رشته حسابداری

پایان نامه: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
۱- فصل اول
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱- اهداف اصلی ۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۶
۱-۵-۱- سوالات اصلی تحقیق ۶
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه‏های تحقیق ۷
۱-۶-۱- فرضیه های اصلی ۷
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی ۷
۱-۷- متغیرهای تحقیق ۷
۱-۷-۱- متغیر مستقل ۸
۱-۷-۲- نحوه اندازه گیری متغیر مستقل ۸
۱-۷-۳- متغیر وابسته. ۹
۱-۷-۴- نحوه اندازه گیری متغیر وابسته. ۹
۱-۸ـ روش شناسی تحقیق ۱۰
۱-۸-۱- روش تحقیق ازجهت هدف. ۱۰
۱-۸-۲- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج ۱۱
۱-۸-۳- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق ۱۱
۱-۹- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق ۱۱
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۹-۲- قلمرو زمانی ۱۱
۱-۹-۳- قلمرو مکانی ۱۱
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح ۱۱
۱-۱۱- ساختار تحقیق ۱۲
۲- فصل دوم
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۲-۱- مسولیت اجتماعی ۱۵
۲-۱-۲- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد. ۲۲
۲-۱-۳- محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت. ۲۴
۲-۱-۴- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی ۳۹
۲-۳- پیشینه تحقیق ۴۰
۳- فصل سوم
۳-۱- مقدمه. ۴۹
۳-۲- روش تحقیق ۴۹
۳-۲-۱- روش تحقیق ازجهت هدف. ۴۹
۳-۲-۲- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج ۴۹
۳-۲-۳- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق ۴۹
۳-۳- جامعه آماری ۵۰
۳-۴- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق ۵۰
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی ۵۰
۳-۴-۲- قلمرو زمانی ۵۰
۳-۴-۳- قلمرو مکانی ۵۰
۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۰
۳-۵-۱- تعیین حجم نمونه. ۵۱
۳-۵-۲- روش نمونه گیری ۵۱
۳-۶- روش گردآوری داده و کاربرد آنها ۵۱
۳-۷- کیفیت ابزار اندازه گیری تحقیق ۵۲
۳-۸- مدل تحقیق ۵۲
۳-۸-۱- مدل ریاضی تحقیق ۵۲
۳-۸-۲- دسته بندی متغیرها: ۵۲
۳-۸-۳- تعریف رابطه بین متغیرها ۵۳
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
۳-۹-۱- آزمون کولموگروف اسمیرنوف یا جاک برا با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS. 53
۳-۹-۲- آزمون ضریب همبستگی با بهره گرفتن از نرم افزار EVIOWS. 54
۳-۹-۳- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب. ۵۴
۳-۹-۴- ضریب تعیین ۵۴
۳-۹-۵- رگرسیون چندگانه. ۵۵
۳-۹-۶- عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل. ۵۶
۳-۹-۷- آزمون دوربین واتسون. ۵۶
۳-۹-۸- پانل دیتا ۵۶
۳-۱۰- نرم افزارهای آماری ۶۴
۴- فصل چهارم
۴-۱- مقدمه. ۶۶
۴-۲- توصیف نمونه آماری ۶۶
۴-۳- جامعه آماری ۶۶
۴-۴ نمونه آماری ۶۶
۴-۵- یافته های تحقیق ۶۸
۴-۵-۱- نحوه اندازه گیری متغیر کیفیت گزارشگری ۷۰
۴-۵-۲- برآورد اول شاخص کیفیت گزارشگری مالی ۷۰
۴-۵-۳- آزمون F لیمر مدل تغیر سالانه در حسابهای دریافتنی- شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی ۷۰
۴-۵-۴- برآورد دوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی ۷۱
۴-۵-۵- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی ۷۱
۴-۵-۶- برآورد سوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی ۷۲
