مهندسی شیمی

سمینار ارشد مهندسی شیمی: ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – محیط زیست

عنوان:

ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

متن پایان نامه :
چکیده:
فاضلاب صنایع آبکاری و دیگر صنایع در صورتی که بدون تصفیه مناسب در محیط تخلیه گردد، سبب صدمات جدی به محیط زیست و سلامت انسان ها می گردد. بنابراین قبل از تخلیه فاضلاب در محیط زیست بایستی کروم را از آن حذف نمود. یکی از روش های حذف کروم از فاضلاب صنعتی ترسیب الکتروشیمیایی می باشد. فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی به عنوان یک جایگزین جهت حذف کروم شش ظرفیتی پیشنهاد شده است. هدف اصلی از این تحقیق تصفیه فاضلاب های صنعتی بدون افزایش هرگونه مواد شیمیایی و با بهره گرفتن از انرژی الکتریکی و براساس احیا کروم شش ظرفیتی به کروم سه ظرفیتی در حضور آهن دو ظرفیتی که از الکترودهای آهن در محلول به واسطه اتصال جریان مستقیم (DC) آزاد شده صورت می گیرد.
روش ها: این تحقیق که مطالعه ای تجربی است، در آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از پساب سنتزی با غلظت های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ میلی گرم بر لیتر در PH های ۲/۵، ۳/۵، ۴/۵ و ۵/۵ و همچنین در ولتاژهای ۱۰ تا ۵۰ انجام شده است. در این پژوهش به منظور دستیابی به شرایط بهینه جهت حذف کروم از قبیل PH، ولتاژ و زماند ماند از یک طرح نمونه شامل مخزن شیشه ای به حجم ۱/۱۴۲ لیتر و تعداد چهار صفحه فلزی از جنس آهن به ابعاد cm 1*۱۱*۰٫۳ (طول * عرض * ضخامت) و با تامین جریان مستقیم (DC) از یک ترانسفورماتور با قدرت ۵ آمپر استفاده شد.
نتایج: نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد، که میزان حذف کروم در طی فرآیند ترسی الکتروشیمیایی در PH های ۲/۵ و ۳/۵ به طور موثری رخ می دهد. به طوری که راندمان حذف کروم در این فرایند در شرایط بهینه PH برابر با ۳/۵ و ولتاژ ۵۰ در زمان ماند ۷۵ دقیقه بیش از ۹۹% و غلظت کروم در پساب نهایی به ۱/۱۸ میلی گرم بر لیتر می باشد.
بحث: از بررسی یافته های به دست آمده در این تحقیق نتیجه گیری می شود که:

99