مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه : رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی

(MA)

عنوان:

رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی

مبتنی بر الگوی سروکوال

(مورد مطاله: بانک قرض الحسنه مهرایران شعب شهرقم)

استادراهنما:

دکترمحمدحسین رحمتی

استادمشاور:

دکتراعظم سلیمانی
فهرست مطالب
چکیده فارسی:۱
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه.۳
۱-۱)بیان مسئله تحقیق.۵
۱-۲) اهمیت  وضرورت۶
۱-۳)اهداف تحقیق.۸
۱-۴)فرضیات تحقیق.۸
۱-۵)روش گردآوری اطلاعات.۹
۱-۶)قلمرو تحقیق.۹
۱-۷)تعریف برخی  مفاهیم و واژه های تحقیق۱۰
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه۱۳
۲-۱)خدمات.۱۳
۲-۱-۱)تعریف خدمات بانکی۱۳
۲-۱-۲)انواع خدمات بانکی۱۴
۲-۱-۳)اهمیت خدمات بانکی۱۶
۲-۱-۴)مفهوم جدید خدمت به مشتریان۱۷
۲-۱-۵)وجه تمایز خدمات باکالا۱۸
۲-۱-۶)ویژگی خدمات.۱۹
۲-۱-۷)ویژگی های خاص خدمات بانک داری۲۲
۲-۱-۸)کانالهای توزیع خدمات بانکی.۲۳
۲-۱-۹)استراتژی های بازار یابی بانکها.۲۴
۲-۲)مفاهیم کیفیت وکیفیت خدمات۲۷
۲-۲-۱)تعریف کیفیت۲۷
۲-۲-۲)کیفیت ازکدام دیدگاه.۲۹
۲-۲-۳)ابعادکیفیت۳۰
۲-۲-۴)کیفیت خدمات بانکی۳۱
۲-۲-۵)اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان.۳۱
۲-۲-۶)هزینه های کیفیت خدمات.۳۳
۲-۲-۷)مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر.۳۴
۲-۲-۸)بهبودکیفیت خدمات بانک.۳۵
۲-۲-۹)عوامل موثر برکیفیت خدمات بانکی۳۷
۲-۲-۱۰)موانع دستیابی به بهبودکیفیت خدمات بانکی.۳۸
۲-۲-۱۱)اجزای تشکیل دهنده ی کیفیت خدمات۳۹
۲-۲-۱۲)ابعادکیفیت خدمات.۴۰
۲-۲-۱۳)مدلهای کیفیت خدمات.۴۱
۲-۲-۱۳-۱)مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات۴۱٫
۲-۲-۱۳-۲)مدل تحلیل شکافهای پنجگانه کیفیت۴۲
۲-۲-۱۳-۳)مدل تطبقی تکنولوژی اطلاعات۴۴
۲-۲-۱۳-۴)مدل بانکداری اینترنتی.۴۵
۲-۲-۱۳-۵)مدل مبتنی برفناوری اطلاعات.۴۶
۲-۲-۱۳-۶)مدل کیفیت خدمات الکترونیکی.۴۸
۲-۳)فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۰
مقدمه.۵۰٫
۲-۳-۱)تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۰
۲-۳-۲)اهمیت و لزوم فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱
۲-۳-۳)ویژگی های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۲
۲-۳-۴)ارکان اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۳
۲-۳-۵)نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان۵۶
۲-۳-۶)آمارهایی از آخرین وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران۵۸
۲-۳-۶-۱):تصویر اجمالی وضعیت موجود۵۸
۲-۳-۶-۲):جایگاه ایران در میان شاخص‌های فناوری اطلاعات.۵۸٫
۲-۳-۶-۳):میزان دسترسی به ICT در ایران در مقایسه با جهان۵۹٫
۲-۳-۶-۴):میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان    59
۲-۳-۶-۴-۱)اقتصاد دیجیتالی۶۱
۲-۳-۶-۴-۲)وضعیت دولت الکترونیک.۶۱
۲-۴)تجارت الکترونیک.۶۲
۲-۴-۱)تاریخچه مختصر تجارت الکترونیک.۶۲
۲-۴-۲)تعریف تجارت الکترونیک.۶۲
۲-۴-۳)سازمان های تجارت الکترونیک۶۳
۲-۴-۴)مدل های تجارت الکترونیک.۶۳
۲-۴-۵)نقش بانکها در تجارت الکترونیکی۶۵
۲-۴-۶)فواید تجارت الکترونیکی برای بانکها۶۶
پایان نامه
۲-۵)بانکداری الکترونیک۶۶
۲-۵-۱)سطوح بانکداری الکترونیک۶۸
۲-۵-۲)مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی۶۹
۲-۵-۳)فناوری های بانکداری الکترونیکی.۷۰
۲-۵-۳-۱)بانکداری موبایل.۷۰
۲-۵-۳-۲)بانکداری اینترنتی۷۰
۲-۵-۳-۳)ماشین خودپرداز.۷۱
۲-۵-۳-۴)بانکداری بر اساس پایانه فروش.۷۲
۲-۵-۳-۵)بانکداری تلفنی۷۲
۲-۵-۳-۶)بانکداری خانگی و اداری.۷۳
۲-۵-۴)ابزارهای پرداخت در دنیای الکترونیک۷۴
۲-۵-۵)ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب۷۵
۲-۵-۶)اجزای بانکداری الکترونیک در ایران۷۵
۲-۵-۷)مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی درایران.۷۷
۲-۶)مدل سروکوال:۷۸
۲-۷)پیشینه پژوهش.۸۳
۲-۷-۱)مطالعات داخلی۸۳
۲-۷-۲)مطالعات خارجی۸۸
۲-۷-۳)تحلیلی گذرا برپیشینه تحقیقات.۸۹
۲-۸)شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات:.۹۰
۲-۹)نتیجه گیری فصل دوم و ارائه مدل نظری پژوهش.۹۱
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه۹۳
۳-۱)روش تحقیق۹۳
۳-۲)جامعه آماری.۹۴
۳-۳)نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری.۹۴
۳-۴)حجم نمونه.۹۵
۳-۵)ابزار و روش جمع آوری اطلاعات۹۵
۳-۶)روایی و پایایی ابزار سنجش۹۶
۳-۷)مراحل انجام تحقیق.۹۷
۳-۸)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۹۹
۳-۹)تحلیلی گذرا بر فصل سوم.۹۹
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات ویافته ها
مقدمه.۱۰۱
۴-۱) بخش اول تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها.۱۰۱
۴-۱-۱)  توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت:۱۰۱
۴-۱-۲)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات:.۱۰۲
۴-۱-۳)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب شغل:۱۰۳
۴-۱-۴) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن:.۱۰۴
۴-۲) تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها:.۱۰۵
۴-۲-۱) بررسی میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات از دیدگاه مشتریان۱۰۵
۴-۲-۲)بررسی مقایسه مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات با ابعاد سروکوال۱۰۷
 
