقوق و دستمزد .۲۰

۲-۱- ۸- هدف مدیریت جبران خدمت. ۲۲

۲-۲- فساد اداری۲۳

۲-۲- ۱- تعریف فساد.۲۷

۲-۲- ۲- سطوح فساد.۲۹

۲-۲-۳- انواع فساد.۲۹

۲-۲-۴- ۱- فساد سیاسی۳۱

۲-۲-۴- ۲- فساد اداری.۳۱

۲-۲-۴- ۳- فساد مالی (اقتصادی)۳۲

۲-۲-۵ – مفهوم و تعریف فساد اداری۳۲

۲-۲-۶- تاریخچه فساد اداری۳۴

۲-۲-۷ – مبارزه با فساد در ایران۳۵

۲-۲-۸ – وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی۳۶

۲-۲-۹ –  انواع فساد اداری۳۹

۲-۲-۱۰ – تبیین علل موجبه فساد.۴۳

۲-۲-۱۱ – رهیافت‌های تبیین فساد ۴۷

۲-۲-۱۲ – تبیین علل فساد اداری ۴۹

۲-۲-۱۳ – قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد۵۲

۲-۲-۱۴ – متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد۵۳

۲-۳- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی.۵۶

۲-۳- ۱- فساد و نظام حقوق و دستمزد.۵۶

۲-۳- ۲- کنترل و نظارت و رابطه آن با فساد.۶۰

۲-۳- ۳- فرایند‌های کاری و رابطه آن با فساد۶۱

۲-۴- فساد اداری و رابطه  آن با سایر عوامل اجتماعی۶۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

۲-۴- ۱- حکومت کارآمد و نقش آن در کنترل فساد۶۲

۲-۴- ۲- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی۶۴

۲-۴- ۳- بزرگی دولت و فساد.۶۴

۲-۴- ۴- خصوصی‌سازی  و رابطه آن با فساد.۶۵

۲-۴- ۵- فساد و فقر۶۶

۲-۴- ۶- فساد و قوانین و مقررات.۶۷

۲-۴- ۷- فساد و دستگاه قضایی۶۷

۲-۴- ۸- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد.۶۸

۲-۴- ۹- فرهنگ و فساد.۶۸

۲-۴- ۱۰- فساد و جنسیت.۶۸

۲-۴- ۱۱- فساد و برنامه‌های توسعه.۶۹

۲-۴- ۱۲- سیاست‌های اقتصادی و فساد۶۹

۲-۴- ۱۳- فساد و سرمایه‌گذاری.۷۰

۲-۴- ۱۴- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار۷۰

۲-۴- ۱۵- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم۷۲

۲-۴- ۱۶- آثار و علل فساد در جهان سوم۷۳

۲-۴- ۱۷- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد.۷۴

۲-۴- ۱۸- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد.۷۶

۲-۴- ۱۹-استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع کاربرد آ نها۷۷

۲-۵- پیشینه تحقیق.۷۷

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه  .۸۷

۳-۱-  روش تحقیق  ۸۷

۳-۲ – چهارچوب مفهومی۸۸

۳-۳ – جامعه آماری۹۰

۳-۴- نمونه آماری.۹۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

۳-۵ – متغیرهای تحقیق۹۲

۳-۶- ابزار سنجش تحقیق۹۳

۳-۷ – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه۹۳

۳- ۸-  روایی پرسشنامه.۹۴

۳-۹- پایایی پرسشنامه.۹۴

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها۹۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   .۹۸

۴-۱- آمار توصیفی  ۹۹

۴-۱-۱- جنسیت  ۹۹

۴-۱-۲- تحصیلات  ۱۰۰

۴-۱-۳- سابقه کار.۱۰۱

۴-۱-۴- وضعیت تأهل و تجرد.۱۰۲

۴-۱-۵- نوع استخدام۱۰۳

۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها۱۰۴

۴-۲-۱- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف۱۰۴

۴-۲-۲-آزمون رگرسیون۱۰۵ 

۴-۲-۳- آزمون فرضیه های تحقیق۱۰۸

۴-۲-۳-۱- فرضیه فرعی اول۱۰۸

۴-۲-۳-۲- فرضیه فرعی دوم.۱۱۰

۴-۲-۳-۳- فرضیه فرعی سوم۱۱۱

۴-۲-۳-۴- فرضیه اصلی۱۱۲

۴-۲-۴- آزمون فریدمن.۱۱۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه  .۱۱۷

