مهندسی برق

سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فعالیت های هوشمندانه ناشی از حرکت دسته جمعی موجودات زنده

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سیمنار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

کاربرد فعالیت های هوشمندانه ناشی از حرکت دسته جمعی موجودات زنده در طراحی سیستم های کنترل و مونیتورینگ

متن پایان نامه :

چکیده:
تکنیک هایی مانند هوش تجمعی یا Swarm Intelligence باعث شد تا بسیاری از مسائلی غیرخطی مهندسی حل بشوند. الگوریتم بهینه سازی پرندگان یا Particle Swarm Optimization (PSO) که در سال ۱۹۹۵ توسط Eberhart و Kennedy مطرح شده است، یک زیر رشته از SI بوده و از الگوی حرکت گروهی که در طبیعت رخ می دهد مانند حرکت گروهی پرندگان الهام گرفته شده است. در این روش اطلاعات «بهترین مکان» هر ذره که براساس تجربیات قبلی به دست آمده است در اختیار تمام ذرات قرار داده می شود. روش اجتماع پرندگان می تواند روشی مناسب و قابل مقایسه و رقابت با دیگر الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری موجود باشد و امکان زیادی برای کار و بهبود در روش مذکور وجود دارد. همچنین با وجود فلسفه ساده و دور از محاسبات پیچیده، میسرتر بوده و می تواند در حل بسیاری از مسائل پیوسته و گسسته به کار برده شود. تلاش برای ترکیب این الگوریتم با الگوریتم های بهبود دهنده مناسب به نحوی که درصد بهبود جواب های مناسب ساخته شده توسط آن افزایش یابد در ثبت این روش به عنوان یکی از مناسب ترین روشها می تواند موثر باشد. همچنین تلاش برای تعریف مسایل مختلف ترکیبی به نحوی که قابلیت تطبیق با شرایط و پارامترهای این روش را پیدا کنند نیز در استفاده فراگیر این روش می تواند موثر واقع گردد.

پایان نامه ها

99