عمران

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی …

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل ونقل 

عنوان: 

انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
(تامین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راهآهن از طریق
ساختارهای غیردولتی)

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مهم ترین بحث ها و موانع توسعه اقتصادی به ویژه در کشوره
های در حال توسعه می باشد . بحث کمبود سرمایه و منابع مالی به ویژه از اواسط قرن بیستم از سوی
رهبران کشورهای در حال توسعه در مجامع بین المللی طرح شده و با وجود تشک یل نهادهای پولی
جهانی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که علی الظاهر می بایست نقش مهمی در تامین
مالی طرح های اقتصادی ایفا کنند . هنوز جریان بین المللی سرمایه به اقتصاد کشورهای در حال
توسعه باکندی رو به رو است.
از آنجا که بازار سرمایه در کشورهای رو به رشد از ابزارهای مناسب تامین مالی نیز برخوردار

پایان نامه ها

نیست. مشکل کمبود سرمایه یا به عبارت بهتر کمبود سرمایه گذاری اقتصادی در این کشورها ابعاد
وسیع تری پیدا کرده است.
بنابراین به روش های مختلف باید نسبت به جذب منابع مالی و استفاده صحیح آن در پروژه های
مختلف به ویژه پروژه های سنگین از لحاظ مالی اقدام کرد و آنها با روش های علمی مود مقایسه قرار
داده و بهترین گزینه را انتخاب نمود.
در این سمینار علاوه بر برشمردن نحوه تامین مالی پروژه های حمل و نقلی، ارزیابی اقتصادی آنها
نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مقدمه:

کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از ویژگی های اقتصادی مناسبی برخوردار است و می
بایست علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر بر منابع تامین داخلی متکی باشند . این
منابع که سرچشمه گرفته از پس انداز ملی است می بایست با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و
تجهیز باز ار سرمایه تامین شود تا بتواند در پیشبرد اهداف و آرمان های اقتصادی که همانا دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی پایدار است موثر واقع شود . در این تحقیق به بحث تامین مال ی و روش های
علمی آن خواهیم پرداخت.
تامین مالی عبارت است از جمع آوری وجوه برای ابتیاع عوامل گوناگ ون مورد نیاز تولید کالا یا ارائه
خدمت. به عبارت دیگر تامین مالی تامین سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در طرح های
اقتصادی می باشد . خواه این سرمایه به صورت وجوه نقد باشد یا به صورت سرمایه انباشت شده در
کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای (به عبارت بهتر دانش فنی و فن آوری انباشته در کالاهای سرمایه
ای).

در اجرای پروژه های اقتصادی بحث عمده نحوه تامین مالی می باشد که چنانچه سرمایه گذار خود
از منابع مالی کافی برخوردار باشد در این زمینه مشکلی بروز نمی کند . اما اگر وجوه مورد نیاز سرمایه
گذاری به تمامی در اختیار سرمایه گذار (اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی) نباشد راه های
تامین مالی یا شیوه های تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد.

اصولاً در اقتصاد نخستین و مهم ترین شیوه تامین مالی تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری
است. این تبدیل ممکن است از سوی دولت یا بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) صورت
بگیرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در حدی قابل توجه قرار گیرد مشکلیبه عنوان کمبود منابع سرمایه گذاری در اقتصاد بروز نمی کند اما زمانی که میل به مصرف در مصرف
کنندگان (اعم از خصوصی یا دولتی ) در حدی بالا باشد که همواره منابع ناچیزی برای پس انداز و
تبدیل آن به سرمایه گذاری باقی گذارد تنگنای کمبود منابع سرمایه گذاری بروز می کند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به لحاظ عرضه کل رشد جمعیت و فشار تقاضا
برای ابتیاع کالاها و خدمات مصرفی و . همواره سطح پس اندا ز ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
حد قابل توجه نسبت و لذا سرمایه گذاران همواره با کمبود منابع برای سرمایه گذاری در طرح های
اقتصادی مواجه می باشند . اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که فشارهای تورمی سیر نزولی ارزش
پول ملی را به وجود آورد و در مقابل بازار معاملات کاذب و دلالی (ارز ، سکه ، کالاهای مصرفی بادوام
، زمین و .) نیز رونق داشته پس انداز کنندگان تمایلی به نگهداریی وجوه نقد خود در نظام بانکی یا
سرمایه گذاری آن در طرح های اقتصادی نشان نمی دهند و این امر بر انباشت سرمایه برای سرمایه –
گذاری اثر منفی دارد.

