رشته حسابداری

پایان نامه: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

استاد راهنما:

دکتر حیدر محمدزاده سالطه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

– مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق. ۶

۱-۵ سوالات تحقیق. ۷

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق. ۸

۱-۷ قلمرو تحقیق. ۹

۱-۸ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. ۹

۱-۹ ساختار تحقیق ۱۳

۱-۱۰ خلاصه‌ی فصل. ۱۴

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی تحقیق

مقدمه. ۱۶

۲-۱- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود ۲۰

۲-۱-۱ سود حسابداری ۲۱

۲-۱-۲ تعاریف مربوط به سود ۲۲

۲-۱-۳ سطوح مختلف سود ۲۳

۲-۱-۳-۱مفهوم سود در سطح ساختاری ۲۴

۲-۱-۳ -۲ مفهوم سود در سطح رفتاری. ۲۴

۲-۱-۳ -۳ مفهوم سود در سطح معنایی. ۲۴

۲-۱-۴ – مفهوم سود گزارش شده ۲۵

۲-۱-۵ – اهداف گزارشگری سود. ۲۶

۲-۱-۶ – ظهور نظریی کیفیت سود. ۲۷

۲-۱- ۷-کیفیت سود ۲۸

۲-۱-۸- اهمیت ارزیابی کیفیت سود. ۳۳

۲-۱-۹ -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟ ۳۴

۲-۱-۱۰-روش های ارزیابی کیفیت سود ۳۵

۲-۱-۱۰-۱- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود ۳۶

۲-۱-۱۰-۲- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد. ۴۳

۲-۱-۱۰-۳- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای
حسابداری مالی. ۴۵

