جغرافیا

پایان نامه : تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته :جغرافیای سیاسی

 عنوان:

تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران

 استاد راهنما:

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

 استاد مشاور:

دکتر فریبرز احمدی دهکاء

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مسئله. ۵

۱-۳) سوال تحقیق ۶

۱-۴) فرضیه های تحقیق ۶

۱-۵) پیشینه پژوهش. ۶

۱-۶) اهداف تحقیق ۱۰

۱-۷) ضرورت تحقیق ۱۱

۱-۷-۱) انگیزه تحقیق ۱۱

۱-۸) روش پژوهش. ۱۱

۱-۸-۱) روش وابزارگردآوری داده ها ۱۲

۱-۸-۲) محدوده موردمطالعه. ۱۲

۱-۹) تعریف مفاهیم. ۱۲

۱-۹-۱) جغرافیای سیاسی ۱۲

۱-۹-۲) نخبگان سیاسی ۱۳

۱-۹-۳) حکومت. ۱۳

۱-۹-۴) ایران. ۱۳

۱-۱۰) محدودیت های تحقیق ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری؛ مفاهیم ودیدگاه ها

۲-۱) مقدمه. ۱۶

۲-۲) تعاریف نخبه. ۱۶

۲-۳) تعریف نخبه از نظر پاره تو. ۱۷

۲-۴) نظریات نخبه گرایی ۱۷

۲-۵) مفهوم نخبه پروری سیاسی ۱۸

۲-۵-۱) نخبگان سنتی ۱۹

۲-۵-۲) نخبگان تکنوکرات. ۱۹

۲-۵-۳) نخبگان مالکیت. ۱۹

۲-۵-۴) نخبگان خارق العاده یا کاریزمایی ۲۰

۲-۵-۵) نخبگان ایدئولوژیکی ۲۰

۲-۵-۶) نخبگان سمبلیک. ۲۰

۲-۶) نخبه سیاسی از نظر دیدگاه های مختلف. ۲۰

۲-۷) نخبه در تعریف عام و خاص ۲۳

۲-۸) نخبه گرایی؛ رو در رو با دموکراسی ۲۶

۲-۹) نخبگان سیاسی از نگاه مفهومی ۲۷

۲-۱۰) نظریه نخبگان سیاسی ۲۷

۲-۱۰-۱) نظریه پردازان نخبه سیاسی گائتانا موسکا ۲۷

۲-۱۰-۲) ویلفردوپاره تو. ۲۸

۲-۱۰-۳) روبرت میشلز. ۲۹

۲-۱۱) نقد حکومت نخبگان. ۳۰

۲-۱۲) حکومت کنندگان و حکومت شوندگان. ۳۰

۲-۱۲-۱) تاملی بر دیدگاه های تئوری نخبگان. ۳۰

۲-۱۲-۲) ایتالیا; مهد تئوری نخبگان. ۳۱

۲-۱۲-۳) نخبه گرایان کلاسیک. ۳۱

۲-۱۲-۴) تئوری جدید نخبگان. ۳۳

۲-۱۳) حکومت. ۳۵

۲-۱۴) انواع حکومت. ۳۶

۲-۱۵) حکومت و دولت. ۳۶

۲-۱۶) حکومت و حکومت-ملت. ۳۷

۲-۱۷) حکومت و جامعه مدنی ۳۷

۲-۱۸) انسان علیه حکومت. ۳۷

۲-۱۹) نظریه های کارکرد حکومت. ۳۸

۲-۲۰) آنارشیسم یا هرج و مرج گرایی ۳۹

۲-۲۱) مارکسیسم. ۳۹

۲-۲۲) پلورالیسم یا کثرت گرایی ۴۰

۲-۲۳) پست مدرنیسم. ۴۱

۲-۲۴) استقلال حکومت (نهادگرایی) ۴۱

۲-۲۵) نظریات مشروعیت حکومت. ۴۲

۲-۲۶) مشروعیت الهی ۴۲

۲-۲۷) قدرت منطقی-قانونی ۴۲

۲-۲۸) واژه شناسی ۴۳

۲-۲۹) تاریخچه. ۴۳

۲-۳۰) جوامع پیشا تاریخی فاقد حکومت. ۴۴

۲-۳۱) دوره نو سنگی ۴۵

۲-۳۲) حکومت در اوراسیای باستان. ۴۶

۲-۳۳) حکومت در یونان باستان. ۴۶

۲-۳۴) حکومت فئودال. ۴۶

۲-۳۵) حکومت مدرن. ۴۷

۲-۳۶) » حکومت « مفهوم اولیه. ۴۹

۲-۳۷) هویت ملی و تاریخ نگارى ۵۰

۲-۳۸) ایران پس از اسلام. ۵۰

۲-۳۹) خیزش فضایی جغرافیایی ایران. ۵۱

۲-۴۰) مفهوم هویت. ۵۱

۲-۴۱) هویت ایران در دنیاى مدرن. ۵۲

۲-۴۲) بایدها و نبایدهای نخبگان سیاسی از منظر مقام معظم رهبری ۵۵

فصل سوم: قلمرو جغرافیایی تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۶۴

