رشته مدیریت

پایان نامه بازرگانی : تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

(مورد مطالعه: شعب بانک های دولتی استان مازندران )

استاد راهنما:

دکتر کامبیز شاهرودی.

استاد مشاور:

دکتر علیرضا امیر تیموری

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پژوهش

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها درکشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. . موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فن آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند.

دانلود مقاله و پایان نامه

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

عنوان                                       فهرست مطالب                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش.۱

۱-۱٫مقدمه.۲

۱-۲٫بیان مسأله.۳

۱-۳٫اهداف تحقیق۵

۱-۴٫ضرورت و اهمیت تحقیق۶

۱-۵٫فرضیه های تحقیق.۶

۱-۶٫پیشینه ی تحقیق۸٫

۱-۷٫تعریف متغیرها. .۱۲

۱-۸٫قلمرو تحقیق.۱۴

۱-۹٫روش شناسی تحقیق۱۴

۱-۱۰٫روش گردآوری اطلاعات۱۴

۱-۱۱٫جامعه آماری۱۴

۱-۱۲٫روش تجزیه و تحلیل آماری۱۴

فصل دوم: منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه ی تحقیق۱۵

۲-۱٫مقدمه.۱۶

۲-۲٫عملکرد موسسه۱۷

۲-۲-۱٫عملکرد بانک ها۱۸

۲-۲-۲٫ضرورت ارزیابی عملکرد.۱۹

۲-۲-۳٫مدل های مختلف ارزیابی عملکرد.۲۱

۲۱ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه ۸۰)

