تربیت بدنی

پایان نامه گرایش مدیریت ورزشی: ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

عنوان:

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

استاد راهنما:

دکتر اکبر آفرینش خاکی

استاد مشاور:

دکتر حسین پورسلطانی زرندی
فهرست مطالب:
چکیده ۱۰
مقدمه ۱۲
بیان مسئله ۱۳
اهمیت و ضرورت ۱۷
اهداف تحقیق ۱۸
فرضیه های تحقیق ۱۹
محدودیت های تحقیق. ۲۰
تعریف مفهومی متغیرها ۲۱
مقدمه ۲۳
کیفیت زندگی. ۲۳
تعاریف کیفیت زندگی. ۲۳
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. ۲۷
هویت و کیفیت زندگی. ۲۸
کیفیت زندگی کاری. ۲۸
تاریخچه کیفیت زندگی کاری. ۲۸
تعاریف کیفیت زندگی. ۳۱
فضای مفهومی کیفیت زندگی. ۳۴
ماهیت هوش ۳۸
انواع هوش ۳۹
هیجان و اجزاء آن. ۴۰
مدل های هوش هیجانی. ۴۲
مدل های هوش هیجانی. ۴۶
مدل بار-آن. ۴۹
مدل دانیل گلمن. ۵۰
هوش هیجانی. ۵۱
درآمدی بر هوش هیجانی. ۵۱
تاریخچه کیفیت زندگی. ۵۴
عوامل موثر بر کیفیت زندگی. ۵۶
ویژگی های کیفیت زندگی. ۵۷
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. ۵۹
تحقیقات داخلی. ۶۰
تحقیقات خارجی. ۷۸
خلاصه نتایج تحقیقات ۸۵
فصل سوم ۸۶
روش شناسی. ۸۶
مقدمه ۸۷
روش و طرح کلی تحقیق ۸۷
جامعه آماری و روش نمونه گیری. ۸۷
تعاریف عملیاتی متغیرها ۸۸
ابزارهای اندازه گیری ۸۸
روش تجزیه و تحلیل. ۹۱
فصل چهارم ۹۲
یافته های تحقیق. ۹۲
توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها ۹۳
– تحلیل استنباطی داده ها ۹۸
فصل پنجم. ۱۰۳
بحث و نتیجه گیری. ۱۰۳
مقدمه ۱۰۴
خلاصه تحقیق. ۱۰۴
یافته های توصیفی. ۱۰۴
یافته های استنباطی داده ها ۱۰۵
بحث و نتیجه گیری. ۱۰۵
پیشنهادات برخاسته از تحقیق. ۱۰۸
پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۱۰۹

مقاله - متن کامل - پایان نامه

منابع و ماخذ. ۱۱۰
چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل ۱۹۲ دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل داد.
در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[۱] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با بهره گرفتن از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.
در این تحقیق با توجه به فرضیه ­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ ها مورد    تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد
بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، ۰۰۱/۰p=) رابطه معنی داری وجود دارد.
فصل اول: مقدمه
مقدمه:
دیدگاه افراد به زندگی تغییرات زیادی پیدا کرده است و برای ارتقای جنبه­های مختلف کیفیت زندگی[۱] تلاش فراوانی می­ کنند (نائینیان و همکاران، ۱۳۸۴). باتوجه به متنوع و متغیر بودن مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه فرد و گروه­های مختلف اجتماعی، در مورد تعریف و الگوی آن توافق کلی وجود ندارد. برای مثال براساس تعریف گروه کیفیت زندگی سازمانی بهداشت جهانی[۲]، کیفیت زندگی ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، و حتی ارتباط با محیط زیست را دربرمی­گیرد (نیوا و تیلور[۳]، ۱۹۹۹). کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، ۱۳۸۶). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۹۵). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمآن های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، ۱۹۹۹).

