روانشناسی

پایان نامه: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دکتر مهناز خسرو جاوید

دکتر ایرج صالحی

فهرست مطالب:

پیش درآمد۲

مقدمه۲

۱-۱بیان مسئله۳

۱-۲اهمیت وضرورت پژوهش.۵

۱-۳هدفهای پژوهش۷

۱-۳-۱هدفهای اصلی۷

۱-۳-۲هدفهای جانبی.۷

۱-۴فرضیه های پژوهش.۷

۱-۴-۱فرضیه های اصلی۶

۱-۴-۲یافته های جانبی.۷

۱-۵تعاریف مفهومی۷

۱-۵-۱خودنظم بخشی.۷

۱-۵-۲ویژگی های شخصیتی۸

۱-۵-۳کارکردخانواده۹

۱-۵-۴تیزهوشی۹

۱-۵-۵مدارس عادی.۹

۱-۶تعاریف عملیاتی۹

۱-۶-۱خودنظم بخشی.۱۰

۱-۶-۲ویژگی شخصیتی.۱۰

۱-۶-۳کارکردخانواده.۱۰

۱-۶-۴تیزهوشی.۱۰

فصل دوم:پیشینه پژوهش.۱۱

پیش درآمد۱۲

۲-۱تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی۱۲

۲-۱-۱خودنظم بخشی رفتار۱۲

۲-۱-۲انواع خودنظم بخشی.۱۳

۲-۱-۳خودنظم دهی بیرونی.۱۳

۲-۱-۴خودنظم دهی درون فکنی شده۱۴

۲-۱-۵ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم۱۴

۲-۱-۶منابع خودنظم بخشی۱۶

۲-۱-۷ تعیین کننده های شخصی.۱۶

۲-۱-۸تعیین کننده های رفتاری.۱۷

۲-۱-۹تعیین کننده های محیطی.۱۷

۲-۱-۱۰اصول آموزش برای خودنظم بخشی.۱۷

۲-۱-۱۱ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس.۱۷

۲-۱-۱۲الگوهای یادگیری خودنظم بخشی۱۸

۲-۱-۱۳الگوی کرنو.۱۸

۲-۱-۱۴الگوی بوگارتس.۱۸

۲-۱-۱۵الگوی کارور وشییر.۱۹

۲-۱-۱۶الگوی باتلر ووین.۲۱

۲-۱-۱۷الگوی پنتریچ.۲۲

۲-۱-۱۸راهبردهای شناختی یادگیری۲۵

۲-۱-۱۹راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت.۲۵

۲-۱-۲۰راهبردهای مدیریت منابع.۲۵

۲-۱-۲۱دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان۲۵

۲-۱-۲۲پدیدارشناسان۲۵

۲-۱-۲۳کنشگران۲۵

۲-۱-۲۴ویگوتسکی.۲۶

۲-۱-۲۵پردازش اطلاعات.۲۸

۲-۲تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی.۲۹

۲-۲-۱ماهیت شخصیت۳۰

۲-۲-۲کارکردهای روانشناختی.۳۰

۲-۲-۳دیدگاه های موجود درباره شخصیت.۳۱

۲-۲-۴ساختار واندازه گیری شخصیت۳۱

۲-۲-۵نظریه ها و رویکردهای شخصیت۳۳

۲-۲-۶رویکرد روان تحلیلگری۳۳

۲-۲-۷حالت من والدینی.۳۴

۲-۲-۸حالت من کودکی۳۵

۲-۲-۹حالت من بالغ.۳۵

۲-۲-۱۰رویکرد شناختی۳۶

۲-۲-۱۱رویکرد یادگیری۳۶

۲-۲-۱۲رویکرد زیستی.۳۷

۲-۲-۱۳رویکرد صفاتی۳۸

۲-۲-۱۴رویکرد یونگ.۳۹

۲-۲-۱۵ رویکرد انسانگرایی۳۹

۲-۲-۱۶نظریه آیزنگ.۴۰

۲-۲-۱۷نظریه کتل۴۱

۲-۲-۱۸الگوهای پنج عامل شخصیت.۴۲

۲-۲-۱۹عوامل پنج گانه شخصیت۴۳

۲-۳تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده۴۶

۲-۳-۱راهبردهای خانواده۴۷

۲-۳-۲رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده.۴۷

۲-۳-۳رویکرد چند نسلی۴۸

۲-۳-۴رویکرد ساختاری.۴۸

۲-۳-۴-۱خانواده گسسته.۴۹

۲-۳-۴-۲خانواده به هم تنیده.۴۹

۲-۳-۵طرح سه محوری۴۹

۲-۳-۵-۱بد کارکردی رشدی خانواده۵۰

۲-۳-۵-۲بدکارکردی نظام خانواده.۵۰

۲-۳-۵-۳بدکارکردی گروه خانواده۵۰

۲-۳-۶دیدگاه راهبردی۵۱

۲-۳-۷ کارکردهای اساسی خانواده۵۱

۲-۳-۸حمایت ومراقبت۵۲

۲-۳-۹جامعه پذیری.۵۲

۲-۳-۱۰عاطفه وهمراهی.۵۳

۲-۳-۱۱مدل فرآیند کارکرد خانواده۵۴

۲-۳-۱۲نقش ها.۵۵

۲-۳-۱۳ارتباط.۵۵

۲-۳-۱۴دخالت عاطفی.۵۶

۲-۳-۱۴-۱عدم دخالت یافقدان دخالت۵۶

۲-۳-۱۴-۲علاقه.۵۶

۲-۳-۱۴-۳آمیختگی خودخواهانه۵۶

۲-۳-۱۴-۴دخالت دلسوزانه۵۶

۲-۳-۱۴-۵شبکه۵۶

۲-۳-۱۵کنترل.۵۷

۲-۳-۱۶ارزشها وهنجارها.۵۸

۲-۳-۱۷پیشینه پژوهش۵۸

۲-۳-۱۸پژوهش های انجام شده در ایران۵۸

۲-۳-۱۹پژوهش های انجام شده خارج از ایران۶۵

فصل سوم:

طرح پژوهش۷۰

۳-۱پیش درآمد۷۱

۳-۲طرح پژوهش۷۱

۳-۳جامعه آماری۷۱

۳-۴ابزارپژوهش۷۳

۳-۴-۱پرسشنامه پنج عاملی شخصیت.۷۳

۳-۴-۲پرسشنامه عملکرد خانواده۷۴

۳-۴-۳پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد.۷۷

۳-۵شیوه اجرا.۷۸

۳-۶ روش آماری.۷۸

فصل چهارم:یافته های پزوهش۷۹

۴-۱پیش درآمد.۸۰

۴-۲تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک۸۰

۴-۳تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو۸۲

۴-۴تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه۸۶

۴-۵یافته های جانبی۹۰

۴-۶یافته های جانبی یک.۸۹

۴-۷یافته های جانبی دو.۹۰

۴-۸یافته های جانبی سه۹۰

۴-۹یافته های جانبی چهار.۹۱

۴-۱۰یافته های جانبی پنج.۹۲

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری۹۵

۵-۱پیش درآمد۹۶

۵-۲ برمسئله وهدف پژوهش.۹۶

۵-۳تبیین یافته ها به ترتیب.۹۶

۵-۴فرضیه یک۹۶

۵-۵فرضیه دو.۹۸

