رشته حسابداری

پایان نامه : تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی استانهای(ایلام،کردستان،کرمانشاه،همدان):کاربرد مدل های اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی

عنوان:

تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی

استانهای(ایلام،کردستان،کرمانشاه،همدان):کاربرد مدل های اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی

 

استاد راهنما:

دکتر هادی محمدی

 

استاد مشاور:

دکتر نعمت فلیحی پیربستی

 

شهریور ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

پایان نامه - مقاله - متن کامل

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                           صفحه
 
فصل اول : کلیات تحقیق
                                                                                                                                    مقدمه۲
۱-۱-بیانمسأله                                                                                                                         ۳
۱-۲- معرفی و اهمیت موضوع                                                                                                                 ۵
۱-۳- اهداف تحقیق             ۹
۱-۴- فرضیات تحقیق۹
۱-۵- روش تحقیق                                                                                                                                 ۹
۱-۶- جامعه آماری و حجم آن                                                                                                       ۱۰  
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات                                                                                                       ۱۰
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                                ۱۰
۱-۹- متغیرها و واژه های کلیدی                                                                                                              ۱۰
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                          ۱۱
مقدمه                                                                                                                                                ۱۲
۲-۱- تحقیقات انجام شده در زمینه اشتغال بخش کشاورزی                                                                   ۱۲          فصل سوم: مبانی ﺗﺌﻮریک ۲۲  مقدمه                                                                                                                 ۲۳       ۳-۱- اشتغال                                                                                                                                              ۲۳
۳-۱-۱- ﺗﺌﻮریهای اشتغال                                                                                                             ۲۳    ۳-۱-۲- اشتغال در بخش کشاورزی                                                                                                       ۳۳ ۳-۱-۳- نقاط قوت اشتغال در بخش کشاورزی و اهمیت آن در اقتصاد کشور                                                                                           ۳۵
۳-۱-۴- موانع و مشکلات اشتغال در بخش کشاورزی                                                                         ۳۵
۳-۱-۵- کاهش بیکاری با تکیه بر صنعت یا کشاورزی                                                                        ۳۶
۳-۱-۶- کاهش بیکاری با تکیه بر بخش کشاورزی                                                                             ۳۶ 
۳-۲- مکانیزاسیون                                                                                                                     ۳۸

۳-۳- منابع ﺗﺄمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران                                                                                      ۴۱  
۳-۴- بهره وری                                                                                                                         ۴۳
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                           صفحه
 
۳-۴-۱- بهره وری نیروی کار                                                                                                                 ۴۴
۳-۴-۲- محاسبه بهره وری                                                                                                                     ۴۶
۵-۳– مبنای ﺗﺌﻮریک تابع تقاضای عوامل تولید                                                                                             ۴۷
۳-۵-۱- روش های مورد استفاده جهت برآورد تقاضای عوامل تولید                                                                 ۴۷
۳-۵-۲- روش برنامه ریزی خطی                                                                                                             ۴۷
۳-۵-۳- روش مستقیم اقتصادسنجی                                                                                                          ۴۸
۳-۵-۴- روش غیر مستقیم اقتصادسنجی                                                                                                    ۴۸
۳-۵-۵- دیدگاه همزادی تولید و هزینه                                                                                                        ۴۹
فصل چهارم: متدولوژی و برآورد ضرایب                                                                                                   ۵۵
مقدمه               ۵۶
۴-۱- مدل اقتصادسنجی                                                                                                                          ۵۶           
۴-۱-۱- معرفی متغیرها                                                                                                                         ۵۶           
۴-۱-۲- پانل دیتا                                                                                                                                  ۵۸
۴-۱-۳-روش پانل دیتا (تحلیل براساس داده­هایتابلویی)                                                                                   ۵۸           
۴-۱-۴- چاچوب مدل پانل                                                                                                                       ۶۰           
-۱-۴۵آزمون ریشه واحد در داده های پانل دیتا                                                                                          ۶۲           
۶ -۱-۴– آزمون هم ­انباشتگی                                                                                                                  ۶۴           
۴۱۷– برآورد مدل و تفسیر ضرایب                                                                                                         ۶۵           
۴-۱- ۸- آزمون انتخاب مدل مناسب برای تحقیق                                                                                          ۶۸           
 ۴-۱- ۹- برآورد ضرایب                                                                                                                        ۶۹
۴-۲-طراحی مدل دینامیکی                                                                                                                      ۷۱           
۴-۲-۱- سیستم دینامیکی                                                                                                                       ۷۱
۴-۲-۲- شبیه سازی کامپیوتری                                                                                                               ۷۲           
۴-۲-۳- روش سیستم های دینامیک                                                                                                          ۷۳           
۴-۲-۴- کاربرد الگوهای سیستم دینامیک                                                                                                   ۷۵           
                          
