مهندسی برق

سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند

واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق- گرایش کنترل
عنوان :
کنترل تطبیقی برج تقطیر با بهره گرفتن از تخمین زن های هوشمند

متن پایان نامه :

چکیده
برج تقطیر یک فرآیند کلیدی و نهایی در زنجیره فعالیت های یک پالایشگاه محسوب می شود که در ارزش افزوده آن نقش اساسی و محوری دارد .متاسفانه امکان اندازه گیری مستقیم بعضی از متغیرهای کلیدی آن از جمله غلظت خروجی محصول بدلیل مشکلات تعمیر و نگهداری و زمان تاخیر سنسور وقیمت بالای آن میسر نمی باشد.
در این تحقیق ، ابتدا اطلاعات عملکردی برج تقطیر گرد آوری می شود . سپس با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده ، یک مدل هوشمند جهت تخمین مقادیر واقعی غلظت محصول نهایی برج طراحی می شود . برای این منظور ،از تکنیک هوشمند شبکه عصبی استفاده خواهد شد . سپس ، با بهره گرفتن از تخمین گرهای طراحی شده به عنوان سنسورهای هوشمند یا نرم افزاری جهت طراحی یک پیشگو بهره برداری می گردد که بدلیل ویژگی های مطلوب آن در صنایع فرآیندی بسیار مورد توجه می باشد.در خاتمه نتایج حاصل از تحقیق در دو فاز کلی مانیتورینگ غلظت محصول نهایی برج تقطیر با بهره گرفتن از سنسورهای هوشمند طراحی شده و نیز کنترل پیشگو بر روی مدل استاندارد برج تقطیر شبیه سازی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مقدمه
مانیتورینگ و کنترل محصول نهایی برج تقطیر از اهمیت بسیار زیادی در صنایع پالایش کشور بر خوردار می باشد. اجرای این دو کار در شرایط کنونی عمدتا” بر مبنای آنالیز آزمایشگاهی محصول نهایی برج و استفاده از نتایج آن در تنظیم سیستم کنترل برج تقطیر صورت می گیرد . بدلیل وجود وقفه زمانی بسیار زیاد در انجام نمونه گیری، آنالیز و ارائه مقادیر واقعی غلظت محصول نهایی برج تقطیر ،اجرای مؤثر کنترل برج تقطیر را با مشکلات فراوانی روبرو می کند . در چنین شرایطی ، بروز نوسانات حاصل از مشخصه های ورودی برج تقطیر نظیر غلظت آن ، می تواند موجب بروز تغییرات زیاد در کیفیت محصول نهایی در فاصله زمانی مورد نیاز در عملیات نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی گردد . این امر باعث تنزل کیفیت محصول برج و ضررهای اقتصادی ناشی از آن می گردد . نتایج این تحقیق می تواند در برداشتن سیکل زمان بر عملیات نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی گردیده و ارتقاء کیفیت مانیتورینگ با بهره گیری از سنسورهای هوشمند و کنترل اتوماتیک به موقع و زمان حقیقی برج تقطیر تأثیر بسزایی داده باشد و از این طریق موجب افزایش سود آوری محصول کیفی برج تقطیر گردد.
فصل اول

99