روانشناسی

پایان نامه بالینی: تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان ۲۰-۳۵ ساله

عنوان:

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان ۲۰-۳۵ ساله

استاد راهنما:

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

فهرست مطالب:
-۱) مقدمه . ۲
۲-۱) بیان مساله . ۳
۳-۱) ضرورت و اهمیت پژوهش . ۴
۴-۱) اهداف پژوهش ۱۰
۵-۱) فرضیه‌های پژوهش . ۱۰
۶-۱) تعاریف متغیرها ۱۰
فصل دوم: بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲) مقدمه . ۱۳
۲-۲) تاریخچه ۱۴
۳-۲) تعاریف . ۱۴
۴-۲) مبانی نظری . ۱۵
۱-۴-۲) نظریه‌های شناختی و راهبردهای نظری ۱۶
الف) آلبرت الیس و نظریه‌ درمانی عقلانی- عاطفی ۱۷
ب) آرون بک و نظریه شناخت درمانی . ۱۹
ج) یانگ و طرحواره درمانی ۲۲
د) باور و مدل راه‌اندازی عاطفی . ۲۷
ه) لسلی گرینبرگ و درمان هیجان محور ۲۸
۲-۴-۲) رویکرد پردازش اطلاعات ۲۹
الف) حافظه و بخش‌های مرتبط با آن . ۳۶
ب) مدل‌های حافظه . ۳۹
۳-۴-۲) فراشناخت و فراحافظه ۴۹
۵-۲) میزان شیوع . ۶۲
۶-۲) پیشینه پژوهش ۶۳
۷-۲) جمع‌بندی مطالب . ۷۱
فصل سوم: روش پژوهش
۱-۳) مقدمه . ۷۴
۲-۳) روش پژوهش ۷۴
۳-۳) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری . ۷۶
۴-۳) ابزار اندازه‌گیری . ۷۷
۵-۳) مراحل اجرا ۷۸
۶-۳) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده‌ها . ۸۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
۱-۴) مقدمه ۸۳
۲-۴) توصیف داده‌ها ۸۳
۳-۴) تحلیل داده‌ها ۸۴
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته‌ها
۱-۵) مقدمه ۸۹
۲-۵) بحث و نتیجه‌گیری ۸۹
۳-۵) محدویت‌های پژوهش ۹۲
۴-۵) پیشنهادات پژوهش . ۹۳
۵-۵) ملاحظات اخلاقی پژوهش ۹۳

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی احتمال کاهش علایم افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بر اساس درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات با تمرکز بر حافظه و بازسازی آن است. جامعه مشتمل برکلیه بیماران زن ۲۰-۳۵ سال با تشخیص افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سطح شهر تهران بود که ۴۵ نفر آنان به تصادف در سه گروه آزمایشی، پلاسیبو و کنترل قرار گرفتند. هر سه گروه درمان دارویی دریافت کردند و توسط آزمون افسردگی بک ویرایش دوم مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایشی پس از ۲۰ جلسه درمان، گروه پلاسیبو پس از ۳۰ ساعت آموزش مهارت ارتباط موثر و گروه کنترل بدون دریافت هیچ‌گونه کاربندی دیگر پس از ۲۰ هفته مورد پس‌آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بوده است که درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات در کاهش علایم افسردگی به طور معناداری موثر بوده است.

دانلود مقاله و پایان نامه

۱-۱) مقدمه

99