مهندسی شیمی

سمینار ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی

دانشکده تحصیلات تکمیلی

”M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

مهندسی شیمی – مهندسی شیمی

عنوان:

مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوختهای سنتزی

متن پایان نامه :
چکیده:
به طور کلی تکنولوژی تبدیل گاز به مایع (GTL) تبدیل شیمیایی گاز طبیعی به سوخت مایع قابل حمل و نقل از قبیل متانول یا سوختهای میعانی نوع پالایش نفت متداول را در پی دارد. جدیدترین ترم GTL که به صورت خیلی ضعیف کاربردی شده است برای روش های تبدیل فیزیکی از قبیل گاز طبیعی مایع شده (LNG) و همچنین روش های تبدیل شیمیایی که تولید محصولاتی از قبیل دی متیل اتر (DME) که ممکن است در شرایط محیطی بصورت مایع نباشند را تولید می کنند.
در این پایان نامه توجه ما بیشتر بر روی تکنولوژی های GTL برمبنای تولید سوخت دیزل توسط سنتز فیشر- تروپش می باشد. از انجایی که ظرفیت نفت خام قابل استفاده برای پالایشگاهها روبه تنزل و ذخایر گاز طبیعی رها شده در حال افزایش می باشد از اینرو اتصال گرایشهای واگرا محرکی جهت جستجو برای کارآیی بیشتر فرآیندهای جدید تولید GTL که به طور کلی بوسیله هزینه های سرمایه گذاری بالا و کم بودن بازده حرارتی مطلوب محدود شده اند می باشد. فعالیت برای توسعه متمرکز و پیشنهاد تکنولوژی های جدید GTL به مبنای FTS برای بهبودی وضعیت اقتصادی تولید چنین فراوردهایی نسبت به عملیات متداول پالایش نفت بیان می شود.
سنتز فیشر- تروپش فرآیند تبدیل کاتالیستی گاز سنتزبه فرآیندهای هیدروکربنی می باشد که بسته به نوع کاتالیست مورد استفاده گستره متنوعی از هیدروکربنها را شامل خواهد شد.
در این پایان نامه، مدلسازی تبدیل گاز سنتز به سوختهای سنتزی در یک راکتور کاتالیستی دوغابی Slurry و شبیه سازی آن توسط برنامه ای تهیه شده در محیط Matlab بررسی خواهد شد. بدین منظور مجموعه معادلات پیوستگی، حرارت، غلظت و سینتیک واکنش با بهره گرفتن از روش عددی حل می گردد.در پایان نتایج محاسبات شامل تغییرات درصد تبدیل، توزیع محصولات، توزیع دما و غلظت در طول راکتور ارائه می شود.
مقدمه:

99