رشته مدیریت

پایان نامه : ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی

عنوان تحقیق:

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گرفتن از روش‌های غیرپارامتری

(مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان اردبیل)

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیرتیموری

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱

فصل اول. کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه————— ۳

۱-۲- بیان مسأله————- ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق– ۵

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق— ۵

۱-۴-۱- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها———- ۶

۱-۵- فرضیه تحقیق———- ۸

۱-۶- اهداف تحقیق———- ۸

۱-۷- تعریف متغیرها——— ۸

۱-۸- قلمرو تحقیق———– ۹

فصل دوم. ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه—————- ۱۱

۲-۲- اهداف واحدهای انتفاعی– ۱۲

۲-۲-۱- حداکثر نمودن سود—- ۱۲

۲-۲-۲- حداکثر نمودن ثروت— ۱۳

۲-۳- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی——– ۱۳

۲-۴- مفهوم عملکرد شرکت—- ۱۴

۲-۵- ارزیابی عملکرد——— ۱۶

۲-۵-۱- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد——— ۱۷

۲-۶- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد——– ۱۸

۲-۷- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد— ۱۹

۲-۸- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی————– ۲۱

۲-۸-۱- معیارهای عملکرد حسابداری————- ۲۱

۲-۸-۱-۱- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام——— ۲۱

۲-۸-۱-۲- نسبت بازده دارایی‌ها- ۲۲

۲-۸-۳- معیارهای عملکرد اقتصادی————— ۲۳

۲-۹- سود حسابداری——— ۲۵

۲-۹-۱- اهداف گزارشگری سود حسابداری——— ۲۶

۲-۹-۲- سودمندی سود——- ۲۷

۲-۱۰- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)————— 28

۲-۱۰-۱- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)——- 28

۲-۱۰-۲- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)– 29

۲-۱۱- تئوری ها و مدل ها—– ۳۰

۲-۱۱-۱- مدل(DEA) پوششی داده‌ها————- ۳۰

۲-۱۲- رتبه بندی با بهره گرفتن از مدل ابرکارایی——– ۳۰

۲-۱۳- پیشینه تحقیق———- ۳۳

۲-۱۳-۱- تحقیقات داخلی—– ۳۳

۲-۱۳-۲- تحقیقات خارجی—– ۳۵

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه—————- ۴۶

۳-۲- روش تحقیق———– ۴۷

۳-۳- جامعه آماری———– ۴۸

۳-۴- محاسبه حجم نمونه—– ۴۸

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات– ۴۸

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها—————- ۴۹

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها————— ۵۰

۴-۱- مقدمه—————- ۵۱

۴-۲- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها- ۵۲

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه—————- ۶۸

۵-۲- نتایج تحقیق———– ۶۹

۵-۳- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق———- ۷۴

۵-۴- پیشنهادات به محققین آتی- ۷۴

۵-۵- محدودیت های تحقیق—- ۷۵

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۶

پیوست-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۰

چکیده

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گرفتن از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با بهره گرفتن از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد.

متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه است.

روش تحقیق: در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده‌ها، از مدل ترکیبیDEA- TOPSIS برای ارزیابی کارایی مالی شعب بانک‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها استفاده شده است. این روش از دو واحد تصمیم‌گیری مجازی A واحد تصمیم‌گیری و i واحد تصمیم‌گیری، برای تعیین بهترین و بدترین میزان کارایی نسبی هر واحد تصمیم‌گیری استفاده خواهیم کرد. از دو مقدار به دست آمده برای کارایی، به کمک روش TOPSIS برای ایجاد یک شاخص به نام نزدیکی نسبی(RC) به I واحد تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری در این پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل است.

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها

۱-۱- مقدمه

شرکت‌ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی‌های مشهود چون اموال، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های فیزیکی دارای جانشین هستند که می‌توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی‌های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند(نمازی و ابراهیمی، ۱۳۹۰).

از طرفی، توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه‌های زندگی و فعالیت‌های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است(همتی و همکاران، ۱۳۸۹).

مدیران باید از صورت‌های مالی بانک‌‌ها و شرکت‌ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده بانک‌‌ها و شرکت‌ها را پیش‌بینی و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. پس شناسایی و ارزش‌گذاری درست و صحیح صورت‌های مالی بانک‌‌ها و شرکت‌ها هم برای مدیران و هم برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی امری ضروری می‌باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود(رحیمیان و همکاران، ۱۳۹۱)

۱-۲- بیان مسأله

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد(بحیرایی، ۱۳۹۱).

امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران[۱]، ۲۰۱۲).

در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته است. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این است که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابعند.

بانک‌های تجاری و تخصصی موسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جمع‌آوری کرده و به تجار، صاحبان صنایع و سایر متقاضیان تسهیلات اعطاء می‌کنند. در واقع، بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف مانند: فقدان دانش و تخصص، کمبود سرمایه و ترس از ریسک سرمایه‌گذاری، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نمایند، به اشخاصی که برای سرمایه‌گذاری به منابع مالی محتاج‌اند، فراهم می‌سازد و از آن‌جایی که هدف بانک تجاری کسب سود است، طبیعی است بانک بایستی منابع را هرچه ارزان‌قیمت‌تر جذب کرده و با حداکثر نرخ سود به متقاضیان تسهیلات دهد. از این رو، هدف اولیه و اساسی بانک همانند سایر سازمان‌های انتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می‌باشد. در افزایش ثروت صاحبان سهام مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا دارایی‌ها با کیفیت پایین‌تر و درآمد بیشتر و یا دارایی‌ها با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی‌اش را کاهش دهد و یا دارایی‌هایی با سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تأمین نماید؟ این‌ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک‌ها همیشه با آن‌ها درگیر هستند(کریمی، ۱۳۸۵).

پاسخ به سؤالات فوق نیاز به ارزیابی عملکرد مالی را بااهمیت‌تر ساخته تا از این طریق بانک‌ها عملکردشان را از لحاظ سودآوری، کفایت سرمایه، ساختار دارایی و نقدینگی نسبت به بانک‌های رقیب مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند موقعیت خود را سنجیده و نسبت به بهبود و ارتقاء عملکرد خود اقدام نمایند.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران، ۲۰۱۲).

در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته است. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این است که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابع‌اند. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در بانک‌‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در استانداردگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری می‌توان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد. در ضمن، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می‌توانند از این جمله باشند و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاری‌های وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه‌گذار که از نتایج تحقیق جهت تصمیم‌گیری می‌تواند استفاده نماید. ارزیابی عملکرد بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل موضوع این پایان‌نامه است و تا آن‌جا که مطلع هستیم، تاکنون هیچگونه تحقیقی با این ماهیت در بانک کشاورزی صورت نگرفته است. از جهت نوع مطالعه و محل اجراء، این تحقیق جدید است

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می‌شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته، توصیف‌شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است(خاکی، ۱۳۸۷).

روش‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد، که در میان آن‌ها اندازه‌گیری کارایی(شیوه اندازه‌گیری نسبت ارزش کل خروجی‌ها به ارزش کل ورودی‌های یک واحد) می‌تواند در رسیدن به اهداف پژوهش کمک مؤثری داشته باشد. تحلیل پوششی داده‌ها یک روش اندازه‌گیری کارایی است و برای اندازه‌گیری کارآیی واحدهای تصمیم‌گیرنده که دارای چندین ورودی و چندین خروجی می‌باشند، به کار می‌رود. در این روش فرض بر این است که واحد تصمیم‌گیری‌های کارآ همیشه بهتر از واحد تصمیم‌گیری‌های ناکارآ عمل می‌نمایند.

۱-۴-۱- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها

کارآیی به معنای خوب کارکردن است و تحت تأثیر شاخص‌های درون سازمانی مثل سود هر واحد، فروش هر واحد و یا رضایتمندی ناشی از یک واحد و از این قبیل قرار دارد؛ که به صورت نسبت خروجی به ورودی بیان می‌شود:

ورودی/خروجی= کارآیی

روش‌های پارامتری و غیرپارامتری اندازه گیری کارآیی

تکنیک‌هایی برای محاسبه میزان کارآیی و مقدار مناسب افزایش در خروجی و کاهش در ورودی به منظور رسیدن به کارآیی صددرصد در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند که عموماً به دو دسته تکنیک‌های پارامتری و تکنیک‌های ناپارامتری تقسیم می‌شوند.

در روش‌های پارامتری شکل خاصی را برای یک تابع تولید در نظر می‌گیرند، سپس به وسیله روش‌های آماری و اقتصادسنجی به برآورد ضرایب مجهول تابع(پارامترها) می‌پردازند؛ چون در این روش پارامترها(ضرایب) از تابع برآورد می‌شود به آن روش «پارامتری» می‌گویند.

