رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

مدیریت مالی

عنوان:

بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

استاد راهنما:

دکتر رسول عباسی

استاد مشاور:

دکتر حسین معینی

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالـب

 عنوان                                                                                                                                  صفحه

 چکیده ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه پژوهش. ۳

۱-۲) بیان مساله پژوهش. ۴

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶

۱-۴) اهداف پژوهش. ۷

۱-۵) فرضیه های پژوهش . ۷

۱-۶) قلمرو پژوهش. ۹

۱-۶-۱) قلمرو موضوعی. ۹

۱-۶-۲) قلمرو مکانی. ۹

۱-۶-۳) قلمرو زمانی ۹

۱-۷) کاربرد نتایج پژوهش. ۹

۱-۸) تعریف واژه ها و اصطلاحات.۱۰

خلاصه ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱) مقدمه ۱۳

۲-۲) بخش اول: سرمایه گذاری ۱۴

۲-۲-۱) ماهیت سرمایه گذاری. ۱۴

۲-۲-۲) تعاریف سرمایه گذاری. ۱۵

۲-۲-۳) اهمیت سرمایه گذاری. ۱۶

۲-۲-۴) سرمایه گذاران. ۱۷

۲-۲-۴-۱) اطلاعات سرمایه گذار. ۱۸

۲-۲-۵) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه گذاری. ۱۹

۲-۲-۶) فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری. ۲۱

۲-۲-۶-۱) عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری. ۲۱

۲-۲-۷) ویژگی های سرمایه گذاران ۲۵

۲-۲-۷-۱) رفتار سرمایه گذاران. ۲۸

۲-۲-۸) نا اطمینانی اقتصادی ۳۰

۲-۲-۸-۱) عوامل ایجاد و تشدید کننده نا اطمینانی اقتصادی                      ۳۰

۲-۲-۸-۲) تاثیر نا اطمینانی بر تصمیمات کارگزاران. ۳۱

۲-۲-۹) خطاهای ادراکی تصمیمات سرمایه گذاری. ۳۲

۲-۲-۹-۱) خطای بیش اطمینانی ۳۳

۲-۲-۹-۲) خطای دسترسی ۳۳

۲-۲-۹-۳) خطای تشدید تعهد. ۳۴

۲-۲-۹-۴) خطای تصادفی بودن. ۳۴

۲-۲-۹-۵) خطای پس بینی ۳۵

۲-۲-۱۰) نقش شخصیت در تصمیمات سرمایه گذاری. ۳۵

۲-۲-۱۰-۱) تورش های رفتاری. ۳۶

۲-۳) بخش دوم: بازارهای مالی. ۳۸

۲-۳-۱) اهمیت بازارهای مالی ۳۸

۲-۳-۲) توسعه بازارهای مالی ۴۰

۲-۳-۳) طبقه بندی بازارهای مالی ۴۱

۲-۳-۴) بازار سرمایه در ایران ۴۱

۲-۴) بخش سوم: بورس اوراق بهادار. ۴۲

۲-۴-۱) تاریخچه پیدایش بورس ۴۳

۲-۴-۲) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه. ۴۴

۲-۴-۳) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران ۴۶

۲-۴-۴) دوره های فعالیت بورس در ایران . ۴۷

۲-۴-۵) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن . ۵۰

۲-۴-۶) مزایای بورس برای شرکت ها ۵۲

۲-۴-۷) شعب منطقه ای بورس ۵۳

۲-۵) بخش چهارم: پیشینه پژوهش ( بر مطالعات گذشته)                   ۵۴

۲-۵-۱) بر مطالعات انجام شده در داخل کشور. ۵۴

۲-۵-۲) بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور۵۷

۲-۶) بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق.۶۰

خلاصه. ۶۴

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱) مقدمه. ۶۷

۳-۲) نوع پژوهش ۶۷

۳-۳) مراحل اجری پژوهش ۶۷

۳-۴) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۶۸

۳-۵) روش جمع آوری داده ها. ۶۸

۳-۶) ابزار جمع آوری داده ها ۶۹

۳-۶-۱) اجزای پرسشنامه. ۶۹

۳-۶-۲) روایی پرسشنامه ۷۰

۳-۶-۳) پایایی پرسشنامه ۷۰

۳-۶-۴) روش نمره گذاری در ابزار سنجش ۷۱

۳-۷) متغیرهای پژوهش. ۷۲

۳-۸) روش ها و آزمون های آماری ۷۲

خلاصه ۷۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۷۵

۴-۱) بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی خریداران سهام   ۷۵

۴-۱-۱) جنسیت. ۷۵

۴-۱-۲) سن ۷۶

۴-۱-۳) تحصیلات. ۷۶

۴-۱-۴) رشته تحصیلی. ۷۷

۴-۱-۵) سابقه خرید سهام. ۷۷

۴-۲) آزمون فرضیات پژوهش ۷۸

۴-۲-۱) فرضیه اول ۷۸

۴-۲-۲) فرضیه دوم ۸۰

۴-۲-۳) فرضیه سوم ۸۱

۴-۲-۴) فرضیه چهارم. ۸۲

۴-۲-۵) فرضیه پنجم. ۸۳

۴-۲-۶) فرضیه ششم. ۸۴

۴-۲-۷) فرضیه هفتم. ۸۵

۴-۲-۸) فرضیه هشتم. ۸۶

۴-۳) یافته های جانبی پژوهش ۸۷

۴-۳-۱) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت ۸۷

۴-۳-۲) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها. ۸۸

۴-۳-۳) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آنها                   ۸۹

