مهندسی صنایع

پایان نامه گرایش مدیریت سیستم و بهره وری: ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی …

(مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره­وری)
 
عنوان :
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی

(با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود
متن پایان نامه :
فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول : کلیات۴
°      1-1) مقدمه۵
°      1-2) بیان مسأله۵
°      1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق۶
°      1-4) متدولوژی انجام کار۷
°      1-5) سوالات تحقیق۹
°      1-6) نمونه و جامعه آماری تحقیق۹
°      1-7) سوابق تحقیق۱۰
°      1-8) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق۱۲
°      1-9) جمع‌بندی فصل۱۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق۱۴
°      2-1) مقدمه۱۵
°      2-2) ارزیابی عملکرد۱۵
°                2-2-1) مفهوم ارزیابی عملکرد و تعاریف آن۱۶
°                2-2-2) تاریخچه ارزیابی۱۶
°                2-2-3) کاربرد روش‌های نوین ارزیابی عملکرد HSE در صنایع مختلف۱۷
°      2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست۱۹
°                2-3-1) کلیات۱۹
°                2-3-2) تعاریف۲۰
°                2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست۲۲
عنوان مطالبشماره صفحه
°                2-3-4) تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت HSE۴۲
°                2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی۵۵
°                2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی۷۲
°      2-4) ویژگی خبرگان HSE۸۶
°      2-5) جمع‌بندی فصل۸۶
فصل سوم : روش تحقیق۸۸
۳-۱) مقدمه۸۹
۳-۲) روش تحقیق۸۹
۳-۳) نمونه و جامعه آماری۹۰
۳-۴) روش جمع‌آوری داده‌ها۹۱
۳-۵) ارائه مدل۹۳
°                3-5-1) تعیین شاخص‌ها و وزن‌دهی آنها۹۳
°                3-5-2) بررسی اعتبار معیارها و اوزان مربوط به آنها۹۹
°                3-5-3) انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی۱۰۱
۳-۶) جمع‌بندی فصل۱۰۳
فصل چهارم : مباحث آماری تحقیق۱۰۴
۴-۱) مقدمه۱۰۵
۴-۲) مطالعه موردی؛ ارزیابی عملکرد پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران۱۰۵
°                4-2-1) آشنایی با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران۱۰۵
°                4-2-1) ارزیابی پیمانکاران۱۰۶
۴-۳) جمع‌بندی فصل۱۱۱
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات۱۱۳
°      5-1) مقدمه۱۱۴
°      5-2) تحلیل نتایج۱۱۵
عنوان مطالبشماره صفحه
°      5-3) ارائه پیشنهادات۱۱۶
°                5-3-1) راهکارهای اجرایی۱۱۶
°                5-3-2) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی۱۱۷
°      5-4) جمع‌بندی فصل۱۱۹
پیوست ها۱۲۰
°      پیوست ۱- چارچوب مصاحبه جهت تعیین شاخص۱۲۱
°      پیوست ۲- چارچوب مصاحبه اعتبارسنجی۱۲۲
°      پیوست ۳- چک لیست ارزیابی عملکرد۱۲۳

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

مراجع۱۳۶
فهرست منابع فارسی۱۳۷
فهرست منابع لاتین۱۳۹
سایت های اطلاع رسانی۱۴۰
چکیده انگلیسی۱۴۱
  

 
فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      
 

۲-۱٫ عوامل شکست و یا عوامل بروز حادثه۴۸
۲-۲٫ تعیین زاویه مناسب برای انواع حالات خاک۵۸
۲-۳٫ اقدامات ایمنی در ورود به فضاهای بسته۷۲
۳-۱ – اسامی خبرگان شرکت کننده در مصاحبه۹۱
۳-۲- گروه‌بندی شاخص‌ها، پس از طبقه‌بندی آنها۹۳
۳-۳- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE۹۷
۳-۴- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی۹۷
۳-۵- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های بهداشتی۹۸
۳-۶- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های زیست محیطی۹۸
۳-۷- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با منظر شهری۹۹
۳-۸ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی۹۹
۳-۹ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای سیستم مدیریت HSE۱۰۰
۳-۱۰ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات ایمنی۱۰۰
۳-۱۱ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات بهداشتی۱۰۱
۳-۱۲ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات زیست محیطی۱۰۱
۳-۱۳ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات منظر شهری۱۰۱
۴-۱- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE با درنظر گرفتن اوزان۱۰۷
۴-۲- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی درنظر گرفتن اوزان۱۰۸
۴-۳- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات بهداشتی درنظر گرفتن اوزان۱۰۸

 
 
 
 
  فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      
 

۴-۴- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات زیست محیطی درنظر گرفتن اوزان۱۰۹
۴-۵- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات منظر شهری  درنظر گرفتن اوزان۱۰۹
۴-۶- نتایج محاسبه شده برای هر یک از گروه‌های اصلی که مورد ارزیابی۱۱۰
۴-۷- امتیاز موزون محاسبه شده برای هر یک از معیارهای اصلی۱۱۰
۴-۸- رتبه‌بندی پروژه‌ها بر اساس ارزیابی انجام شده۱۱۱
۴-۹ آمارهای موجود برای هر یک از سه پروژه۱۱۱
 
  

 
 
   فهرست شکل‌ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      
 

۲-۱- مدل اجرایی HSE-MS۲۰
۲-۲- گام‌های ضروری مدیریت خطرات۲۹
۲-۳٫ نحوه شیب‌دارسازی۵۸
۲-۴ . جعبه‌های ترانشه۵۹
۲-۵ . پله‌بندی۶۰
۲-۶- تهویه تونل و محیط‌های سربسته۷۰
۲-۷٫  نحوه مهار تأسیسات برقی۷۱
۲-۸٫ نمونه‌ای از آلودگی زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری۷۴
۳-۱ – مدل تحلیل سلسله مراتبی انتخاب پیمانکار برتر در حوزه  HSE۱۰۲

