روانشناسی

پایان نامه رشته آموزش بزرگسالان: رابطه ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد

دکتر جمیله السادات علم الهدی

فهرست مطالب:
چکیده.آ
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه.۱
بیان مسئله.۲
اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق.۵
اهداف تحقیق. ۷
سؤالات تحقیق۸
تعاریف متغیرها و واژگان.۸
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق. ۶۱-۱۳
بخش اول: هویت دینی
مقدمه.۱۳
تعاریف دین و دین داری .۱۴
ابعاد دین داری۱۵
نقش و کارکرد دین۱۷
هویت.۱۹
شناخت اصطلاح هویت۱۹
رویکرد های روان شناسانه­ی هویت وهویت .۲۰
رویکردهای جامعه شناسانه­ی هویت و هویت دینی۲۳
ابعاد هویت .۲۵
هویت دینی.۲۷
ابعاد هویت دینی.۲۹
هویت دینی از منظر آیات وروایات.۳۰
آثار و فواید ایمان مذهبی۳۴
بخش دوم: شادمانی
مقدمه.۳۵
تعریف مفهوم شادمانی.۳۵
مفاهیم فرح و مرح در قرآن .۳۶
تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد شادی.۳۸
مؤلفه های تشکیل دهنده ی شادمانی.۳۹
عوامل مؤثر بر شادی ۴۲
عوامل روان شناختی شادی۴۳
عوامل جسمانی شادی۴۴
عوامل اجتماعی و محیطی۴۵
عوامل فرهنگی شادی۴۶
مذهب و عوامل مذهبی شادی. ۴۷
عوامل اقتصادی.۵۰
اثرات شادی از منظر روان شناسی.۵۰
عوامل شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات. ۵۰
عوامل شادی دنیوی (از نظر آیات و روایات)۵۱
معیار ها و شرایط شادی بر اساس آیات و روایات۵۳
کاربرد های اطلاعات مربوط به شادی.۵۵
بخش سوم: پیشینه ی تحقیق
یافته های داخلی۵۵
یافته های خارجی.۵۸
جمع بندی۶۰
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق.۶۲
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.۶۲
روایی و پایایی ابزار.۶۲
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۶۵
جامعه و نمونه ی تحقیق.۶۵
روش نمونه گیری۶۶
فصل چهارم:یافته های پژوهش
مقدمه. ۶۸
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه. ۶۸
یافته های پژوهش۷۲
نتایج رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی ۷۵
یافته های جانبی پژوهش۷۶
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
مقدمه ۸۰
بحث و نتیجه گیری۸۳-۸۰
بحث و نتیجه گیری سؤال کلی۸۰
بحث و نتیجه گیری سؤالات فرعی. . ۸۱
محدودیت های تحقیق. ۸۳
پیشنهادات پژوهشی ۸۳
پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۸۴

منابع و مآخذ ۸۶
پیوست ها۶ ۹
چکیده­ی انگلیسی:۹۹
فهرست جداول
جدول(۲-۳) توزیع فراوانی گروه نمونه به تفکیک رشته و جنسیت.۶۶
جدول(۱-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت ۶۸
جدول(۲-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه براساس سن. ۶۹
جدول(۳-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رشته ی تحصیلی ۷۰
جدول(۴-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل۷۱
جدول(۵-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین هویت دینی با شادمانی . ۷۳
جدول(۶-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین اعتقادات دینی با احساس و تجربه ی شادمانی. ۷۳
جدول(۷-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین احساسات و عواطف دینی با احساس و تجربه ی شادمانی۷۴
جدول(۸-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین انجام رفتار های دینی با احساس وتجربه ی شادمانی۷۴
جدول(۹-۴) میزان همبستگی های رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی۷۵
جدول(۱۰-۴) تحلیل رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی۷۵
جدول(۱۱-۴) ضرایب رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی. ۷۶
جدول(۱۲-۴) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد سؤال اول یافته های پژوهشی.۷۷
جدول(۱۳-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد سؤال اول.۷۸
فهرست نمودار ها
شکل(۱-۴) توزیع آماری کل دانشجویان کارشناسی برحسب جنسیت.۶۹
شکل(۲-۴) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب سن۷۰
شکل(۳-۴) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب رشته ی تحصیلی۷۱

99