زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه گروه ادبیات فارسی: بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی

دکتر محمد آهی

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح پژوهش
تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش. ۲
سابقه انجام پژوهش ۳
فرضیه های پژوهش ۴
اهداف پژوهش. ۴
روش انجام پژوهش ۵
فصل دوم: ادبیات تطبیقی
مقدمه. ۶
۲-۱ادبیات تطبیقی. ۶
۲-۲ تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی. ۸
۲-۳تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی ۹
۲-۴ مکاتب ادبیات تطبیقی ۱۰
۲-۴-۱ مکتب فرانسه. ۱۰
۲-۴-۲ مکتب آمریکا. ۱۱
۲-۵ حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی. ۱۲
۲-۶فوائد ادبیات تطبیقی ۱۳
۲-۷ادبیات تطبیقی درایران. ۱۳
۲-۸ ادبیات ترجمه ۱۶
فصل سوم: دستور زبان فارسی و عربی
۳-۱ زبان و دستور زبان عربی ۲۰
۳-۲ زبان و دستور زبان فارسی ۲۱
۳-۳ سیر تحول زبان شناسی نوین. ۲۵
۳-۴ اقسام کلمه ۲۸
۳-۵ انواع نقش ۳۶
فصل چهارم: شبه جمله
۴-۱ پیشینه اصطلاح جمله در نزد نحویان ۴۱
۴-۱-۱ تعریف جمله: ۴۲
۴-۱-۲جمله‌ی ساده: ۴۲
۴-۱-۳جمله‌ی مرکب ۴۴
۴-۱-۴انواع جمله‌ی مرکب. ۴۴
۴-۱-۵ جمله‌های استثنایی ۴۵
۴-۲ تاریخچه‌ی صوت یا شبه جمله در فارسی ۴۶
۴-۲-۱ اصوات در ایران باستان: ۴۶
۴-۲-۲ صوت یا شبه جمله؟. ۴۷
۴-۲-۳ تفاوت صوت با اسم صوت .۴۷
۴-۲-۴ تعاریف شبه­جمله. .۴۸
۴-۲-۵ شبه جمله در دستور وابستگی. ۴۸
۴-۲-۶ شبه جمله در دستور گشتاری ۵۱
۴-۳ مختصات کلی شبه جملات (صوت) ۵۲
۴-۳-۱ ساختار آوایی ۵۳
۴-۳-۲ساختارمعنایی ۵۳
۴-۳-۳ساختارنحوی ۶۱
۴-۴ شبه جمله در عربی ۶۲
۴-۵ اسم فعل در عربی ۶۴
۴-۵-۱ مختصات کلی اسم فعل ۶۵
۴-۵-۲ مختصات ساختاری اسم فعل. ۶۵
قیاسی ۶۶
منقول. ۶۶
مرتجل: ۶۶
۳-۵-۴ اسم فعل از نظر زمان ۶۶
ماضی: ۶۷
مضارع: ۶۸
امر: ۷۰
۴-۵-۴ ویژگی‌های کلی اسم فعل ها. ۷۶
۴-۶ مفعول مطلق ۷۹
۴-۶-۱ اقسام مفعول مطلق. ۸۰
۴-۶-۲ عامل مفعول مطلق ۸۱
۴-۶-۳ حذف عامل مفعول مطلق ۸۲
۴-۷ تحذیر. ۸۴
۴-۸ إغراء ۸۶
۴-۹ منادی. ۸۸
۴-۹-۱ اعراب منادی. ۸۸
۴-۹-۲استغاثه. ۹۰
۴-۹-۳ ندبه ۹۰
۴-۱۰ حروف. ۹۱
۴-۱۰-۱ حروف تحضیض(برانگیختن) ۹۱
۴-۱۰-۲ حرف ردع ۹۲
۴-۱۰-۳ حروف تنبیه ۹۲
۴-۱۰-۴ حروف مشبهه بالفعل ۹۳

99