 

چکیده:

دستیابی به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه‌هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه‌های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه‌بندی نمود.
این تحقیق به دنبال آن است تا به سازمان‌های پیشرو که موضوعاتی همچون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) را جزء اولویت‌های کاری خود در پروژه‌ها برمی‌شمارند، این پیام را برساند تا با شناخت شاخصه‌های مناسب در حوزه HSE و ارزیابی مناسب پیمانکاران خود نه تنها می‌توانند در کاهش هزینه‌های مشهود و غیر مشهود ناشی از عدم رعایت اصول HSE در فعالیت‌های برون‌سپاری شده به غیر، اقدامی اثربخش و کارا انجام دهند بلکه معیاری مناسب برای انتخاب‌های آتی پیمانکاران به دست خواهد آورد.
این تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی- کیفی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات جهت تعیین ویژگی‏های مدل ارزیابی، نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه‏های آزاد با خبرگان) و مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است. در ابتدای تحقیق، به وسیله پرسشنامه‌های بازی که در اختیار خبرگان در حوزه‌ HSE قرار می‌گیرد و همچنین با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ازریابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی شهری شناسایی می‌گردد. پس از اعتبارسنجی نتایج اولیه به دست آمده، با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به این شاخص‌های به دست آمده با توجه به درجه اهمیت‌شان وزن اختصاص می‌یابد. شاخص‌های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با بهره گرفتن از پرسشنامه‌هایی که در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت، اعتبارشان سنجیده می‌گردد. در پایان نیز ساختار طراحی شده را برای گروهی از پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرایی می‌نماییم تا روایی مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 
 
مقدمه:
دستیابی به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سازمان می‌گردد. از آنجا که فعالیت پیمانکاران در محیط‌های پروژه رافع مسئولیت کارفرما نمی‌گردد، سازمان موظف است کنترل‌های شایسته و مناسبی از نظر HSE در سطح فعالیت‌های پروژه به اجرا رساند. از طرف دیگر بروز حوادث در سطح پروژه نه تنها فعالیت پیمانکار آسیب دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر روند فعالیت‌‌های سایر پیمانکاران، افراد سازمان و سایر طرف‌های ذینفع ایجاد نماید. عدم رعایت ملاحظات HSE، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، همه ساله حوادث جانی، مالی و زیست‌محیطی فراوان برای این کشورها به ارمغان می‌آورد. از طرف دیگر ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، می‌تواند معیار مناسبی برای کارنامه عملکرد پیمانکار در انتخاب‌های آتی ایشان باشد، به شرط آنکه کلیه پیمانکاران با یک سنجه ارزیابی شوند.  (بشیری نسب, ۱۳۸۷)
هر چند که در حال حاضر اطلاعات عمومی زیادی در زمینه اندازه‌گیری عملکرد وجود دارد ولی این دانش در زمینه عملکرد اختصاصی سیستم‌های ایمنی هنوز اندک می‌باشد. به‌عنوان مثال امروزه مدیران می‌توانند به‌راحتی با بکارگیری الگوهای مختلف به ارزیابی عملکرد عمومی سازمان‌های خود با بهره گرفتن از شاخص‌های مثبت بپردازند ولی در زمینه اندازه‌گیری عملکرد ایمنی، هنوز هم در اغلب سازمان‌های داخلی تنها بر روی شاخص‌های واکنشی و منفی‌نگر نظیر شاخص فراوانی حادثه، شدت حادثه، تعداد مرگ‌های شغلی و مواردمشابه تاکید می‌شود.
استفاده از شاخص‌های واکنشی برای ارزیابی ایمنی سازمان‌ها با وجود مزایای خود، می‌توانند بسیار هزینه‌بر و گران باشند. در دنیای امروز تبدیل شدن خطرات به حوادث که زمینه را برای اندازه‌گیری شاخص‌های واکنشی عملکرد سیستم ایمنی سازمان مهیا می‌کند، می‌تواند به قیمت مرگ انسان‌ها، خسارات شدید اقتصادی، آسیب‌های جبران ناپذیر زیست محیطی و خدشه دار شدن اعتبار تجاری سازمان تمام شود.  (محمدفام وهمکاران،  1389)
در راستای مطالب یاد شده در این تحقیق به منظور شناسایی بهترین ترکیب شرکت‌های پیمانکاری در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در صدد شناسایی شاخص‌های مناسبی جهت ارزیابی عملکرد ایشان برآمدیم. مطالعات انجام شده مختلف نشان می‌دهد که رفتارهای ناایمن عامل اصلی بروز حوادث ناشی از کار می‌باشد، بطوریکه در مطالعات مختلف نسبت مستقیم بین نرخ بروز رفتارهای ناایمن با بروز حوادث مورد تاکید قرار گرفته است. [(Mohamad fam & etc 2008) &  (Andrew 2010)]
در همین راستا در رویکرد پیشگیرانه ایمنی، شناسایی، ارزیابی و کنترل اینگونه شاخص‌ها که سازنده رفتارهای ناایمن است قبل از تبدیل آنها به حوادث فاجعه بار به‌عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی ارتقاء ایمنی قلمداد شده است. بدیهی است با ارزیابی اینگونه شاخص‌ها در بین شرکت‌های پیمانکاری می‌توان از شرکت‌های مستعد حوادث شغلی را شناسایی و بر اساس یافته‌های موجود اقدامات کنترلی را پی‌ریزی نمود.  (محمدفام و همکاران ۱۳۸۹)
 
 
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

99