۳-۲) جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران //ساختارهای دولت و حکومت در ایران. ۶۴

۳-۲-۱) مشخصات جغرافیایی ایران. ۶۴

۳-۳) موقعیت جغرافیایی ایران. ۶۵

۳-۴) فلات ایران. ۶۶

۳-۵) کشور ایران. ۶۷

۳-۶) همسایگان و مناطق مرزی ایران. ۷۱

۳-۷) شکل جغرافیایی ایران. ۷۲

۳-۸) موقعیت ریاضی ایران. ۷۳

۳-۹) موقعیت نسبی ایران. ۷۴

۳-۱۰) موقعیت منطقه ای ایران. ۷۵

۳-۱۰-۱) حوزه ژئوپلتیکی قفقاز آناطولی ۷۵

۳-۱۰-۲) حوزه ژئوپلتیکی خلیج فارس. ۷۶

۳-۱۰-۳) حوزه ژئوپلتیکی دریای عمان و اقیانوس هند. ۷۶

۳-۱۰-۴) حوزه ژئوپلتیکی فلات ایران. ۷۶

۳-۱۰-۵) حوزه ژئوپلتیکی آسیای مرکزی ۷۶

۳-۱۰-۶) حوزه ژئوپلتیکی دریای کاسپین ۷۶

۳-۱۱) موقعیت جهانی ۷۷

۳-۱۲) موقعیت بری ۷۷

۳-۱۳) موقعیت بحری ۷۸

۳-۱۴) موقعیت استراتژیکی ۷۸

۳-۱۵) سبب های استراتژیک بودن یک موقعیت جغرافیایی عبارت است از. ۷۸

۳-۱۵-۱) موقعیت حایل ۷۹

۳-۱۵-۲) موقعیت ترانزیتی ۸۰

۳-۱۵-۳) موقعیت ژئوپولیتیک ایران. ۸۱

۳-۱۶) تاثیرپذیری مسائل ژئوپلتیکی ایران از موقعیت جغرافیایی ۸۴

۳-۱۷) مسائل سیاسی و جنگ. ۸۵

۳-۱۸) ویژگی ها و عوامل جغرافیایی موثر در کاهش قدرت ملی ایران. ۸۶

۳-۱۹) مسائل ژئواکونومی ۸۷

۳-۲۰) تفاوت جغرافیای سیاسی وژئوپلتیک. ۹۰

۳-۲۱) پیدایش حکومت: (مجتهد زاده، ۱۳۸۱ص۶۸) ۹۰

۳-۲۲) پیدایش دولت. ۹۱

۳-۲۳) نظریه های پیدایش دولت در ایران. ۹۱

۳-۲۳-۱) نظریه استبداد شرقی مونتسکیو و هگل ۹۱

۳-۲۳-۲) نظریه وجه دولت تولید آسیایی ۹۲

۳-۲۳-۳) نظریه دولتهای آبی (هیدرولیک) ۹۳

۳-۲۳-۴) نظریه ضرورت امنیت و دفاع. ۹۳

۳-۲۳-۵) نظریه انسان شناسی ۹۴

۳-۲۳-۶) نظریه حکومت ملکوتی – مردمی ۹۴

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه. ۹۶

۴-۲) شاه ایران و ترکیب نخبگان سیاسی ۹۶

۴-۳) شاه ایران و نخبگان مخالف. ۹۷

۴-۳-۱) تضعیف روحیه و سیاست زدایی ۹۸

۴-۳-۲) تبعید دولتی ۹۸

۴-۳-۳) تبعید خودخواسته. ۹۸

۴-۳-۴) دادن پست های خارجی ۹۸

۴-۳-۵) برکناری از مقام. ۹۸

۶-۳-۶) زندانی کردن. ۹۹

۴-۴) شاه ایران ونخبگان. ۹۹

۴-۵) رویکردی تاریخی درباره ماهیت نخبگان در جامعه ایران. ۱۰۱

۴-۶) تحلیلی درباره زمینه اجتماعی نخبگان سیاسی معاصر. ۱۰۲

۴-۶-۱) محل تولد و محل سکونت. ۱۰۲

۴-۶-۲) سن ۱۰۲

۴-۶-۳) دین ۱۰۳

۴-۶-۴) پدران نخبگان، پسران نخبگان. ۱۰۳

۴-۶-۵) آموزش. ۱۰۳

۴-۶-۶) زبان های خارجی ۱۰۴

۴-۶-۷) سفرهای خارجی ۱۰۴

۴-۶-۸) مشاغل ۱۰۴

۴-۷) گرایش نخبگان سیاسی ۱۰۴

۴-۸) نتایج گرایش نخبگان. ۱۰۵

۴-۸-۱) بیگانه هراس. ۱۰۵

۲-۸-۲) گرایش نسبت به شاه ۱۰۶