۴-۳-۴) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصیلی                  ۹۱

۴-۳-۵) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه خرید سهام               ۹۲

۴-۳-۶) رتبه بندی عوامل مورد بررسی ۹۴

خلاصه ۹۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۹۷

۵-۱) خلاصه و نتیجه گیری ۹۷

۵-۱-۱) یافته ها از خصوصیات عمومی خریداران سهام. ۹۸

۵-۱-۲) نتایج آزمون های آماری پژوهش ۹۹

۵-۱-۳) یافته های جانبی ۱۰۳

۵-۲) محدودیت های پژوهش. ۱۰۶

۵-۳) پیشنهادها ۱۰۷

۵-۳-۱) پیشنهادات کاربردی پژوهش.۱۰۷

۵-۳-۲) توصیه هایی برای محققین آینده ۱۰۹

خلاصه. ۱۱۰

منابع و ماخذ ۱۱۱

ضمائم و پیوست ها ۱۱۷

پرسشنامه ۱۱۸

خروجی نرم افزار SPSS از آزمون ها و تحلیل داده های پژوهش                ۱۲۱

چکیده لاتین ۱۶۳

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی هر کشوری است، از جمله ی موضوعات اجتناب ناپذیر است سرمایه گذاری از راه های مختلفی صورت می گیرد که از جمله ی آنها سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار است. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه خریداران سهام در بورس اوراق بهادار منطقه ای استان قم تشکیل داده اند و از آنجایی که تعداد این افراد نامحدود می باشد با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها ۳۸۵ نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته که آزمون پایایی (آلفای ۸۶/۰) و روایی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس رابطه معنی داری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار دارند.

واژه های کلیدی: بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری، جذب سرمایه، افراد حقیقی، استان قم.

 ۱-۱) مقدمه پژوهش

در طول دو دهه اخیر پیشرفت های فناوری و آزادسازی جریانات سرمایه سبب کاهش موانعی شده است که بر سر راه بازارهای سهام محلی وجود داشت. شرکت ها بهتر و راحت تر می توانند در خارج فعالیت کنند و در پی دستیابی به این بازارها هستند تا بتوانند رشد کرده و اهداف متعارف خود را تحقق بخشند. از سوی دیگر بورس ها نیز در پی جذب سرمایه و توسعه، تأسیس شرکت ها در خود و تقویت بخش خصوصی می باشند(انواری رستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶). امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی هر کشوری است، از جمله ی موضوعات اجتناب ناپذیر است سرمایه گذاری از راه های مختلفی صورت می گیرد که از جمله ی آنها سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری سازو کار لازم برای سرمایه گذار ی، در سهام شرکت هایی که شرایط عرضه ی سهام خود را به مردم دارند، می تواند در پویایی شرکت ها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکت ها با عرضه ی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران با خرید سهام و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، امکان مشارکت در توسعه ی اقتصادی را به دست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور می دانند(ابزری و همکاران، ۱۳۸۷).

با توجه به حساسیت بالای جذب سرمایه و نیاز حیاتی جامعه فعلی کشور به این مبحث اقتصادی برای حرکت به سمت رشد و توسعه در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است بهره گیری از یافته های این مطالعه می تواند نقش سازنده ای در افزایش توان جذب سرمایه توسط بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

۱-۲) بیان مساله پژوهش

سرمایه گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منابع می گردد، اما سرمایه گذاری نسبت به تغییر و تحولات بسیار حساس است و سریعا واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر بر سرمایه گذاری اثر می گذارند اما تاثیر آنها در همه زمان ها و مکان ها یکسان نیست(یوسفی و عزیزنژاد، ۱۳۸۸، ص ۸۰). سرمایه گذاری از اساسی ترین مباحث اقتصاد و صنعت است؛ بدون آن تولید شکل نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می دهند که ثروت ایجاد شده باشد. البته منابع اولیه ثروت طبیعی بر تولید و سرمایه گذاری تقدم دارد(درویش متولی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۷۶). بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تامین مالی شرکت ها و دولت هاست و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری مستقیم و رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می تواند انگیزه شرکت های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند(انواررستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶، ص ۲).

همواره یکی از مسائل و مشکلات محوری برنامه های رشد و توسعه، چگونگی تخصیص منابع بوده است. بنابراین مشخص کردن میزان و معیاری برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری از مسائل اساسی جوامع به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شماره آمده است؛ زیرا در جوامع توسعه نیافته به علت کمبود سرمایه هرگونه عدم تخصیص بهینه منابع می تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد(باباجانی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۲۲). اهمیت و میزان قابلیت اتکا اطلاعات مختلف مالی و غیر مالی جهت تصمیم گیری های مختلف ذینفع در دنیای امروز بر همگان مشخص است. نکته ای که باید بدان توجه نمود اینست که نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و غیر مالی متنوع بوده و هر گروه از آنان با توجه به دامنه فعالیت و علایقشان به اطلاعات خاصی توجه دارند(نوبخت، ۱۳۸۳، ص ۲).