۵-۱- نتایج حاصل از یافته های تحقیق۱۱۷

۵-۱-۱- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۱۷

۵-۱-۲- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف۱۱۸

۵-۱-۳- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    . ۱۱۸

۵-۱-۳-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول ۱۱۸

۵-۱-۳-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم. ۱۱۹

۵-۱-۳-۳- نتایج حاصل از فرضیه سوم ۱۲۰

۵-۱-۳-۴- نتایج حاصل از فرضیه اصلی۱۲۱

۵-۱-۳-۵- نتایج کلی تحقیق .۱۲۲

۵-۱-۴- نتایج آزمون رگرسیون۱۲۳

۵-۱-۴-  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن.۱۲۳

۵-۲- پیشنهادات ۱۲۳

۵-۲-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق ۱۲۳

۵-۲-۲ – ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.۱۲۵

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۵-۳- محدودیت های تحقیق ۱۲۶

منابع. ۱۲۹

پیوست :پرسشنامه ها ۱۳۶

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مشخص کردن رابطه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری  با  فساد اداری در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازمانی موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (۱۳۸۵) بهره گرفته  شده است.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری خوشه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان» و «حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداری» تاثیر دارند و از آنجایی که مقدار۰β < می­باشد ،نوع تاثیر منفی می­باشد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری  با  فساد اداری بود. در سطح اطمینان ۹۵ درصد، فرضیه اصلی و هر ۳ فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.

واژگان کلیدی :

فساد اداری ، سیستم های کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرایندها و شیوهای انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم

  مقدمه

فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می‌یابد ( هیود،۱۳۸۱،ص۵۰) و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند. (ربیعی،۱۳۸۱،ص۱۵)

اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می‌دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می‌داند.(نامغ،۱۳۷۶،ص۵۹)

به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت می‌شود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی،۱۳۸۱، ص۱۷)

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علت‌های موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد.

۱-۱- بیان مسأله   

مسأله‌ای که در این پژوهش ما در صدد پاسخگویی به آن هستیم، بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و میزان فساد اداری در یک سازمان می‌باشد. هدف از این تحقیق در حقیقت شناسایی عوامل مؤثر و میزان اثرگذاری این عوامل بر فساد اداری است.

همان طور که می‌دانیم سازمان‌ها را از جهات مختلف می‌توان مورد بررسی و شناخت قرار داد. یکی از روش‌های شناخت، شناختن عوامل ساختاری، نهادی سازمان می‌باشد. یکسری از این عوامل نهادی عواملی هستند که مستقیماً بر شیوه کار و فعالیت و طبیعتاً بر نتیجه حاصل از فعالیت کارکنان اثر می‌گذارند، یعنی وجود و عدم وجود و چگونگی وجود این عوامل تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت رفتار کارمند خواهند داشت و با توجه به اهداف این پژوهش که یافتن رابطه بین فساد اداری که ما در قسمت بعد خواهیم آورد شکلی از این رفتار می‌تواند مصداق فساد باشد و ما در صدد آنیم که رابطه بین آن عوامل و این فساد را ببینم.

    از جمله این عوامل می‌توان به سیستم‌های کنترل و نظارت در سازمان اعم از کنترل و نظارت بر رفتارهای کاری کارکنان و . نام برد. این سیستم بر آن دسته از فعالیت‌های کارکنان که مستقیماً بر اهداف و وظایف سازمان رابطه دارد نظارت و کنترل دارد.

از جمله دیگر عوامل سازمانی سیستم حقوق و دستمزد در سازمان می‌باشد. میزان حقوق افراد در مراتب مختلف سازمانی و تفاوت آن‌ها با هم و با دیگر سازمان‌ها و این که آیا این سیستم هیچ تأثیری بر وقوع یا عدم وقوع فساد در آن سازمان دارد یا خیر و اگر دارد چگونه است.