۵-۶فرضیه سه.۹۹

۵-۷یافته یک۱۰۰

۵-۸یافته دو۱۰۱

۵-۹یافته سه.۱۰۱

۵-۱۰یافته چهار۱۰۱

۵-۱۱یافته پنج.۱۰۲

۵-۱۲محدودیت های پزوهش.۱۰۲

۵-۱۳پیشنهادهای پژوهشی.۱۰۳

۵-۱۴پیشنهادهای کاربردی۱۰۳

فهرست منابع فارسی.۱۰۵

فهرست منابع انگلیسی.۱۱۱٫

پیوست.۱۱۴

پرسشنامه کارکرد خانواده۱۱۳

پرسشنامه شخصیت نئو۱۱۶

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد ۱۲۳

فهرست جداول

جدول۴-۱ : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی۸۰          

جدول۴-۲: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   .۸۱

جدول ۴-۳ : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­ آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.۸۱

جدول ۴-۴ : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی.۸۲

جدول ۴-۵ : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­ آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.۸۳

جدول ۴-۶ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی۸۴

جدول ۴-۷ : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی۸۴

جدول ۴-۸ : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی۸۵

جدول ۴-۹ : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.۸۶

جدول ۴-۱۰ : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی۸۷

جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.۸۸

جدول ۴-۱۲ : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی۸۹

جدول ۴-۱۳ : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی.۹۰

جدول ۴-۱۴ : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده۹۰

جدول۴-۱۵ : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران.۹۱

جدول ۴-۱۶ : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی۹۱

جدول ۴ -۱۷ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی۹۲

جدول ۴-۱۸ – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی۹۲

جدول ۴-۱۹ : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی.۹۳

جدول ۴ -۲۰ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش ­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی۹۳

جدول ۴-۲۱ خلاصه نتایج رگرسیون پیش ­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی۹۴

چکیده

نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می ­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­ آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­ آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴بود، که به تعداد ۶۹۹۰ نفر بودند. نمونه آماری شامل ۱۸۰نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (۱۹۹۵)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، ۱۹۸۵) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، ۱۹۸۳) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (۰۵/۰>p)، ویژگی­های شخصیت (۰۵/۰>p).، و کارکرد خانواده (۰۵/۰>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش­ آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­ آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می ­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­ آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،۱۳۹۰).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه ­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­ کنند (ابراهیم اوغلو[۱]، ۲۰۱۳).

عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­شود (زومبرن[۲] و همکاران، ۲۰۱۱). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می ­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[۳]، ۲۰۰۷).

اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت دربرگیرنده  پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­ کند تا با بهره گرفتن از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش­ آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش­ آموزان اشاره نمود (پنتریچ [۴]، ۲۰۰۲؛ نقل ازسیف، ۱۳۸۸).

خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­ کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه­هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، ۱۳۹۱).

99