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
۵-۱)نتیجه گیری از یافته های پژوهش.۱۴۰
۵-۱-۱) نتایج بدست آمده ار آمار توصیفی.۱۴۰
۵-۱-۲)نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.۱۴۱
۵-۱-۲-۱)بررسی مقایسه مولفه های ICT با ابعاد سروکوال.۱۴۲
۵-۲)مشکلات ومحدودیتهای پژوهش۱۴۷
۵-۳)پیشنهاد های تحقیق.۱۴۷
۵-۴)پیشنهادها برای تحقیق های بعدی.۱۴۸
چکیده فارسی:
تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت خدمات بانکی مبینی برالگوی سروکوال در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر قم می پردازد:برای انجام این تحقیق در ابتدا سعی بر این شدکه مفاهیم کلیدی همچون بهبودکیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات ،مدل سروکوال تبیین شود

این مقیاس دارای ۵ بعد (شامل عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی )است، که مجموعا شامل ۳۰مولفه (شاخص)میباشد.
برای بررسی سوالات مربوطه با توجه به مدل مفهومی ارائه شده از روش تحقیق همبستگی-پیمایشی وروش نمونه گیری تصادفی طبقاتی بهره گیری شد. به منظور جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به نظر سنجی از مشتریان بانک مهر ایران پرداخته شد.پس از بررسی ادبیات موضوع، پرسشنامه سروکوال بین ۱۸۵نفراز مشتریان بانک مهر ایران در شهر قم توزیع شد.در نهایت۱۶۰ پرسشنامه به دست محقق رسید و کار تحلیل شروع و نتایج استخراج شد.
 در ارتباط با آزمون سوالات تحقیق از آزمون anova برای میانگین یک جامعه آماری و آزمون دانکن بهره گیری و تمامی محاسبات آماری تحقیق توسط محقق ومشاور آماری  و بوسیله نرم افزار   spss   excel         انجام گرفت. نتایج به دست آمده ازآمارتوصیفی بدین صورت می باشد که ۹/۷۱ %ازجامعه ی آماری این تحقیق رامردان، ۴۵ % افراد دارای تحصیلات لیسانس ،۲۵  %ازافرادجامعه کارمند بخش دولتی وبیشترین گروه سنی بین گروه ۲۵ تا۳۵ سال بودند. نتایج به دست آمده از آماراستنباطی بدین صورت است که دربین ابعاد سروکوال بعد همدلی بالاترین رتبه رابه خود اختصاص داده است. دربررسی مقایسه ی مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات مولفه کامپیوتروخودپرداز در بعد پاسخگویی، پایانه ی فروش در بعد پاسخگویی،همدلی و اطمینان معنادار می باشند.
کلید واژه ها:
فناوری اطلاعات وارتباطات، بهبود کیفیت خدمات بانکی، الگوی سروکوال

