تربیت بدنی

پایان نامه گرایش مدیریت و برنامه ریزی: « مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان …

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

فهرست مطالب:
فصل ۱: طرح تحقیق. ۱
۱-۲- بیان مسئله. ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۹
۱-۴-۱- هدف کلی ۹
۱-۴-۲- هدف‌های ویژه. ۹
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۹
۱-۶- پیش فرض‌های تحقیق ۱۰
۱-۷- محدودیت‌های تحقیق ۱۰
۱-۷-۱- محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۰
۱-۷-۲- محدودیتهای در اختیار محقق ۱۰
۱-۸- تعریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات. ۱۰
فصل ۲: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۱
۲-۱- مبانی نظری ۱۳
۲-۱-۱- کیفیت زندگی ۱۳
۲-۱-۲- تاریخچه کیفیت زندگی ۱۹
۲-۱-۳- تعاریف موجود از کیفیت زندگی ۲۱
۲-۱-۴- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی ۲۴
۲-۱-۵- ابعاد کیفیت زندگی ۲۵
۲-۱-۶- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی ۲۹
۲-۱-۷- سنجش کیفیت زندگی ۳۰
۲-۱-۸- عوامل موثر بر کیفیت زندگی ۳۲
۲-۱-۹- ویژگی‌های کیفیت زندگی ۳۲
۲-۱-۱۰- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی ۳۳
۲-۱-۱۱- هویت و کیفیت زندگی ۳۴
۲-۱-۱۲- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی ۳۴
۲-۱-۱۳- مطالعه علمی کیفیت زندگی ۵۰
۲-۱-۱۴- مدیریت کیفیت زندگی ۵۲
۲-۱-۱۵- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی ۵۵
۲-۱-۱۶- سلامت روانی ۵۹
۲-۱-۱۷- تعریف سلامت روان ۶۰
۲-۱-۱۸- ویژگیهای سلامت روان ۶۲
۲-۱-۱۹- یازده مولفه کلیدی سلامت. ۶۳
۲-۱-۲۰- بهداشت روان ۶۵
۲-۱-۲۱- اصول بهداشت روانی ۶۷
۲-۱-۲۲- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی ۶۸
۲-۱-۲۳- عوامل موثر در تامین سلامت روان ۷۰
۲-۱-۲۴- نظریات مرتبط با سلامت روانی ۷۰
۲-۱-۲۵- بهزیستی روانشناختی ۷۶
۲-۱-۲۶- هوش هیجانی ۷۸
۲-۱-۲۷- انواع هوش ۷۸
۲-۱-۲۸- هیجان و اجزاء آن ۷۹
۲-۱-۲۹- تعریف هوش هیجانی ۸۰
۲-۱-۳۰- تاریخچه هوش هیجانی ۸۴
۲-۱-۳۱- مولفه های هوش هیجانی ۸۷
۲-۱-۳۲- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند ۸۹
۲-۱-۳۳- مدل‌های هوش هیجانی ۹۲
۲-۱-۳۴- ابعاد هوش هیجانی در مدل توانایی ۹۳
۲-۱-۳۵- مدل بار – آن ۹۴
۲-۱-۳۶- مدل دانیل گلمن ۹۶
۲-۱-۳۷- هوش هیجانی و هوش شناختی ۹۸
۲-۱-۳۸- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه‌های هوش هیجانی ۱۰۰