۲-۱-۱۰-۴- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی ۴۸

۲-۱-۱۱- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود. ۴۹

۲-۱-۱۱- ۱-روش های حسابداری ۴۹

۲-۱-۱۱- ۲-قابلیت اعتماد سود. ۵۲

۲-۱-۱۱-۳- براوردهای حسابداری. ۵۲

۲-۱-۱۱-۴- هزینه های اختیاری. ۵۳

۲-۱-۱۱-۵- نوع صنعت ۵۳

۲-۱-۱۱-۶- ویژگی های مالی. ۵۴

۲-۱-۱۱-۷- عوامل سیاسی ۵۵

۲-۱-۱۱- ۸-سیستم کنترل داخلی. ۵۵

۲-۱-۱۱- ۹-صداقت مدریت ۵۵

۲-۱-۱۱-۱۰- حفظ و نگهداشت سرمایه ۵۵

۲-۱-۱۲-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود ۵۷

۲-۲-ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام. ۶۰

۲-۲-۱-بازده ۶۰

۲-۲-۲ تعریف بازده. ۶۰

۲-۲-۳ بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار. ۶۰

۲-۲-۴ حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار. ۶۱

۲-۲-۵ حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار ۶۲

۲-۲-۶ بازده سرمایه گذاری ۶۳

۲-۲-۷ تفاوت در رجحان سهام داران. ۶۳

۲-۲-۸ اجزای بازده. ۶۴

۲-۲-۹ عوامل موثر بر بازدهی ۶۵

۲-۲-۱۰ روش های محاسبه بازده سهام. ۶۷

۲-۲-۱۱محاسبه بازده کل. ۷۱

۲-۲-۱۲ نوسان پذیری بازده سهام ۷۲

۲-۳- ارتباط بین متغیرهای تحقیق بصورت نظری ۷۴

۲-۴- پیشینه تحقیقات. ۷۷

۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۷۷

۲-۴-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۸۰

۲-۶ خلاصه فصل. ۸۴

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۸۶

۳-۲فرضیه های تحقیق ۸۶

۳-۳ روش تحقیق. ۸۷

۳-۴ جامعه ونمونه اماری تحقیق ۸۷

۳-۵ قلمرو تحقیق ۹۰

۳-۵-۱ قلمرو زمانی تحقیق. ۹۰

۳-۵ -۲قلمرو مکانی تحقیق ۹۰

۳-۵-۳ قلمرو موضوعی تحقیق. ۹۰

۳-۶ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری انها ۹۰

۳-۶-۱ کیفیت سود. ۹۱

۳-۶-۲ تغییر پذیری بازده سهام ۹۲

۳-۶ -۳تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل. ۹۴

۳-۷ روش وابزار گرداوری اطلاعات. ۹۶

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۹۶

۳-۸-۱ رگرسیون ۹۷

۳-۸-۱-۱ آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (k-s). 97

۳-۸-۱-۲ آزمون همبستگی. ۹۷

۳-۸-۱-۳ آزمون دوربین-واتسن. ۹۸

۳-۸-۱-۴ آزمون هم خطی. ۹۹

۳-۹ خلاصه‌ی فصل. ۱۰۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۱۰۲

۴-۲- یافته های توصیفی. ۱۰۳

۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها ۱۰۶

۴-۵- ازمون فرضیه ها ۱۱۰

۴-۵-۱-آزمون فرضیه اول. ۱۱۰

۴-۵-۱-۱ آزمون هم خطی فرضیه اول. ۱۱۱

۴-۵-۱-۲ آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اول. ۱۱۲

۴-۵-۲-آزمون فرضیه دوم. ۱۱۴

۴-۵-۲-۱ آزمون هم خطی فرضیه دوم ۱۱۵

۴-۵-۲-۲-آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه دوم ۱۱۵

۴-۵-۳-ازمون فرضیه سوم ۱۱۸

۴-۵-۳-۱آزمون هم خطی فرضیه سوم. ۱۱۹

۴-۵-۳-۲آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه سوم. ۱۱۹

۴-۶-خلاصه ازمون فرضیه ها. ۱۲۲

۴-۷- خلاصه فصل ۱۲۲

 

فصل پنجم: تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۱۲۴

۵-۲- نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۴

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول. ۱۲۵

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۲۵

۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم. ۱۲۵

۵-۲-۴- خلاصه نتایج تحقیق ۱۲۶

۵-۳- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی. ۱۲۶

۵-۴- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها. ۱۲۷

۵-۵- پیشنهادهای حاصل از تحقیق. ۱۲۹

۵-۵- ۱-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها ۱۲۹

۵-۵-۲ پیشنهاد برای تحقیقات اتی ۱۳۰

۵-۶-محدودیت های انجام تحقیق. ۱۳۱

۵-۷- خلاصه فصل ۱۳۳

پیوست. ۱۳۴

منابع. ۱۴۳

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱): خلاصه ای از تعاریف ارائه شده درمورد کیفیت سودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۳۲

جدول جدول (۲-۲): معیارهای ارزیابی کیفیت سود- ۳۵

جدول (۳-۱):تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران سال۸۹طبق گزارش بورس——— ۸۸

جدول جدول (۳-۲): نحوه انتخاب شرکت های نمونهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۸۸

جدول (۴-۱): علامت اختصاری متغیرهای تحقیق—- ۱۰۲

جدول (۴-۲): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق—– ۱۰۳

جدول (۴- ۳): آمار توصیفی متغیر متغیرهای تحقیق پس ازگرفتن————– ۱۰۴

جدول (۴- ۴): نتیجه آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف- ۱۰۵

جدول (۴-۵): نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۰۷

جدول (۴-۶): آزمون همبستگی پیرسون———– ۱۰۹

جدول (۴-۷): آزمون هم خطی— ۱۱۱

جدول (۴-۸): آزمون فرضیه اول– ۱۱۳

جدول (۴-۹): آزمون هم خطی فرضیه دوم——— ۱۱۵

جدول (۴-۱۰): آزمون فرضیه دوم ————— ۱۱۶

جدول (۴-۱۱): آزمون هم خطی فرضیه سوم——- ۱۱۹

جدول (۴-۱۲): آزمون فرضیه سوم—————- ۱۲۰

جدول (۴-۱۳): جمع بندی نتایج کلیه فرضیه ها—- ۱۲۲

 

فهرست نمودارها

نمودار (۴-۱):احتمال نرمال بودن متغیرvar. 106

نمودار (۴-۲) احتمال نرمال بودن متغیرvar بر اساس ۱۰۷

نمودار (۴-۳) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه اول. ۱۱۲

نمودار (۴-۴) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه دوم ۱۱۶

نمودار (۴-۵) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه سوم. ۱۲۰

چکیده

هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این تحقیق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) ، لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل ۷۹ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ شرکتهای مورد مطالعه است. این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.

مقدمه

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه ­های لازم برای تخصیص بهینه­ منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه ­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ سرمایه ­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه ­گذاران در سال­های اخیر به گزارش سودآوری شرکت­ها توجه زیادی داشته اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم ­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است (شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۸).

ارقام سود از طریق انتخاب­های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت­های شخصی مدیران در مورد رویه­های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت­تاثیر قرار می­گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب­های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می­گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می­رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم ­گیری­های خود به سودهای مزبور اتکا می­ کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل­گران مالی نیز نمی­توانند پیش ­بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).

99