حقوق

پایان نامه :بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

رشته: حقوق عمومی

عنوان:

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

استادراهنما:

دکترسیدمحمداحمدی

استادمشاور:

دکترابومحمدعسگرخانی

زمستان۱۳۹۲

 

متن پایان نامه :

عنوان: بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

چکیده۱

مقدمه وطرح بحث.۲

۱-بیان مسأله.۲

۲-اهمیت مسأله.۲

۳-سابقه پژوهش.۳

۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش۴

۵– اهداف مشخص پژوهش۴

۶– هدف کاربردی۵

۷-سوال اصلی.۵

۸-فرضیه پژوهش .۵

۹-واژگان کلیدی.۵

۱۰- روش پژوهش۶

۱۱- موانع ومشکلات پژوهش۶

فصل مقدماتی۷

مبحث ۱: سابقه تعزیرات درقوانین ایران ۷

مبحث ۲:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی.۸

بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات.۱۳

فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی۱۳

مبحث ا: قوانین تعزیرات حکومتی ،نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی۱۴

مبحث ۲: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۴۹  

مبحث ۳: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب۱۲/۲/۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام۶۹

فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شکلی تعزیرات حکومتی۸۰

مبحث ۱: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی .۸۰

مبحث ۲: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حکومتی .۸۱

مبحث ۳: رای درشعب تعزیرات حکومتی.۸۴

بخش دوم:بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی ۸۵

فصل اول:قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس وتفسیربند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.۸۶

مبحث ۱: تشکیلات دیوان عدالت اداری.۸۶

مبحث ۲: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۸۸

مبحث ۳: تفسیربند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت۱۱۵

فصل دوم :  مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت ۱۱۷

مبحث ا:قاچاق کالا وارز۱۱۷

مبحث ۲:بهداشتی ودارودرمان. ۱۱۹

مبحث ۳: صنفی . ۱۲۱

مبحث ۴: غیرصنفی.۱۲۳

نتیجه گیری نهایی.۱۲۵

منابع ومأخذ ۱۲۷


چکیده :

دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و.

علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.

ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .

بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .که درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نکاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .

لازم به توضیح است ازآنجاکه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول۴ محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.

عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری  می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (۲ )ذیل ماده (۵۰) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده های قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۳۵ صفحه

99