رشته حسابداری

پایان نامه: تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس …

تعیین رابطه بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حنان عموزاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱-۱ مقدمه  ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳  اهداف تحقیق ۱۰

۱-۴ سؤالات تحقیق ۱۰

۱-۵  فرضیه‏های تحقیق ۱۰

۱-۶ تعریف عملیاتی متغیرها واژه‏ها ۱۱

۱-۷ روش تحقیق ۱۲

۱-۸ قلمرو تحقیق ۱۲

۱-۹ ساختار تحقیق ۱۳

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه  ۱۵

۲-۲ بهره­وری   ۱۵

۲-۲-۱ بهره­وری و تعاریف آن. ۱۵

۲-۲-۲ اهمیت بهره­وری ۱۸

۲-۲-۳ سطوح بهره­وری ۱۹

۲-۲-۴ چرخه مدیریت بهبود بهره­وری ۲۲

۲-۲-۵ روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری ۲۳

۲-۲-۶ شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید. ۲۶

۲-۲-۷ مدل بهره­وری ۲۷

۲-۲-۸ تفاوت بهره­وری با تولید. ۲۷

۲-۳ تقسیم سود. ۲۸

۲-۳-۱ سیاستهای تقسیم سود. ۲۸

۲-۳-۱-۱ سیاست تقسیم سود منظم. ۳۰

۲-۳-۱-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم. ۳۷

۲-۳-۱-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده ۳۸

۲-۳-۲ اهداف سیاست تقسیم سود. ۴۰

۲-۳-۳ سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی ۴۲

۲-۳-۴ روش­های تقسیم سود. ۴۲

۲-۳-۴-۱ تقسیم سود نقدی ۴۲

۲-۳-۴-۲ تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. ۴۲

۲-۳-۵ محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. ۴۵

۲-۴ پیشینه تحقیق ۴۵

۲-۴-۱ پژوهش­های داخلی ۴۵

۲-۴-۲ پژوهش­های خارجی ۵۱

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه  ۵۹

۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۹

۳-۳ جامعه آماری ۶۰

۳-۴ نمونه آماری ۶۱

۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن. ۶۲

۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب. ۶۲

۳-۵ روش گردآوری داده­ ها ۶۲

۳-۶ ابزار گردآوری داده­ ها ۶۳

۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۶۳

۳-۷-۱ مدل تحقیق ۶۴

۳-۷-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق ۶۵

۳-۷-۱-۲ تعریف متغیرها ۶۵

۳-۷-۱-۳ نحوه اندازه ­گیری متغیرها ۶۵

۳-۷-۱-۴ دسته­بندی متغیرها ۶۶

۳-۷-۱-۵ رابطه بین متغیرها ۶۷

۳-۷-۱-۶ اندازه ­گیری رابطه. ۶۷

۳-۷-۲ نرم­ افزارها ۶۷

فصل چهارم:بیان یافته­ها

۴-۱  مقدمه  ۶۹

۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۷۰

۴-۳ توصیف یافته‌ها ۷۱

۴-۴ تحلیل یافته­ها ۷۲

۴-۴-۱ تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون. ۷۲

۴-۴-۲ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۲

۴-۴-۲-۱ رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۲

۴-۴-۲-۲ رابطه بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. ۹۴

۴-۴-۲-۳ رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. ۱۰۲

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه  ۱۱۶

۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۱۶

۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۱۸

۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۲۱

۵-۵  پیشنهادها ۱۲۲

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۱۲۲

۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۱۲۴

۵-۶ محدودیت­های پژوهش ۱۲۴

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری ۱۲۷

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128

منابع و مأخذ:

منابع فارسی ۱۳۵

منابع لاتین ۱۳۸

منابع اینترنتی ۱۳۹

 

جدول(۲-۱):تعاریف بهره­وری ۱۶

جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور. ۵۵

جدول (۱-۳ ):روش کلی تحقیق ۶۰

جدول (۲-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۶۱

جدول (۳-۳):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها ۶۳

جدول(۱-۴):توصیف شرکت‌های نمونه آماری ۷۰

جدول (۲-۴): اندازه شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۱

جدول(۳-۴): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۴

جدول(۴-۴): بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۷۴

جدول (۵-۴): نتایج آزمون ناهمسانی وایت. ۷۷

جدول ( ۶-۴): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۷۸

جدول (۷-۴) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۷۸

جدول (۸-۴): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) ۸۰

جدول (۹-۴) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۸۱

جدول (۱۰- ۴): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۲

جدول (۱۱- ۴): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۳

جدول (۱۲- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ کوچک) ۸۶

جدول (۱۳- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۸۹

جدول (۱۴- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) ۹۲

جدول (۱۵- ۴): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. ۹۴

جدول (۱۶- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ کوچک) ۹۶

جدول (۱۷- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۹۹

جدول (۱۸- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) ۱۰۱

جدول (۱۹- ۴): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود. ۱۰۳

جدول (۲۰- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه­ بزرگ و با اندازه­ کوچک) ۱۰۵

جدول (۲۱- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۱۰۸

جدول (۲۲- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) ۱۱۱

جدول (۲۳-۴):خلاصه یافته­ های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۱۱۴

جدول(۱-۵): نتیجه‌گیری کلی فرضیات. ۱۲۲

 

نمودار(۱-۲): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم۳۳

نمودار(۲-۲): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام. ۳۴

نمودار (۲-۳) :سیاست تقسیم سود متغیر. ۴۴

نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود. ۷۵

نمودار(۲-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود. ۷۵

نمودار(۳-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری با تقسیم سود. ۷۶

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به ۹۴ شرکت جمع­آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۷۵ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم­ افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه ­های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد

 

۱-۱     مقدمه
بهره­وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­شود. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و. می­شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده‌اند.

کلارک[۱] (۱۹۳۸) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می‌داند. استاینر و گلدنر[۲] (۱۹۸۲) عنوان می­ کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری تحقق‌پذیر می­باشد.

موضوع بهره­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره ۳۵ موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، ۱۳۸۴). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­ کند.

99