حقوق

پایان نامه :بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

واحد بندرعباس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

استاد راهنما:

دکتر قنبر درویشی

سال تحصیلی

۹۴-۹۳

 

متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

 

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعاریف ۱۰

گفتار اول: تعریف حق ۱۰

الف: حق در لغت .  ۱۰

ب: حق در اصطلاح ۱۱

گفتار دوم: تعریف فسخ ۱۲

گفتار سوم: تعریف حق فسخ ۱۳

گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ .۱۴

مبحث دوم: ارکان حق فسخ .۱۶

گفتار اول: وجود عقد .۱۶

گفتار دوم: اراده معلوم ۱۷

گفتار سوم: قصد انشاء ۱۷

گفتار چهارم: رضاء .۱۷

گفتار پنجم: اهلیت ۱۸

مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ۱۹

گفتار اول: وجوه اشتراک ۱۹

الف: ایقاعی بودن هر دو حق ۱۹

ب: هر دو قابل اسقاط اند .۱۹

ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند ۲۰

د: هر دو ناظر بر آینده هستند .۲۱

گفتار دوم: وجوه افتراق ۲۲

الف: قابلیت وراثت ۲۲

ب: منشاء حق .۲۴

ج: تفاوت در آثار .۲۵

د: تفاوت در قلمرو .۲۶

مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد .۲۶

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ .۲۶

گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله .۲۶

مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن ۲۸

گفتار اول: مفهوم قرارداد .۲۸

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد .۲۹

الف: توافق طرفین . ۲۹

ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده .۳۱

مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ .۳۲

گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ .۳۲

گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ .۳۵

مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق .۳۷

گفتار اول: ماهیت عقد معلق .۳۷

الف: تعلیق در منشاء .۳۷

گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق .۴۰

مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ .۴۲

مبحث نهم: تعهد و اقسام آن .۴۴

گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران .۴۵

الف: تعهد در لغت و اهمیت آن .۴۵

ب: تعهد در اصطلاح ۴۶

ج: اسباب تعهد .۴۱

د: اقسام تعهد .۵۰٫

۱-تعهدات اصلی ۵۰

اول: اقسام تعهدات اصلی ۵۲

۲-تعهدات تبعی ۵۳

اول: اقسام تعهدات تبعی .۵۳

گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس .۵۵

الف: تعهدات اساسی ۵۵

ب: تعهدات غیر اساسی ۵۶

گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا ۵۹

الف: تعهدات اصلی  ۵۹٫

ب: تعهدات فرعی .۶۰

 

فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن

مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران .۶۵

گفتار اول: تخلف در تعهد ۶۵

الف: مفهوم تخلف در تعهد ۶۵

ب: اقسام تخلف در تعهد .۶۶

۱- تخلف در تعهدات اصلی .۶۶

۲-تخلف در تعهدات تبعی .۶۷

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی .۶۷

الف: حق حبس .۶۸

ب: خیار تأخیر ثمن ۷۰

ج: خیار تعذر تسلیم  ۷۵

د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض ۷۶

ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره ۷۹

ی: خودداری عامل از زراعت .۸۰

گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ۸۲

الف: تخلف درشرط صفت .۸۲

ب: تخلف در شرط نتیجه .۸۴

ج: تخلف در شرط فعل ۸۵

مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان .۹۲

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس .۹۲

الف: مفهوم تخلف در تعهد ۹۲

ب: اقسام تخلف در تعهد .۹۲

۱-تخلف در تعهدات اساسی ۹۳

۲- تخلف در تعهدات فرعی .۹۳

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس . ۹۳

الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ۹۴

ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ۹۴

دانلود مقاله و پایان نامه

ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ۹۶

د: قرار منع ۹۷

ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد  ۹۷

مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ۱۰۸

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ۱۰۸

الف: مفهوم تخلف در تعهد . ۱۰۸

ب: اقسام تخلف در تعهد .۱۰۹

۱-الف: تخلف در تعهدات اصلی ۱۰۹

۲-تخلف در تعهدات فرعی ۱۰۹

گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا .۱۱۰

الف: قراردادهای غیر مشروط .۱۱۰

ب: قراردادهای مشروط ۱۱۱

۱-تخلف در شرط مهم .۱۱۳

۲-تخلف در شرط غیر مهم ۱۱۲

ج: غرامات دیگر غیر از فسخ .۱۱۵

۱-خسارت ترمیمی .۱۱۵

۲-خسارت تبعی .۱۱۶

۳-خسارت تنبیهی ۱۱۶

۴- خسارت اسمی ۱۱۶

۵- خسارت تصفیه شده .۱۱۶

گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب ۱۹۸۰ ۱۱۸

الف: نقض اساسی ۱۱۹

ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ۱۱۹

ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار .۱۲۱

د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد .۱۲۲

فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی

مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران .۱۲۶

گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد .۱۲۶

گفتار دوم: توسل به عرف و عادت .۱۲۸

گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ۱۳۰

گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ .۱۳۳

گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات .۱۳۶

مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ۱۳۹

مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا .۱۴۰

نتیجه گیری .۱۴۸

منابع و مأخذ ۱۴۹

 

 

 

علامت های اختصاری

 

ق.ا . قانون اساسی

ق.ا.ح قانون امور حسبی

ق.آ.د.ک .قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت قانون تجارت

ق.ث.ا .قانون ثبت اسناد

ق.ح.خ قانون حمایت از خانواده

ق.م قانون مدنی

ق.م.ا .قانون مجازات اسلامی

ق.م.م .قانون مسؤلیت مدنی

ر.ک .رجوع کنید

ج جلد

چ چاپ

ش .شماره

ص صفحه

ع علیه السلام

 

چکیده

قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

99