رشته مدیریت

پایان نامه : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

گروه مدیریت دولتی

گرایش : مدیریت تحول

عنوان :

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

جنوب استان کرمان

استاد راهنما :

دکتر مهدی محمدی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲ عنوان تحقیق ۴
۱-۳ بیان مسأله. ۴
۱-۴- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۸
۱-۵ اهداف تحقیق ۹
۱-۵-۱ اهدف اصلی ۹
۱-۵-۲  اهداف فرعی ۹
۱-۶ فرضیات تحقیق ۹
۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق ۹
۱-۶-۲ فرضیه ­های فرعی تحقیق ۹
۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۰
۱-۷-۱ تعاریف نظری متغیرها ۱۰
۱-۷-۲ تعاریف عملی متغیرها ۱۲
 
فصل دوم: بر ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه. ۱۵
۲-۲- اخلاق مدیریتی ۱۶
۲-۲-۱- معنا و مفهوم اخلاق ۱۶
۲-۲-۲- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق ۱۷
۲-۲-۳- نظریه های اخلاق ۱۸
۲-۲-۳-۱- نظریه عاطفی ۱۸
۲-۲-۳-۲- نظریه وجدان. ۱۹
۲-۲-۳-۳- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده ۲۰
۲-۲-۳-۴- نظریه زیبایی ۲۰
۲-۲-۳-۵- نظریه افلاطون. ۲۰
۲-۲-۳-۶- نظریه پرستش ۲۱
۲-۲-۳-۷- نظریه عقلی ۲۱
۲-۲-۳-۸- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس ۲۲
۲-۲-۴- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی ۲۳
۲-۲-۵- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن. ۲۴
۲-۲-۶- عناصر اخلاق ۲۵
۲-۲-۷- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران. ۲۶
۲-۲-۷-۱- مدل ارائه شده توسط دفت. ۲۶
۲-۲-۷-۲- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران. ۲۷
۲-۲-۷-۳- مدل ارائه شده توسط رابینز. ۲۸
۲-۲-۷-۴- مدل ارائه شده توسط ابطحی ۲۹
۲-۲-۷-۵- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک. ۲۹
۲-۲-۸- مولفه های اخلاق ۳۱
۲-۲-۸-۱- اعتماد. ۳۲
۲-۲-۸-۲- عدالت. ۳۳
۲-۲-۸-۳- صداقت. ۳۴
۲-۲-۸-۴- دوری از تبعیض. ۳۵
۲-۲-۸-۵- احترام. ۳۵
۲-۳ سلامت سازمانی ۳۶
۲-۳ -۱- سازمان سالم. ۳۷
۲-۳ -۲- مفهوم سلامت. ۳۹
۲-۳ -۳- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی ۴۰
۲-۳ -۴- ویژگی­های سازمان سالم. ۴۳
۲-۳ -۵- اهمیت سلامت سازمانی ۴۴
۲-۳-۶- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی ۴۶
۲-۳-۷- منابع سلامت سازمانی ۴۷
۲-۳-۸- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران. ۴۸
۲-۳-۹- زیربنای نظری سلامت سازمانی ۵۱
۲-۳-۱۰- ابعاد سلامت سازمانی ۵۳
۲-۴- پیشینه پژوهش ۵۸
۲-۵- چهارچوب نظری پژوهش ۶۵
۲-۶- مدل مفهومی پژوهش ۶۶
خلاصه فصل دوم. ۶۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۶۹
۳-۲- روش تحقیق: ۷۰
۳-۳- فرایند تحقیق ۷۰
۳-۴- جامعه آماری ۷۱
۳-۵- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۷۲
۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها ۷۲
۳-۷- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ۷۴
۳-۸- روش گردآوری داده­ ها ۷۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری ۷۵
خلاصه فصل سوم. ۷۶
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۷۸
۴-۲ توصیف داده‌ها ۷۹
۴-۲ -۱ توصیف شاخص‌های دموگرافیک. ۷۹
۴-۲ -۱-۱ بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن ۷۹
۴-۲ -۱-۲ بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت. ۸۰
۴-۲ -۱-۳ بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات. ۸۱
۴-۲ -۱-۴ بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت. ۸۲
۴-۲ -۲ توصیف کمی متغیرهای پژوهش ۸۳
۴-۲ -۳- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه. ۸۷
۴-۲ -۴- بررسی فرض نرمال. ۹۵
۴-۳- آمار استنباطی: ۹۶
خلاصه فصل چهارم. ۱۰۵
 
فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه. ۱۰۷
۵-۲- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری ۱۰۸
۵-۳- بحث و بررسی ۱۱۱
۵-۴- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها ۱۱۴
۵-۵- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ۱۱۵

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۱۶
خلاصه فصل پنجم. ۱۱۷
منابع و مأخذ: ۱۱۸
پیوست ها ۱۲۹
چکیده:
هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد ۳۰۰ نفر تشکیل می­داد. با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعداد نمونه آماری ۱۶۹ نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت گردآوری داده­های تحقیق از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (۱۳۸۸) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (۱۹۹۶) استفاده شد. پس از جمع­آوری پرسشنامه­های توزیع شده، جهت توصیف داده­های پرسشنامه از روش­های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه ­های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه های اخلاق مدیریتی (صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، احترام، عدالت) و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: ۱- اخلاق مدیریتی ۲- سلامت سازمانی  ۳- کارکنان  ۴- مدیران  ۵- شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
۱-۱- مقدمه
جامعه امروز، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﺎم ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣـﺮدم آن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد (پیامنی و پاک طینت، ۱۳۹۲). مهمترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح ممکن در بهره­وری یا بهره وری بهینه است. عوامل کارامد در بهره­وری عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش­های انجام کار و نیروی انسانی. بی­گمان نیروی انسانی ماهر و کارامد یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدفهای سازمان است(بازوند، ۱۳۹۲). موفقیت و رشد یک سازمان نیاز به یک مجموعه خوب از سرمایه انسانی دارد (پرمارپان و همکاران[۱]، ۲۰۱۳).
در عصر حاضر اهمیت، جایگاه و نقش مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره‌کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم، تکنولوژی، و به تبع آن نیازمندی ها و گسترش سازمان‏ها ایجاب می‏کند که از مدیران ماهر و کارآمد در اداره مؤثر سازمان‏ها استفاده شود، زیرا بازده عملکرد معقول مدیران است که موجب بقاء و رشد سازمان می‏شود (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، ۱۳۹۰: ۳۱).

اخلاقی بودن یا نبودن رفتار مدیران می ­تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. اخلاق در سازمان‌ها شامل اخلاق فردی مدیر و پیام‌هایی است‌که فعالیت سازمان ارسال می‌کند. رهبری اخلاقی و نقش کلیدی آن در شکل دادن به هنجارهای اخلاقی و فرهنگ سازمان از مباحث حائز اهمیت است. از موارد دیگر که در اداره گروهی و مدیریت اخلاقی سازمان مطرح است. با توجه به این نکات، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای به‌ویژه برای مدیران به‌منزله یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می‌باشد(صالحی، ۱۳۸۹: ۴).
یکی از عواملی که سازمان را در جهت تحقق اهداف آن یاری می­رساند، سلامت سازمانی می­باشد. سازمان سالم سازمانی است که نه تنها در محیط خود دوام می­آورد، بلکه در یک برهه­ی زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و توانایی بقاء و سازش خود را به گونه ای مداوم گسترش می­دهد (زهرایی و رجایی­پور، ۱۳۹۰). البته، عملکرد سازمان در یک روز مشخص، ممکن است اثربخش یا غیر اثربخش باشد، اما علایم درازمدت در سازمانهای سالم، مساعدت اثربخشی است. اگر تخصص­ها و فنون از سلامت کامل برخوردار باشند، افزایش مسئولیت­ پذیری کارکنان و بهبود کیفیت محصولات و خدمات سازمانها تأمین می­شود. بنابراین، تلاش برای بهبود سلامتی و رفاه نیروی کار باید از راه سالم­سازی خود سازمان آغاز شود و ادامه یابد. اصلاح، رشد و پیشرفت سلامت سازمانی بیان می­ کند که محدوده محل کار سالم باید ارتقاء و بهبود یابد (دیجوی و ویلسون[۲]، ۲۰۰۷).
حال با توجه به موارد فوق و اهمیت جایگاه مدیران در سازمان در این پژوهش به دنبال این هستیم تا به بررسی رابطه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت برق جنوب استان کرمان بپردازیم.
۱-۲- عنوان تحقیق

99