زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه: بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنویهای …

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی گرایش محض

عنوان :

بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه»  در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار

استاد راهنما :

دکتر علی محمدی آسیابادی 

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
۱-۱-مقدمه۴
۱-۲-فرضیات.۵
۱-۳- اهداف پژوهش  5
۱-۴- پیشینه پژوهش  . 5
۱-۵- روش و مراحل پژوهش  7
فصل دوم: (آشنایی با شیخ عطار و آثار او)
۲-۱- زندگی نامه عطار. ۸
۲-۲- معرفی منطق الطیر. ۱۱
۲-۳-معرفی مصیبت نامه ۱۲
۲-۴- معرفی اسرارنامه ۱۵
۲-۵- اوضاع خراسان ونیشابور در عصر عطار ۱۶
فصل سوم: (ادبیات صوفیانه و طنز)
۳-۱- صوفیان راستین و اعتراض به اجتماع نابسامان. ۱۷
۳-۲- هنجارگریزی در زبان صوفیه ۱۸
۳-۳- نکوهش عقل معاش در اندیشه صوفیان ۲۰
۳-۴- فرهنگ عامه در شعر عطار ۲۰
۳-۵- بررسی ساختار حکایات عرفانی و طنز آمیز عطار ۲۰
۳-۶- قصه و تمثیل ۲۲
۳-۷- رمز و طنز درعرفان ۲۳
۳-۸- علت پیدایش آثار طنز. ۲۶
۳-۹- نظریات رایج درمورد طنز و متون طنزآمیز. ۲۸
۲-۱۰- شوخ طبعی و اقسام آن . ۳۰
۳-۱۱- شیوه های طنز پردازی و  خنداندن . ۳۱
۳-۱۲- شگردهای رایج در متون مطالبه آمیز (حکایت احمقان) ۳۲
۳-۱۳- حکایت مثنویهای عطار۳۳
فصل چهارم: ( عقل و جنون )
۴-۱- تعریف عقل و جنون ۳۵
۴-۲- اقسام دیوانه ۳۷
۴-۳- تأثیرات وجود عقل ۳۷
۴-۴- عقلای مجانین. ۳۸
۴-۵- موضوعات مورد اعتراض عقلای مجانین۴۰
۴-۶- تاریخچه ی گستاخی به درگاه حق ۴۲
۴-۷- تعریف عاقل، نادان و دیوانه .۴۳-۴۲
فصل پنجم: (حکایات طنزآمیز مثنویهای عطار)
۵-۱- حکایات طنز مصیبت نامه .۸۶-۴۴
۵-۲- حکایات طنز منطق الطیر.۱۰۳-۸۶

99