رشته حسابداری

رشته حسابداری: پایان نامه با عنوان تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱ فصل اول-طرح تحقیق  ۰

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲  بیان مسئله تحقیق ۲

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۳

۱-۴ فرضیه و اهداف ۶

۱-۴-۱ فرضیه  ۶

۱-۴-۲ اهداف   ۶

۱-۵ روش تحقیق ۶

۱-۶ قلمرو تحقیق ۸

۱-۷ بررسی اجمالی منابع در سال‌های اخیر. ۸

۱-۷-۱ رابطه منابع (سپرده‌ها) با مصارف (تسهیلات) ۸

۱-۷-۲ رابطه پس‌انداز و تورم  ۹

۱-۸ محدودیت‌های انجام تحقیق ۱۱

۱-۹ ساختار کلی تحقیق ۱۲

۱-۱۰ تعاریف واژگان ۱۴

۲ فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق  ۱۶

۲-۱ مقدمه. ۱۷

۲-۲ پول ۱۸

۲-۲-۱ خلاصه‌ای از پیدایش پول  ۱۸

۲-۲-۲ خلاصه‌ای از وظایف و ویژگی‌های پول در جامعه  ۱۹

۲-۲-۳ اصطلاحات مرتبط با پول  ۲۱

۲-۳  بانکداری ۲۵

۲-۴ مؤسسات مالی و اعتباری  و بانک مرکزی ۲۷

۲-۴-۱ تعریف مؤسسات مالی و اعتباری  ۲۷

۲-۴-۲ اهداف مؤسسات مالی و اعتباری  ۲۷

۲-۴-۳ بانک مرکزی  ۲۸

۲-۴-۴ انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری  ۲۹

۲-۴-۵ رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع  ۳۰

۲-۵ جذب منابع ۳۰

۲-۵-۱ مفهوم  جذب منابع  ۳۰

۲-۵-۲ مفهوم تعیین اهداف جذب منابع  ۳۰

۲-۵-۳ عوامل مؤثر برجذب منابع  ۳۱

۲-۵-۴ نقش پیش‌بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد ۳۲

۲-۶ پیش‌بینی و روش‌های آن ۳۵

۲-۶-۱ جایگاه پیش‌بینی در علم  ۳۶

۲-۶-۲ تعریف پیش‌بینی  ۳۸

۲-۶-۳ جایگاه پیش‌بینی در مؤسسات مالی و اعتباری  ۳۸

۲-۶-۴ سیستم پیش‌بینی  ۳۸

۲-۶-۵ طبقه‌بندی پیش‌بینی  ۴۰

۲-۷ شبکه عصبی و منطق فازی ۴۵

۲-۷-۱ شبکه عصبی ۴۵

۲-۷-۲ منطق فازی  ۵۷

۲-۷-۳ شبکه عصبی – فازی  ۶۱

۲-۸ پیشینه. ۶۵

۲-۸-۱ پیشینه داخلی  ۶۵

۲-۸-۲ پیشینه خارجی  ۷۴

۳ فصل سوم – روش تحقیق  ۸۱

۳-۱ مقدمه. ۸۲

۳-۲ متدولوژی تحقیق ۸۲

۳-۳ جامعه آماری ۸۴

۳-۴ شیوه گردآوری اطلاعات ۸۴

۳-۵ نحوه آماده‌سازی داده‌ها ۸۴

۳-۵-۱ جمع‌آوری داده و یکسان کردن داده‌ها ۸۵

۳-۵-۲ پاک‌سازی داده ۸۵

۳-۵-۳ انتخاب ویژگی  ۸۷

۳-۵-۴ نمونه‌برداری  ۸۷

۳-۵-۵ تبدیل داده ۸۸

۳-۶ بررسی متغیرهای تحقیق ۹۰

۳-۶-۱ نظریه‌های تقاضای پول  ۹۰

۳-۶-۲ متغیرهای تأثیرگذار بر منابع  ۹۳

۳-۷ ساختار شبکه عصبی- فازی ۹۸

۳-۸ ساختار پیش‌بینی ۹۸

۳-۹ ساختار تعیین اهداف ۹۹

۴ فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها ۱۰۱

۴-۱ مقدمه. ۱۰۲

۴-۲ شبکه عصبی فازی ۱۰۲

۴-۳ اجرای ۱۰۲

۴-۳-۱ طراحی الگوی شبکه عصبی فازی  ۱۰۲

۴-۳-۳ اجرای مدل  ۱۰۳

۴-۴ روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ۱۰۳

۴-۵ اندازه‌گیری میزان خطا در پیش‌بینی ۱۰۴

۴-۶ اندازه‌گیری میزان انحراف در تعیین اهداف جذب منابع ۱۰۵

۴-۶-۱ انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری به روش جاری  ۱۰۵

۴-۶-۲ انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری بر اساس ۱۵۰درصد پیش‌بینی  ۱۰۵

۵ فصل پنجم – نتایج وپیشنهادات   ۱۰۶

۵-۱ مقدمه. ۱۰۷

۵-۲ بررسی نتایج سیستم پیش‌بینی ۱۰۷

۵-۳ بررسی نتایج سیستم هدف‌گذاری ۱۰۸

۵-۴ بررسی فرضیه و اهداف ۱۱۱

۵-۵ نتیجه‌گیری ۱۱۵

۵-۶ پیشنهادات ۱۱۸

۶ فهرست منابع  ۱۱۹

۷ پیوست‌ها ۱۲۴

 

فهرست جداول

جدول شماره ۲- ۱: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری به روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس۱۵۰% پیش‌بینی . ۳۲

