حقوق

پایان نامه رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه ۶

مبحث اول: کلیات. ۶

گفتار اول: مفاهیم . ۶

بند اول : شهر. ۶

بند دوم: شهروند. ۷

بند سوم: شهرداری .۷

بند چهارم: آتش نشانی ۷

بند پنجم: فضای سبز. ۷

بند ششم: پسماند ۸

بند هفتم: گورستان. ۸

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر. ۸

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر ۸

بند اول: محدوده شهر ۹

بند دوم: حریم شهر. ۹

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن. ۹

بند اول: طرح جامع. ۱۰

بند دوم طرح تفصیلی:. ۱۰

بند سوم: طرح هادی ۱۱

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری ۱۱

گفتار اول: وظایف عمرانی ۱۱

بند اول: آسفالت کردن. ۱۱

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر ۱۱

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر ۱۱

بند چهارم: احداث بناهای عمومی. ۱۲

گفتار دوم: وظایف خدماتی ۱۲

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر ۱۲

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی ۱۲

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها. ۱۲

بند چهارم: مدیریت پسماند ها. ۱۳

بند پنجم: کشتارگاه ۱۳

بند ششم: ایجاد گورستان. ۱۳

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری. ۱۳

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها ۱۴

بند اول: ارکان سازمان ۱۴

بند دوم: اعضای شورای سازمان ۱۴

بند سوم: وظایف شورای سازمان. ۱۵

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان. ۱۵

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان. ۱۵

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان ۱۵

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی ۱۶

بند اول: پیشینه سازمان. ۱۶

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری. ۱۷

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل ۱۸

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ۱۸

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری. ۱۹

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری. ۱۹

بند اول: اقسام تخلفات اداری. ۲۰

بند دوم: تنبیهات و مجازات. ۲۱

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری ۲۳

بند اول: طبقات تخلفات کارگری ۲۴

الف: طبقه اول ۲۴

ب: طبقه دوم ۲۵

ج: طبقه سوم ۲۶

د: طبقه چهارم ۲۷

بند دوم: تنبیهات و مجازات. ۲۷

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه: ۳۰

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر . ۳۰

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار ۳۰

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری. ۳۱

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها. ۳۳

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر. ۳۳

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری . ۳۴

الف: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۳۵

ب: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ۳۵

ج: کمیسیون بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۳۶

د: کمیسیون قطع اشجار ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها ۳۶

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر. ۳۷

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر. ۳۸

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی ۳۸

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی ۳۸

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی ۳۹

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر ۳۹

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی) ۳۹

بند دوم: مراجع قضایی ۴۰

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:. ۴۳

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر ۴۳

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری. ۴۴

بند اول: بند۲ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۴۴

بند دوم: بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۴

الف: بند ۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۴۴

ب: ماده ۷۱ قانون شهرداری ۴۴

بند سوم: بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۵                                                                                            

الف: بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۴۵

ب: ماده ۶۵ قانون شهرداری ۴۵

ج: ماده ۶۷ قانون شهرداری. ۴۵

د: ماده ۲۷ آیین نامه مالی شهرداری. ۴۵

بند چهارم: بند ۱۳ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۴۶

الف: ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداری ها. ۴۶

ب: ماده ۴۰ آیین نامه مالی شهرداری ها. ۴۶

بند پنجم: بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۴۶

الف: بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۴۷

ب: ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها. ۴۷

ج: تبصره۱ ماده۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت ۴۷

بند ششم: بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۴۷

بند هفتم: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۸

الف: بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۴۸

ب: ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها ۴۸

ج: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۴۸

بند هشتم: بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۴۸

الف: ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها. ۴۹

ب: ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها. ۴۹

بند نهم: تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۹

الف: ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداریها ۴۹

ب: ماده ۷۹ قانون شهرداری ۵۰

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر. ۵۰

بند اول: بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۰

الف: ماده ۲ قانون شهرداری ۵۰

ب: تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری. ۵۰

ج: ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. ۵۰

بند دوم: بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۱

الف: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۱

ب: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۱

بند سوم: بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۲

الف: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۲

ب: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری. ۵۲

بند چهارم: بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۲

الف: بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۵۳

ب: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۵۳

بند پنجم: بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۳

بند ششم: بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۳

الف: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۵۳

ب: ماده ۹۲ قانون شهرداری ۵۴

بند هفتم: بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴

بند هشتم: بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۴

بند نهم: بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴

الف: بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون. ۵۵

ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۵۵

بند دهم: بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۵

الف: ماده ۲ قانون شهرداری ۵۶

ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری. ۵۶

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری ۵۵

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر ۵۶

بند اول: تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۵۶

بند دوم: تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۶

بند سوم: بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۵۷

بند چهارم: بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷

بند پنجم: بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷

بند ششم: بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷

بند هفتم: بند ۱۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷

بند هشتم: بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری. ۵۸

بند نهم: بند ۱۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۸

بند دهم: ماده ۸۵ قانون شهرداری. ۵۸

بند یازدهم: بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها. ۵۸

بند دوازدهم: بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۹

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر ۵۹

بند اول: ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ ۵۹

بند دوم: ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت. ۵۹

بند سوم: بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰

بند چهارم: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶۰

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر. ۶۰

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری. ۶۰

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری ۶۰

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ۶۱

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین . ۶۱

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری. ۶۲

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری. ۶۲

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر. ۶۲

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها ۶۲

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر ۶۳

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری . ۶۳

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر ۶۴

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری

توسط شورای شهر ۶۴

نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۶

الف: نتیجه گیری. ۶۶

ب: پیشنهادات . ۶۷

منابع و مأخذ . ۶

[۱]چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال ۱۳۲۸ با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال ۱۳۳۱ تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (. وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه ۱۵۹) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه ۳۸ ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای ۱۳۶۱و۱۳۶۵ سرانجام در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ۶/۷/۸۲ مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با ۹۵ ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت ۳ سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت ۱۱ سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاه های اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به ۱۴ سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

    ۱-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

۲- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

۳- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

۴- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

۵- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

ج: پیشینه تحقیق

بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال ۱۳۸۹ گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال ۱۳۸۴ جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال ۱۳۸۹ در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.

د: سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

۱- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

۲- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

۳- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

 و:فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

۱- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .

۲-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.

۳-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.

ه: فصل بندی تحقیق :

99