از جمله عوامل دیگر که در این‌باره می‌توان برشمرد بحث، فرایندها و مراحل اجرایی یک فعالیت خاص اداری می‌باشد، کوتاهی یا طولانی بودن یک فعالیت – تکرار – زمان بر بودن و .  اینکه آیا این فرایندها و خصوصیات آنها می‌تواند در وقوع فساد دخیل باشد یا خیر و اگر هست به چه میزان؟

ما کوشش داریم در این تحقیق به بررسی و شناخت میزان اثرگذاری این سه دسته عامل درون سازمانی بر وقوع فساد اداری در شعب منتخب بانک های استان قم بپردازیم.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

رعایت اصول در ساماندهی یک نظام اجتماعی می‌تواند عمر آن را چنان طولانی کند که احساس کنیم عمر جاودانه یافته و بروز نابسامانی در ساخت و کارکرد آن نظام می‌تواند آن را به مرگ زودرس دچار سازد. نظام‌های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دوام و قوام آن‌ها را عواملی چند رقم می‌زند. از آنجا که نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد. لذا عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بعدی به نظام اداری هر جامعه و آسیب‌شناسی درست این نظام می‌تواند کمک بزرگی به سیاستگذاران هر جامعه‌ای باشد که مشکلات را از قبل تشخیص دهند و برای حل آن‌ها راه‌حل‌های لازم را بیندیشند. یکی از مباحث مهم در زمینه آسیب‌شناسی نظام اداری توجه به مسأله فساد اداری است مسأله‌ای که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌ای سرطانی در همه اجزای جامعه رسوخ می‌کند و موجب از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و به طریق اولی نظام سیاسی آن جامعه می‌گردد.

فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته می‌شود.

 فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می‌شود.

 فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی می‌شود.

فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می‌سازد.(پاپ، ۲۰۰۰، ۶)

از طرف دیگر باید توجه داشت که بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد.(فرج‌وند،۱۳۸۲،ص۵۶)

در جوامعی که دچار فساد اداری هستند شناخت علل و عوامل فساد اداری نه در قالب گفتار و حرف بلکه در عمل باید به طور جدی بررسی گردد تا مواجهه با این معضل اجتماعی میسر گردد.

با توجه به شرایط کشور ما ایران و وضعیت نظام اداری درآن و این که از معضلات اصلی دولت بحث ناکارآمدی نظام اداری و میزان بالای فساد اداری در ارکان مختلف این نظام می‌باشد –  طبق درجه بندی میزان فساد در کشورهای مختلف توسط سازمانی شفافیت بین الملل TI  ایران رتبه‌ای بهتر ازهشتادو هشتم را از نظر برخورداری از فساد در بین کشورها مورد بررسی و رتبه‌ای بهتر از کشورهایی همچون سنگال و مغولستان کسب نکرده است-  این بیماری مزمن که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران می‌تواند باعث کاهش میزان اعتماد مردم به نظام اداری که ابزار اعمال حاکمیت دولت می‌باشد .

با توجه به این شرایط ضرورت آسیب‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که یکی از معضلات و آسیبهای جدی این نظام میباشد بیش از پیش احساس می‌شود. بررسی و شناخت هرچه بیشتر این معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن یقیناً می‌تواند باعث افزایش کارامدی نظام ادارای، افزایش رضایت مردم، کمک به توسعه هرچه سریعتر کشور و نهایتاً افزایش مشروعیت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گردید. 

۱-۳- سئوال های تحقیق

  • سئوال اصلی تحقیق

عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

  • سئوال های فرعی تحقیق

میزان کنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

۱-۴- اهداف تحقیق

  • هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر میزان کنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

 

۱-۵- فرضیه های تحقیق

  • فرضیه اصلی تحقیق

عوامل سازمانی بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

  • فرضیه های فرعی تحقیق

میزان کنترل و نظارت در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

۱-۶- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

جدول ۱-۱: متغیرهای تحقیق

متغیر مورد بررسیمولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل

(عوامل سازمانی)

میزان کنترل و نظارت در سازمان
میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان
میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان
متغیروابسته

(فساد اداری  )

فساد اداری  

-۷- مدل مفهومی تحقیق

شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ –  قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل سارمانی موثر بر فساد اداری در است . بر این اساس ، مباحث مربوط به فساد اداری و عوامل سارمانی موثر بر آن شامل میزان کنترل و نظارت در سازمان ،میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان ،میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

۱-۸-۲ –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، شعب منتخب بانک های استان قم می باشد.