در روش‌های غیرپارامتری هیچ فرم تابعی برای تابع تولید در نظر گرفته نمی‌شود و تابع تولید بوسیله خود واحدها تعیین می‌شود(مهرگان، ۱۳۸۳).

شکل۱-۱- روش‌های پارامتری و غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها(کوک[۲]، ۲۰۰۱)

روش تحلیل پوششی داده‌ها[۳] یکی از روش‌های ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از سنجش کارآیی واحدها است. در این روش واحدهای تصمیم‌گیرنده مورد بررسی واحدهایی مستقل‌اند که ورودی‌های مشابهی را برای تولید خروجی‌های مشابه به کار می‌برند. لزوم همگونی ورودی‌ها و خروجی‌ها شرط اول در انتخاب واحدهای مورد ارزیابی است. تحلیل پوششی داده‌ها از جمله روش‌های غیرپارامتری ارزیابی کارآیی است.

به طورکلی تحلیل پوششی داده‌ها در دو قالب کلی مدل‌هایBCC و CCRمطرح می‌شود. این دو مدل با مبنا قراردادن رابطه زیر که توسط «فارل» برای اندازه‌گیری کارآیی پیشنهاد شد، شکل گرفته‌اند(فارل[۴]، ۱۹۹۷).

در سال ۱۹۸۴ «بنکر»[۵]، «چارنز» و «کوپر» با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی است که به ارزیابی کارآیی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می‌پردازد(بنکر، ۲۰۰۰)

۱-۵- فرضیه تحقیق

  • عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با بهره گرفتن از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کردک

۱-۶- اهداف تحقیق

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • تمایز بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.

۱-۷- تعریف متغیرها

  • عملکرد مالی:

اندازه‌گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه‌گذاری و غیره(احمدخان و همکاران، ۲۰۱۲).

  • نسبت بازده دارایی ROA(معیار عملکرد مالی): یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی‌های آن شرکت می‌باشد. ROA یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با بهره گرفتن از دارایی‌ها در جهت تولید سود(دارایی‌های مولّد) به ما می‌دهد که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می‌شود. ROA به صورت درصد بیان می‌شود و بعضی اوقات به بازده سرمایه‌گذاری[۶] اشاره دارد(تهرانی، ۱۳۹۱).

متغیرهایی که برای ارزیابی عملکرد مالی در بانک‌‌های اردبیل استفاده شده است بصورت زیر است:

جدول ۲-۱- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد(رستمی و همکاران، ۱۳۹۰)

نسبت مالیتوضیحاتورودی خروجی
(L) نقدینگی
موجودی نقد + اوراق مشارکت(به کل سپرده‌ها)این نسبت بیانگر پاسخگویی بانک به نیازهای نقد در کوتاه‌مدت است.خروجی
کل تسهیلات به کل سپرده‌هااین نسبت بیانگر توانایی بانک جهت تجهیز منابع نقد برای بازپرداخت تعهدات است.ورودی
(A) ساختار دارایی
کل درآمد بانک به کل دارایی‌هابیانگر توان بانک در درآمدزایی از دارایی‌ها است.خروجی
کل تسهیلات به کل دارایی‌هااین نسبت بیانگر تکیه بانک بر تسهیلات در درآمدزایی بانک است.ورودی
ذخایر مطالبات به کل تسهیلاتاین نسبت بیانگر ذخایر درنظرگرفته شده برای مطالبات معوق بوده و بالابودن آن بیانگر مطالبات معوق زیاد بانک است.ورودی
دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌هااین نسبت بیانگر سرمایه‌گذاری بانک در دارایی‌های غیرسودآور است.ورودی
(E) سودآوری
بازده دارایی‌هابیانگر سهم دارایی‌ها از سود خالص است.خروجی
بازده حقوق صاحبان سهاماین نسبت بیانگر بازده تعلق گرفته به سهامداران است.خروجی
(AC) کفایت سرمایه
حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌هاحقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها است.خروجی
نسبت کفایت سرمایهاین نسبت بیانگر توانمندی بانک در مقابل نوسانات اثرگذار بر اقلام ترازنامه است.خروجی

۱-۸- قلمرو تحقیق

گستره این تحقیق در ۳ قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار دارد:

قلمرو موضوعی: این تحقیق به ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گرفتن از روش‌های غیرپارامتری می‌پردازد.

99