۲-۲-۳-۲٫مدل ارزش افزوده اقتصادی(۱۹۸۰)۲۲

۲-۲-۳-۳٫مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت۲۲

۲-۲-۳-۴٫ماتریس عملکرد۲۲

۲-۲-۳-۵٫هرم عملکرد۲۳

۲-۲-۳-۶٫پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(۱۹۹۰)۲۴

۲-۲-۳-۷٫مدل نتایج و تعیین کننده ها(۱۹۹۱).۲۴

۲-۲-۳-۸٫کارت امتیازدهی متوازن(۱۹۹۲)۲۵

۲-۲-۳-۹٫فرایند کسب و کار(۱۹۹۶).۲۵

۲-۲-۳-۱۰٫مدل تعالی سازمان(۱۹۹۸)۲۶

۲-۲-۳-۱۱٫تحلیل ذی نفعان(۲۰۰۱)۲۷

۲-۲-۳-۱۲٫چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(۲۰۰۰).۲۸

۲-۲-۳-۱۳٫ DEA مدل تحلیل پوششی داده ها .۲۸

۲-۳٫مفهوم قابلیت های بازاریابی۲۹

۲-۳-۱٫مفهوم تلاطم بازار.۳۱

۲-۳-۱-۱٫بازاریابی در شرایط متلاطم۳۱

۲-۳-۱-۲٫واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار۳۴

۲-۳-۲٫مفهوم شدت رقابت.۳۵

۲-۳-۲-۱٫شدت رقابت در صنعت بانکداری۳۶

۲-۳-۳٫مفهوم تمرکززدایی.۳۸

۲-۳-۳-۱٫انواع تمرکززدایی۳۸

۲-۳-۳-۲٫علت تمرکززدایی۳۹

۲-۳-۳-۳٫تمرکززدایی در صنعت بانکداری۳۹

۲-۳-۴٫مشتری مداری.۳۹

۲-۳-۴-۱٫ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری۴۰

۲-۳-۴-۲٫مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها۴۲

۲-۳-۴-۳٫تعاریف مشتری مداری.۴۳

۲-۳-۵٫رقیب محوری۴۴

۲-۳-۵-۱٫تعاریف رقیب محوری۴۵

۲-۳-۶٫گرایش به نوآوری۴۶

۲-۳-۶-۱٫تعاریف گرایش به نوآوری۴۷

۲-۴٫مفهوم پویایی های رقابتی۴۷

۲-۴-۱٫اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری۴۸

۲-۵٫نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه.۴۹

۲-۶٫ی بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق۵۲

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها.۵۵

۳-۱٫مقدمه۵۶

۳-۲٫روش تحقیق۵۶

۳-۲-۱٫نوع تحقیق بر مبنای هدف۵۶

۳-۲-۱-۱٫تحقیق بنیادی یا پایه ای۵۶

۳-۲-۱-۲٫تحقیق کاربردی۵۷

۳-۲-۲٫نوع تحقیق بر مبنای روش۵۷

۳-۳٫جامعه آماری۵۷

۳-۳-۱٫نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۷

۳-۴٫ابزارها و روش های جمع آوری داده.۵۸

۳-۴-۱٫روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات.۵۹

۳-۴-۱-۱٫روایی.۶۰

۳-۴-۱-۲٫پایایی.۶۰

۳-۴-۱-۲-۱٫روش آلفای کرونباخ۶۱

۳-۵٫روش تجزیه و تحلیل داده.۶۲

۳-۶٫نتیجه گیری.۶۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق۶۵

۴-۱٫مقدمه.۶۶

۴-۲٫آمارتوصیفی.۶۶

۴-۲-۱٫تحلیل جمعیت شناختی نمونه.۶۶

۴-۲-۱٫توصیف متغیرهای جمعیت شناختی۶۷

۴-۲-۱-۱٫جنسیت۶۷

۴-۲-۱-۲٫سن۶۸

۴-۲-۱-۳٫سطح تحصیلات.۶۹

۴-۲-۱-۴٫سابقه خدمت.۷۰

۴-۲-۲٫توصیف متغیرهای اصلی تحقیق.۷۱

۴-۲-۲-۱٫تلاطم بازار.۷۱

۴-۲-۲-۲٫تمرکززدایی۷۲

۴-۲-۲-۳٫مشتری مداری۷۳

۴-۲-۲-۴٫رقیب محوری۷۴

۴-۲-۲-۵٫گرایش به نوآوری۷۵

۴-۲-۲-۶٫شدت رقابت۷۶

۴-۲-۲-۷٫قابلیت های بازاریابی.۷۷

۴-۲-۲-۸٫عملکرد شعبه۷۸

۴-۳٫آزمون فرضیه های تحقیق۷۹

۴-۳-۱٫آزمون مدل تحقیق۷۹

۴-۳-۲٫شاخص های برازش مدل.۸۲

۴-۴٫بررسی فرضیه های تحقیق۸۳

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.۸۷

۵-۱٫مقدمه۸۸

۵-۲٫نتیجه گیری۸۸

۵-۲-۱٫نتایج آمار توصیفی.۸۸

۵-۲-۲٫نتایج آمار استنباطی.۸۹

۵-۳٫پیشنهادات تحقیق.۹۲

۵-۳-۱٫پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق.۹۲

۵-۳-۲٫پیشنهادات برای تحقیقات آتی.۹۴

۵-۳-۳٫محدودیت های تحقیق۹۴

فهرست منابع۹۶

چکیده انگلیسی.۱۰۵

پرسش نامه تحقیق

مقدمه

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر، ۱۹۹۰)

رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ و همکاران، ۲۰۰۸)

بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲)

از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،۱۳۸۱)