۴-۵-۷- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی ۷۳
۴-۵-۸- محاسبه نهایی متغیر کیفیت گزارشگری مالی ۷۴
۴-۶- شاخص های مرکزی و پراکندگی ۷۵
۴-۷- تحلیل پیش فرض ها ( آزمون فرض کلاسیک) ۷۶
۴-۷-۱- نرمال بودن متغیر وابسته(کیفیت گزارشگری مالی) ۷۶
۴-۷-۲- دلایل انتخاب روش آماری ۷۸
۴-۸- آزمون فرض ها ۷۸
۴-۸-۱- آزمون F لیمر مدل – فرضیه های فرعی با بهره گرفتن از مدل مسولیت اجتماعی ۷۹
۴-۸-۲- برازش مدل تحقیق ۷۹
۴-۸-۳- آزمون F لیمر مدل- فرضیه های اصلی با بهره گرفتن از مدل کیفیت گزارشگری مالی ۸۰
۴-۸-۴- برازش مدل تحقیق ۸۱
۴-۸-۵- آزمون F لیمر مدل  – فرضیه های فرعی با بهره گرفتن از مدل کیفیت گزارشگری مالی ۸۱
۵- فصل پنجم
۵-۱- مقدمه. ۸۴
۵-۲- نتیجه گیری ۸۴
۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۸۶
۵ـ۵ـ محدودیت های تحقیق ۸۷
۵-۶- پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ۸۷
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱ : خلاصه تحقیقات انجام شده ۴۵
جدول ‏۴‑۱: لیست شرکت انتخابی ۶۷
جدول ‏۴‑۲: لیست صنایع انتخابی ۶۸
جدول ‏۴‑۳: علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته. ۶۹
جدول ‏۴‑۴ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی) ۷۰
جدول ‏۴‑۵: نتایج تخمین مدل (تغیر در حسابهای دریافتنی سالیانه – شاخص اول ) ۷۱
جدول ‏۴‑۶ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۱
جدول ‏۴‑۷: نتایج تخمین مدل (تعهدات کل – شاخص دوم ) ۷۲
جدول ‏۴‑۸ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی) ۷۳
جدول ‏۴‑۹: نتایج تخمین مدل (اقلام تعهدی سرمایه در گردش – شاخص سوم ) ۷۴
جدول ‏۴‑۱۰: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ۷۵
جدول ‏۴‑۱۱: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر وابسته پژوهش ۷۶
جدول ‏۴‑۱۲: آزمون جارک- برا متغیر وابسته پژوهش بعد از اعمال تبدیلات جانسون. ۷۷
جدول ‏۴‑۱۳ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) ۷۹
جدول ‏۴‑۱۴: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: مسولیت اجتماعی) ۸۰
جدول ‏۴‑۱۵ نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (کیفیت گزارشگری مالی) ۸۰
جدول ‏۴‑۱۶: نتایج تخمین مدل با روش PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۱
جدول ‏۴‑۱۷  نتایج آزمون معنی‌دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده برای مدل تحقیق (مسولیت اجتماعی) ۸۱
جدول ‏۴‑۱۸: نتایج تخمین مدل با روش  PooL (متغیر وابسته: کیفیت گزارشگری مالی) ۸۲
۵-۱ جدول مقایسه با تحقیقات انجام شده ۸۶
پیوست
خروجی های نرم افزار. ۹۱
آمار توصیفی ۹۱
برازش مدل مسولیت اجتماعی با اثر ثابت. ۹۲
آزمون لیمر. ۹۳
برازش مدل پول مسولیت اجتماعی ۹۳
آزمون ثبات واریانس ها ۹۴
برازش مدل شاخص اول کیفیت گزارشگیری مالی با اثر ثابت. ۹۵
آزمون لیمر. ۹۵
برازش مدل پول شاخص اول. ۹۶
آزمون وایت مدل شاخص اول. ۹۷
برازش مدل با اثر ثابت شاخص دوم. ۹۷
آزمون لیمر. ۹۸
آزمون پول برازش مدل دوم. ۹۹
آزمون وایت شاخص دوم. ۹۹
برازش شاخص سوم کیفیت گزارشگری با اثر ثابت. ۱۰۰
آزمون لیمر. ۱۰۱
برازش مدل پول شاخص سوم. ۱۰۱
آزمون وایت. ۱۰۲
برازش مدل بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی ۱۰۳
مدل با اثر ثابت. ۱۰۳
آزمون لیمر. ۱۰۳
برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مسولیت اجتماعی ۱۰۴
برازش مدل پول رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و اندازه و اهرم مالی .۱۰۵

99