حقوق

پایان نامه : بررسی تطبیقی معاونت در جرم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته

پایان نامه

رشته حقوق

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی معاونت در جرم

در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

متن پایان نامه :
فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده فارسی۱
مقدمه۲
الف) بیان موضوع۲
ب) سؤالات تحقیق۲
پ) فرضیه ­های تحقیق۳
ج) اهداف و کاربرد­ها۳
ح) روش تحقیق۳
ی) معرفی پلان۴
بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم۵
مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم۵
گفتار اول: تعریف معاونت در جرم۵
بند اول: تعریف لغوی۶
بند دوم: تعریف حقوقی۶
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران۶
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان۷
گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه۹
بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم۹
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم۱۱
بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم۱۴
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم۱۸
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران۱۸
بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴۱۸
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲۱۸
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱۱۹
بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰۱۹
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان۲۱
فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم۲۲
مبحث اول: مبانی فقهی۲۲
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم۲۲
گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم۲۳
بند اول: کتاب۲۳
بند دوم: سنت۲۴
بند سوم: عقل۲۵
مبحث دوم: مبانی حقوقی۲۶
گفتار اول: استعاره مجرمیّت۲۶
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت۲۷
الف) استعاره مطلق۲۸
ب) استعاره نسبی۲۸
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت۲۹
الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر۲۹
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر۳۰
ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر۳۱
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر۳۴
۱- گذشت شاکی خصوصی۳۲
۲- عفو عمومی۳۵
۳- عفو خصوصی۳۶
۴- مرورزمان مجازات۳۶
۵- فوت مباشر۳۷
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت۳۸
۱- مفهوم استقلال در مجرمیّت۳۸
۲- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت۳۹
بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم۴۱
مبحث اول: رفتارمجرمانه۴۱
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر۴۱
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی۴۱
بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر۴۳
۱- معاونت در جرم عقیم­ومحال۴۳
۲- معاونت در شروع به جرم۴۴
۳- معاونت در جرم تام۴۵
گفتار دوم: رفتار معاون۴۵
بند اول : ماهیّت رفتار معاون۴۵
الف) فعل­وترک فعل۴۶
۱- فعل۴۶
۲- ترک فعل۴۶
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون۴۸
۱- دیدگاه حصری بودن۴۸
۲- دیدگاه تمثیلی بودن۴۸
بند دوم: مصادیق رفتار معاون۴۹
۱- مصادیق عام۴۹
۱-۱ – تحریک۴۹
۲-۱- ترغیب۵۳
۳-۱- تهدید۵۴
۴-۱- تطمیع۵۴
۵-۱- دسیسه و فریب و نیرنگ۵۵
۶-۱- تهیه وسایل ارتکاب جرم۵۶
۷-۱- ارائه طریق ارتکاب جرم۵۷
۸-۱- تسهیل وقوع جرم۵۸
۲- مصادیق خاص۵۹
۱-۲- اکراه درقتل۵۹
۲-۲- امربه قتل۶۰
۳-۲- امساک­درقتل۶۱
۴-۲- نظارت و نگهبانی در قتل۶۲
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم۶۳
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی۶۳
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم۶۳
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم۶۴
گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم۶۶
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن۶۶
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن۶۷
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر۶۷
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر۶۸
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر۶۸
فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم۷۰
مبحث اول: علم و آگاهی۷۰
گفتار اول: علم به حکم۷۰
گفتار دوم: علم به موضوع۷۰
مبحث دوم: قصد مجرمانه۷۱
گفتار اول:­بررسی­دیدگاه های­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه۷۲
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه۷۲
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه۷۲
بند سوم: دیدگاه تفصیلی۷۳
۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه۷۴
۲- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده۷۴
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم۷۵
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد۷۵
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین۷۶
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد۷۷
بند چهارم: زمان تطابق قصد۷۷
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی۷۹
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن۷۹
۱- اطلاق ماده ۴۳ ق.م.ا۸۰
۲- صدق عرفی۸۰
۳- روّیه قضایی۸۱
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن۸۱
۱- فقدان وحدت قصد۸۲
۲- تفسیر به نفع متهم۸۲
۳- روّیه قضایی۸۲
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم۸۵
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم۸۵
گفتار اول: ایران۸۵
گفتار دوم: لبنان۸۷
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم۸۸
گفتار اول: مجازات اصلی۸۸
گفتار دوم: مجازات تکمیلی۸۹
گفتار سوم: مجازات تبعی۸۹
مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم۹۰
نتیجه گیری۹۴
پیشنهادات۹۶
منابع ومأخذ۹۷
کتب فارسی۹۷
مقاله ها و پایان نامه ها۹۸
تقریرات۹۹
فرهنگ ها۹۹
کتب عربی۹۹
د) پایگاه­های اینترنتی۱۰۰
چکیده انگلیسی۱۰۱

