زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه: بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا …

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد فولادی

فهرست مطالب:
مقدمه: ۱
فصل اول کلیات ۳
طرح پایان نامه: ۴
الف)بیان مسأله : ۴
ب)سؤالات پژوهش: ۴
ج)فرضیات پژوهش: ۵
د)اهمّیت پژوهش: ۵
ه)سابقه و پیشینۀ پژوهش: ۵
و)روش کار پژوهش: ۶
فصل دوم بررسی شخصیت رستم و منشأ داستان های او  7
۲-۱-درآمد: ۸
۲-۲-پهلوان کیست؟. ۸
۲-۳- مهمترین ویژگیهای پهلوانان: ۹
۲-۴-جایگاه و نقش پهلوانان درشاهنامه: ۱۰
۲-۵-رستم آرمانی­ترین پهلوان حماسه­های ایرانی: ۱۲
۲-۶-منشأ داستان های رستم: ۱۵
۲-۷-چهره تاریخی  رستم: ۳۵
فصل سوم بررسی پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی وتاریخی قبل از      شاهنامه ۴۳
۳-۱-درآمد: ۴۴
۳-۲- چهرۀ گرشاسب در متون کهن: ۴۶
۳-۲-۱-نام و صفات گرشاسب در اوستا: ۴۸
۳-۲-۲ خاندان گرشاسب در اوستا: ۴۸
۳-۲-۳- اعمال مذهبی گرشاسب در اوستا: ۵۰
۳-۲-۴- اعمال  پهلوانی  گرشاسب در اوستا: ۵۲
۳-۲-۵-پایان کارگرشاسب در اوستا: ۶۱
۳-۳-چهره  گرشاسب  درمتون  پهلوی: ۶۲
۳-۳-۱-نام و صفات گرشاسب  در متون پهلوی: ۶۳
۲-۳-۲-خاندان گرشاسب در متون پهلوی: ۶۳
۳-۳-۳-اعمال  مذهبی گرشاسب در متون پهلوی: ۶۳
۳-۳-۴-اعمال پهلوانی گرشاسب در متون پهلوی : ۶۴
۳-۳-۵-گناه محاکمه و  مجازات  گرشاسب در متون پهلوی: ۶۸
۳-۳-۶- گرشاسب و نقش او در آخرالزمان: ۶۹
۳-۴-نسب نامۀ گرشاسب در متون تاریخی کهن : ۷۰
فصل چهارم پیشینۀ خاندان رستم در شاهنامه  73
۴-۱درآمد: ۷۴
۴-۲-خاندان رستم در شاهنامه: ۷۵
۴-۲-۱-گرشاسب: ۷۵
۴-۲-۲-کریمان: ۷۷
۴-۲-۳-نریمان: ۷۸
۴-۲-۴-سام: ۷۹
۴-۲-۵-زال: ۸۰
۴-۲-۶ -رستم: ۸۵
۴-۲-۷-شغاد: ۹۰
۴-۲-۸ -زواره: ۹۰
۴-۲-۹- سهراب: ۹۱
۴-۲-۱۰ -فرامرز: ۹۵
۴-۲-۱۱- بانوگشسب: ۹۷
۴-۲-۱۲-بیژن: ۹۸
فصل پنجم پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پس از شاهنامه  99
۵-۱درآمد: ۱۰۰
۵-۲-گرشاسب نامه: ۱۰۱
۵-۳-بانو گشسب نامه: ۱۰۵
۵-۴-جهانگیر نامه: ۱۱۲
۵-۵-برزونامه: ۱۱۶
۵-۶-فرامرزنامه: ۱۲۰
۵-۷- بهمن نامه: ۱۲۶
۵-۸-شهریارنامه: ۱۳۲
۵-۹-سام نامه: ۱۳۸
فصل ششم نتیجه گیری ۱۴۳
فهرست منابع ۱۴۹
چکیده:

99