رشته حسابداری

پایان نامه: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-۱ مقدمه۳
۱-۲ بیان مسأله۲
۱-۳ اهداف تحقیق۵
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق.۵
۱-۵ فرضیه‌های تحقیق.۶
۱-۶ روش‌شناسی تحقیق۶
۱-۷واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی۷
۱-۸ خلاصه مباحث آینده.۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه۹
۲-۲ نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان۹
۲-۳ ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی۱۰
۲-۳-۱ مربوط بودن۱۰
۲-۴ محتوای اطلاعات مالی.۱۰
۲-۴-۱ انواع آزمون‌های محتوای اطلاعات مالی.۱۰
۲-۵ محتوای اطلاعاتی سودحسابداری و ارزش بازار شرکت۱۲
۲-۵-۱حلقه ارتباطی سود و بازده.۱۳
۲-۵-۱-۱مدل ارزشیابی مبتنی بر سود۱۳
۲-۶محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت.۱۳
۲-۶-۱ طبقه‌بندی اقلام تعهدی به جاری و غیرجاری۱۴
۲-۶-۱-۱اقلام تعهدی جاری.۱۵
۲-۶-۱-۲اقلام تعهدی غیرجاری.۱۵
۲-۷ جریان نقدی عملیاتی.۱۶
۲-۷-۱محتوای اطلاعاتی وجه نقدعملیاتی و ارزش بازار شرکت.۱۶
۲-۸جریان وجه نقد آزاد.۱۸
۲-۸-۱سودخالص یک عقیده و جریان وجوه نقد یک واقعیت.۱۸
۲-۸-۲محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد و ارزش بازار شرکت.۱۹
۲-۹ مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریان‌های نقدی شرکت۲۰
۲-۹-۱مقایسه سود و جریانات نقدی از دیدگاه استفاده‌کنندگان مختلف.۲۰
۲-۹-۲مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریانات نقدی۲۱
۲-۹-۲-۱کیفیت سود.۲۱
۲-۹-۲-۲سود و جریان نقدی۲۲
۲-۱۰ رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکت.۲۳
۲-۱۱ پیشینه تحقیق۲۶
۲-۱۱-۱مروری بر تحقیقات گذشته در ایران۲۶
۲-۱۱-۲مروری بر تحقیقات گذشته در خارج از ایران۳۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه۳۹
۳-۲ روش‌شناسی تحقیق۳۹
۳-۲-۱قلمرو مکانی تحقیق۳۹
۳-۲-۲قلمرو زمانی تحقیق.۴۰
۳-۲-۳قلمرو موضوعی تحقیق.۴۰
۳-۲-۴جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری۴۰
۳-۲-۵ ابزار جمع آوری داده‌ها.۴۱
۳-۳ معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها۴۱
۳-۳-۱ محاسبه متغیر سایر اطلاعات۴۰
۳-۴ فرضیه‌های تحقیق.۴۱
۳-۵ تبیین الگوهای تحقیق.۴۱
۳-۶ نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها۴۱
۳-۷ روش‌های آماری.۴۶
۳-۷-۱ آزمون Fلیمر.۴۷
۳-۷-۲ آزمون هاسمن.۴۷
۳-۷-۳ تحلیل رگرسیون۴۸
۳-۷-۴ آزمون روایی و پایایی۵۰
۳-۷-۵ آزمون t50
۳-۷-۶ آزمون F.51
۳-۷-۷ آزمون کفایت نمونه‌گیری.۵۱
۳-۸ خلاصه فصل۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه۵۴
۴-۲تجزیه و تحلیل اطلاعات.۵۴
۴-۳ آمار توصیفی.۵۴
۴-۴ همبستگی متغیرهای تحقیق.۵۶
۴-۵ محاسبه متغیر سایر اطلاعات.۵۷
۴-۶ نتایج آزمون فرضیات.۵۸
۴-۶-۱ آزمون فرضیه اول۵۸
۴-۶-۱ آزمون فرضیه دوم.۵۹
۴-۶-۱ آزمون فرضیه سوم.۶۱
۴-۶-۱ آزمون فرضیه چهارم۶۳
۴-۶-۱ آزمون فرضیه پنجم۶۳
۴-۷ خلاصه فصل۶۴
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه۶۶
۵-۲ خلاصه یافته‌ها.۶۶
۵-۳ جمع‌بندی و تفسیر۶۸
۵-۴ محدودیت‌های پژوهش۶۹
۵-۵ پیشنهادهای کاربردی.۶۹
۵-۶ پیشنهاد برای تحقیات آتی۷۰
منابع
منابع فارسی۷۲
منابع لاتین. ۷۶
پیوست
پیوست شماره۱: لیست شرکتهای نمونه۸۲
پیوست شماره۲: نمودارهای آماری متغیرهای نمونه۸۴
پیوست شماره۳: نمودارهای Scatter-Plot برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس‌ها.۸۶

99