چکیده
معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.
درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده ۲۱۷ ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده ۴۳ ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده ۲۱۹بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.
درحقوق­کیفری­ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.
وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتکابی­خود،عمل­ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.
کلید­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم
مقدمه
الف) بیان موضوع
یکی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و کاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهکاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلکه دراثر همکاری و اشتر اک مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریک یک جرم هستند. بدیهی است اشتراک مساعی واجتماعی افراد ضمن اینکه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یک خطر اجتماعی بارزی است که قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریک مساعی و همکاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده که نقش اصلی و اساسی ارتکاب آن را کسانی ایفاء می­ کنند که خود صحنه­ی جرم و محل ار تکاب تا حدود زیادی دور می­باشند.
بنابراین تعاون و اشتراک مساعی به همان اندازه که سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­ کند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر کت و معاونت چند نفردر ارتکاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد که کیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفکر و تحقیق است.
در زمان معاصر دیگر کمتر مشاهده می شود که مجری به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام کند، بلکه تبهکاران از یک طرف برای سهولت تبهکاری و از دیگر سو برای فرار از کیفر اعمال ارتکابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم کار بار مسئولیت انفرادی را کاهش می­ دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاکمه مجرمین گمراه سازند.
بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همکاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتکاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.
دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همکاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله کنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.

>باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق کیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن کشور پرداخته شده است. معاون شخصی است که مجرم اصلی را در وقوع جرم کمک و مساعدت نموده است بدون اینکه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.
ب) سؤالات تحقیق
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:
۱- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟
۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
پ) فرضیات تحقیق
۱- درهردو نظام کیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.
۲- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.
۳- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.
۴- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.
۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.
۶-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.
ج) اهداف وکاربردها
اهداف و کاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذکر نمود.
۱- در میان سایر رشته­های علوم جنایی، حقوق کیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشته­های علوم جنایی را تشکیل می­دهد.در واقع می­توان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای کیفری،­آن را کلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین کننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.
۲- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی کیفری عمومی به این دلیل می­باشدکه همکاری ومساعدت درارتکاب جرم بخش مهمی ازحقوق کیفری عمومی راتشکیل می­دهد به طوری که در قانون مجازات اسلامی فصلی به شرکاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.
۳- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یکدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با کشور لبنان که تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصه­های مختلف با کشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هرکشور جزیی از فرهنگ آن کشور به حساب می­آید که شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشکلات داخلی نیز به کارآید.
۴- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت کیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق کیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.
ح) روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله روش کتابخانه­ای و فیش برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از کتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی از جمله کتاب شناسی­ها، فهرست نگارش یافته درکتب و مقالات وکتابخانه­های دانشکده های حقوق مراجعه شد که در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیه ­ها پرداخته شد. به طور­خلاصه می­توان چنین بیان­ کرد که روش پژوهش دراین رساله صرفاً مطالعات کتابخانه­ای بوده و نظرات نهایی ازتجزیه وتحلیل کتب فقهی حقوقی و­آرای قضایی ایران و لبنان­که مرتبط با موضوع این تحقیق بوده استخراج گردیده است.
تعداد صفحه :۱۱۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

99