پایان نامه ها

به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی است که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می‌کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­است که آن را از هوش شناختی متمایز می‌کند (ترابی،۱۳۸۲). بنابراین هوش هیجانی فاکتوری مهم است که مربیان و ورزشکاران باید همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.
امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهم­تری با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی[۴] مطرح شده، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است (احمدی و همکاران، ۱۳۸۳). کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می­گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع، کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند (عیدی، ۱۳۸۶).
 بیان مسئله:
توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می روند (می یر و کاراسو، ۲۰۰۱). کنترل هیجانات در افراد علی الخصوص ورزشکاران و مربیان ورزشی بسیار مهم است و در این بین در میادین ورزشی هوش هیجانی کمک بسیاری به موفقیت مربیان و ورزشکاران در میادین ورزشی می کند. شناخت هوش هیجانی به مربیان ورزش در انتخاب بازیکنان و واگذاری مسئولیت های مختلف و درک رفتار و چگونگی برخورد با آن ها کمک می کند (داگلاس، ویگاند، ۲۰۰۷).
کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، ۱۳۸۶). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۹۵). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمان­های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، ۱۹۹۹).
پژوهش های صورت گرفته در زمینه مقایسه هوش هیجانی با بهره هوشی، توانائی های هوش هیجانی را که شامل ادراک هیجانی، تنظیم هیجانی، شناخت هیجانی و آسان سازی (تسهیل) هیجانی هستند را پیش بینی کننده بهتری برای موفقیت و سازگاری معرفی کرده اند (بشارت، ۱۳۴۸). هوش هیجانی شامل توانایی ما در ایجاد مهارت های کافی در بوجود آوردن روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف می باشد (گلمن، ۱۹۹۸). با بهبود این مهارت تسلط فرد بر امور بیشتر می شود، احساس تسلط بر اوضاع این باور را در ورزشکار بوجود می آورد که تلاش های وی بر موفقیت تاثیر خواهد گذاشت و وی می تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجه مسابقه را تعیین کند (کج باف نژاد، ۱۳۹۰). بنابراین درک هیجانات برای دست یافتن به اهداف موفقیت آمیز (برادبری و همکاران، به نقل از گنج،۱۳۸۴) و روح تیمی و محیط ورزشی پربازده بسیار مهم است (لین و همکاران، ۲۰۰۹،). یکی از موضوعات مهم روان‌شناسی که در سالهای اخیر مورد بحث جدی قرار‌گرفته، هوش هیجانی است. هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی مانند حفظ انگیزش شخص و استقامت در مقابل مشکلات، حفظ خونسردی و کنترل تکانش‌های خود در شرایط بحرانی بوده، کامیابی را به تاخیر انداخته و با دیگران همدلی نموده و امیدوار باشد (ساسانی ۱۳۹۰). هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش‌بینی عملکرد فرد و مؤثرترین محرک برای رهبری و موفقیت معرفی شده است. اعتماد به نفس، آرمیدگی، نیروبخشیو تمرکزکه از مؤلفه‌های هوش هیجانی هستند ارتباط معنا داری یا سبک‌های رهبری و شخصیت یک رهبر در هدایت و کنترل تیم و کارکنان خود دارد که این ارتباط می‌تواند دارای همبستگی مثبت و بالایی باشد.
عبدلی(۱۳۸۴) می‌گوید فرد بلافاصله بعد از مشاهده نتیجه عملکرد خود یک یا چند پاسخ هیجانیخودکار را تجربه می‌کند. به طوری که نتیجه تحلیل شناختی از عملکرد و واکنش‌های عاطفی نسبت به آن، رفتار آینده وی را تعیین می‌کند . بارلینگو همکاران(۲۰۰۰)، در پژوهشی دریافتند که هوش هیجانی با رهبری تحول ‌آفرین مربیان رابطه دارد . گاردنر و استوک با آزمایش ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری در ۱۱۰ نفر از مربیان رده بالا، نشان دادند که بین تمامی مولفه‌های هوش هیجانی و سبک رهبری رابطه‌ی منفی وجود ندارد. لینی و همکاران(۲۰۱۰) به اهمیت هوش هیجانی برای موفقیت در ورزش اشاره کرده است و در تحقیق به بررسی ارتباط هوش هیجانی و شرایط و موقعیت هیجانی گوناگون با احساسات و عملکرد مطلوب و نامطلوب پرداختند.
