روانشناسی

پایان نامه علوم تربیتی: رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد …

عنوان:

رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

استاد راهنما:

دکتر سیروس عالی پور بیرگانی

فهرست مطالب:

فهرست‌ جدول‌هاV

فهرست ‌نمودارها.VII

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه۲

بیان مسئله۳

اهمیت و ضرورت پژوهش۷

هدف کلی پژوهش ۱۰

اهداف جزیی پژوهش۱۰

فرضیه­­های پژوهش۱۰

تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها.۱۱

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

تعریف پرخاشگری.۱۵

انواع پرخاشگری.۱۷

پرخاشگری پیدا و پنهان۱۸

پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی۱۸

پرخاشگری ابزاری و خصمانه .۱۹

پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه۱۹

پرخاشگری دفاعی و مجرمانه۲۰

دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری.۲۰

دیدگاه روانکاوی۲۰

دیدگاه یادگیری۲۱

دیدگاه عقلانی-هیجانی۲۳

دیدگاه جامعه شناسی.۲۲

دیدگاه ذاتی و غریزی۲۳

دیدگاه موقعیتی۲۳

دیدگاه انگیزشی ۲۵

راه های کنترل پرخاشگری.۲۸

مؤلفه های مزاج۳۳

سطح فعالیت.۳۴

قابلیت پیش بینی.۳۴

نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید.۳۵

سازش پذیری۳۶

شدت بیان خلق۳۷

ثبات فراخنای توجه .۳۸

حواسپرتی ۳۹

آستانه حسی۴۰

پدر و مادر شدن. ۴۱

تعامل مادر-فرزند.۴۲

تعامل پدر-فرزند۴۵

طرد-پذیرش والدین.۴۸

رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند.۵۲

نظریه روان تحلیل گری۵۲

نظریه زیستی.۵۳

نظریه رفتارگرایی۵۳

نظریه یادگیری اجتماعی.۵۴

نظریه­ انسان گرایی۵۵

نظریه تعامل گرایی نمادین.۵۶

نظریه منظومه ای۵۷

نظریه طرد-پذیر.ش والدین۵۸

نظریه دلبستگی.۵۹

کیفیت دلبستگی.۶۲

دلبستگی در دوران کودکی۶۳

شیوه های فرزندپروری.۶۵

بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها۶۹

بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها۸۶

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری۸۹

ابزارهای پژوهش.۹۱

طرد- پذیرش والدین۹۳

مزاج کودکی میانه.۱۰۱

پرخاشگری باس و وارن.۱۰۴

روش­ اجرای پژوهش.۱۰۷

روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها.۱۰۸

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

مقدمه۱۱۰

یافته­ های توصیفی.۱۱۰

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش. ۱۱۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش۱۲۸

محدودیت­های پژوهش .۱۳۳

پیشنهادهای پژوهش.۱۳۴

پیشنهادهای نظری۱۳۴

پیشنهادهای کاربردی۱۳۵

منابع

فارسی۱۳۷

انگلیسی.۱۴۱

فهرست جداول

جدول۱-۳٫ توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده۹۰

جدول ۲ – ۳ چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین.۹۲

جدول ۳-۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر).۹۳

جدول ۴-۳٫ شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر).۹۴

جدول۵-۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) .۹۸

جدول ۶-۳٫ شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان

(فرم مادر)۹۹

جدول ۷-۳٫ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه۱۰۳

جدول۸-۳ ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه.۱۰۴

جدول -۳٫ ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر۱۰۶

جدول۱۰-۳ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری با نمره کل مقیاس۱۰۷

جدول -۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر۱۱۰

.جدول۲-۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن.۱۱۱

جدول۳-۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن۱۱۲

جدول -۴٫ همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری۱۱۳

جدول۵-۴٫ همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری۱۱۳

جدول۶-۴٫ همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری۱۱۴

.جدول ۷-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های رفتار پرخاشگرانه.۱۱۶

جدول۸-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد – پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری کلامی۱۱۸

جدول ۹-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری جسمی۱۱۹

جدول ۱۰-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خشم.۱۲۱

جدول ۱۱-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خصومت۱۲۲

جدول ۱۲- ۴٫تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری غیرمستقیم.۱۲۴

جدول ۱۳-۴٫ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا۱۲۵

جدول ۱۴-۴٫تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین۱۲۶

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۳٫ بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر).۹۶

نمودار ۲-۳٫ بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ۱۰۰

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا ۱۹۶ نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین است

مقدمه

پرخاشگری یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری دانش آموزان در مدارس می باشد که به صورت پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای قابل مشاهده است. آنچه باعث توجه محققان تربیتی به این اختلال رفتاری در مدارس شده است، آثار نا مطلوب آن بر حالات درونی فرد و پیرو آن رفتار بین فردی افراد است و همچنین باعث ایجاد تصویر منفی در بین همسالان و آموزگاران، طرد از سوی والدین و همسالان، افت تحصیلی،ترک تحصیل،مصرف مواد، بیماری و مشکلات دیگر می شود (شهیم، ۲۰۰۷).

99