۱-۸-۳ -قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی بین بهمن۱۳۹۱ تا  شهریور ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۱۰- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

در این قسمت به تعاریف مفاهیم خواهیم پرداخت. این مفاهیم عبارتند از: ۱- عوامل سازمانی ۲- فساد اداری

عوامل سازمانی

همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازمانی مورد بحث، عوامل درون سازمانی میباشد یعنی عواملی که از سازمان نشات می‌گیرد، عواملی همچون سیستم های کنترل و نظارت در سازمان، فرایند‌ها و شیوه‌های کاری و سیستم‌های حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعریف این عوامل خواهیم پرداخت.

سیستم های کنترل و نظارت

شاید بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هیچ عملی در سازمان قرین تو‌فیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی‌یافته و قدرت پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده‌های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده‌های سرپرستی است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگی می‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریتهای خود موفق نبوده و نمی‌تواند از منابع خود بدرستی استفاده کند.

از کنترل تعریف گوناگونی بعمل آمده‌است که گرچه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه هستند. تمامی این تعاریف، کنترل را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته‌اند.

در تعریفی از کنترل آمده است: کنترل فعالیت است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می‌شود و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام می‌شود. بدین ترتیب کنترل فعالیتی است که بایدها را با هستها، مطلوبها را با موجودها، پیش‌بینی ها را با عملکرده مقایسه کرده و تصویر واضحی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول قرار می‌دهد.(الوانی،۱۳۸۰،ص۱۳۲)

نظام حقوق و دستمزد

نظام پرداخت مجموعه فعالیتهایی است که سازمانها از طریق آن کار افراد را ارزیابی می‌کنند تا پاداشهای پولی و غیر‌پولی مستقیم و غیرمستقیم را در چهار‌چوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت خود میان آنان توزیع کنند.(ال.دولان،۱۳۸۱،۴۲۳)

پرداختهای مستقیم می‌تواند شامل مزد پایه، مزد مبتنی بر عملکرد و پرداختهای غیر‌مستقیم شامل برنامه‌های حمایتی، مزد ایام تعطیل و مزایا و خدمات رفاهی می‌باشد.

فرایندها و شیوهای انجام کار

   شیوه یا متد عبارت است از، تشریح جزئیات و مراحل انجام یک کار. شیوه انجام هر کاری نحوه انجام عملیات و فعالیتهای مورد نیاز جهت انجام آن کار می‌باشد. فرایند انجام کار به یک سری عملیات و اعمالی که برای انجام تمام یا قسمتی از یک سیستم بعمل می‌آید اطلاق می‌شود، و در اینجا سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روش های مزبور، قسمتی از اهداف سازمان تامین می‌شود. سیستم ها و فرایندهای انجام هر کار مجموعه ای از شیوه‌ها و روش های مورد عمل سازمان میاشد که نقش موثر و مهمی در موفقیت یا عدم‌موفقیت آن سازمان دارد. 

فساد اداری

در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون و هر محقق و پژوهشگری که درباره موضوع فساد به تحقیق پرداخته است بر حسب نگرش و برداشت‌های خاص، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آورده است. ریشه این کلمه در لاتین به معنای شکستن  است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.(صفری و نائبی،۱۳۸۰، ۱۴۵)

گونار میردال فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مداقه قرار داده‌است. به نظر وی، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. (الوانی،۱۳۷۹،ص۴۴) فساد طبق تعریفی که در فرهنگ و‌بستر آمده عبارت است از پاداش نامشروع که برای وادار‌کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده‌می‌شود.(سرداران،۱۳۸۰، ۱۳۴)

99