و یا در تعریف دیگری هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل برشناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی ، توانایی اداره مطلوب خلق وخو و وضع روانی و کنترل تکانش ها و فرسودگی است (گلمن، ۱۹۹۵). درسال ۱۹۹۰ پیترسالوی و مایر[۱۴] کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد به کار بردند (چرنیس، ۲۰۰۰). این محققان اشاره داشتند که هوش هیجانی این امکان را برای افراد فراهم می کند که به طور خلاقانه، بیندیشیندم و از عواطف و احساسات خود در حل مسائل و مشکلات استفاده کنند. و چهار ویژگی تشخیص عواطف، استفاده موثر از عواطف، فهم و درک عواطف و تنظیم و کنترل عواطف را برای آن در نظر گرفتند (یراستد، ۱۹۹۹؛ چرنیس، ۲۰۰۰؛ پونگ تنگ فات، ۲۰۰۲). در الگوی مورد نظر بارون[۱۵](۲۰۰۰)، هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از مهارت ها، صلاحیت ها و توانایی های غیر شناختی در نظر گرفته می شود. الگوی وی شامل پنج گروه از توانایی ها است که شامل توانایی درون فردی، توانایی بین فردی، مدیریت استرس، سازش یافتگی، خلق عمومی است. دانیل گلمن[۱۶] در سال ۱۹۹۸ در کتاب خود تحت عنوان کارکرد هوش هیجانی آن را اینگونه تعریف می کند: هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجان ها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه، شناخت هیجان ها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی، عاطفی و هیجانی فراهم گردد. اولین نظریه، آن را نوعی توانایی ذهنی مثل بهره هوشی معرفی نمود(جان کی شی،۲۰۰۷). دیدگاه دوم هوش هیجانی را مجموعه ای از قابلیت ها و مهارت های متشکل از حالات رفتاری و ادراکات فردی مرتبط با توانایی فرد برای شناخت، پردازش و به کارگیری اطلاعات هیجانی دانست که وابسته به قلمرو شخصیت هستند (پتریدسا، ۲۰۰۴ ). اما مسئله مهم تری با عنوان چگونه گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی مطرح شده، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است (احمدی و همکاران، ۱۳۸۳). بازخوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی به ارائه تعریفی از سوی گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت منجر شده است. این تعریف برای درک فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام های فرهنگی و ارزشی و در زمینه هدف ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندی آن­ها ارائه شده است. در این نگاه کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع، کیفیت زندگی دربرگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که کیفیت زندگی مفهومی پویاست، چون ممکن است ارزش ها، نیازها و نگرش­های فردی و اجتماعی طی زمان در واکنش به رویدادها و تجارب زندگی دگرگون شوند. همچنین هر بعد از کیفیت زندگی می تواند آثار چشمگیری بر دیگر ابعاد زندگی بگذارد (نیوا، ۱۹۹۲). به بیانی دیگر، کیفیت زندگی بیانگر تاثیرات عملکردی عدم سلامتی و برایندهای آن بر درک فرد از جنبه های جسمانی، روانشناختی و اجتماعی زندگی فردی است (عیدی، ۱۳۸۶). پژوهش های اندکی در زمینه رابطۀ هوش هیجانی و کیفیت زندگی در ایران انجام گرفته (حسنیان، ۱۳۹۰؛ رجبی، ۱۳۹۰؛ احمد نژاد، ۱۳۹۱؛ نریمانی، ۱۳۹۰؛ ۲۰۰۸) که در اکثر این تحقیقات رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی وجود دارد، بنابراین باتوجه به اینکه تمام پژوهش های انجام گرفته بر روی جامعه آماری غیرورزشی محدود شده و نشان می دهند که هوش هیجانی با کیفیت زندگی رابطۀ معنادار دارند بنابراین این پژوهش نیز درصدد یافت پاسخ به این پرسش می باشد که آیا بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطۀ معنادار وجود دارد؟
[۱] Quality of life
[۲] World Health Organization Quality of Life
[۳] Newa C, and Taylor
[۴]Quality of life
[۵] Emotional Intelligence
[۶] Confidence
[۷] Relaxation
[۸] Refreshment
[۹] Centralization
[۱۰] Emotional response
[۱۱] Barling

99