 

مقدمه:
      سیمای کنونی جهان حاکی از انفجار اطلاعات حاصل از پیشرفت های فناوری اطلاعات وارتباطات است .رایانه وارتباطات راه دور دگرگونی وسیع وسریعی در زندگی روزمره بشر ایجاد و نقاط مختلف دنیای امروز را به یکدیگر نزدیک نمودند .دهه ی آغازین قرن بیست ویک هزاره سوم به عصر اطلاعات وارتباطات واگذارشده است و فناوری اطلاعات وارتباطات توانست در روش های مرسوم کسب و کار تغییرات و تحولاتی را به وجود آورد و تاثیرات مثبت و قابل توجهی نیز داشته باشد.
       حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغازشده است و از اوایل دهه ی ۹۰ به بعد شتابی فزاینده یافته و به گونه ای که سرعت این حرکت درکشورهای کمتر توسعه یافته از جمله ایران به خوبی نمایان است .اصطلاحاتی هم چون دولت الکترونیکی تجارت الکترونیکی آموزش الکترونیکی جامعه الکترونیکی وبه گوش عموم مردم آشناست .چنین چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات درزمینه های مختلف را بیشتر می کند تا آنجا که به نظر می رسد فناوری اطلاعات از ابزارهایی است که با جذب و به کارگیری صحیح دقیق وسریع آن می توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد .(وظیفه دوست وهمکاران، ۱۳۸۵ص۱۵۴)
       توسعه فناوری اطلاعات آثار وتبعات مثبتی در عرصه های مختلف اقتصادی و جوامع بهره بردار ازاین فناوری ها گذاشته است .تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیرساخت های مناسبی برای گسترش فرایندهای اقتصادی است .هنگامیکه ازپیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امور مختلف صحبت می کنیم پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین وبدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود .بدون شک استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری راه حل های بی همتایی برای پیشبرد فرایندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می زند در اختیار ما می گذارد .امروزه سازمان ها برای حفظ بقا وحضور در عرصه رقابت با بهره گیری از دستاوردهای علمی روز سعی در بهبود کیفیت خدمات خود دارند در این امر بانک ها نیز مستثنی نیستند.
     یکی از مهم ترین شاخص ها در مراودات تجاری بانک ها هستند .بانک ها با برقراری ارتباطات نزدیک با مردم نقش کلیدی را در عرصه تجارت بازی می کنند و به همین دلیل همیشه در تلاش هستند برای پیشی گرفتن از رقیبان خدمات خود را در ابعاد کمی و کیفی گسترش دهند(حسنی ودیگران ،۱۳۸۷ص۷)
      امروزه اکثر بانک ها با محیطی کاملا پویا روبرو هستند و همه بانک ها چه کوچک چه بزرگ با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بازار جذب و حفظ مشتری را سرلوحه برنامه خویش قرار داده اند .از سویی دیگر مشتریان فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسع تجارت او استوارمی باشد.(آماده وجعفرپور، ۱۳۸۸ص۳)
      درگذشته به دلایل متعددی نظیر فزونی تقاضا بر عرضه و محدود بودن رقابت در زمینه های مختلف به خواسته ها و نیازهای مشتریان توجه چندانی نمی شد و افراد مجبور بودند کالا یا خدمات خود را با هر کیفیتی دریافت کنند .درسال های اخیر به دلیل افزایش عرضه و رقابت سازمان های تولیدی و خدماتی جهت بقا و افزایش سودآوری و سهم بازار خویش مجبور به ارائه کالاها و خدماتی متنوع تر و با کیفیت تر و متناسب با خواسته ها تمایلات و سلیقه های مشتریان شدند .بنابراین سازمان های امروزی اغلب به دنبال یافتن راهکارهایی می باشند که هر چه بهتر بتوانند کیفیت کالاها و خدمات خود را بسنجند و در جهت ارتقای آن برایند.(انواری رستمی وهمکاران، ۱۳۸۴ص۵۴)
      در طول دو دهه گذشته مسئله کیفیت خدمات موضوعی مهم برای تحقیقات علمی بوده و به عنوان عامل کلیدی در ایجاد تمایز خدمات و خلق مزیت رقابتی قلمداد گردیده است.(santos2003.p233)بانک ها به دلیل اتکای دارایی شان به سپرده های مردمی و نیز اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائلند لازم است به مسئله کیفیت خدمات که نقش مهمی  در جلب مشتری و حفظ آن دارد بیشتر توجه نمایند .و از طرفی ورود سازمان های مشتری گرا به عرصه رقابت و موفقیت آن ها اهمیت توجه به مسئله کیفیت را بیش از پیش برای بانکداران متبادر می سازد.
        با توجه با آمار روبه رشد گرایش مردم جهان به تجارت مبتنی بر شبکه و وجود مولفه مکمل مهمی هم چون بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد تاکید قرار می گیرد .در چند دهه ی اخیر            با گسترش ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی حجم تجارت الکترونیکی در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از رشد و تحول مناسبی برخوردار بوده است در تحقیقی که موسسه فارستر انجام داده است در فاصله سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۲ به طور متوسط هرسال ۵ درصد مبادله های تجاری از طریق بسترهای الکترونیکی افزوده شده است و مبلغ آن درسال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۲۸۳۷ میلیارد در سال ۲۰۰۶رسیده است. با در نظرگرفتن چنین رشد گسترده ای در حجم مبادلات الکترونیکی و هم چنین اهمیت بخش پولی و اعتباری در فعالیت های تجاری- اقتصادی لزوم توجه به صنعت بانکداری برای ایجاد ابزارهایی مناسب و مطلوب که پاسخگوی نیاز مشتریان بوده و رضایت آنان را فراهم سازند مدنظر خواهد بود. (حسنی وهمکاران، ۱۳۸۷ص۹)