جدول شماره ۲- ۲:  تاریخچه شبکه عصبی ۴۶

جدول شماره ۲- ۳: چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی ۶۵

جدول شماره ۲- ۴: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی ۶۶

جدول شماره ۲- ۵: چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی ۷۴

جدول شماره ۲- ۶: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی ۷۵

جدول شماره ۳- ۱: تاریخ های داده‌ها ۹۷

جدول شماره ۵- ۱ : مجموع خطای پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری  ۱۰۷

جدول شماره ۵- ۲ : مجموع خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۰۹

جدول شماره ۵- ۳ : مجموع خطای هدف گذاری بر اساس ۱۵۰ درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۱۰

جدول شماره ۵- ۴ : مقایسه خطای تعیین اهداف به روش جاری و تعیین اهداف بر اساس ۱۵۰ درصد پیش بینی  ۱۱۱

جدول شماره ۵- ۵ : مقایسه‌ میانگین جذب یا کسر منابع به دور روش هدف گذاری در دو موسسه A و B با میزان واقعیت   ۱۱۳

جدول شماره ۵- ۶: روابط بین متغیرهای ۱۱۶

جدول شماره ۵- ۷ : ادامه روابط بین متغیرهای ۱۱۷

پیوست شماره ۶- ۱:  جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۵

پیوست شماره ۶- ۲: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۶

پیوست شماره ۶- ۳: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۷

پیوست شماره ۶- ۴: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۸

پیوست شماره ۶- ۵: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف ۱۲۹

پیوست شماره ۶- ۶:  ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۰

پیوست شماره ۶- ۷: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۱

پیوست شماره ۶- ۸: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب ۱۳۲

 

فهرست اشکال

شکل شماره ۱- ۱: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی ۱۱

شکل شماره ۱- ۲: چارت ساختار پژوهش. ۱۳

شکل شماره ۲- ۱:  عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس۱۵۰% پیش‌بینی–مثال۱٫ ۳۳

شکل شماره ۲- ۲: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) – هدف‌گذاری بر اساس۱۵۰% پیش‌بینی–مثال۲٫ ۳۴

شکل شماره ۲- ۳: سیستم  پیش‌بینی) جعفر نژاد-۱۳۸۵ ( ۳۹

شکل شماره ۲- ۴: ساختار یک نرون (ویکی پدیا) ۴۷

شکل شماره ۲- ۵: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکه‌های عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،۱۳۹۱، صفحه ۴۳) ۴۸

شکل شماره ۲- ۶: ساختار یک شبکه بازگشتی ۴۹

شکل شماره ۲- ۷: نمودارتوابع فعال‌سازی مورداستفاده درشبکه‌های عصبی ۵۱

شکل شماره ۲- ۸: شبکه عصبی چندلایه پیش‌خور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکه‌های عصبی ، صفحه ۸۶٫) ۵۵

شکل شماره ۵- ۱ : نمودار خطای  بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۰۸

شکل شماره ۵- ۲  : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۰۹

شکل شماره ۵- ۳  :  نمودار خطای هدف گذاری بر اساس ۱۵۰ درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری ۱۱

چکیده :

قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به میزان تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش میزان تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و میزان هدف گذاری جزء می باشد ، با نگرش شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ تلاش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش میزان منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با بهره گرفتن از متغیر های جدید پیش  بینی و سپس با توجه به تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه شد .

۱-۱٫      مقدمه

بانکداری، صنعت بزرگ هر کشور است و بانک‌ها و موسی‌ات مالی و اعتباری محل نگهداری انبوه سپرده‌های افراد جامعه می‌باشند، بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر سر جذب سپرده‌ها رقابت وجود دارد و تلاش‌های همه‌جانبه از قبیل تبلیغات، ارائه نرخ‌های بالاتر پرداخت سود سپرده‌ها و. در جهت افزایش سهم منابع بازار نشانگر اصل و واقعیت رقابت می‌باشد.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اهداف کل جذب منابع را تعیین و به زیرمجموعه خود ابلاغ می‌نمایند، اطلاع از آینده در خصوص منابع آتی، می‌تواند موسسه مالی و اعتباری را در هدف‌گذاری توانمند سازد، اطلاع از آینده از طریق پیش‌بینی صورت می‌پذیرد. از نگاهی دیگر دنیای امروز دنیای تغییرات است و اطلاع و آگاهی از آینده و شرایط و موقعیت‌های پیش رو عاملی مهم در حفظ حیات سازمان‌های مالی است. همواره هدف‌گذاری در اغلب سازمان‌ها با نگرش رسیدن به رشد و تعالی صورت می‌پذیرد و زمانی می‌توان هدف‌گذاری مؤثر و کارایی داشت که بتوان برآورد و پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از آینده داشت. پیش‌بینی دارای ساختارهای متفاوتی می‌باشد و از روش‌های متفاوتی استفاده می کند که در این پژوهش هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی ازنقطه‌نظر پیش‌بینی کمی موردبررسی قرارگرفته است.

با پیشرفت علم استفاده از روش‌های نوین و هوشمند پیش‌بینی در اغلب سازمان‌های مالی با ساختار پیچیده رونق گرفته است و به همین جهت در این تحقیق سعی شده از شبکه‌های عصبی و منطق فازی استفاده شود و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش‌بینی برای هدف‌گذاری جذب منابع و مقایسه آن با هدف‌گذاری بدون پیش‌بینی موردبررسی قرار گیرد.

99