۲-۱-۳۹- آموزش هوش هیجانی ۱۰۰
۲-۱-۴۰- کاربرد هوش هیجانی ۱۰۱
۲-۱-۴۱- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان ۱۰۴
۲-۱-۴۲- عملکرد هوش هیجانی در سازمان ۱۰۶
۲-۱-۴۳- نقش هوش هیجانی در زندگی ۱۰۷
۲-۱-۴۴- نمودهای هوش هیجانی در محیط کاری ۱۰۸
۲-۱-۴۵- هوش هیجانی و عملکرد اثر بخش ۱۰۹
۲-۱-۴۶- هوش هیجانی در محیط کار. ۱۱۰
۲-۱-۴۷- سن و هوش هیجانی ۱۱۰
۲-۱-۴۸- هوش هیجانی در ورزش ۱۱۱
۲-۲- پیشینه‌ی تحقیق ۱۱۳
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی ۱۱۳
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی ۱۲۴
۲-۲-۳- جمع بندی ۱۳۰
فصل ۳: روش شناسی تحقیق. ۱۳۱
۳-۱- مقدمه. ۱۳۲
۳-۲- روش تحقیق ۱۳۲
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۱۳۲
۳-۴- متغیرهای تحقیق ۱۳۳
۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات. ۱۳۳
۳-۶- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۳۶
فصل ۴: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. ۱۳۷
۴-۱- مقدمه. ۱۳۸
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۳۹
۴-۲-۱- سن ۱۳۹
۴-۲-۲- وضعیت تأهل ۱۴۰
۴-۲-۳- وضعیت تحصیلی ۱۴۱
۴-۲-۴- سابقه کار. ۱۴۲
۴-۲-۵- وضعیت تغذیه. ۱۴۳
۴-۲-۶- سابقه بیماری منجر به بستری شدن ۱۴۴
۴-۲-۷- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق ۱۴۵
۴-۲-۸- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی ۱۴۶
۴-۲-۹- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی ۱۵۱
۴-۲-۱۰- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی ۱۵۴
۴-۳- آمار استنباطی و آزمون فرضیه های تحقیق ۱۵۷
۴-۳-۱- فرضیه اول ۱۶۰
۴-۳-۲- فرضیه دوم. ۱۶۳
۴-۳-۳- فرضیه سوم. ۱۶۵
فصل ۵: خلاصه، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها. ۱۶۷
۵-۱- مقدمه. ۱۶۸
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۶۸
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۱۷۲
۵-۴- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق ۱۷۹
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۸۱
منابع و مآخذ ۱۸۲
پیوست ها و ضمائم ۱۹۴
فهرست جدول ها
جدول ‏۲‑۱ حوزه‌های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی ۲۲
جدول ‏۲‑۲ عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها. ۴۹
جدول ‏۲‑۳ مولفه های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه ها و اینکه چه چیزی را می سنجد. ۹۵
جدول ‏۳‑۱ ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 134
جدول ‏۴‑۱ توزیع فراوانی سن نمونه های تحقیق ۱۳۹
جدول ‏۴‑۲ توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق ۱۴۰
جدول ‏۴‑۳ توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق ۱۴۱
جدول ‏۴‑۴ توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های تحقیق ۱۴۲
جدول ‏۴‑۵ توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق. ۱۴۳
جدول ‏۴‑۶ توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های تحقیق. ۱۴۴
جدول ‏۴‑۷ توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق ۱۴۵
جدول ‏۴‑۸ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیر «کیفیت زندگی» در نمونه‌های تحقیق. ۱۴۶
جدول ‏۴‑۹ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «عملکرد فیزیکی» در نمونه‌های تحقیق. ۱۴۶
جدول ‏۴‑۱۰ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه‌های تحقیق            147
جدول ‏۴‑۱۱ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی » در نمونه‌های تحقیق        147
جدول ‏۴‑۱۲ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «احساس حیات» در نمونه‌های تحقیق ۱۴۸
جدول ‏۴‑۱۳ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «سلامتی روانی» در نمونه‌های تحقیق ۱۴۸
جدول ‏۴‑۱۴ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « عملکرد اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق ۱۴۹
جدول ‏۴‑۱۵ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « درد بدنی » در نمونه‌های تحقیق. ۱۴۹
جدول ‏۴‑۱۶ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «سلامتی عمومی» در نمونه‌های تحقیق. ۱۵۰
جدول ‏۴‑۱۷ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «بُعد جسمانی» در نمونه‌های تحقیق ۱۵۰
جدول ‏۴‑۱۸ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « بُعد روانی » در نمونه‌های تحقیق ۱۵۱
جدول ‏۴‑۱۹ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیر « هوش هیجانی » در نمونه‌های تحقیق ۱۵۱
جدول ‏۴‑۲۰ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « خود آگاهی » در نمونه‌های تحقیق. ۱۵۲
جدول ‏۴‑۲۱ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «خود مدیریتی» در نمونه‌های تحقیق. ۱۵۲
جدول ‏۴‑۲۲ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «مدیریت رابطه» در نمونه‌های تحقیق ۱۵۳
جدول ‏۴‑۲۳ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق ۱۵۳
جدول ‏۴‑۲۴ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌های تحقیق ۱۵۴
جدول ‏۴‑۲۵ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « علائم اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق. ۱۵۴
جدول ‏۴‑۲۶ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌های تحقیق            155
جدول ‏۴‑۲۷ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «افسردگی» در نمونه‌های تحقیق ۱۵۵
جدول ‏۴‑۲۸ شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « اضطراب و بی خوابی » در نمونه‌های تحقیق                  156
جدول ‏۴‑۲۹ نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر کیفیت زندگی           157
جدول ‏۴‑۳۰ نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر سلامت روانی           158
جدول ‏۴‑۳۱ نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر هوش هیجانی           159
جدول ‏۴‑۳۲ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                160
جدول ‏۴‑۳۳ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      161
جدول ‏۴‑۳۴ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                 163
جدول ‏۴‑۳۵ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      164
جدول ‏۴‑۳۶ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                165
جدول ‏۴‑۳۷ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      166
 
فهرست اشکال و نمودارها
شکل ‏۲‑۱ ابعاد سلامتی و بهزیستی(World Health,2010). 56
شکل ‏۲‑۲ مدل سلامتی مطلوب (World Health,2010) 57
شکل ‏۲‑۳ الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی (اقتباس از ثمینی(۱۳۸۴). ۷۸
شکل ‏۲‑۴ نقش بالقوه هوش هیجانی در زندگی عادی ۹۹
شکل ‏۴‑۱ توزیع درصد سن نمونه های تحقیق. ۱۳۹
شکل ‏۴‑۲ توزیع درصدی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق ۱۴۰
شکل ‏۴‑۳ توزیع درصدی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق ۱۴۱
شکل ‏۴‑۴ توزیع درصدی سابقه کار در نمونه های تحقیق. ۱۴۲

99