  • بیان مسئله تحقیق:

     مدیران شرکت های خدماتی داخلی و بین المللی به خوبی آگاهند که کیفیت خدمات  بانکی زمینه ساز سود دهی و ایجاد مزیت رقابتی است .به طور دقیقی برتری کیفی عملکرد های مهمی چون وفاداری مشتری پاسخگویی به تقاضا رشد سهم بازار و بهره وری را رقم می زند و کیفیت خدمات بانکی به عنوان پیش شرط اساسی برای ارضای مشتری می باشد.
     از آن جا که رضایت مشتریان به کیفیت خدمات وابسته  می باشد و می توان احتمال داد که با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان نیز افزوده شود .این نگرش به تعهد مشتری به تمایل او به بازگشت ثبات در خرید خدمات گسترش روابط تجاری میان مشتری و ارائه دهنده خدمت افزایش تحمل و صبر مشتری در برابر کاستی های احتمالی خدمات آینده تبلیغات مثبت او درباره ی سازمان می گردد .درعصری که ما به سر می بریم تغییرات به قدری سریع و متنوع می باشند که هر سازمانی برای حفظ بقا و حضور خود در عرصه رقابت ناگزیر است که نه تنها نتایج کار خود را متحول و دگرگون کند بلکه باید دایما به کمک  تازه ترین دستاوردهای علمی روز خود را با محیط و تغییرات نیز هماهنگ و سازگار نماید .غالبا سازمان ها مهم ترین عامل در این زمینه را بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند و با انجام سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات قصد بهبود کیفیت کالا و خدمات خود را دارند.
ساده انگاری است اگر تصور کنیم که فناوری اطلاعات و ارتباطات مستقیما به سرعت و آشکارا بر بهبود کارایی و بهره وری و افزایش کیفیت خدمات تاثیرگذار است .در سال ۱۹۸۷ رابرت سالو به این حقیقت اشاره کرد که  سرمایه گذاری وسیع در زمینه بهره گیری از ICT توسط شرکت های امریکایی با رکود در بهره وری در سطح اقتصاد کلان همراه بود .از آن زمان به بعد مطالعات  مربوط به ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمان ها قوت گرفت .به هر حال عدم وضوح نتایج منفی از تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در سازمان ها گزارش شده است.
     برای اندازه گیری کیفیت خدمات مدل های مختلفی مطرح شده است .مدل سروکوال یکی از مدل هایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتری سعی در میزان کیفیت خدمات دارد .این مدل هم چنین به تحلیل شکاف نیز معروف است .مدل سروکوال توسط پاراسورامان و زیتمهل ابداع گردید .این مدل  کیفیت خدمات ارائه شده را از ۵ بعد مورد ارزیابی قرار می دهد که عبارتند از: عوامل محسوس قابلیت اعتبار پاسخ گویی اطمینان خاطر و همدلی .هدف نهایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد می باشد .سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت خدمات بانکی  با بهره گرفتن از مدل سروکوال رابطه وجود دارد؟

