رشته حسابداری

پایان نامه: مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱٫ تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش. ۳

۱-۲٫  اهداف پژوهش. ۴

۱-۳٫  سؤال‏ پژوهش‏. ۴

۱-۴٫  فرضیه پژوهش. ۵

۱-۵٫  روش پژوهش. ۵

۱-۶٫  حدود پژوهش. ۷

۱-۷٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۷

۱-۸٫ ساختار پژوهش. ۸

فصل دوم: بر ادبیات موضوع. ۹

مقدمه. ۱۰

۲-۱٫ مبانی نظری ۱۱

۲-۱-۱٫ صندوق های سرمایه گذاری مشترک ۱۱

۲-۱-۱-۱٫ تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک ۱۱

۲-۱-۱-۲٫ صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. ۱۳

۲-۱-۱-۳٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری ۱۳

۲-۱-۱-۳-۱٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا ۱۴

۲-۱-۱-۳-۲٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران. ۱۵

۲-۱-۱-۴٫ انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری ۱۹

۲-۱-۱-۵٫ ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ۲۲

۲-۱-۲٫ عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ۲۳

۲-۱-۲-۱٫ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM. 29

۲-۱-۲-۲٫ مدل سه عاملی فاما و فرنچ. ۳۰

۲-۱-۲-۳٫  مدل چهار عاملی کارهارت ۳۳

۲-۲٫  مطالعات تجربی ۳۵

۲-۲-۱٫  مطالعات انجام شده خارجی ۳۵

۲-۲-۲٫  مطالعات انجام شده داخلی ۳۹

فصل سوم: روش تحقیق ۴۹

مقدمه. ۵۰

۳-۱٫ روش تحقیق ۵۰

۳-۲٫ قلمرو پژوهش. ۵۱

۳-۳٫ جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها ۵۲

۳-۴٫ فرضیه پژوهش. ۵۴

۳-۵٫ تصریح مدل پژوهش. ۵۴

۳-۵-۱٫ بازده ماهانه سهام. ۵۶

۳-۵-۲٫ بازده بازار ۵۶

۳-۵-۳٫ صرف ریسک بازار (MKT) 57

۳-۵-۴٫ اندازه صندوق(SMB)  و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML) 57

۳-۵-۵٫ Tracking Error. 60

۳-۶٫ داده های ترکیبی ۶۰

۳-۶-۱٫ روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی ۶۳

۳-۶-۱-۱٫  روش حداقل مربعات تلفیقی: ۶۳

۳-۶-۱-۲٫ الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت): ۶۴

۳-۶-۱-۳٫ الگوی اثر تصادفی ۶۴

۳-۶-۱-۴٫ الگوی ضرایب تصادفی ۶۵

۳-۶-۲٫  آزمون های الگوی داده های ترکیبی ۶۶

۳-۶-۲-۱٫  آزمون چاو ۶۶

۳-۶-۲-۲٫ آزمون هاسمن ۶۷

۳-۶-۲-۳٫ آزمون مانایی در داده های ترکیبی ۶۸

۳-۶-۲-۴٫ آزمون همجمعی در داده های ترکیبی ۷۰

فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها ۷۲

مقدمه. ۷۳

۴-۱٫ آمارهای توصیفی ۷۳

۴-۲٫ آزمون های تشخیص بر روی داده ها ۷۵

۴-۲-۱٫ آزمون مانایی ۷۵

۴-۲-۲٫ آزمون همجمعی میان متغیرها ۷۶

۴-۲-۳٫ بررسی آزمون چاو (F-لیمر) ۷۷

۴-۲-۴٫  بررسی آزمون هاسمن ۷۸

۴-۲-۵٫  برآورد الگو به روش اثرات ثابت ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۲

مقدمه. ۸۳

۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری ۸۳

۵-۲٫ تطبیق با نتایج دیگران. ۸۵

۵-۳٫  موانع و محدودیت های پژوهش. ۸۶

۵-۴٫ پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۸۶

۵-۵٫ توصیه های کاربردی ۸۷

منابع. ۸۸

منابع فارسی ۸۹

منابع انگلیسی ۹۰

 

فهرست جداول

جدول(۲-۱). خلاصه مطالعات تجربی خارجی ۴۴

جدول(۲-۲). خلاصه مطالعات تجربی داخلی ۴۵

جدول(۳-۱). صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاسیس شده تا پایان سال ۱۳۸۹٫ ۵۳

جدول (۳-۲). ترکیب پرتفوهای ۱۲گانه بر مبنای اندازه و ارزش و شتاب ۵۸

جدول (۴-۱). آمارهای توصیفی سریهای زمانی ۷۴

جدول(۴-۲). بررسی مانایی متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل. ۷۵

جدول(۴-۳). بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل. ۷۷

جدول (۴-۴). بررسی روش برآورد مدل. ۷۸

جدول (۴-۵).بررسی وجود اثرات ثابت یا تصادفی برای برآورد مدل. ۷۹

جدول(۴-۶). برآورد مدل  به روش اثرات ثابت در دوره ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۲. ۷۹

