رشته حسابداری

پایان نامه: تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

عنوان:

تأثیر هیات مدیره بر ارزش­گذاری سهام در عرضه­های عمومی اولیه

استاد راهنما:

دکتر احمد خدامی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- مسئله پژوهش. ۴

۱-۳- پرسش­های پژوهش. ۵

۱-۴- اهداف پژوهش و ضرورت آن. ۵

۱-۵ فرضیات پژوهش. ۵

۱-۶- تعریف واژه های عملیاتی تحقیق ۶

۱-۷- نهاد یا موسساتی که می­توانند از یافته­ های این پژوهش بهره گیرند. ۶

۱-۸- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش. ۷

۱-۹- تعریف جامعه آماری و ویژگی­های آن. ۷

۱-۱۰- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۷

۱-۱۰-۱ آمار توصیفی ۷

۱-۱۰-۲ آمار استنباطی ۷

۱-۱۱- خلاصه فصل ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲ حاکمیت شرکتی ۱۰

۲-۳- تعاریف حاکمیت شرکتی ۱۱

۲-۴- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی ۱۳

۲-۴-۱ سازوکارهای برون سازمانی ۱۳

۲-۴-۲ سازوکارهای درون سازمانی ۱۴

۲-۵- هیات مدیره و وظایف آن. ۱۵

۲-۶- استقلال مدیر. ۱۷

۲-۷- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره ۱۸

۲-۸- عرضه عمومی اولیه (IPO) 20

۲-۹- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه. ۲۱

۲-۹-۱ مزایای عرضه عمومی ۲۲

۲-۹-۲ معایب عمومی شدن. ۲۶

۲-۱۰- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه. ۲۸

۲-۱۰-۱ عوامل مالی ۲۸

۲-۱۰-۲عوامل غیر مالی ۲۸

۲-۱۱- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات. ۲۹

۲-۱۲- اعضای تیم IPO 30

۲-۱۳- روش­های انجام عرضه عمومی اولیه. ۳۱

۲-۱۴- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران. ۳۲

۲-۱۵- ارزش­گذاری زیر قیمت ۳۲

۲-۱۶- فرضیه ­های توجیه کننده ارزش­گذاری زیر قیمت. ۳۳

۲-۱۷-پیشینه تحقیقات. ۳۵

۲-۱۷-۱پیشینه تحقیقات خارجی ۳۵

۲-۱۷-۲ پیشینه تحقیقات داخلی ۴۰

۲-۱۸- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی ۴۴

۲-۱۹- خلاصه فصل ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۱

۳-۲- روش پژوهش. ۵۱

۳-۳- فرضیه ­های تحقیق ۵۲

۳-۴- جامعه و نمونه آماری ۵۲

۳-۵- گردآوری اطلاعات. ۵۳

۳-۶- مدل متغیرهای تحقیق ۵۴

۳-۷- روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۵۵

۳-۸- روش‌های آماری آزمون فرضیه ­ها ۵۵

۳- ۹- رگرسیون چند متغیره ۵۶

۳-۹-۱ ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ۵۶

۳-۹-۲ مفروضات رگرسیون خطی ۵۷

۳-۹-۳ آزمون استقلال خطاها ۵۸

۳-۹-۴ آزمون مناسب بودن مدل. ۵۸

۳-۹-۵ آزمون معنادار بودن ضرایب. ۵۸

۳-۱۰- بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن. ۵۹

۳-۱۰-۱ مدل اثر ثابت. ۵۹

۳-۱۰-۲ مدل اثر تصادفی ۶۰

۳-۱۰-۳ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی ۶۰

۳-۱۰-۳-۱ آزمون چاو. ۶۰

۳-۱۰-۳-۲ آزمون هاسمن ۶۱

۳-۱۰-۴ پایایی متغیرها در داده های ترکیبی ۶۱

۳-۱۰-۴-۱ آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 62

۳-۱۰-۴-۲  آزمون لین و لوین (LL) 63

۳-۱۱- خلاصه فصل ۶۵

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۶۷

۴-۲- آمارتوصیفی داده‌ها ۶۷

۴-۳- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۹

۴-۴- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۷۰

۴-۴-۱ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ۷۱

۴-۴-۲ آزمون استقلال خطاها ۷۱

۴-۴-۳ بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۷۲

۴-۴-۳-۱ مدل رگرسیونی فرضیه اول. ۷۲

۴-۵- آزمون فرضیات تحقیق ۷۳

۴-۵-۱ فرضیه اول. ۷۳

۴-۵-۲ فرضیه دوم. ۷۵

۴-۶- خلاصه و نتیجه‌گیری ۷۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۷۸

۵-۲- خلاصه پژوهش. ۷۸

۵-۳- بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش. ۸۰

۵-۳-۱ فرضیه اول. ۸۰

۵-۳-۲ فرضیه دوم. ۸۰

۵-۴- پیشنهادهای کاربردی پژوهش. ۸۰

۵-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۸۱

۵-۶- خلاصه فصل ۸۲

منابع و مآخذ. ۸۳

فهرست منابع فارسی ۸۳

فهرست منابع انگلیسی ۸۵

پیوست. ۸۶

چکیده انگلیسی ۹۵
فهرست جداول

جدول ۴-۱: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۸

جدول ۴-۲: آزمون چاو. ۷۰

جدول ۴-۳: آزمون هاسمن ۷۰

جدول ۴-۴: آزمون کولموگروف اسمیرنوف. ۷۱

جدول ۴-۵: آزمون استقلال خطاها ۷۲

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۷۴
فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱) ۷۲

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره، شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰می باشد.در این تحقیق از اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل استفاده شده تا تاثیر آن بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون ۸۱ شرکت  طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد بین میزان ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه با درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

۱-۱- مقدمه
در سال­های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی ازطریق قانون­گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته­اند و نسبت به پی­گیری استقرار این نظام در شرکت­ها علاقه مند شده ­اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت­ها دارد.

دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می­نماید (بدری ۱۳۸۱، ۹).

در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این میان نقش هیئت مدیره و کارکردهای کمیته های اصلی هیئت مدیره بارز و غیرقابل انکار می­باشد. در این مقاله از میان عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی به نقش هیات مدیره پرداختیم و سپس تاثری آن را بر ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه مورد بحث قرار دادیم.

اصطلاح عرضه عمومی اولیه که رواج آن به بازارهای پررونق ۱۹۹۰ برمی­گردد، عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید (حق بین ۱۳۸۷، ۱۶).

99