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                           صفحه
 
۴-۲۵– ضرورت بکارگیری روش سیستم دینامیکی و شبیه سازی                                                                   ۷۶
۴-۲۶– متغیرهادر یک سیستم دینامیکی                                                                                                    ۷۷
۴-۲۷-مراحل ساخت یک سیستم دینامیکی                                                                                                 ۷۹
۴۲۸– اعتبار مدل                                                                                                                                ۸۱
۴-۲-۹- فرآیند ارزیابی مدل                                                                                                                     ۸۲           
۴-۳- طرح سناریوهای مختلف و پیش بینی تحت این سناریوها و بررسی اعتبار مدل                                             ۸۴           
۴-۳-۱-ﺗﺄثیر اعتبارات بانکی، تولید و مکانیزاسیون در توسعهفرصت های شغلی کشاورزی                                    ۸۶
۴-۳۲-ﺗﺄثیر درآمد خانوار، هزینه های خوراکی و تولید بر اشتغال                                                                    ۹۱           
۴-۳۳-ﺗﺄثیر تولید، سودآوری و تنوع کشت بر اشتغال                                                                                    ۹۱
۴-۳-۴- ﺗﺄثیر تولید، سودآوری و اعتبارات پرداختی، مکانیزاسیون و بهره وری بر اشتغال                                      ۹۲
۴-۳-۵- روابط علی و معلولی کلی                                                                                                            ۹۳           
۴-۴- طراحی مدل دینامیکی                                                                                                                     ۹۴           
۴-۴-۱- مجموعه معادلات مورد نیاز مدل دینامیکی                                                                                      ۹۵           
۴-۴-۲- نتایج پیش بینی شده تا افق ۱۴۰۴ برای استان کرمانشاه                                                                    ۹۶
۴-۴-۳- بررسی اعتبار مدل اشتغال استان کرمانشاه با بهره گرفتن از مقایسه داده­هایشبیه­سازی با واقعیت                       ۹۸
۴-۵- طرح سناریوهای مختلف و پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی استان کرمانشاه ودیگر متغیرهای                      ۹۹
 مدل تحت اثر شوک ها
 ۴-۵-۱- سناریوی اول؛ وارد کردن شوک به مکانیزاسیون و اثر آن بر اشتغال، تولید،سودآوری و                            ۹۹
بهره وری
۴-۵-۲- سناریوی دوم؛ وارد کردن شوک به هزینه های خوراکی و اثر آن بر اشتغال،تولید،سودآوری و۱۰۱ بهره وری
۴-۵-۳- سناریوی سوم؛ وارد کردن شوک به درجه تمرکز و اثر آن بر اشتغال، تولید،سودآوری و                          ۱۰۲
 بهره وری
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                           صفحه
 
۴-۵-۴- سناریوی چهارم؛ وارد کردن شوک به اعتبارات پرداختی و اثر آن بر اشتغال، تولید،سودآوری و             ۱۰۴ بهره وری
۴-۵-۵- مقایسه سناریو های مختلف آزمون شده بر مدل اشتغال بخش کشاورزیناحیه مورد مطالعه                        ۱۰۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه                                                                                                                                              ۱۰۹
۵-۱- نتیجه گیری                                                                                                                               ۱۱۰
۵-۲- پیشنهادات                                                                                                                                 ۱۱۱
فهرست منابع                                                                                                                                    ۱۱۴
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                           صفحه
                                                                                                                                                           
۱-۱-سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی در ایران (۱۳۶۵-۱۳۸۵)                                                                ۸
 -۲-۱شاغلان ده ساله و بیشتر استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان وکشور (هزار نفر- درصد)   ۸  ۴-۱ استانهای مورد استفاده در تحقیق ۶۷
۴-۲-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل                                                                                                   ۶۸           
۴-۳- نتایج برآورد پانل استان های منتخب                                                                                                  ۶۹           
۴-۴- پیش بینی اشتغال با تغییرات هر سال نسبت به سال قبل                                                                           ۹۷
۴-۵- شوک مثبت به مکانیزاسیون                                                                                                            ۹۹           
۴-۶شوک مثبت به هزینه های خوراکی                                       ۱۰۱
۴شوک منفی به درجه تمرکز                                                                                                           ۱۰۲
۴-۸ شوک مثبت به اعتبارات پرداختی                                                                                                    ۱۰۴           
۴-۹- مقایسه سناریو های مختلف آزمون شده                                                                                          ۱۰۷
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                           صفحه
                          
۴ ﺗﺄثیر وام و اعتبار بر تولید و اشتغال                                                                                                   ۹۰
۴– ۲- ﺗﺄثیر درآمد خانوار،هزینه های خوراکی و تولید بر اشتغال                                                                       ۹۱
۴-۳ – ﺗﺄثیر تولید،سودآوری و تنوع تولید بر اشتغال                                                                                      ۹۲
 ۴ﺗﺄثیرتولید،سودآوری،اعتباراتپرداختی،مکانیزاسیون بهره وری بر و اشتغال                                                  ۹۳
۴–۵ علی و معلولی کلی                                                                                                                      ۹۴
۴۶- مدل دینامیکی                                                                                                                               ۹۵
۴۷- بررسی اعتبار مدل                                                                                                                        ۹۸           
۴-۸- شوکمثبت به مکانیزاسیون                                                                                                            ۱۰۰
۴-۹- شوک به هزینه های خوراکی                                                                                                        ۱۰۲           
۴-۱۰- شوک منفی به درجه تمرکز                                                                                                        ۱۰۳           
۴-۱۱- شوک مثبت به اعتبارات پرداختی                                                                                                  ۱۰۵         
 
 


چکیده پایان نامه :
 
با توجه به اهمیت اشتغال  بخش کشاورزی در استان های غرب کشور،و ﺗﺄثیرپذیری آن ازعوامل در حال تغییر پسین و پیشین ،از این رو بررسی عوامل ﻣﺆثر بر اشتغال این بخش وپیش بینی اشتغال تحت ﺗﺄثیر شوک های بازارعوامل و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیرمی نماید.در این مطالعه به وسیله مدل های اقتصادسنجی ودینامیکی و با استفاده ازداده های سری زمانی(۸۶-۱۳۷۹)، تابع تقاضای اشتغال برآورد و مقدار آن  پیش بینی شده و تحت ﺗﺄثیر شوکهایهزینه های خوراکی ، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی قرار داده شده است، که نتایج حاصله نشان می دهد،تولید و هزینه های خوراکی ﺗﺄثیر مثبت ومعنی دار و درجه تمرکز و مکانیزاسیون ﺗﺄثیر منفی ومعنی دار و همچنین اعتبارات پرداختی در بلند مدت اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارند.


 
مقدمه
 
با توجه به اینکه از مهمترین پارامترهای یک مدل کلان اقتصادی،اشتغال و تولید می باشد،هر گونه تغییردر این پارامترها اثرات خاص خود را بر دیگر پارامترهای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.اشتغال از نیازهای اصلی هر کشور است که هر گونه نارسایی و یا کمبود در آن ﻣﻨﺸﺄ پیدایش بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی می شود،که تحت ﺗﺄثیر عوامل مختلفی است.در این پژوهش ،عوامل ﺗﺄثیرگذار بر اشتغال بخش کشاورزی استان های ایلام،کردستان،کرمانشاه و همدان در قالب تابع اشتغال بررسی شده.و سپس با بهره گرفتن از سیستم دینامیکی یک مدل کلی برای استان کرمانشاه اراﺋﻪ شده و با طرح سناریوهای مختلف،مناسب ترین راهکارها در جهت افزایش اشتغال بخش کشاورزی اراﺋﻪ شده است.
در فصل اول،کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم،مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بررسی شده.در فصل سوم به مبانی نظری اشتغال و تابع تقاضای آن پرداخته شده است.در فصل چهارم،مدل های سنجی و سیستمی از روابط متغیرهای ﻣﺆثر بر اشتغال مطرح شده است.پس از طرح مدل های مربوط بر اساس داده های موجود به تخمین مدل پرداخته شده است.در فصل پنجم با عنوان نتیجه گیری،نتایج مختصری از کل مطالعه انجام شده و به مقایسه یافته های تحقیق با نتایج سایرپژوهش ها پرداخته شده است.
 
