مهندسی برق

پایان نامه قدرت: کاهش تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

کاهش تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به روش تجدید آرایش شبکه با روش هیوریستیک

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
معضل امروز سیستم های قدرت الکتریکی بحث تلفات می باشد. این مسأله موقعی که از شبکه های توزیع صحبت می شود، شکل جدیتری به خود می گیرد، برای حل همین مسأله محققان سعی نموده اند با اعمال روش های مختلف درصدد کاهش آن برآیند، بدین منظور روش های مختلفی برای آن ارائه شده که تجدید آرایش شبکه های توزیع یکی از آن موارد می باشد . برای حل مسأله کاهش تلفات به روش تجدید آرایش شبکه نیز روش های مختلفی ارائه شده که یکی از شاخه های مهم این روشها را می توان به روش های هیوریستیک اشاره کرد.

در این پایان نامه سعی شده با معرفی تلفات و روش های مختلف کاهش آن مسأله تجدید آرایش شبکه های توز یع معرفی گردد، روش های مختلف تجدید آرایش شبکه های توزیع مطرح و از نقطه نظر نقاط ضعف و قوت هر یک مورد بررسی قرار گرفته است . درادامه با توضیح دادن الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روش های هیوریستیک مورد مطالعه قرار گرفته و مزایای آن بیان شده است. در پایان به اعمال این الگوریتم به روی شبکه ۳۳ شینه باران نتایج بدست آمده با چند مرجع معتبر مقایسه شده و ارجحیت این روش نسبت به روش های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه
آن بخش از انرژی الکتریکی که به کار مفید تبدیل نشود تلفات نام دارد. امروزه انرژی الکتر یکی یکی از صورتهای رایج در کاربردهای مورد نیاز بشر می باشد. بسیاری از سیستم های پیشرفته مبتنی بر دستگاه هایی است که با بهره گرفتن از انرژی الکتریکی کار می کنند، و باید گفت زندگی بشر در حال حاضر بدون استفاده از انرژی الکتریکی تقریباً غیر ممکن شده است. اتلاف انر ژی الکتریکی در سیستم های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی درصد قابل توجهی دارد و با توجه به اینکه مقدار انرژی الکتریکی که امروزه تولید و مصرف می گردد بسیار زیاد است، میزان اتلاف انرژی نیز مقدار قابل ملاحظه ای خواهد بود. از طرف دیگر انرژی الکتریکی با هز ینه های قابل توجهی تولید و منتقل می گردد، لذا ارزش اقتصادی انرژی الکتریکی که تولید می شود ولی به مصرف کنندگان فروخته نمی شود یعنی در شبکه انتقال و توزیع تلف می گردد قابل توجه است . تلف شدن انرژی الکتریکی به این معنی است که بخشی از انرژی تولید شده توسط ژنراتو رها به مشترکین مجاز شبکه نمی رسد، به عبارت دیگر نمی توان از کل ظرفیت تجهیزات شبکه استفاده نمود و این مفهوم را با تلفات توان بیان می نمایند که همان توان، انرژی تلف شده است و موجب این می شود که با توجه به راندمان تجهیزات فقط بخشی از ظرفیت هر دستگاه یا تجهیز مفید واقع شود.
این همه موجب شده مطالعه مباحث مربوط به تلفات یکی از مباحث مورد توجه صاحبان و پژوهشگران صنعت برق باشد. طبق مطالعات انجام شده بیشترین سهم از تلفات انرژی الکتریکی مربوط به بخش شبکه های توزیع خصوصاً با بهره برداری شعاعی می باشد . در کشورمان ایران طبق آنچه در مرجع [۹] آمده در شبکه های توزیع ایران تلفات توان ۲۳,۳ درصد میباشد، که این عدد را می توان معضلی در شبکه های توزیع کشورمان دانست.
به این منظور در این پایان نامه به ارائه راهکاری برای کاهش این تلفات برآمدیم.
فصل اوّل
ی بر تلفات در شبکه های توزیع و روش های کاهش آن
۱-۱- مقدمه

99