 

فهرست پیوست­ها

پیوست۱. مشخصات آماری ۹۴

پیوست۲ . آزمون ریشه واحد f Ri 94

پیوست۳٫ آزمون ریشه واحد  Rmf 95

پیوست ۴٫ آزمون ریشه واحد SMB. 95

پیوست ۵٫ آزمون ریشه واحد HML. 96

پیوست ۶٫ آزمون ریشه واحد WML. 96

پیوست ۷٫ آزمون ریشه واحد tracking error. 97

پیوست ۸٫ آزمون همجمعی میان متغیرها ۹۷

پیوست ۹٫ آزمون f- لیمر. ۹۸

پیوست ۱۰٫ آزمون هاسمن ۹۹

پیوست ۱۱٫ آزمون اثرات ثابت ۹۹

پیوست ۱۲٫ برآورد اثر ثابت برای مدل ۴ عاملی کارهارت ۱۰۰

پیوست ۱۳٫ جدول صندوق های استفاده نشده در نمونه تحقیق   ۱۰۱

چکیده

این رساله کوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آ­ن­ها می­باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور  فرضیه ­های تحقیق بر مبنای روش داده­های ترکیبی و با بهره گرفتن از اطلاعات و داده­های ماهانه بازده صندوق­های سرمایه گذاری مشترک  و عملکرد صندوق ها در دوره­ی زمانی۱۳۹۲-۱۳۹۰ مورد آزمون قرار گرفت.به این منظور، پرتفوهای ماهانه براساس صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل اندازه، عامل روند و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار تشکیل شد.

سپس مازاد بازده صندوق ها که بیانگر عملکرد صندوق ها می باشد، محاسبه شده و اثر مدیریت صندوق بر آن  سنجش شده است. قبل از آزمون تأثیر نحوه مدیریت صندوق ها بر عملکرد آن ها، آزمون های آماری لازم همچون مانایی و هم جمعی انجام شده و یافته ها نشان از هم جمعی داده ها در بلند مدت دارند، که این یافته ها ما را نسبت به نبود رگرسیون کاذب مطمئن می سازد. سپس آزمون های مربوط به به کارگیری روش مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها ترکیبی انجام شده که نتایج آزمون -F لیمر نشان می دهد که باید برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و نهایتا نتایج آزمون هاسمن نشان داد که از روش اثرات ثابت استفاده شود.

نتایج آزمون مدل با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که مازاد بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل روند رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان می دهد که عامل اندازه و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار،رابطه منفی با مازاد بازده صندوق دارد، به عبارتی دیگر یافته های نهایی نشان می دهد که نحوه عملکرد مدیریت صندوق با مازاد بازده صندوق ارتباط مثبت و معناداری دارد.

مقدمه     
شرایط بازارهای مالی به عنوان یکی از اساسی­ترین بازارهای هر کشور به شدت بر بخش­های واقعی اقتصاد اثر گذار بوده و از سایر بخش­ها نیز تأثیر می­پذیرد. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بازار سرمایه است، بازار سرمایه به عنوان آینه تمام نمای اقتصادی یک جامعه کارکردهای مختلفی را بر عهده دارد. یکی از این کارکردهای اساسی ایجاد سازوکارهایی است که به افزایش نقدشوندگی ابزارهای تامین مالی و نهایتاً افزایش امنیت سرمایه گذاری منجر می گردد . امروزه در بسیاری از بازارهای مالی پیشرفته، مدیریت ریسک و بکارگیری ابزارهایی برای کاهش نوسانات قیمت اوراق بهادار به منظور کمینه نمودن احتمال بازده منفی دارایی ها بسیار متداول می باشد. وجود تنوع در ابزار های مالی یکی از عوامل موثر در ایجاد انگیزه در جلب مشارکت سرمایه گذاران در بازار های نظام مند سرمایه است . از این رو انواع مختلفی از صندوقهای سرمایه گذاری با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران غیر حرفه ای و اختصاص آن به سبدهای سرمایه گذاری کارا، کاهش ریسک سرمایه گذاری و کسب بازده ای متعارف پا به عرصه ظهور گذاشتند (اعتمادی و دیگران،۱۳۸۸).

بدین ترتیب راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در سهام، از آرزوهای دیرین فعالان بازار سهام ایران بود که به همت قانون گذاران و فعالان بازار سرمایه، اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال ۱۳۸۷، فعالیت خود را آغاز کرد. صندو­ق­های سرمایه گذاری مشترک تمایل دارند از طریق مزایای تنوع بخشی، مدیریت حرفه­ای، نقدشوندگی و صرفه­جویی نسبت به مقیاس سرمایه گذاران را جذب کنند.

با توجه به این که مدتی هر چند کوتاه از آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در کشور می گذرد، این سؤال مطرح است که چه رابطه­ای بین مدیریت صندوق­های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد این صندوق­ها وجود دارد.

99