۱-۲٫بیان مسأله

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها،توجه به بالندگی سازمان ها،از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران میباشد.بانک ها هم از این موضوع مثتثنا نیستند.صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها در­کشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد.امروزه شرایط وموقعیت های موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود.مفهوم عملکرد، با کارایی و اثربخشیتعریف شده است، و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی )کارایی( و هم علل خارجی )اثربخشی( برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر استفاده کنند. شا خص های پسرو یا گذشته نگرتنها وقایع تاریخی را بیان می کنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند(عباسقلی پور،۱۳۸۹،ص۲۴) . موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­ مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فن­آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباسقلی پور،۱۳۸۹،ص۲۶) طی دو دهه اخیر،بازار محوری ، بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه ی بازاریابی بوده است.( اِسمیرنووا و همکاران ، ۲۰۱۱) قابلیت ها معمولا به عنوان عنصری هستند که هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارایی ها را، به ارمغان می آورند، آنها از دارایی هایی که قابل مشاهده نیستند متفاوت هستند،علاوه بر این، قابلیت، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتی که قابل معامله یا تقلید نیستند قرار دارد،با توجه به ادبیات بازاریابی، قابیلت های مرتبط با بازار، بکارگیری موثر دارایی های مبتنی بر بازار را تسهیل می کنند، این قابلیت ها معمولا با وظایف بازاریابی در ارتباط هستند و عناصر آمیخته بازاریابی فردی را همانند فرآیندهای بازاریابی را در بر می گیرد. بنابراین، قابلیت بازاریابی را می توان به عنوان شایستگی های سازمانی که حمایت از سنجش بازار و ارتباط مشتری را حمایت می کند، دیده می شود.(ژو و ژو، ۲۰۰۸، ص ۹۸۷) سانگ قابلیت های بازاریابی را به عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند.(سونگ و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۳۸) تلاطم بازار به تغییر نرخ ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها اشاره دارد، و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی محیط خارجی است، واحد های کسب و کار که در محیط پرتلاطم بازار عمل می کنند، با تغییرات سریع نیازهای مشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله می کنند. به این ترتیب، به دلیل نیازهای در حال تحول و انتظارات مشتریان ، آنها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانک ها به منظور پیگیری تغییرات در محیط مشتری و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا یاری می رساند (تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲، ص ۱۰۶۱) مشتری مداری به معنی درک خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان است. ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکز دارد.تحت این نوع جهت گیری استراتژیک،واحد کسب و کار بر اهداف رقیب،استراتژی ها،فعالیت ها،پیشنهاد ها،منابع و قابلیت ها و همچنین انتشار اطلاعات به دست امده از این ارزیابی تمرکز دارد.(تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲، ص ۱۰۶۳) تمرکززدایی به میزان تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان ومیزان مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری اشاره دارد. (تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲، ص ۱۰۶۲) واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و کارکنان سطوح پایین سازمان یعنی افرادی که در تماس مستقیم با مشتری هستند،می باشد. این تفویض اختیار باید با توجه به معیارهای تعیین شده سرپرستی بانک ها به شعبه صورت گیرد، واگذاری اختیار، موجب افزایش تمرکززدایی و نا متمرکز شدن تصمیمات شعب، در زمینه اعتباری خواهد شد.افزایش تمرکززدایی در سازمان به ویژه سازمانهایی که از نظر جغرافیای پراکنده اند و خدمات اصلی آن ها در شعب مختلف ارائه می شود موجب افزایش سرعت ارائه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان این سازمان ها می شود. (شریف زاد و نوری ۱۳۸۳،ص ۵۴) شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر تصمیمات آمیخته بازاریابی به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی اشاره دارد. شدت رقابت سبب شده که شرکت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(کیوانشکوهی ، دارایی ، ۱۳۸۹،ص ۳۳)تحت شرایط رقابت فزاینده ، مشتریان گزینه های بسیار زیادی دارند و می توانند از مجموعه گسترده ی رقبا استفاده کنند. بنابراین، بانک ها در معرض ریسک بیشتری برای از دست دادن مشتریان موجود دارند، بنابراین برای حفظ توان رقابتی و حفظ یا افزایش عملکرد خود ، بانک ها در مواجه با شدت رقابت قادر به ایجاد و ارائه ارزش برتر مشتری باشند.این امر مستلزم فرایند سیستماتیک به دست آوردن، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطلاعات که هر دو نیازهای آشکار و پنهان مشتریان را آشکار می سازد،هستند.(تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲، ص ۱۰۶۱) گرایش به نواوری فلسفه است که ایده های جدید را ترویج می دهد، و نشان دهنده تمایل بانک به تغییر، از طریق پذیرش و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت، و سیستم های اداری است، با این حال، یک تعریف گسترده از نوآوری نه تنها شامل نوآوری در محصول و یا خدمات، بلکه نوآوری در فرآیندهای ارائه خدمت و فن آوری و فرایندهای اداری است که می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها و بهره وری عملیاتی کمک کند. نوآوری مزایای قابل توجهی را به بانک ها مانند حفظ یا افزایش سهم بازار، نسبت به رقبا ارائه می دهد، بهره برداری از این فرصت ها به ویژه در بازارهای آشفته با اهمیت است. بانک ها می توانند مزیت رقابتی را از طریق پذیرش رفتار نوآورانه گسترش دهند، بانک های نوآورانه از طریق اصلاح کارامد خدمات موجود و یا معرفی خدمات جدید به بازار که مزایای برتر برای مشتریان ارائه می کند،عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشند.(الاواریتا و فریدمن، ۲۰۰۸، ص ۶۲۵) از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی می پردازیم.

با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر است : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟

۱-۳٫اهداف تحقیق

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق بررسی سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر رابطه میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. بررسی رابطه اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. بررسی نقش تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

۱-۴٫ضرورت و اهمیت تحقیق

با وجود رقابت شدید ی که در اقتصاد امروز جهان حاکم است ارائه خدمات بیشتر به مشتری ها دیگر یک ارزش افزوده تلقی نمی شود بلکه ضرورت انکار ناپذیر است هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتریان درموسسات بانکی که رایه دهنده خدمات بانکی هستند بسیار حیاتی بوده و اندکی قصور در جلب رضایت مشتری می تواند صدمات جبران ناپذیری در عرصه پر تلاطم رقابت وارد کند و بانک ها بر اساس این تفکر و اصل که مشتری سرمایه است درصدد   برنامه ریزی کلان برای حفظ و جذب مشتری بر آمد همانطوری که در مباحث موضوع بیان شده، عملکرد در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانک قرار گیرد موفقیت یا عدم موفقیت بانک را نمی توان به دور از عملکرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد که عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می کنیم و این قضیه ایجاب می نماید که بانکها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارائه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانک هاو مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانک ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می کنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن کشورها، در جذب منابع مالی بانک ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که بانکی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. مدیران بانک ها باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند.

۱-۵٫فرضیه های تحقیق

شکل۱-۱ نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این تحقیق بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به منظور کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، نقش اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد.                    

(شکل ۱-۱)

فرضیه۱٫ تلاطم بازار با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۱٫ تلاطم بازار با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۱٫ تلاطم بازار با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۲٫ شدت رقابت با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۲٫ شدت رقابت با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه ۲٫ شدت رقابت با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۳٫ تمرکززدایی با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۳٫ تمرکززدایی با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۳٫ تمرکززدایی با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۴٫ مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.

فرضیه۵٫ رقیب محوری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.

99