رشته حسابداری

پایان نامه: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری …

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱-۱-مقدمه: ۲

۱-۲تشریح و بیان مسئله ۳

۱-۳- پرسشهای تحقیق: ۷

۱-۴- اهداف پژوهش. ۸

۱-۴-۱- اهداف علمی تحقیق. ۸

۱-۵- اهداف کاربردی تحقیق. ۸

۱-۶- تبیین فرضیه‌های تحقیق. ۹

۱-۷- روش تحقیق. ۹

۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. ۱۰

۱-۸-۱- نمونه‌گیری و حجم نمونه ۱۰

۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۲

۱-۱۱- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق. ۱۳

۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق. ۱۴

۱-۱۳- خلاصه فصل. ۱۵

فصل دوم ۱۶

(ادبیات تحقیق) ۱۶

۱-۲- مقدمه ۱۷

۲-۲- اعلان سود و سودمندی محتوای اطلاعاتی آن : ۲۰

۳-۲: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: ۲۲

۱-۳-۲- فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. ۲۴

۲-۳-۲-فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک ۲۵

۳-۳-۲- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار ۲۸

۴-۳-۲: عمق بازار: ۳۱

۵-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۳۴

۶-۳-۲-نظریه بازار کارای سرمایه ۳۹

۷-۳-۲کارایی اطلاعاتی: ۴۱

۸-۳-۲کارایی تخصیصی: ۴۲

۹-۳-۲کارایی عملیاتی: ۴۳

۴-۲- اقلام تعهدی: ۴۴

۱-۴-۲حسابداری تعهدی: ۴۴

۲-۴-۲ اقلام تعهدی : ۴۶

۳-۴-۲ اهمیت اقلام تعهدی : ۴۷

۴-۴-۲کیفیت اقلام تعهدی: ۴۸

۵-۴-۲ اقلام تعهدی اختیاری : ۴۹

۶-۴-۲اقلام تعهدی غیر اختیاری : ۵۰

۷-۴-۲- پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری: ۵۰

۸-۴-۲ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی : ۵۲

۵-۲ خطای پیش‌بینی سود: ۵۳

۱-۵-۲تاریخچه پیش‌بینی سود: ۵۳

۲-۵-۲- اهمیت پیش‌بینی سود: ۵۵

۳-۵-۲دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها: ۵۶

۴-۵-۲سود سهام پیش‌بینی‌شده ۵۷

۵-۵-۲ اهمیت سود سهام پیش‌بینی‌شده: ۵۷

۶-۵-۲دقت پیش‌بینی سود در عرضه اولیه سهام ۵۹

۷-۵-۲روش‌های پیش‌بینی سود ۶۰

۸-۵-۲ مدل باکس جنکینز. ۶۱

۹-۵-۲ مدل گام زدن تصادفی. ۶۲

۱۰-۵-۲خطای پیش‌بینی سود: ۶۴

۶-۲-هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی در سود (غیرمترقبه ): ۶۶

۷-۲پیشینه تحقیق : ۷۰

فصل سوم ۸۷

(روش‌شناسی تحقیق) ۸۷

۳-۱- مقدمه ۸۸

۳-۲- روش‌شناسی تحقیق. ۸۹

۳-۳- فرضیه‌های تحقیق. ۸۹

۳-۴- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. ۹۱

۳-۵- نمونه‌گیری و حجم نمونه ۹۱

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات ۹۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۳

۳-۸- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها ۹۶

۳-۸-۱- دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (Spread): متغیر وابسته ۹۶

۳-۸-۲- عمق بازار ( depth market): متغیر وابسته ۹۶

۳-۸-۳- میزان اقلام تعهدی (Accruals): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.

۳-۸-۴-خطای پیش‌بینی سود (EP): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.

۳-۸-۵- هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.

۳-۸-۶-حجم مبادلات سهام (VOL): متغیر کنترلی. ۹۹

۳-۸-۷- : قدر مطلق سود غیرمنتظره (Absolute_surp) متغیر کنترلی. ۹۹

۳-۸-۸- اندازه شرکت : (Size) متغیر کنترلی. ۹۹

۳-۸-۹- ریسک سیستماتیک سهام (Beta) متغیر کنترلی. ۱۰۰

۳-۸-۱۰- مالکیت نهادی (IO) متغیر کنترلی. ۱۰۰

اهرم مالی متغیر کنترلی : (Lev) 101

۳-۱۰- روش آزمون فرضیه‌ها ۱۰۲

۳-۱۰-۱- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (k-s) 102

۳-۱۰-۲- آزمون همبستگی. ۱۰۳

۳-۱۰-۳- ضریب همبستگی. ۱۰۳

۳-۱۰-۴- رگرسیون ساده خطی. ۱۰۴

۳-۱۰-۵- آزمون دوربین – واتسون (DW) 105

۳-۱۱- خلاصه‌ای از فصل. ۱۰۶

۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق. ۱۰۸

۴-۳- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی (فرض‌های اساسی رگرسیون) ۱۱۰

۴-۴- بررسی نرمال بودن متغیر (های) وابسته ۱۱۱

۴-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۱۲

۴-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۱۴

۴-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۱۱۷

۴-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۱۲۰

۴-۹- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. ۱۲۲

۴-۱۰- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم. ۱۲۴

۴-۱۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات ۱۲۷

۵-۱- مقدمه ۱۳۰

۵-۲- خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۳۱

۵-۳- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۳۲

۵-۴- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۱۳۳

۵-۵- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۱۳۴

۵-۶- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. ۱۳۶

۵-۸- پیشنهادهای برآمده از تحقیق. ۱۳۸

۵-۸-۱- پیشنهادات کاربردی. ۱۳۸

۵-۸-۲- پیشنهادات پژوهشی. ۱۳۹

۵-۹)- محدودیت‌های تحقیق. ۱۳۹

منابع و مأخذ. ۱۴۰

منابع فارسی : ۱۴۰

منابع لاتین : ۱۴۸

پیوست. خروجی نرم‌افزار ۱۵۱
چکیده :

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی می باشد. در این تحقیق دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی،هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و خطای پیش‌بینی سود به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۱۳ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می باشد. در این تحقیق با بهره گرفتن از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات مورد بررسی قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در هنگام اعلام سود سالیانه با افزایش هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می‌یابد و تأثیری بر عمق بازار ندارد. همچنین افزایش اقلام تعهدی تأثیری بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نداشته موجب بالا رفتن حجم مبادلات و افزایش عمق بازار می گرددو با افزایش خطای پیش‌بینی سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش‌یافته و ارتباط معناداری با عمق بازار ندارد .

مقدمه
اطلاعات مالی و گزارشگری سالیانه یک واحد انتفاعی، جزء اساسی‌ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و قضاوت‌های استفاده‌کنندگان را تشکیل می‌دهند.

یکی از کاربردهای بالقوه اطلاعات منتشره، کاهش شکاف انتظارات سرمایه‌گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی روی هزینه سرمایه شرکت است.

عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است قبل از اعلامیه سود میان‌دوره‌ای وجود داشته باشد، اما پس از اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی ضعیف‌تر می‌شود. با مطالعات انجام‌شده به نظر می‌رسد عدم تقارن اطلاعاتی در اعلامیه‌های میان‌دوره‌ای گسترده‌تر از اعلامیه‌های سالانه می‌باشد. مطالعات انجام‌شده تأیید می‌کند که افشای سود به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه تأثیر قابل‌توجهی از برخی متغیرها مانند اقلام تعهدی، هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و خطای پیش‌بینی سود می‌گیرد (جین فرانکویز و برتراند کوییری[۱]، ۲۰۱۳).

99