در چنین شرایطی برنامه ریزان اقتصادی باید توجه کنند که از ابزارهای تشویق پس انداز تجهیز
بازار سرمایه و رونق سرمایه گذاری های اقتصادی مولد به نحو موثر در اقتصاد بهره گیرند تا بتوانند
هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار محقق سازند.

برای اجرای یک طر ح سرمایه گذاری دو مقدمه لازم است : یکی آنکه نحوه تامین مالی هزینه های
آن مشخص شود . و دیگر آنکه موسسه سازمان شرکت یا وزارتخانه مسئول اجرا و بهره برداری از آن
تعیین شود . خلاصه اینکه بر اساس یک برنامه مشخص باید واحدی مسئول اجرای طرح شده و منابع
مالی کافی در ا ختیار آن قرار گیرد تا کلیه عملیات را طبق مطالعات و پیش بینی های انجام شده
پیش ببرد . بسیاری از مسائل و مشکلاتی که طی اجرای طرح پدیدار می شود در مرحله تهیه و تنظیمو مطالعه آن قابل پیش بینی و حل نیست . بنابراین در مرحله اجرا واحد یا موسسه مجری طرح
مسئولیت رفع آن را به عهده دارد . ولی مسائل اصلی سازماندهی و تامین مالی طرح و نکات مربوط به
تکامل طرح از مرحله تهیه و تنظیم تا مرحله نهایی باید پیشاپیش مورد تحلیل قرار گیرد . توجه به
مسائل اساسی و حذف هر گونه تنگنای احتمالی قابل پیش بینی از لحاظ سازمانی و حقوقی در
موقعیت بعدی طرح نقش مهمی دارد . معمولاً تهیه و تنظیم کنندگان طرح با مجریان طرح یکی
نیستند و طرح پس از تصویب برای اجرا به مدیران و کارکنان دیگری واگذار می شود . بدیهی است این
مدیران و کارکنان باید دارای مهارت و تجربه لازم و کافی باشند ولی باز هم برای پرهیز از تگنا ها و
مشکلات بعدی باید قبلاً سازمان طرح و تشکیلات آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

تجربه نشان داده است که علی رغم پیش بینیهای قبلی از لحاظ سازمانی و حقوقی و تشکیلاتی باز
هم مسائل متعددی پیش می آید . سازمان یا موسسه جدید باید افراد فنی و کارکنان اداری مورد نیاز
را استخدام کرده و مراحل حقوقی تشکیل موسسه را طی کند و اسناد مناقصه را تنظیم نموده و
مناقصه های مربوط را انجام دهد و به طور کلی یک سلسله از این گونه وظایف را بر عهده گیرد و
پیداست که انجام مطالعات لازم مربوط به این وظایف قبل از آغاز کار تا چه حد در پیش برد کار موثر
واقع می شود . این مطلب هم درباره طرحهای سرمایه گذاری بخش عمومی و هم بخش خصوصی
صدق می کند ولی در بخش عمومی از اهمیت زیادتری برخوردار است . زیرا در این بخش آزادی عمل
و انعطاف کمتری وجود دارد . اگر طرح سرمایه گذاری جنبه توسعه یک موسسه موجود را دارد و به هر
حال توسط دستگاه یا موسسه ای که قبلاً سازمان یافته است اجرا می شود مطلب نسبتاً ساده تر است.

جنبه های مالی طرح با مسائل سازمانی و حقوقی آن در ارتباط نزدیک است . برای مثال اگر مقرر
شود که سرمایه مورد نیاز از طریق فروش سهام تامین شود . این مطلب نه تنها نحوه تامین مالی طرحرا مشخص می کند بلکه همزمان با آن شکل حقوقی موسسه جدید را نیز معین کرده و نشان می دهد
که موسسه مسئول به صورت شرکت سهامی اداره می شود.
از سوی دیگر محدودیت مالی بر سایر جنبه های طرح مانند حدود استفاده از مکانیزه کردن تاثیر
تعیین کننده ای دارد و بنابراین مسئله تامین مالی باید همزمان با دیگر مسائل طرح مورد توجه قرار
گیرد و نمی توان آن را موکول به پایان مطالعه طرح سرمایه گذاری کرد . نکته آخر اینکه ارزشیابی
تجاری طرح مستلزم تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری و اطلاعاتی از این دست است و به این منظور

99