مهندسی برق

سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

پایان نامه

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدودسازی رفتار فررورزونانسی آشوبگونه ترانسفورماتورهای ولتاژ با در نظر گرفتن مدل تلفات هسته غیرخطی

متن پایان نامه :

چکیده:
تشدید در سیستم قدرت از پدیده هایی به شمار می رود که باعث ایجاد اضافه ولتاژها و جریان های هارمونیکی با دامنه بالا در سیستم قدرت می گردد حضور منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت و تولید هارمونیک در سیستم موجبات ایجاد تشدید را در شبکه های توزیع و انتقال فراهم می آورد یکی از شرایط ایجاد هارمونیک در شبکه قدرت رفتار آشوبگونه در تجهیزات می باشد که باعث ایجاد یک طیف پیوسته از هارمونیک ها در شبکه می گردد حضور ترم های زوج و فرد هارمونیکی در رفتار آشوبگونه تجهیزات شرایط را برای ایجاد تشدید بهتر فراهم می آورد. لذا در این تحقیق در فصل اول بیان تئوری آشوب در سیستم های غیرخطی می باشد در این فصل در ابتدا به تعریف آشوب و دینامیک های غیرخطی پرداخته شده و در ادامه به بیان منطق های مختلفی که حاکم بر رفتار آشوبی سیستم های غیرخطی می باشند و همچنین معیارهای شناخت این گونه رفتارها در سیستم غیرخطی پرداخته شده است و در پایان این فصل نمونه هایی از سیستم های دینامیکی غیرخطی پیوسته و گسسته برای نشان دادن این رفتارها شبیه سازی گردیده است. در فصل دوم به بیان رفتار آشوبگونه در مبدل های الکترونیک قدرت پرداخته شده است که در ابتدا روش های مدلسازی این مبدل ها برای تحلیل رفتار آنها بیان گردیده شده و در ادامه ایجاد رفتار آشوبی در چند نمونه از مبدل های DC-DC و DC-AC و ایجاد رزونانس ناشی از مودها آشوبگونه این مبدل ها در یک سیستم نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فصل سوم نمونه هایی از رفتارهای آشوبگونه در سیستم های نمونه قدرت مورد بررسی قرار داده شده و برای نمونه چند مورد شبیه سازی شد این فصل با شبیه سازی های رفتارهای آشوبی در مدارات فرورزونانسی آغاز می گردد و در ادامه معادلات دینامیکی ماشین های سنکرون در اتصال با یکدیگر و معادلات دینامیکی سیستم کنترل ولتاژ ماشین سنکرون وصل به باس بی نهایت و یک نمونه از سیستم هایی که در آنها پدیده فروپاشی ولتاژ اتفاق می افتد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده اند و رفتار آشوبگونه این سیستم ها شبیه سازی گردیده است و در فصل چهارم بروز فرورزنانس در ترانسفورماتور به عنوان یکی از المان های قدرت و نحوه به وجود آمدن آشوب در این المان مورد بررسی قرار گرفتیم و المان های ترانس را به صورت های مختلف اعم از هسته خطی و غیرخطی شبیه سازی نمودیم و در فصل پنجم اثر برقگیر اکسید فلز را با در نظر گرفتن تلف هسته خطی و تلف هسته غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته و شبیه سازی شد. و در پایان نمودارهای به دست آمده نشان داده شد و مقایسه آن دیده می شود در پایان این فصل رویه های کنترل رفتار آشوبی در این مبدل ها بیان شده و یکی از این روش ها برای مبدل های شبیه سازی شده به کار رفته است و نشان داده شده که به خوبی رفتار آشوبی و در نتیجه ایجاد هارمونیک ها در بردارنده مودها رزونانسی آشوبگونه را از بین می برد.
فصل اول
مقدمه ای بر تئوری آشوب
۱-۱) مقدمه
آشوب (با تلفظ انگلیسی کیاس با کاف مکسور) در لغت به معنی هرج و مرج، درهم ریختگی، شلوغی، آشفتگی و بی نظمی آمده است. در مباحث فلسفی نیز به وضعیتی که در آن تصادف حکم فرماست، اطلاق می شود. در تئوری آشوب به وجود نظم در بی نظمی اطلاق می شود و عمدتا از شناخت رموز و قوانین موجود در طبیعت و خلقت نشات گرفته است. این الگوها در طول تاریخ و زمان دچار بی نظمی گردیده اند که در ذرات خود الگوی خاصی را دنبال می کنند. حضور قاعده های مستتر در رفتار این الگوها آنها را از اغتشاشات تصادفی متمایز می کند. برای لمس پدیده می توان دود سیگار و یا نحوه جوش آمدن آب را مثال زد که در ابتدای امر منظم و در ادامه دچار تلاطمات و بی نظمی می شوند.

۲-۱) تعریف آشوب
لذا این پدیده به این صورت باز تعریف می شود که آشوب عبارت است از:
بی نظمی در یک سیستم پویای منظم به طوری که در کوتاه مدت، رفتاری قابل پیش بینی دارد اما در بلندمدت، رفتار آن غیرقابل پیش بینی می باشد. همین غیر قابل پیش بینی بودن این سیستم ها ما را متوجه حساسیت آنها به شرایط اولیه می نماید. به هر روی رفتار آشوب گونه یک رفتار تصادفی نیست اما برای ناظر خارجی قابلیت تشخیص آن از رفتار تصادف گونه بدون اطلاع به سادگی امکان پذیر نمی باشد. از آنجا که مقدار لحظه ای سیگنال به دقت محاسبات بستگی دارد حتی در صورت شناخت مولد سیگنال باز هم عدم قطعیت در تعیین رفتار سیگنال خواهیم داشت. اینکه گفته می شود رفتار آشوب گونه رفتاری معین و قطعی اما با تظاهرات تصادفی است. به این معنی است که مولد سیگنال آشوب گونه مبتنی بر قوانین قطعی و معادلات معین می باشد اما اندازه گیری و محاسبه و مدلسازی دارای تقریب و خطا می باشد نمونه هایی از سیستم هایی که در آنها آشوب حضور دارند عبارتند از:
سوسو زدن یک لامپ نئون، نقطه بروز و شدت زلزله، مسیر حرکت سیال در یک لوله، رشد جمعیت جانداران شکل صاعقه و. را می توان نام برد. به هرحال تحقیق و مطالعه در حوزه دینامیک های آشوبی دسترسی به نتایج مفید و موثر را در پی خواهد داشت که چند مورد آن به شرح زیر خواهد بود:

99