رشته حسابداری

پایان نامه: تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید …

عنوان :

تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

علی اکبر فرزین فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۲

۱-۳- ضرورت تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- سوالات تحقیق ۷

۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷

۱-۷- روش تحقیق ۸

۱- ۸- قلمرو تحقیق ۸

۱-۹- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق : ۸

۱-۱۰- ساختار تحقیق ۹

۱-۱۱- خلاصه مطالب فصل اول. ۱۰

فصل دوم. ۱۱

۲-۱- مقدمه : ۱۲

۲-۲- جریان وجوه نقد آزاد. ۱۲

۲-۳- تئوری چرخه عمر شرکت. ۱۶

۲-۴- سیاست های تقسیم سود. ۲۱

پیشینه تحقیق ۲۷

۲-۵- پژوهش‌های خارجی: ۲۷

۲-۶-  پژوهش های داخلی: ۴۰

۲-۷- خلاصه فصل ۴۹

فصل سوم. ۵۰

روش اجرای تحقیق ۵۰

۳-۱- مقدمه. ۵۱

۳-۲- روش کلی تحقیق ۵۱

۳-۳-  جامعه آماری ۵۱

۳-۵- روش‌های گردآوری داده‌ها و موارد استفاده ۵۲

۳-۶- ابزار  گردآوری  داده‌ها و  موارد  استفاده ۵۳

۳-۷- پایایی واعتبار ابزار تحقیق: ۵۳

۳-۸- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۳

۳-۹- مدل تحقیق: ۵۷

۳-۱۰-  خلاصه فصل ۶۱

فصل چهارم. ۶۲

یافته های تحقیق ۶۲

۴-۱- مقدمه. ۶۲

۴-۲- توصیف نمونه. ۶۳

۴-۳- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون. ۶۴

۴-۴- روش های تخمین مناسب مدل. ۶۸

۴-۵- بررسی و تحلیل فرضیه اول: ۷۰

۴-۶- جمع بندی فصل چهارم. ۸۰

فصل پنجم : نتیجه گیری. ۸۱

۵-۱- مقدمه. ۸۲

۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۲

۵-۳- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۸۴

۵-۴- موانع تحقیق ۸۸

۵-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۸۸

۵-۶- پیشنهادات کاربردی ۸۹

۵-۷- خلاصه فصل ۸۹

منابع فارسی: ۹۰

منابع لاتین: ۹۶

 

فهرست جدول ها

جدول  ۲-۱- خلاصه تحقیقات خارجی ۳۸

جدول  ۲-۲- تحقیقات داخلی ۴۶

جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره تحقیق ۶۳

جدول ۴-۲-آزمون وایت. ۶۴

جدول ۴-۳- آزمون کولموگورف – اسمیرنوف. ۶۵

جدول ۴-۴- آزمون نرمالیتی باقیمانده ها ۶۶

جدول ۴-۵- آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مولتی پلیر. ۶۷

جدول ۴- ۶- آزمون هاسمن ۶۸

جدول ۴-۷- نتایج آزمون فرضیه اول. ۶۹

جدول ۴-۸– آنالیز واریانس. ۷۱

جدول ۴-۹- نتایج آزمون فرضیه دوم ۷۲

جدول ۴-۱۰-آنالیز وواریانس. ۱۱

جدول ۵-۱-خلاصه فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات. ۱۱

مقدمه
در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.

99