۴-۸-۳) بی اعتمادی اجتماعی ۱۰۶

۴-۸-۴) بی اعتمادی خانوادگی؛ ۱۰۶

۴-۸-۵) بی اعتمادی دولتی ۱۰۶

۴-۸-۶) پوپولیسم-گرایش غیر نخبگی ۱۰۶

۴-۹) هزینه سیاست در ایران. ۱۰۶

۴-۱۰) نقش نخبگان سیاسی در پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت. ۱۰۷

۴-۱۱) مشی وسیره نخبگان سیاسی گذشته ومعاصر ایران. ۱۱۱

۴-۱۲) احزاب چپ گرای اسلامی ۱۱۵

۴-۱۳) احزاب و گروه های سوسیالیست و مارکسیست. ۱۱۵

۴-۱۴) نیرو ها و سازمانهای سیاسی در سالهای پس از انقلاب. ۱۲۰

۴-۱۵) سیاست و اقتدار کاریزمایی: ۶۸-۱۳۵۸٫ ۱۲۶

۴-۱۶) سیاست و اقتدار سنتی: ۷۶-۱۳۸۶٫ ۱۲۷

۴-۱۷) موقعیت نخبگان ایران. ۱۳۲

۴-۱۸) بیداری اسلامی، خودشناسی نخبگان و دفاع از آن. ۱۳۶

۴-۱۹) دلیل تأثیر گذاری گفتمان انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی ۱۳۷

۴-۲۰) دستاور های گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی ۱۳۸

۴-۲۱) پیامد های تغییرات جمعیتی بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران. ۱۴۳

۴-۲۲) تاثیرات گفتمان صدور انقلاب اسلامی ۱۴۷

۴-۲۲-۱) استقلال‌گرایی ۱۴۸

۴-۲۲-۲) جامع‌گرایی ۱۴۸

۴-۲۲-۳) عام‌گرایی و خاص‌گرایی ۱۴۸

۴-۲۳) منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۹

۴-۲۴) نخبگان و بسط دایره گفتمانی انقلاب اسلامی ۱۴۹

۴-۲۵) طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. ۱۵۱

۴-۲۵-۱) علت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه بود؟. ۱۵۱

۴-۲۵-۲) مفهوم شناسی موضوع. ۱۵۱

۴-۲۵-۳) الگو. ۱۵۲

۴-۲۵-۴) اسلامی ۱۵۲

۴-۲۵-۵ ) ایرانی ۱۵۲

۴-۲۵-۶ ) پیشرفت. ۱۵۳

۴-۲۶) اهداف تشکیل نشست‌های اندیشه راهبردی ۱۵۳

۴-۲۶-۱) پیش‌فرض‌ها ۱۵۳

۴-۲۷) عرصه‌های پیشرفت. ۱۵۴

۴-۲۷-۱) پیشرفت در عرصه تفکر، منطق و بصیرت. ۱۵۴

۴-۲۷-۲) پیشرفت در عرصه علم. ۱۵۴

۴-۲۷-۳) پیشرفت در عرصه زندگی و کارو تلاش. ۱۵۴

۴-۲۷- ۴) پیشرفت در عرصه معنویت، ایمان و اخلاق ۱۵۴

۴-۲۸) الزامات مهم طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ۱۵۵

۴-۲۸-۱) اعتقاد به توحید و مبدا عالم: ۱۵۵

۴-۲۸-۲) توجه کامل به معاد، محاسبه و زندگی پس از مرگ. ۱۵۵

۴-۲۸-۳ ) نگاه اسلامی به رستگاری و محور بودن انسان. ۱۵۵

۴-۲۸-۴ ) پیوستگی دنیا و آخرت. ۱۵۵

۴-۲۸-۵ ) توجه به نگاه اسلام به امر حکومت. ۱۵۵

۴-۲۸-۶ ) نگاه اسلامی و نگاه غیر مادی به اقتصاد. ۱۵۶

۴-۲۸-۷) عدالت محوری ۱۵۶

۴-۲۹) دیگرالزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. ۱۵۶

۴-۳۰) دلایل ایجاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای نخبگان. ۱۵۷

۴-۳۱) نقاط افتراق و اشتراک توسعه و پیشرفت. ۱۵۷

۴-۳۱-۱) عدالت. ۱۵۸

۴-۳۱-۲ ) الگوی بومی یا غربی ۱۵۸

۴-۳۱-۳ ) نگاه به انسان. ۱۵۸

۴-۳۱-۴) پیشنهاد کابردی ۱۵۸

۴-۳۲ ) تاثیرگفتمان نخبگان سیاسی انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران. ۱۵۹

۴-۳۲-۱) تاثیر گفتمان نخبگان سیاسی انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران. ۱۵۹

۴-۳۲-۲) بستر های تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و تأثیر آن بر تحیکم و تداوم هویت سرزمینی ایران. ۱۶۲

۴-۲۳-۳) بستر های تکوینی گفتمان دولت اسلامی و تأثیر آن بر تحیکم و تداوم هویت سرزمینی ایران. ۱۶۴

۴-۲۴) تأثیرگفتمان نخبگان سیاسی با مشارکت توده ای بسیج سیاسی بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی ۱۶۴

۴-۲۴-۱) تطابق گفتمان نخبگان سیلسی انقلاب اسلامی با مشارکت توده ای و بسیج سیاسی و تأثیر آن بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی طی مقطع ۶۸-۱۳۵۷٫ ۱۶۴

۴-۲۴-۲) تحول مشارکت توده ای و بسیج سیاسی از گفتمان انقلاب اسلامی به گفتمان اصلاحات و توسعه ی اقتصادی و تاثیر بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی طی مقطع۱۳۶۸-۷۶٫ ۱۶۷

۴-۲۴-۳) تاثیر انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶و رویکرد اصلاحات برتحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی ۱۶۸

۴-۲۴-۴) تاثیرروی کار آمدن دولت نهم و رویکرد دولت اسلامی برتحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی ۱۶۹

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱) مقدمه. ۱۷۳

۵-۲) ارزیابی فرضیه ها ۱۷۳

۵-۲-۱) فرضیه اول. ۱۷۳

۵-۲-۲) فرضیه دوم. ۱۷۴

۵-۳) نتیجه گیری ۱۷۴

۵-۴) پیشنهادات. ۱۷۵

منابع وماخذ. ۱۸۱

چکیده

در اصطلاح لغوی، نخبه به معنای برگزیده و منتخب می باشد. درمعنای عام قدیم نخبه به گروه اندکی که جایگاه ویژه‌ای از لحاظ آداب و سنن، مقام روحانی و رفاه اجتماعی کسب کرده بودند، اطلاق می‌شد. قدرت این گروه، در یک نظام اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان اشتقاقی از حاکمیت و استقلال ملی توجیه و تعریف می‌گردد. امروزه نخبگان سیاسی به عنوان گروه‌های خاصی برگزیده می شوند و مشروعیت قانونی دارند.

باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵ به منظور تحقق بخشیدن در «استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشورمشی نخبگان سیاسی گذشته و معاصر ایران در عرصه جغرافیای سیاسی ایران نیز الگوی بدیلی در مواجهه با پرورش نخبگان سیاسی در کشور است گفتمان نخبگان اسلامی انقلاب ایران هم‌اکنون به گفتمان مسلط توده‌های مردم و نخبگان سیاسی خاورمیانه و نظام بین‌الملل درراستای مقابله باگفتمان رایج تحمیلی غربی تبدیل شده است

دراین پژوهش، درراستای آزمون فرضیه های پیشنهادی، به روش مطالعات توصیفی، تحلیلی ومبتنی بردو روش کتابخانه ای و پژوهش میدانی انجام گرفته است با توجه به اهمیت و نقش نخبگان رسمی در ساخت جغرافیای سیاسی ایران به آن می پردازد بر مبنای چنین فرضیه ای است که ما روندرشدوتوسعه جغرافیای سیاسی را درایران از طریق تحلیل نخبگان سیاسی آن بررسی شده که نخبگان سیاسی یک مفهوم تجربی یا رفتاری است.

درسالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی، جغرافیای سیاسی و هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان بویژه نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیرگرفته است. این تاثیررامی توان ازلحاظ ایدئولوژی انقلاب برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی وشناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و گفتمان دولت اسلامی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای وبسیج سیاسی درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم ناسیونالیسم ایرانی، تحول مفهوم مشارکت، و تاثیررویکردهای متفاوت برآندید.

واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی – نخبگان سیاسی-ایدئولوژی انقلابی- مشارکت سیاسی –گفتمان نخبگان- هویت ملی –جغرافیای سیاسی ایران

-۱) مقدمه

در این فصل پیرامون چارچوب تحقیق ابتدا بیان مسئله تحقیق پرداخته و سپس سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، ضرورت تحقیق، انگیزه تحقیق، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، محدوده مورد مطالعه، سوابق تحقیق، روش تحقیق و مراحل آن، با تشریح ابعاد هر یک بیان می شود.

باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵ به منظور تحقق بخشیدن در «استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشورمشی و سیره نخبگان سیاسی گذشته و معاصر ایران در عرصه جغرافیای سیاسی ایران نیز الگوی بدیلی در مواجهه با پرورش نخبگان سیاسی در کشور است گفتمان نخبگان اسلامی انقلاب ایران هم‌اکنون به گفتمان مسلط توده‌های مردم و نخبگان سیاسی خاورمیانه و نظام بین‌الملل درراستای مقابله باگفتمان رایج تحمیلی غربی تبدیل شده است ظهور انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه و نظام بین‌الملل محسوب می‌شود این مسئله متاثر از جایگاه ایران در خاورمیانه به عنوان نقطه تلاقی منافع ابرقدرت‌ها و همچنین اهداف و رسالت‌های بین‌المللی گفتمان‌ انقلاب اسلامی بوده است از سوی دیگر تلاش نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق این اهداف وتاثیرات آن درحوزه اندیشه‌های بین‌الملل ودرسطح تعاملات سیاسی – امنیتی خاورمیانه نیز عملا سبب شده است که گفتمان انقلاب ایران، نقش مهمی در تحولات سیاسی – اجتماعی، فرهنگی و امنیتی منطقه و نظام بین‌الملل داشته باشد. در این میان، تغییر معادلات سیاسی جهان، صدور انقلاب، حمایت از نهضت‌های آزادیبخش و مبارزه با صهیونیسم جهانی، مهمترین ابعاد بین‌المللی انقلاب بوده‌اند. از سوی دیگر گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی سبب بیداری و احیای تفکر اسلامی در منطقه شده و با ارائه الگوی مردم سالار دینی و تقویت جریان اسلام‌گرایی در جهان، به بی‌اعتباری نظام دو قطبی به ویژه تضعیف جایگاه هژمونیک آمریکا منجر شده است. این تاثیرات گسترده و پایدار گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی عملا سبب جهت‌گیری و رویارویی قدرت‌های محافظه‌کار منطقه‌ای و ابرقدرت‌هایی که منافع آنان درخاورمیانه با چالش مواجه شده است، گردیده و به همین دلیل اقدامات وسیعی در راستای مقابله با گفتمان نخبگان انقلاب اسلامی و اشاعه ارزش‌ها و پیام‌های آن صورت گرفته است. علی‌رغم چالش‌های ‌فراروی گفتمان نخبگان اسلامی انقلاب ایران، این گفتمان هم‌اکنون به گفتمان مسلط توده‌های مردم و نخبگان سیاسی خاورمیانه و نظام بین‌الملل در راستای مقابله با گفتمان رایج تحمیلی غربی تبدیل شده است.

نخبگان سیاسی نقش تعیین کننده ای در توسعه یا زوال جامعه ی خود بازی می کنند. در مورد ایران، ودرطول تاریخ آن وحتی در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ گروه نخبگان سیاسی قبلی را از بین برد و گروه جدیدی خلق کرد. چنین به نظر می رسد که گروه ها یا طبقات اجتماعی از نخبگان سیاسی با گفتمان های متفاوت که نقش مهمتری را در پیروزی انقلاب بازی کرده اند، به همان نسبت و اندازه در گروه هیأت حاکمه نماینده دارند.

درسالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی، جغرافیای سیاسی و هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان بویژه نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیرگرفته است. این تاثیررامی توان ازلحاظ ایدئولوژی انقلاب برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی وشناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و گفتمان دولت اسلامی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای وبسیج سیاسی درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم ناسیونالیسم ایرانی، تحول مفهوم مشارکت، و تاثیررویکردهای متفاوت برآن دید. دراین پایان نامه، درراستای آزمون فرضیه های پیشنهادی، ازمباحث مطرح نتیجه گیری به عمل آمده است. این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش نخبگان رسمی در ساخت جغرافیای سیاسی ایران به مواردی چنداز آن می پردازد بر مبنای چنین فرضیه ای است که ما روندرشدوتوسعه جغرافیای سیاسی را درایران از طریق تحلیل نخبگان سیاسی آن بررسی کرده ایم که مفهوم نخبگان سیاسی آنچنان که دراین پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است یک مفهوم تجربی یا رفتاری است.

۱-۲) بیان مسئله

با توجه به این که در طول تاریخ و در عرصه های مختلف جهانی در بحث ژئوپلتیک نخبگان سیاسی وعلمی ودانشگاهی از جمله راتزل نقش بسزائی درپیشبردوتحول در جغرافیای سیاسی داشته اندو این امر نیز در ایران قابل لمس است برآن شدیم تا با بررسی های گسترده تحلیلی بر نقش گفتمان نخبگان سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران داشته باشیم.

گفتمان باید بینش سیاسی، فرهنگی وبویژه دینی را در مخاطبان ارتقا‌ داده و نتیجه آن نیز آنان را به حقایق نزدیک کرده و پیوند دوستی و تفاهم را ‌بین گروه‌های مختلف در چارچوب نظام اسلامی تقویت کند و وحدت میان امت‌ها را مستحکم‌تر نماید

در این پایان نامه میخواهیم تاثیرات فرهنگ سیاسی نخبگان ایران وبخصوص جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۳۵۷تا۱۳۹۱ تحلیل نمائیم.

در تشریح این امرابتداعا به انواع تعاریف مختلف از نخبگان سیاسی ووضعیت نخبگان سیاسی در انواع نظام­های سیاسی و نحوه تاثیر گذاری آنان در حکومت های مختلف چه دیکتاتوری و چه دموکراسی از مقاطع زمانی را در نظر گرفته ایم وسپس براساس مقاطع زمانی مختلف گفتمانهاراپیرامون نحوه تاثیرگذاری گفتمان سیاسی نخبگان جغرافیای سیاسی برگزیده ایم. سپس به وضعیت جغرافیای سیاسی ایران در دوره های مختلف و حتی وضعیت جغرافیای طبیعی و ویژگی های خاص ایران رامورد بررسی قرار داده ایم سپس برای تبیین وارزیابی نقش گفتمان های مختلف از دوره های تاریخی بخصوص از زمان قاجار و پهلوی و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال های ۱۳۵۷ تا۱۳۶۸ ازگفتمان ((انقلاب اسلامی)) بهره گرفته وسال های پس از آن یعنی سال های ۱۳۶۸ تا۱۳۷۶ درچارچوب گفتمان ((اصلاحات وتوسعه اقتصادی)) تحت بررسی و ارزیابی علمی قرار داده و بلاخره سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۴را باابتناء به گزاره های گفتمانی ((مردم سالاری دینی)) وهم چنین سال های ۱۳۸۴تا ۱۳۹۱رااز گفتمان دولت اسلامی مورد تجزبه وتحلیل علمی قرار داده ایم. همچنین در این مبحث به موارد خواص تصمیم گیری نخبگان سیاسی ایران بویژه بحث جمعیت و پیشرفت و عدالت وتاثیرات گفتمان ها در مسائل منطقه ای اشاراتی داشته ایم.

بی تردید تاریخ معاصر ایران وخصوصا دوره های زمانی مورد پژوهش، مشحون ازنظرات مختلف و کنش‎های متفاوت وبعضا متعارض گفتمان سیاسی نخبگان در ارتباط با رویکرد جغرافیای سیاسی می باشد که البته حسب دلایل مذکور، ما در اینجا صرفا به قدر مشترک گزاره های گفتمانی فرهنگ سیاسی نخبگان اکتفا نموده ایم وبه همین جهت گزاره های گفتمانی مورد بررسی را تحت عناوین کلی و متمایز و در عین حال مرتبط به هم از جمله ” گفتمان انقلاب اسلامی”، “گفتمان اصلاحات و توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی “و بلاخره ” گفتمان مردم سالاری دینی” می باشد، مورد ارزیابی علمی قرار داده ایم.

۱-۳) سوال تحقیق

99