مهندسی برق

سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده ی تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق-مخابرات
عنوان:
به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی

متن پایان نامه :

چکیده
پیچیدگی تخمین کانال های مخابراتی در حالت های غیرخطی و متغیر با زمان، مقابله با تداخل بین سمبلی و اعوجاج ناشی از کانال را با پیچیدگی های تحلیلی و سخت افزاری زیادی همراه می کند. به همین دلیل، بیشتر تکنیک های کلاسیک مطرح شده برای تخمین کانال در کتاب ها و مقالات مختلف، یا از متغیر با زمان بودن کانال، یا از غیر خطی بودن آن، و یا از هر دو صرف نظر می کنند. این موضوع باعث شده است که در تحقیقات و مقاله های جدید، به جای اکتفا به تکنیک های کلاسیک، از تکنیک های مبتنی بر شبکه های عصبی هم برای تخمین کانال های مخابراتی استفاده شود.
در این سمینار، پس از معرفی برخی از مشهورترین روش های کلاسیک تخمین کانال، چند نمونه از تحقیقات بررسی و معرفی شده اند. در پایان، « تخمین کانال های مخابراتی به کمک شبکه های عصبی » انجام شده درباره ی روش های معرفی شده با یکدیگر مقایسه و مزایا و دشواری های هر یک توضیح داده شده است.
فصل اول
طراحی سیگنال برای کانال باند محدود
۱-۱- مقدمه
کاربرد اصلی همسان سازها در سیستم های مخابراتی، مقابله با پدیده ی تداخل بین سمبلی است. این پدیده زمانی بروز پیدا می کند که کانال مخابراتی ما یک کانال با باند فرکانسی محدود باشد. در این فصل، پیش از ورود به بحث درباره ی همسان سازها در فصل های بعدی، ابتدا کانال مخابراتی باند محدود را تعریف و رابطه های ریاضی چنین کانالی را بیان می کنیم. سپس، به کمک روابط ریاضی نشان می دهیم که تداخل بین سمبلی در چنین کانال هایی چگونه به سیگنال اصلی اضافه می شود. در انتها، با بیان صورتی از قضیه ی نایکوئیست، نشان می دهیم که چگونه می توان طراحی سیگنال را به گونه ای انجام داد که اثر تداخل بین سمبلی در خروجی کانال ظاهر نشود.
پیش از هر چیز اما برخی نمادگذاری ه ا و قراردادهایی که در این نوشتار از آن ها استفاده شده است، معرفی می کنیم.
۲-۱- تعریف ها، قراردادها، و نمادگزاری ها
همچنان که در مقدمه این فصل به آن اشاره شد، به مانند تمام کانال های عملی مخابرات سیار، کانال مخابراتی را یک کانال با باند فرکانسی محدود فرض می کنیم. در این صورت، اگر پهنای باند کانال را W در نظر بگیریم، مشخصه پاسخ فرکانسی کانال تنها به ازای f<W غیر صفر است.

99