مهندسی برق

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: بررسی شبکه مدیریت مخابرات

” M.Sc “ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه

مهندسی برق- الکترونیک
عنوان:

مطالعه وبررسی شبکه مدیریت مخابرات (TMN) وطراحی مفهومی شبکه مدیریت مخابرات برای شبکه مخابراتی کشور

متن پایان نامه :

چکیده
شبکه مدیریت یکی ازاجزای حیاتی یک شبکه مخابراتی است .ازطریق این شبکه اطلاعات مربوط به عملکرداجزاءمختلف شبکه به مراکز مدیریت مربوطه گزارش وفرامین مناسب برای عملکرد بهینه، به عناصرمختلف شبکه ارسال می گردد . هدف ازاین پایان نامه بررسی اجزاءمدیریت شونده درشبکه مخابراتی کشور و ارائه یک طرح مفهومی مناسب برای مدیریت این شبکه می باشد.درفصل های ۱و ۲ مفاهیم اولیه درمدیریت شبکه وشبکهمدیریت مخابرات (TMN) به عنوان یکی از استانداردهای مدیریت شبکه موردبررسی وتحلیل قرارگرفته ودیدکلی ازلحاظ ساختارونحوه ارتباط آن باشبکه مخابراتی و لایه های مدیریتی و.ارائه می گردد .درفصل ۳ یک طرح مفهومی برای TMN ارائه می گرددکه درآن مدیریت شبکه های مخابراتی اعم ازسیستم های سوئیچ وانتقال به همراه اطلاعات مربوط به موجودیت های مختلف سیستم شامل Card، Unit ،Center ، Company و Link بررسی می گرددوبااستفاده از زبان مدلسازی UML و نمودارهای بصری آن، خلاصه کارکردهائی درسیستم های عملیاتی مدیریت خدمات ،سازمان،شبکه وعناصرشبکه ،درلایه های مختلف مدیریتی TMN  مطابق توصیه نامه های M.3400، M.3200، M3010. و. نشان داده می شود . درفصل ۴ زبان نشانه گذاری XML و چگونگی استفاده ازآن برای طراحی برچسب مشکل و فرمان تعریف گردیده وسیستم شبیه ساز مربوطه ارائه میگردد که در محیط .Net Framework به زبان VB.Net نوشته شده است .این شبیه سازبخشی ازشبکه مخابراتی و عناصرشبکه وموجودیت های آن راشبیه سازی نموده ونتایج مربوطه، بصورت گرافیکی قابل مشاهده می باشد، تغییرات وخرابیها رادرشبکه تشخیص داده وگزارشات وفرمان های مربوطه رابه فرمت XML نمایش می دهد . درفصل ۵ روش جایگزین بهتری برای پروتکل ، نوع عملکردونقل وانتقال داده ارائه می شود که دراین پیشنهاد از معضلات بر نامه نویسی سوکت هاو مشکلات پیاده سازی قالب پروتکل CMIP احترازگردیده ونمودارهای پیشنهادی ارائه ومباحث مربوطه مطرح می گردد.
مقدمه
مخابرات وسرویسهای مخابراتی پیشرفته،زیرساختارفناوری اطلاعات وارتباطات را تشکیل می دهند.تنوع ،سرعت و کیفیت سرویسهای مخابراتی روزبه روزافزایش چشمگیری می یابد و به تبع آن امکانات جدید و پیشرفته در اختیار مشترکین مخابراتی قرارمی گیرد. باگسترده وپیچیده ترشدن شبکه ها وسرویس های مخابراتی ، مدیریت شبکه های مخابراتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا از عهده مدیریت کارآمد شبکه مخابراتی برآید.

سازمان های مخابراتی بابکارگیری سیستم ها وابزارهای مدیریت شبکه درسطوح مدیریتی مختلف، به مزایائی مانند کاهش هزینه های نگهداری شبکه، افزایش رضایت مشترکین،افزایش سوددهی،استفاده بهینه از تجهیزات شبکه ، افزایش کیفیت سرویس وکاهش هزینه استفاده ازسرویس برای مشترک دست پیدا می کنند . با توجه به تغییرات اخیردر قوانین حاکم بر مخابرات ولزوم آماده سازی برای اجرای اصل ۴۴ وخصوصی سازی وایجاد بازاررقابتی،این مزایا ازجمله عوامل تضمین کننده بقای شرکت های مخابراتی درصحنه رقابت خواهند بود . بنابراین حرکت درجهت دستیابی به یک سیستم مدیریت یکپارچه شبکه مخابراتی برای مخابرات کشور براساس استانداردهای معتبر مدیریت شبکه مخابراتی برای گسترش شبکه امری بدیهی می باشد.
۳۰ شرکت استانی به همراه شرکتهای زیر ساخت، ارتباطات داده و ارتباطات سیار شبکه متنوع مخابراتی را تشکیل می دهند که تجهیزات مربوط به هرکدام از این شبکه ها از چندین تولیدکننده داخلی و خارجی بکار گرفته شده است. بعنوان مثال ، درشبکه سوئیچ بین شهری سوئیچ هائی ازتولیدکنندگانی مانند Neax ، Huwai ، Siemens (EWSD و. وجود دارند . درشبکه های سوئیچ شهری نیز از تجهیزاتی از تولید کنندگان خارجی مانند ، Siemens ، NEC، آلکاتل، Huwaei وتولیدکنندگان داخلی مانند پایا، پارستل وکارا سیستم استفاده می شود . درشبکه انتقال تجهیزات SDH شرکتهای Siemens و NEC درحوزه های فیبرنوری ورادیوئی بکارگرفته شده است . درطی این سالها ، مدیریت شبکه های مذکور به اشکال مختلفی به انجام رسیده است بعنوان مثال درشبکه سوئیچ بین شهری مدیریت متمرکز ویکپارچه ای وجود نداشته ومدیریت تجهیزات درسطح سوئیچ ها وتوسط ترمینالهای مدیریتی محلی انجام می گردید
وکارکردهای مدیریتی مانند تحلیل ترافیک توسط نرم افزارهای اختصاصی نوشته شده درهر مرکز صورت گرفته ودرنهایت نیز باتوجه به خروجی این نرم افزارها ، تحلیل های Offline متمرکزی صورت می گیرد . دربخش مدیریت انتقال، به همراه تجهیزات تهیه شده ازهرتولید کننده، سیستم مدیریت شبکه مربوطه نیز خریداری شده است .
این سیستم های مدیریت شبکه نیز وظیفه مدیریت آن بخشی ازشبکه را که از تجهیزات آن تولید کننده تشکیل شده است، به عهده دارند . به دلیل وسعت جغرافیائی کشوروگستردگی شبکه مخابراتی و همچنین فعالیت شرکتهای نسبتا زیاد درتوسعه این شبکه، مشکلات زیردررابطه با مدیریت این شبکه مشاهده می گردد :
۱- عدم وجود دیدگاه یکپارچه درشبکه مخابراتی
۲-عدم توانائی درارائه بعضی ازکارکردهای مدیریتی به خصوص درکارکردهای سطح مدیریت شبکه و سرویس ( مانند کنترل ترافیک شبکه، تحلیل ترافیک متمرکز و یکپارچه ، تدارک سرویس و . )
۳- مشکل بودن دستیابی به اطلاعات مدیریتی از سیستم های مدیریت شبکه های مختلف به منظور مدیریت سرویس های انتها به انتهائی که درآنها ازشبکه های مختلف استفاده می شود .

99