هرجا و هرگاه اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری فراهم شود و اعتبار سرمایه گذار جدی گرفته شود، سرعت سرمایه گذاری افزایش می یابد(درویش متولی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۷۶). می توان داشتن فرهنگ سهامداری را به صورت مشخص، نهادینه بودن لزوم اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خانوارها به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تعریف نمود و به عنوان یکی از عوامل موثر در ترغیب افراد برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. همچنین افراد گروه های مرجع دارای قدرت مرجعیت بوده و بر تصمیمات افراد تاثیرهای بسیار زیادی را باقی می گذارند. استقرار تالار بورس اوراق بهادار نیز در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد(ابزری و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۱۱۷). سرمایه گذاری های غیر بورسی را می توان از جمله سرمایه گذاری های خارج از چارچوب بورس اوراق بهادار محسوب کرد که این سرمایه گذاری ها به نوعی به صورت فعالیتی مکمل و یا حتی رقیب با بورس عمل می کند و ممکن است جذابیت بورس را تحت تأثیر قرار دهد(انواررستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶، ص ۱۸۳). بالا بودن ریسک سیاسی و اقتصادی؛ ناراضی بودن سرمایه گذاران فعلی و عدم اطلاع رسانی درست و به موقع و شفاف و جامع از جمله موانع بازدارنده جذب سرمایه ها می باشد(درویش متولی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۷۶).

در پژوهش حاضر هدف کلی، شناسایی متغیرهای غیرمالی محیطی موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار می باشد که بر این اساس با توجه به مطالعات قبلی که به آنها اشاره گردید از مفاهیمی همچون امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس برای تعیین اهداف و فرضیه سازی پژوهش استفاده می شود. بر این اساس مساله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا بین متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم رابطه وجود دارد؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش:

نیاز گسترده و روز افزون به اطلاعات مختلف مالی و غیر مالی برای هر گونه تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری از یک سوء و لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای اداری و اقتصادی و کسانی که با آنها سروکار دارند از سوی دیگر، ضرورت کاربرد مقیاس های مشترک اندازه گیری و مفاهیم هم معنا را تشدید می کند؛ در نتیجه تهیه و تدوین اصول منظم و مربوط برای متغیرهای غیر مالی در بازار مالی ضروری است.

همه ساله در تمامی نقاط جهان شاهد تحولات اساسی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و . بوده که بر تصمیمات و رفتار و افراد در دیگر کشورها در زمینه های مختلف تاثیر می گذارند و به همین سان در ابعاد کوچک در داخل یک کشور نیز این مساله رخ می دهد و تغییر و تحول در هر زمینه ای بر زمینه های دیگر تاثیر می گذارد که این تاثیرات برروی بخش اقتصادی در کوتاه مدت بیشتر نمایان می شود که از نتایج این تاثیرات می توان تغییرات قیمت، تورم و بیکاری، کمبود مواد اولیه و تغییرات در عرضه و تقاضای پول و . می باشد. تجربه نشان می دهد که حتی در کشورهایی که از تمامی جهات (سیاسی، اقتصادی و) بی طرف قرار دارند باز تغییر و تحولات بیرون از جامعه بر رفتار و تصمیم گیری افراد به نحوی تاثیر می گذارد زیرا امروزه جهان از نظر اقتصادی  یک دهکده کوچک بیش تر نیست و این امر باعث تاثیر گذاری و تاثیر پذیری عوامل مختلف بررفتارافراد در جامعه می شود. از طرفی دیگر یکی از مهمترین نمادهای توسعه اقتصادی و مالی هر کشور وجود بازار بورس اوراق بهادار  می باشد و زمانی این بازار کار خود را به درستی انجام می دهد که اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد و وجود این اطلاعات به توسعه خط و مشی افشاء اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت مالی از سوی شرکت ها وابسته است که نهایتاّ به کارایی بازار سرمایه منجر می شود. و حال این سوال مطرح می شود که کارایی این بازار فقط به ارائه اطلاعات از سوی شرکتها متکی است یا به عوامل دیگری نیز بستگی دارد؟ این همان چیزی است که در اهداف تحقیق حاضر به آن پرداخته می شود. همچنین جذب سرمایه های خرد در جامعه برای انجام سرمایه گذاری های مناسب برای شرکت های فعال در جامعه حائز اهمیت می باشد. از این رو آگاهی نسبت به عواملی که بر جذب این سرمایه ها تاثیر دارند برای شرکت های حاضر در بورس و همچنین مسئولین بورس اوراق بهادار حائز اهمیت می باشد. با توجه موارد فوق در این مطالعه پژوهشگر به موضوع حاضر پرداخته است.

99