دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


بردباري می باشد كه مي‌توان رهايي يافت به عبارت ديگر براي رسيدن به شيريني و خوشبختي بايد تلخي و بدبختي را از سر گذراند همچنانكه براي درمان شب بغايت شوم و نحس و نامبارك مي‌باشد (تعليقات ديوان مجير از برهان)

شب يلدا: شب اول زمستان كه شبي دراز و طولاني و تاريك باشد (فرهنگ نامه شعري)

عنان خرد: اضافه استعاري، عنان… دادن: كنايه از اختيار… دادن.

شب و روز به معشوقه‌اي زيبا روي تشبيه شده می باشد كه آدمي را گرفتار خويش مي‌گرداند.

معني بيت: اگر تو فريفتة چهرة زيباي روز و طره دلفريب شب شده‌اي (روزگار و خوشي‌ها و لذات آن ترا فريفته می باشد) جاي هيچگونه تعجب نيست، چرا كه تو اختيار عقل و خرد خويش را به دست زمانه كه همچون معشوقي فريبنده و زيباروي در نظر تو هست، داده‌اي.

 

۲۴)تو طفلي و شب و روز از مثال سرمه و شير   ز شير و سرمه بود طفل را اميد بقا

سرمه و شير طفل: نياز طفل به شير خوردن آن می باشد.

سرمه يا كحل: ماده‌اي سرمه‌اي رنگ می باشد كه از معدن استخراج مي‌گردید و سرمة اصفهان معروف بود. سرمه را در سرمه دان مي‌ريختند و با ميل سرمه به چشم مي‌زدند تا تاريكي چشم را با آن مداوا كنند. سرمه رنگ چشم را سياه و نور آن را افزون مي‌كرد. (فرهنگ اشارات، ص ۶۳۱-۶۳۰ با اندكي تلخيص). سرمه را از همان اوان طفوليت، قدما به چشم كودك مي كشيدند تا به زعم خود، نور چشم او را زيادت گردانند. امروزه نيز در روستاها به چشم اطفال شيرخواره سرمه مي كشند. تيرگي سرمه و سپيدي شير در تشبيه به شب و روز مورد نظر بوده می باشد.

معني بيت: تو به منزلة طفلي هستي كه به شب و روز تيره و سپيد همچون سرمه و شير كه اميد بقاي طفل به آن بسته می باشد، اميدواري،

به عبارت ديگر:‌ تو طفلي هستي كه شب و روز سياه و سپيد مانند سرمه و شير براي تو گمان شده می باشد كه اميد بقاي طفل به آنها بستگي دارد. (شب و روز و لذات و شيريني‌هاي ظاهري آن تو را فريفته می باشد).

-تو همچون طفل، شب و روز را مانند سرمه و شير، ماية روشني چشم و بقاي خود مي‌داني. (دكتر احمد شوقي نوبر)

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk