پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارتباط تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان 

تکه ای از متن پایان نامه :

) مهندسی مجدد فرآیند کاری : مهندسی مجدد فرآیند کاری یعنی روش های قدیمی کسب و کار را عوض کرده و روش های جدیدی و خلاقانه را پیدا و جایگزین روش های قدیمی کنیم  و از روش های جدید ، قوانین جدیدی بیرون می آید که مشخص می کند فرآیندهای کسب وکار چگونه انجام می شوند (Hayes,Allinson,1998:871) با اجرای مهندسی مجدد فرآیند کاری ، فرآیندهای جدید کسب و کار با کوشش های مدیریت دانش منطبق و هم راستا می شوند و باعث می شوند که تیم مدیریت دانش به درستی در سازمان اقدام نماید .

۱۳) ساختار دانش [۱]: ساختار نظام یافته دانش باعث می گردد تا شناسایی دانش ، ذخیره دانش ، تسهیم دانش و بهره گیری مجدد دانش به صورت مطلوب تری در سازمان صورت پذیرد .

۱۴) تسخیر دانش [۲]: در صورت تسخیر دانش اشتباه و یا کم اهمیت ، دانش به اشتراک گذاشته شده کاربرد چندانی برای دیگر پرسنل سازمان نداشته ، لذا عامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .

۱۵) زیر بنای فناوری اطلاعات[۳] : بدون داشتن یک زیر بنای مستحکم فناوری اطلاعات ، یک سازمان نمی تواند کارکنانش را به اشتراک اطلاعات در مقیاس وسیعی تشویق کند .

راوﻟﻲ (۲۰۰۰) ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻣؤﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ‫. وي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣؤﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻬـﻢ و ﺟـﺪي در[۱]. Knowledge Structure

[۲]. Knowledge Capture

[۳]. Information Technology Infrastructure


هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk