مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

 گرایش شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

عنوان:

تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف­های هرز ذرت علوفه ­ای

استاد راهنما:

دکتر سعید سیف زاده(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب:
چکیده. ۱
مقدمه ۲
فصل اول. ۵
۱-۱- تاریخچه و پیدایش و خاستگاه ذرت ۶
۱-۲- علت توسعه کشت ذرت. ۸
۱-۲-۱- قدرت سازش پذیری ذرت با شرایط گوناگون اقلیمی۸
۱-۲-۲- تنوع ارقام۸
۱-۲-۳- پتاسیل عملکرد۹
۱-۲-۴- مسیر فتوسنتزی۹
۱-۲-۵- ساختار گیاهی.۹
۱-۲-۶- تأمین مواد غذایی (انسان، دام و طیور) ۱۰
۱-۳- اهمیت و موارد مصرف ذرت۱۰
۱-۴- سطح زیر کشت، عملکرد و تولید جهانی ذرت.۱۰
۱-۵- میزان تولید ذرت در جهان و ایران۱۲
۱-۶- انواع گونه های جنس Zea.15
۱-۷- طبقه بندی ذرت بر اساس نوع نشاسته۱۸
۱-۸- شرایط لازم برای جوانه زنی و سبز شدن یکنواخت.۱۸

۱-۸-۱- رطوبت کافی و یکنواخت در اطراف بذر.۱۸
۱-۸-۲- تماس بذر با خاک۱۹
۱-۸-۳- دمای کافی و یکنواخت خاک در ناحیه بذر۱۹
۱-۸-۴- چگونگی رشد و نمو ذرت و شرح مراحل آن.۱۹
۱-۹- عوامل محیطی مورد نیاز ذرت۲۱
۱-۹-۱- حرارت.۲۳
۱-۹-۲- نور۲۴
۱-۹-۳- رطوبت۲۵
۱-۹-۴- خاک۲۷
۱-۹-۵- نیاز کودی ذرت.۲۷
۱-۱۰- علوفه ذرت.۲۸
فصل دوم.۳۰
۲-۱- علف‏های‏هرز و اثرات آنها۳۱
۲-۲- تأثیر علف‏های‏هرز بر تولید ذرت۳۴
۲-۳- علف­های­هرز مزارع ذرت.۳۵
۲-۳-۱- تاج­خروس.۳۶
۲-۳-۲- قیاق.۳۹
۲-۳-۳- سوروف.۴۴
۲-۳-۴- سلمه­تره.۴۵
۲-۴- نقش ‏علف‏کش­ها در مدیریت علف‏های‏هرز.۴۸
۲-۵- ضرورت کاهش میزان مصرف ‏علف‏کش‏ها در گیاهان زراعی.۴۹
۲-۶- مدیریتتلفیقیعلف­های­هرز۵۰
فصل سوم۵۳
۳-۱- زمان و موقعیت اجرای طرح۵۴
۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش۵۴
۳-۳- طرح آماری مورد استفاده۵۶
۳-۴- عملیات زراعی.۵۷
۳-۶- صفات زراعی .۵۸
۳-۷- صفات مربوط به علف­های هرز۵۸
۳-۷-۱- تعیین گونه های علف هرز و میانگین تراکم.۵۸
۳-۷-۲- تعیین وزن خشک علف های هرز۵۹
۳-۹- محاسبات آماری۵۹
فصل چهارم۶۰
۴-۱- علفهای هرز۶۱
۴-۱-۱- تراکم تاج خروس ایستاده ۲۰ روز پس از سمپاشی.۶۱
۴-۱-۲- تراکم خرفه ۲۰ روز پس از سمپاشی.۶۲
۴-۱-۳- تراکم تاج خروس خوابیده ۲۰ روز بعد از سمپاشی۶۳
۴-۱-۴- وزن خشک تاج خروس ایستاده ۲۰ روز بعد از سمپاشی.۶۸
۴-۱-۵- وزن خشک خرفه ۲۰ روز بعد از سمپاشی۶۹
۴-۱-۶- وزن خشک تاج خروس خوابیده ۲۰ روز بعد از سمپاشی۷۰
۴-۱-۷- وزن خشک مجموع علف­های هرز ۲۰ روز بعد از سمپاشی۷۱
۴-۱-۸- تراکم تاج خروس ایستاده ۴۰ روز بعد از سمپاشی.۷۸
۴-۱-۹- تراکم خرفه ۴۰ روز بعد از سمپاشی۷۸
۴-۱-۱۰- تراکم تاج خروس خوابیده ۴۰ روز بعد از سمپاشی.۷۹
۴-۱-۱۱-وزن خشک تاج خروس ایستاده ۴۰ روز بعد ازسمپاشی.۸۵
۴-۱-۱۲-وزن خشک خرفه ۴۰ روز بعد از سمپاشی۸۵
۴-۱-۱۳-وزن خشک تاج خروس خوابیده ۴۰ روز بعد از سمپاشی. ۸۶
۴-۱-۱۴-وزن خشک مجموع علف­های هرز ۴۰ روز بعد از سمپاشی۸۷
۴-۲- صفات زراعی.۹۴
۴-۲-۱- ارتفاع گیاه.۹۴
۴-۲-۲- تعداد گره.۹۵
۴-۲-۳- تعداد برگ۹۶
۴-۲-۴- ارتفاع اولین بلال از کف.۹۶
۴-۲-۵- طول تاسل.۱۰۱
۴-۲-۶- وزن تاسل۱۰۱
۴-۲-۵- قطر ساقه۱۰۱
۴-۲-۶- قطر بلال.۱۰۲
۴-۲-۷- طول بلال۱۰۶
۴-۲-۸- تعداد دانه در ردیف.۱۰۶
۴-۲-۹- تعداد ردیف بلال۱۰۷
۴-۲-۱۰- تعداد دانه در بلال.۱۰۷
۴-۲-۱۱- وزن هزار دانه۱۱۴
۴-۲-۱۲- عملکرد دانه۱۱۴
۴-۲-۱۳- عملکرد بیولوژیک۱۱۵
۴-۲-۱۴- شاخص برداشت.۱۱۶
۴-۲-۱۵- عملکرد علوفه تر۱۱۶
نتیجه گیری: .۱۲۳
پیشنهادات: .۱۲۴
منابع۱۲۵
 
چکیده:
به منظور بررسی اثر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در فصل بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مزرعه ای در روستای زاغه از توابع شهرستان آبیک واقع در استان قزوین، آزمایشی به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل: منابع تأمین نیتروژن (N1: 100% کود شیمیایی N2: 25% کود دامی + ۷۵% کود شیمیایی و N3: 50% کود دامی + ۵۰% کود شیمیایی) به عنوان عامل اصلی و دُز علف­کش در ۵ سطح (H1: وجین کامل، H2: 20 ، H3: 40 ، H4: 60 گرم ماده موثره در هکتار و  H5: عدم مصرف علفکش) به عنوان عامل فرعی بودند. زمان مصرف علف­کش ۶ تا ۸ برگی بود. نتایج همچنین نشان داد که اثر منابع نیتروژن و دز علفکش و نیز اثرمتقابل تیمارها بر عملکرد علوفه تر معنی­دار بودند. نتایج مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح منابع تأمین نیتروژن و دُز علف­کش بر عملکرد علوفه تر نشان داد که بیشترین عملکرد متعلق به تیمار وجین کامل در شرایط ۵۰% کود دامی + ۵۰% کود شیمیایی با میانگین ۵۸۲۳۰ کیلوگرم در هکتار بود که با تیمار ۲۰ گرم ماده موثر در هکتار در همین شرایط کودی در یک گروه آماری مشترک قرار گرفت. نتایج همچنین نشان داد که در شرایط کودی ۱۰۰% کود شیمیایی، با افزایش دُز مصرف علف­کش نیکوسولفورون، عملکرد علوفه افزایش معنی داری نداشت. اما در شرایط کودی ۵۰% کود دامی + ۵۰% کود شیمیایی، با افزایش دُز مصرف، این مقدار کاهش یافت. بنابراین با بهره گرفتن از کود دامی می­توان تا حدود زیادی از مصرف بی­رویه سموم علف­کش جهت مبارزه با علف­های هرز مزارع ذرت علوفه ای جلوگیری نمود.

 
مقدمه
اطلاعات موجود در زمینه تأمین مواد غذایی جهان نشان از وخامت روزافزون اوضاع دارد. حداقل ۵۰۰ میلیوم نفر از جمعیت جهان از سوء تغذیه رنج می­برند و هر ۵/۲ سال جمعیت جهان حدود ۲۰۰ میلیون نفر افزایش می­یابد (امانلو، ۱۳۷۲). در این میان تقاضا برای منابع پروتئین دامی به سرعت در جهان در حال افزایش بوده و هر ساله به نیاز برای تولید بیشتر منابع پروتئین دامی افزوده می­شود. گیاهان علوفه ای دارای نقش عمده­ای در تغذیه دام بوده و جزء مهمترین گیاهان زراعی دنیا طبقه بندی می­شوند. با این وجود در بیشتر کشورهای جهان تحقیق و پژوهش در ارتباط با تولید و بهبود خصوصیات کم و کیفی این گیاهان در مقایسه با سایر محصولات زراعی اندک است. در کشور ما نیز با توجه به کمبودمراتع غنی و فشار دام بر آنها بررسی و مطالعه پیرامون کشت این محصولات اهمیت ویژه ای دارد (میرلوحی و همکاران، ۱۳۷۹).

99