علوم ارتباطات

پایان نامه: “هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه”

استاد راهنما :

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

فهرست مطالب:
۱-۱- مقدمه
۱۱
۲-۱- طرح مساله
۱۳
۳-۱- اهداف تحقیق
۱۴
۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱۵
فصل دوم : ۲٫مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲- مقدمه
۱۷
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۱۹
۳-۲- چارچوب نظری تحقیق
۲۵
۴-۲- پیشینه تحقیق
۲۶
۵-۲- سوالات تحقیق
۲۸
فصل سوم : ۳٫روش شناسی تحقیق
۱-۳ –مقدمه
۳۰
۲-۳- پژوهش کیفی
۳۱
۳-۳- جامعه آماری
۴۰
۴-۳- حجم نمونه
۴۰
۵-۳- شیوه جمع آوری داده ها
۴۰
۶-۳- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
۴۰
۷-۳- قابلیت اعتماد
۴۱
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۱-۴ مقدمه
۴۹
جدول کدگزاری مصاحبه شوندگان
۴۶
جدول کدگزاری پرسش ها
۴۷
گزاره
۴۸
۲-۴ داده ها و اطلاعات استخراج شده
۴۹
۳-۴-اهداف تحقیق
۶۰
۱-۳-۴- سوال اصلی
۶۰
۲-۳-۴- سوال های فرعی
۶۰
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
۱-۵- مقدمه
۶۴
۲-۵- جمع بندی و نتیجه گیری
۶۵
۳-۵- محدودیت های تحقیق
۷۰
۴-۵- پیشنهادها
۷۱
منابع و ماخذ
۷۲
ب. فهرست جدول داده ها
الف.جدول کد گزاری مصاحبه شوندگان
۴۶
ب۰جدول کدگزاری پرسش ها
۴۷
جدول یکم
۴۹
جدول دوم
۵۱
جدول سوم
۵۲
جدول چهارم
۵۳
جدول پنجم
۵۴
جدول ششم
۵۵
جدول هفتم
۵۶
جدول هشتم
۵۷
جدول نهم
۵۸
جدول دهم
۵۹
چکیده
این تحقیق به دنبال جای خالی مسئولیت اجتماعی و قوانین اخلاقی و توجه به ارزش ها و هنجارهای جامعه در تبلیغات برخی کالاهای خاص میباشد.
تبلیغات به انگلیسی : (Advertising)  به فرانسوی (Publicité ) ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند.انجام این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود
سه هدف عمده برای تمامی فعالیت های تبلیغاتی ، درکتابهای بازاریابی عنوان میشود : اطلاع دهندگی (Informing) ترغیب کنندگی (Persuading) و یادآوری کنندگی (Reminding).

بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن در قالب محدودیت‌های قانونی موجود برای مخاطبان جذاب به نظر برسند. برخی شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی احساس می‌کنند که چنین رفتاری موجه و منطقی است. به هر حال، دیگر شرکت‌ها و مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است
در این پژوهش قصد برآن است تا ضمن بررسی ضرورت های مطرح کردن و ترویج رسانه ای کالاهای خاص در جامعه، همچنین راه های انجام دادن این کار از نگاه صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ها ، بویژه افرادی که در حوزه رسانه و تبلیغات فعالند ، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت امکان برآورده کردن  نیاز جامعه به چنین محصولاتی از طریق معمول و توام با آگاهی بخشی از مبادی رسمی و نیمه رسمی بررسی گردد.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، تجزیه و تحلیل کیفی دیدگاه های صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ای ، بصورت نمونه گیری هدفمند است . تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه ی عمقی ، در پروسه زمانی مشخص شده است و دیدگاه های آنان با ده سوالی که قبل طراحی شده بود به دست آمده است.
برای خوانش اطلاعات و داده ها ، پاسخ ها به شکل گزاره درآمده و در ۱۰ جدول مربوط به هر سوال قرارداده شد. با توجه به داده های استخراجی ، مشخص شد که صاحب نظران دیدگاه های پراکنده ای درباره تبلیغات کالاهای خاص دارند.
۱-۱-مقدمه
همانند هر رسانه جدیدی بنظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما همانند سایر رسانه ها دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست.

با شناخت به موقع این آسیب ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت.
مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است.
بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن در قالب محدودیت‌های قانونی موجود برای مخاطبان جذاب به نظر برسند. برخی شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی احساس می‌کنند که چنین رفتاری موجه و منطقی است. به هر حال، دیگر شرکت‌ها و مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است .
تاکید بر آثار بالقوه یک آگهی

99