 
 
۱-۱- بیان مسأله
 
رشد روز افزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید،باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه های اخیر شده است.اگر در آغاز دوران صنعتی شدن و بر اساس تئوریهای اولیه ی توسعه،بخش کشاورزی به عنوان پله ی ارتقاء و قربانی رشد اقتصادی شناخته شده بود،این نگاه در شرایط کنونی در بسیاری از کشورها جایگاه خود را به رشد و توسعه هماهنگ تمامی بخش های اقتصادی بدون هیچگونه تبعیض خاصی داده است.
قربانی کردن کشاورزی در ایران نیز تا حدود زیادی وجود داشته و با شروع صنعتی شدن کشور،توجه سیاستگذاران و سیاستمداران به بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی شد.اکثرسرمایه ها و سرمایه گذاری ها از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت انتقال یافت و بخش کشاورزی از جریان توسعه باز ماند.آثار این عقب ماندگی به سرعت به صورت کاهش درآمدهای کشاورزی،مهاجرت به سمت شهرها و تراکم نیروی کار در مناطق شهری آشکار شد.در طرف مقابل رشد تقاضای کار بخش شهری(صنعتو خدمات)پاسخگوی رشد عرضه نیروی کار مهاجر روستایی(کشاورزی)نبوده و بدین ترتیب معضلی بزرگ به نام بیکاری اقتصاد ایران را در بر گرفت.در چنین شرایطی بود که تعریف جدیدی از جایگاه بخش های اقتصادی کشور صورت پذیرفت و در طول برنامه های توسعه، محوریت بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کشور مورد تاٴکید قرارگرفت. (نبی ﺋﻴﺎن،۱۳۶۹ )
سهم قابل توجه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی  کشور علیرغم کاهش سهم آن از موجودی سرمایه در مقایسه با بخش های دیگر،باعث شد که بسیاری از سیاست گذاران به این باور برسند که این بخش می تواند محل مناسبی برای ایجاد اشتغال باشد.این در حالی است که در برهه ی زمانی کنونی سیاست گسترش  فعالیت های کاربر در بخش کشاورزی،در تمامی دنیا سیاست مطرودی است.با این وجود در ایران،همچنان تلاش ها و سیاست ها بر افزایش اشتغال در این بخش متمرکز شده است،پرسش های زیادی در این خصوص مطرح است: آیا بخش کشاورزی موظف به ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی جویای کار شهری و روستایی است؟آیا رابطه ای بین متغیرهای اشتغال و تولید در بخش کشاورزی وجود دارد؟مکانیزاسیون چه ﺗﺄثیری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد؟تنوع بخشی تولید محصولات کشاورزی چه ﺗﺄثیری بر اشتغال داشته است؟تزریق سرمایه به بخش کشاورزی چه ﺗﺄثیری روی افزایش اشتغال این بخش داشته است؟
اشتغال در بخش کشاورزی ﻣﺗﺄثر از عواملی مانند رشد اقتصادی،صادرات،آزادسازیاقتصاد،افزایش تقاضای نهایی،  سرمایه گذاری خارجی و داخلی و سطح زیرکشت می باشد.توسعه ی اشتغال در بخش کشاورزی از طریق عوامل پیشین و پسین ﻣﺆثر بر آن میسر بوده و بدون توجه به این عوامل،تحقق سیاست ایجاد اشتغال در کشاورزی همانند گذشته با موفقیت زیادی همراه نخواهد بود.
در برنامه های توسعه،بدون تقویت و یا تضعیف عوامل ﻣﺆثر بر اشتغال نمی توان و نباید بر پتانسیل  اشتغال زایی بخش کشاورزی اتکا کرد.بخش کشاورزی می تواند در ایجاد اشتغال جدید در کشور بیشترین اثر را داشته باشد،برای رفع تنگنای بیکاری باید تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.بازار کار بخش کشاورزی با دیگر بخش ها تفاوت اساسی دارد،تقاضای کار در بخش کشاورزی محدود به زمان هایی از سال است.مناطق روستایی در برخی از مراحل کشاورزی با کمبود نیروی کار و پس از آن با مازاد نیروی کار گسترده  روبرو هستند.پس به یقین نمی توان در مورد اشتغال کامل یا بیکاری در این مناطق نظر داد.فصلی بودن فعالیت کشاورزی باعث می شود که اشتغال آن همانند دیگر بخش های اقتصادی سالانه نبوده و انگیزه لازم برای حضور درآن نباشد.

99