روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی : رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی،گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

دانلود مقاله و پایان نامه

گرایش: عمومی

عنوان پایان نامه :

رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

استاد راهنما :

دکتر معصومه موسوی

استاد مشاور :

دکتر قوام ملتفت


متن پایان نامه :
چکیده
     رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای ۴۰۰ نفری از دانشجویان (۲۰۰ نفرد مرد و ۲۰۰ نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی، بازبودن، توافقجویی و وظیفه شناسی)، می توانند وابستگی به بازی های رایانه ای را پیش بینی کنند.
     برای ارزیابی فرضیات تحقیق از آزمون های Tتست، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی با نرم افزار SPSS استفاده شد. اگرچه تحلیل الگوی رگرسیونی برازندگی الگو را با داده ها مورد حمایت قرار داند، و فرض اصلی این مطالعه تأیید شد، اما از میان ابعاد پنجگانه شخصیت، ویژگی های روانرنجوری، برونگرایی و بازبودن به سبب نداشتن نقش پیشبین قابل توجه از تحلیل حذف شدند. بنابراین، تنها ابعاد توافق جویی و با وجدان بودن سهم قابل توجهی را در پیش بینی اعتیاد به بازی داشته و با اعتیاد به بازی همبستگی چندگانه منفی معنی داری دارند.
     نتایج بدست آمده موید این نظریه هستند که پرداختن افراطی به بازی های رایانه ای نه فقط متاثر از محتوای بازی هاست، بلکه ویژگی های فردی نیز در گرایش افراد به بازی ها نقش مهمی ایجاد می کند، به طوری که ویژگی های شخصیتی افراد، تمایلات آن ها را تا حدی جهت می دهد.

واژگان کلیدی: ابعاد پنجگانه شخصیت؛ وابستگی به بازی های رایانه ای، دانشجویان
فصل اول

99