  • اهمیت وضرورت:

     فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت شگفت انگیزی در حال پیشرفت است و این نظر به گونه ای گسترده پذیرفته شده است .هر چند که پیشرفت فناوری های عصر اطلاعات موضوع بسیار مهمی است اما در رابطه با گسترش این فناوری ها سه نکته قابل ذکراست:

  • گسترش این فناوری ها سریع است.
  • گسترش این فناوری ها امری جهانی است.
  • گسترش این فناوری ها به صورت نابرابر است یعنی گسترش فناوری ها در بین جوامع صنایع و سازمان ها متفاوت است.                                                   

منطقی به نظر می رسد که تاکید شود آینده سازمان ها صنایع حتی جوامع تا حدی به میزان توانایی آن ها در کنترل اطلاعات و ایجاد و حفظ یک برتری رقابتی در قلمرویی که عمل می کنند وابسته است.(آلبرتس ودانیلز ،۱۳۸۵ص۳۸)
      در دوره پس از انقلاب صنعتی و در عصر اطلاعات رقابت به گونه ای شدید شده است که چنان چه سازمانی در شرایط ثابت و ایستا مانده و خود را تغییر ندهند مطمئنا شکست خواهد خورد(نوری ،۱۳۸۳ص۲۳۴).ورود به حوزه نظری وکاربردی ICT درکشور ما پدیده ای نوین به شمار می آید و با عنایت به لزوم توسعه کاربرد آن در حوزه های تجارت کسب وکار روابط دولت با شهروندان و اشتغال آفرینی در عرصه های دیگر همواره پژوهش گران را بر آن داشته است تا آثار و ابعاد گوناگون این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار دهند.(قلی پور ،۱۳۸۵ص ۱۲۹)
    باتوجه به نقش سازمان های خدماتی در عرصه اقتصادی و اهمیت کیفیت در عرصه رقابت سازمان های خدماتی با رویکردی استراتژیک و پویا به بهبود کیفیت خدمات نظرکنند .صنعت بانکداری نیز از آن جا که پیوسته در معرض تغییرات است موفقیتش بسیار به توانایی اش در زمینه بهره گیری از فناوری های نوین وابسته است.
      معرفی تجارت الکترونیکی تغییری وسیع در نحوه ارتباطات بین بانک و مشتری ایجاد و حفظ نموده است .درصنعت بانکداری که بیشتر صنعتی با ارتباطات رو در رو شناخته می شد فقدان تعامل انسانی مستقیم به دلیل کانال های ارتباطی روی خط هر عنصر از خدمت باید زمینه ایجاد کیفیت را برای مشتر ی فراهم نماید.( ۲۰۰۵,p154Bauer et.al. (و از آن جا که کیفیت امری است که توسط سازمان ها بالاخص در بخش خدمات دنبال می شود و این موضوع در بخش بانکداری که یکی از مهم ترین اجزای اقتصاد کشور است بیشتر معنا می یابد .این موضوع که آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث بهبود کیفیت خدمات بانکی بر اساس الگوی استاندارد سروکوال می شود برای این تحقیق بر همین اساس اهمیت می یابد.
 
۱-۳) اهداف تحقیق:
۱-هدف اصلی: بررسی رابطه  بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال.
۲-اهداف جزیی:
۱-بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و عوامل محسوس
۲- بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اطمینان خاطرمشتریان
۳- بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و قابلیت اعتبار مشتریان
۴- بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و پاسخ گویی به مشتریان
۵- بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همدلی با مشتریان
 1-4)فرضیات تحقیق:
در تحقیق حاضر با توجه به مدل تحقیق سوالات زیر مطرح می شوند:

  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همدلی با مشتریان رابطه معناداری  وجود دارد
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و عوامل محسوس با مشتریان رابطه معناداری  وجود دارد.
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اطمینان خاطر با مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات وقابلیت اعتبار با مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و پاسخگویی با مشتریان رابطه معناداری  وجود دارد.

۱-۵) روش گردآوری اطلاعات:
کتابخانه ای: در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای به صورت گسترده ای بهره گیری شده است که این امر شامل: بررسی پایان نامه ها تحقیقات مقالات کتب فارسی و لاتین و سایت های مرتبط می باشد که به منظور تدوین مبانی نظری و ادبیات مربوط استفاده شده است.

99